Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1107/24.3.1997 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α) "Κατάργηση φορολοαπαλλαγών και άλλες διατάξεις"


Σχόλια: Η παράγραφος 6 τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1189/13.6.2000


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1107/24.3.1997
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α) "Κατάργηση φορολοαπαλλαγών και άλλες διατάξεις"


Αθήνα 24 Μαρτίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1035021/220/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'
β)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α'
ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ESKORT

ΠΟΛ.: 1107

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α') "Κατάργηση φοροαπαλλαγών και άλλες διατάξεις".

Σας κοινοποιούμε πιο κάτω ορισμένες διατάξεις του Ν.2459/1997, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 17/18.2.1997). Ειδικότερα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19α και 20 παράγρ. 6 και 7 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

α) Αρθρο 19α
Διατάξεων που αναφέρονται στις τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992)

Ι) Υποβολή ισοζυγίων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού προστέθηκε στο άρθρο 20 του Π.Δ/τος 186/1992, εβδόμη (7) παράγραφος και για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου ESKORT, ορίζεται ότι επιτηδευματίες που τηρούν προαιρετικά ή υποχρεωτικά βιβλία τρίτης κατηγορίας, με χειρόγραφο ή μηχανογραφικό τρόπο, μέχρι την 25η του πέμπτου μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρμόδια ΔΟΥ και η διαχειριστική περίοδος
που αφορά.

Το ανωτέρω ισοζύγιο από τους επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα, υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (δισκέτες).

2. Είδος ισοζυγίου

Το ισοζύγιο που υποβάλλεται είναι το τελευταίο προσωρινό (προσαρμοσμένο ισοζύγιο) πριν από το κλείσιμο των λογαριασμών, στο οποίο περιέχονται οι διορθωτικές εγγραφές, οι εγγραφές τακτοποίησης και όσες εγγραφές προηγούνται των εγγραφών κλεισίματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, που κατά το κλείσιμο των λογαριασμών χρησιμοποιούνται ενδιάμεσοι λογαριασμοί και εμφανίζονται τα υπόλοιπα των αποτελεσματικών λογαριασμών, μπορεί να υποβάλλεται το οριστικό ισοζύγιο.

3. Περιεχόμενα
Η κατάσταση (ισοζύγιο) περιλαμβάνει:

- Τους λογαριασμούς όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους κ.λπ.) των Ομάδων 2 (πλην μερίδων αποθήκης) 6, 7 και 8, από δε την Ομάδα 5 όλες τις βαθμίδες του λογ. 54. Για τις τράπεζες οι λογαριασμοί των Ομάδων 2 και 7 να περιλαμβάνουν τον πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο λογαριασμό.

- Τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των Ομάδων 1, 3, 4, 5 (όλες οι βαθμίδες του λογ. 54) και 10.

4. Μορφή
Οι λογαριασμοί θα εμφανίζονται με την εξής σειρά, δηλαδή Ομάδα 0 (10), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Η κατάσταση του ισοζυγίου θα έχει τη μορφή πίνακα με τρεις (3) στήλες.
- Στην πρώτη στήλη θα αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των λογαριασμών με την πιο κάτω σειρά:
- Πρωτοβάθμιος
- Δευτεροβάθμιος
- Τριτοβάθμιος
- Τεταρτοβάθμιος κ.λπ.
- Στη δεύτερη στήλη θα αναγράφεται υποχρεωτικά η περιγραφή των λογαριασμών, όταν αυτοί δεν είναι υποχρεωτικοί (θεσμοθετημένοι).

- Στην τρίτη στήλη θα αναγράφεται το υπόλοιπο του λογαριασμού, εάν το υπόλοιπο είναι πιστωτικό θα έχει το πρόσημο πλην (-).
Υπόδειγμα κατάστασης ισοζυγίου παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

5. Τρόπος υποβολής
Μαζί με το ισοζύγιο θα υποβάλλεται και έγγραφο υποβολής εις τριπλούν, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια ΔΟΥ (τμήμα Κ.Β.Σ.) και το δεύτερο αντίγραφο, αφού υπογραφεί για την παραλαβή, θα παραδίδεται στον υπόχρεο.

Στο έγγραφο υποβολής, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του υποχρέου, θα περιλαμβάνονται και τα πιο κάτω στοιχεία:
- Διαχειριστική περίοδος
- Σύνολο χρέωσης ισοζυγίου
- Σύνολο πίστωσης ισοζυγίου
- Σύνολο χρεωστικών υπολοίπων ισοζυγίου
- Σύνολο πιστωτικών υπολοίπων ισοζυγίου
Επίσης, αναγράφεται και το πλήθος των δισκετών, όταν το ισοζύγιο υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα με αυτοτελή λογιστική, θα υποβάλουν ενιαίο ισοζύγιο ολόκληρης της επιχείρησης στη ΔΟΥ της έδρας. Υπόδειγμα του εγγράφου παραλαβής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

6.- Στην ονομασία του αρχείου (ΑΦΜ.trb) θα συνεχίζει να τίθεται ο οκταψήφιος ΑΦΜ και συγκεκριμένα θα τίθενται τα οκτώ (8) τελευταία ψηφία του νέου εννεαψήφιου ΑΦΜ (θα απαλείφεται δηλαδή το πρώτο ψηφίο). - Ως προς την περιγραφή εγγραφών, ο πρώτος εκ των δύο σχετικών πινάκων μεταβάλλεται ως ακολούθως: Πεδίο από έως Τύπος (μήκος) τιμές
- παρατηρήσεις Τύπος εγγραφής 1 3 Χ(3) Τιμή: HDR Α.Φ.Μ. 4 12 Ν(9) Περίοδος 13 21 Χ(9) ΜΜΕΕ-ΜΜΕΕ περίοδος στην οποία αφορά το ισοζύγιο

[Η παράγραφος 6 τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1189/13.6.2000 ] Η τροποποιημένη παράγραφος είχε ώς εξής

6. Τεχνικά χαρακτηριστικά για την υποβολή του Ισοζυγίου σε μαγνητική μορφή
Το αρχείο θα:
- έχει παραχθεί από λειτουργικό σύστημα MS-DOS
- ονομάζεται ΑΦΜ.trb, όπου ΑΦΜ ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης
- είναι αποθηκευμένο σε δισκέτες 3.5'
- έχει οργάνωση line sequential και κωδικό εγγραφής ASCII ELOT 928
- περιέχει εγγραφές (records) δύο τύπων:
* HDR: όπου θα είναι η πρώτη εγγραφή και δεν επαναλαμβάνεται
* TRB: θα εγγράφονται ανά γραμμή οι λογαριασμοί

Περιγραφή εγγραφώνΠεδίο ¦ από ¦ έως ¦ τύπος ¦ τιμές-παρατηρήσεις
¦ ¦ ¦ (μήκος) ¦


τύπος ¦ 1 ¦ 3 ¦ Χ(3) ¦ τιμή: HDR
εγγραφής ¦ ¦ ¦ ¦


ΑΦΜ ¦ 4 ¦ 11 ¦ Ν(8) ¦


περίοδος ¦ 12 ¦ 20 ¦ Χ(9) ¦ ΜΜΕΕ-ΜΜΕΕ περίοδος
¦ ¦ ¦ ¦ στην οποία αφορά
¦ ¦ ¦ ¦ το Ισοζύγιοτύπος ¦ 1 ¦ 3 ¦ Χ(3) ¦ τιμή: TRB
εγγραφής ¦ ¦ ¦ ¦


κωδικός ¦ 4 ¦ 28 ¦ Χ(25) ¦ Ο κωδικός περιέχει
λογαριασμού ¦ ¦ ¦ ¦ υποχρεωτικά τελείες
¦ ¦ ¦ ¦ για το διαχωρισμό
¦ ¦ ¦ ¦ των επιπέδων των
¦ ¦ ¦ ¦ λογαριασμών


περιγραφή ¦ 29 ¦ 103 ¦ Χ(75) ¦ Μπορεί να περιέχει
λογαριασμού ¦ ¦ ¦ ¦ πεζά και κεφαλαία,
¦ ¦ ¦ ¦ ελληνικά ή λατινικά


πρόσημο ¦ 104 ¦ 104 ¦ Χ(1) ¦ τιμή: +/- για θετικά
¦ ¦ ¦ ¦ και αρνητικά ποσά
¦ ¦ ¦ ¦ αντίστοιχα


ποσό ¦ 105 ¦ 119 ¦ Ν(15) ¦ Το υπόλοιπο του
¦ ¦ ¦ ¦ λογαριασμούΟι ενδείξεις Χ και Ν στη στήλη "τύπος (μήκος)" σημαίνουν αντίστοιχα αλφαριθμητικά και αριθμητικά πεδία.

7. Εναρξη εφαρμογής (Από λήξη διαχειριστικής περιόδου 31.12.1996) Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 4 του άρθρου 19α, η εφαρμογή της υποχρέωσης αρχίζει από τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε την 31.12.1996. Ετσι, όλες οι επιχειρήσεις με βιβλία τρίτης κατηγορίας (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) υποχρεούνται να υποβάλουν το ισοζύγιο που αναφέρεται στην παρ. 2 της παρούσας, χειρόγραφο, δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο από Η/Υ.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατά την πρώτη εφαρμογή, γίνεται δεκτό ότι το ισοζύγιο μπορεί να υποβληθεί και σε διαφορετική μορφή από το υπόδειγμα, με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν τα δεδομένα του υποδείγματος. (Η ευχέρεια αυτή δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις υποβολής σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα).

Σημειώνεται ότι, κατά την πρώτη αυτή εφαρμογή δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή του ισοζυγίου σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

Υποχρεωτική υποβολή ισοζυγίων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (από διαχειριστική περίοδο που λήγει την 30.6.1997 και στο εξής).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19α, προκειμένου να υπάρξει χρόνος προετοιμασίας, οι επιχειρήσεις οι οποίες ενημερώνουν τα βιβλία τους μηχανογραφικά, υποχρεούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω ισοζύγια σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (δισκέτες) από τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 30.6.1997 και στο εξής.

Σημειώνεται ότι και οι επιχειρήσεις που έκλεισαν την 31.12.1996, εφόσον έχουν προετοιμαστεί, μπορούν να υποβάλουν τα ισοζύγια σε δισκέτες, σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 6 της παρούσας και το σχετικό υπόδειγμα).

ΙΙ) Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης
Με τις διατάξεις της παραγρ. 2, παρέχεται η ευχέρεια στους επιτηδευματίες, οι οποίοι τηρούν την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ., να αλλάξουν την μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων τους, κατά το πρώτο έτος που θα προσδιορίζουν μηνιαίο αποτέλεσμα, χωρίς να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Ε.Λ.Β., κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 28 του Κώδικα.

Η ευχέρεια αυτή παρέχεται στους επιτηδευματίες κατά το πρώτο έτος που θα προσδιορίζουν μηνιαία αποτελέσματα (προαιρετικά ή υποχρεωτικά). Ετσι, οι επιτηδευματίες οι οποίοι από 1.1.1998 θα εξάγουν μηνιαίο αποτέλεσμα, έχουν τη δυνατότητα από 1.1.1998 να αλλάξουν τη μέθοδο αποτίμησής τους, χωρίς να υποβάλουν αίτηση στην Ε.Λ.Β. (είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτή τα αποθέματα της επιχείρησης κατά την 31.12.1997 θα αποτιμηθούν με τη μέθοδο που ακολουθούσε).

Διευκρινίζεται ότι, η ανωτέρω ευχέρεια παρέχεται και στις περιπτώσεις εκείνες που οι επιτηδευματίες θα εφαρμόσουν την Ομάδα 9 και θα εξάγουν μηνιαίο αποτέλεσμα για πρώτη φορά σε χρήση μεταγενέστερη της χρήσης 1.1. - 31.12.1998. Ετσι, αν π.χ. επιχείρηση από 1.1.1999 εφαρμόσει την ομάδα 9 και εξάγει μηνιαίο
αποτέλεσμα για πρώτη φορά, τότε από 1.1.1999 μπορεί να αλλάξει τη μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της.

Τονίζεται ότι, η ευχέρεια αυτή της αλλαγής της μεθόδου αποτίμησης χωρίς την υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης στην Ε.Λ.Β. παρέχεται, ανεξάρτητα εάν οι επιτηδευματίες αυτοί είχαν λάβει στο παρελθόν ανάλογη έγκριση από την Ε.Λ.Β., για αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ανωτέρω ευχέρεια περιοριστικά δίνεται μόνο κατά το πρώτο έτος εξαγωγής μηνιαίου αποτελέσματος. Ετσι, επιτηδευματίας ο οποίος π.χ. τη χρήση 1998 εξήγαγε μηνιαίο αποτέλεσμα χωρίς να αλλάξει τη μέθοδο αυτή, εάν από 1.1.1999 θελήσει να αλλάξει τη μέθοδο αποτίμησής του, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Ε.Λ.Β. μέχρι την 31.7.1998, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ.

ΙΙΙ. Χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων
Με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 39 του Κ.Β.Σ., προκειμένου να εναρμονιστεί ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων των χρήσεων μέχρι την 31.12.1991 ή μέχρι την 30.6.1992 (προκειμένου περί επιτηδευματιών που η διαχειριστική τους περίοδος έληξε στις 30.6.1992) με το χρόνο παραγραφής στη φορολογία εισοδήματος, έτσι όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 13 παραγρ. 2 του Ν.2065/1992.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις νέες διατάξεις τα βιβλία και τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι την 31.12.1991 ή μέχρι την 30.6.1992 διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 44 του Π.Δ.99/1977, ως ίσχυε, δηλαδή 15 χρόνια τα βιβλία και 11 χρόνια τα στοιχεία.

Β) Αρθρο 20 παραγρ. 6 και 7
Διατάξεων που αναφέρονται στο κύρος των βιβλίων και των στοιχείων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν.2093/1992, προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστώνεται νόθευση, διάθεση, μεταφορά ή χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης για άλλες εκτός από τη θέρμανση χρήσεις, τα βιβλία του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, είναι ανακριβή και ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων, στη φορολογία εισοδήματος, ενεργείται εξωλογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.Δ.3323/1955 (τώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του
Ν.2238/1994), ο δε προβλεπόμενος Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.), για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, τριπλασιάζεται. Επίσης, εάν οι παραβάτες εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, τα τυχόν προβλεπόμενα κατ' αποκοπή καθαρά κέρδη τριπλασιάζονται.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για τους προηγούμενους παραβάτες (επιχειρήσεις ή επαγγελματίες), πέραν των επιπτώσεων από πλευράς κύρους των βιβλίων, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου και νόμου, προβλέπονται ακόμη και ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα κ.λπ.).

Θα πρέπει, στο σημείο αυτό, να διευκρινίσουμε ότι ο εννοιολογικός προσδιορισμός του πετρελαίου θέρμανσης έγινε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του Ν.2166/1993. Ετσι, κατά τη διάταξη αυτή, ως πετρέλαιο ή κηροζίνη θέρμανσης, θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους.

2. Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Ν.2214/1994 προβλέφτηκε ότι, εάν πετρέλαιο θέρμανσης δεν χρησιμοποιήθηκε ως πετρέλαιο θέρμανσης, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του Ν.2166/1993, οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν.2093/1992 κυρώσεις και πρόστιμα δεν εφαρμόζονται, με την προϋπόθεση ότι, εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (Ν.2214/1994) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (11.5.1994), θα καταβληθεί η σχετική διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής του.

Ετσι, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Ν.2214/1994, είχαν αρθεί και με τις προϋποθέσεις που έθεταν οι διατάξεις αυτές, οι κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.2093/1992, δηλαδή οι κυρώσεις της τελωνειακής νομοθεσίας κ.λπ., ενώ δεν είχαν αρθεί οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου και νόμου, δηλ. οι φορολογικές κυρώσεις που αναφέρονται στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευματιών που είχαν καταβάλει, μέσα σε τρεις (3) μήνες από 11.5.1994, τη διαφορά μεταξύ φορολογιών
πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.

3. Ηδη, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'), αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Ν.2214/1994 (11.5.1994) και ορίζεται ότι αίρονται και οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του Ν.2093/1992
επιπτώσεις που αναφέρονται στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, εφόσον, εντός τριμήνου από 11.5.1994 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.2214/1994) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είχε καταβληθεί η σχετική διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, που ίσχυαν κατά
το χρόνο της παραλαβής τους.

Ετσι, σε όσες περιπτώσεις, στους φορολογικούς ελέγχους, αποδεικνύεται ότι οι επιτηδευματίες είχαν καταβάλει, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του Ν.2214/1914 (11.5.1994), τη σχετική διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής τους, τα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών αυτών δεν θα κρίνονται ως ανακριβή εκ του λόγου αυτού και γενικά δεν θα επέρχονται οι επιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν.2093/1992.

Σε όσες, όμως, περιπτώσεις δεν αποδεικνύεται καταβολή, κατά το ως άνω τρίμηνο χρονικό διάστημα, της διαφοράς μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, τα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών θα κρίνονται ως ανακριβή και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν.2093/1992
(τριπλασιασμός Μ.Σ.Κ.Κ. κ.λπ.).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης