Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1228/7.11.2011 Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2011 ]
Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

ΠΟΛ.1228/7.11.2011
Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011

(ΦΕΚ Β' 2698/11-11-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ
II. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ' ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375885
Fax: 210 3375041
E-mail:  [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1228

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α')

2. Τις διατάξεις το άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α')

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ1062 Β'), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193 Β'), όπως ισχύει.

6. Την Δ6Α 1133675 ΕΞ 23.9.2011 (ΦΕΚ 2151 Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 61/1997 « Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών»

8. Την Υ350 (Φ.Ε.Κ. 1603 Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου

9. Την αναγκαιότητα καθορισμού της διαδικασίας μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων για τη δημιουργία της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Καθορίζεται διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων για τη δημιουργία της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, ως ακολούθως:

α) Η μετάπτωση των δεδομένων των επιχειρήσεων, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, οι οποίες εμπίπτουν στα κριτήρια ένταξης στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθεί με κεντρικές διαδικασίες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ( Γ.Γ.Π.Σ.).

Επανεκτύπωση της βεβαίωσης μεταβολής εργασιών για τη μεταγραφή των επιχειρήσεων αυτών χορηγείται, μετά από αίτηση της επιχείρησης, από τη Δ.Ο.Υ. προέλευσης.

β) Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στα κριτήρια ένταξης στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. όλης της επικράτειας, πλην των ανωτέρω, θα μεταγραφούν μεμονωμένα από τις εν λόγω Δ.Ο.Υ., με οίκοθεν διαδικασία.

Η βεβαίωση μεταβολής εργασιών για τη μεταγραφή των επιχειρήσεων αυτών αποστέλλεται στην επιχείρηση, ταχυδρομικά, από τις Δ.Ο.Υ. προέλευσης.

γ) Οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 10/10/2011 υπάγονταν στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και δεν εμπίπτουν στα κριτήρια ένταξης στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, θα μεταγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών με κεντρικές διαδικασίες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Επανεκτύπωση της βεβαίωσης μεταβολής εργασιών για τη μεταγραφή των επιχειρήσεων αυτών χορηγείται, μετά από αίτηση της επιχείρησης, από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών επιχειρήσεων από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις μεταβολής ή διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων των περ. α ' και β ' του άρθρου 1 της παρούσας, θα υποβάλλονται από 10/10/2011 στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Στις επιχειρήσεις, εκτός νομού Αττικής, που έχουν ενταχθεί στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα, να καταθέτουν δηλώσεις μεταβολής ή διακοπής εργασιών με τα συνημμένα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., που ήταν αρμόδιος πριν την ισχύ των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'), η οποία μετά από έλεγχο τα αποστέλλει, αυθημερόν μέσω τηλεομοιότυπου, στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Ο ίδιος Προϊστάμενος, θα εκδίδει εντολή ελέγχου για τη διενέργεια αυτοψίας στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο.
Στην περίπτωση κατάθεσης δήλωσης μεταβολής ή διακοπής εργασιών η οποία προϋποθέτει την ακύρωση θεωρημένων στοιχείων του Κ.Β.Σ., η Δ.Ο.Υ. παραλαβής θα ακυρώνει τα θεωρημένα στοιχεία και στη συνέχεια θα αποστέλλει τη δήλωση μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβολής ή διακοπής εργασιών, η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, αφού παραλάβει τις σχετικές δηλώσεις με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, καταχωρεί τις δηλώσεις και αποστέλλει στον υπόχρεο, ταχυδρομικά, τη σχετική βεβαίωση.

Οι πρωτότυπες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης