Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5048112 ΕΞ 11.11.2011 Κοινοποίηση της αριθ. Δ17Ε 5031360 ΕΞ/14.07.2011 Α.Υ.Ο

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2011 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αφορά : Διευκρίνιση του όρου είδη που μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών και αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και την αποφυγή φαινομένων καταστρατήγησης των περί ΦΠΑ διατάξεων

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5048112 ΕΞ 11.11.2011
Κοινοποίηση της αριθ. Δ17Ε 5031360 ΕΞ/14.07.2011 Α.Υ.Ο

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011
Αριθ. πρωτ. : Δ17Ε 5048112 ΕΞ/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ 17η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο:210 69.87.481
Fax:210 69.87.489
Ε - mail:[email protected]

 
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αριθ. Δ17Ε 5031360 ΕΞ/14.07.2011 Α.Υ.Ο

Α. Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αριθ. Δ17Ε 5031360 ΕΞ 14.7.2011 Α.Υ.Ο, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β'/1725/02.08.2011, με την οποία τροποποιείται η αριθ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστές - ταξιδιώτες μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι οποίοι αναχωρούν για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους - Μέλους, κατ' εφαρμογή της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" (άρθρο 147 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου).

Η αριθ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο τροποποιήθηκε με σκοπό να διευκρινιστεί ο όρος "είδη που μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών" και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και την αποφυγή φαινομένων καταστρατήγησης των περί ΦΠΑ διατάξεων.

Η κοινοποιούμενη απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλ. από 02.08.2011.

Ειδικότερα, με την αριθ. Δ17Ε 5031360 ΕΞ 14.7.2011 Α.Υ.Ο διευκρινίζεται ότι:

1. Ο όρος "προσωπικές αποσκευές", στις περιπτώσεις αναχώρησης προς τρίτη χώρα με οχήματα μεταφοράς προσώπων, καλύπτει είδη τα οποία μεταφέρονται:

α. στον αποθηκευτικό χώρο ενός επιβατικού αυτοκινήτου σε περιπτώσεις που η έξοδος των αγαθών πραγματοποιείται από τα χερσαία σύνορα της χώρας μας και τα αγαθά μεταφέρονται από τον αγοραστή - ταξιδιώτη με το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα ή

β. στον αποθηκευτικό χώρο οχημάτων μεταφοράς προσώπων προς εξυπηρέτηση των επιβαινόντων σε αυτά σε περιπτώσεις που η αναχώρηση των αγοραστών - ταξιδιωτών πραγματοποιείται από τη χώρα μας με οχήματα μεταφοράς προσώπων π.χ τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία που εκτελούν τακτικές γραμμές κ.λπ..

2. Ο όρος "προσωπικές αποσκευές" δεν καλύπτει είδη τα οποία μεταφέρονται:

α. με φορτωτικά έγγραφα ή συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία μεταφοράς ανεξάρτητα από τον τρόπο που πραγματοποιείται η μεταφορά (οδικώς, αεροπορικώς ή δια θαλάσσης) και

β. με επαγγελματικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, ακόμα και αν ανήκουν στους ίδιους τους αγοραστές - ταξιδιώτες.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο, η απαλλαγή από ΦΠΑ δεν χορηγείται για αγαθά τα οποία από τη φύση και την ποσότητά τους δεν καλύπτουν προσωπικές ή οικογενειακές av0vrec του αγοραστή - ταξιδιώτη αλλά έχουν εμπορικό χαρακτήρα έστω και αν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής.

Β. Με την ευκαιρία της κοινοποίησης της ανωτέρω Α.Υ.Ο, όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας σε αγοραστές - ταξιδιώτες μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας οι οποίοι αναχωρούν για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους - Μέλους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 2859/2000 και της αριθ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η απαλλαγή από ΦΠΑ αφορά παραδόσεις αγαθών σε αγοραστές - ταξιδιώτες μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κράτους - Μέλους της Κοινότητας και όχι μη δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, όπως αλλοδαπούς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και εργάζονται στη χώρα μας.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω Α.Υ.Ο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του θεωρημένου σχετικού φορολογικού στοιχείου - απόδειξη λιανικής κατά το υπόδειγμα της αριθ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο - το οποίο δεν υποκαθίσταται από οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία αγοράς των αγαθών π.χ αποδείξεις λιανικής που εκδίδονται από ταμειακή μηχανή,

3. Η συνολική αξία παράδοσης συμπεριλαμβανομένου και του φόρου προστιθεμένης αξίας υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (με την αριθ. 1117146/7150756/Α0014/ΠΟΛ.1380/21.12.2001 Α.Υ.Ο το ποσό αυτό ορίζεται σε 120€). Η υπέρβαση του ορίου των 120€, ως προϋπόθεση χορήγησης της απαλλαγής, κρίνεται με βάση την αξία κάθε απόδειξης λιανικής πώλησης των αγαθών χωριστά.

4. Η προσκόμιση των αγαθών και των σχετικών αποδείξεων πραγματοποιείται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση.

5. Η θεώρηση των αποδείξεων λιανικής πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή μόνο εφόσον τα αγαθά εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος Κοινότητας προς τρίτη χώρα.

Σε περιπτώσεις που ο αγοραστής - ταξιδιώτης αναχωρεί από τη χώρα μας προς τρίτη χώρα με ενδιάμεσο σταθμό μετεπιβίβασης σε άλλη κοινοτική χώρα:

- αν τα είδη παραδίδονται στην αεροπορική εταιρεία προκειμένου να παραληφθούν από τον επιβάτη στον τελικό προορισμό του σε τρίτη χώρα, η θεώρηση της απόδειξης λιανικής πώλησης μπορεί να γίνει από την τελωνειακή αρχή της χώρας μας εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής και υπό την προϋπόθεση ότι ο επιβάτης επιδείξει στον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο τα αγορασθέντα είδη κατά την παράδοσή τους στην αεροπορική εταιρεία, τα εισιτήρια και τις κάρτες επιβίβασης με τελικό προορισμό τρίτη χώρα.

- αν τα είδη μεταφέρονται από τον επιβάτη σε χειραποσκευή, η απόδειξη λιανικής πώλησης θεωρείται πάντα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η μετεπιβίβαση του επιβάτη με προορισμό τρίτη χώρα καθώς εκεί πραγματοποιείτο και η έξοδος των ειδών από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο προβλέπονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή. Μεταξύ άλλων, ο μεν πωλητής υποχρεούται να διαπιστώσει αν ο αγοραστής - ταξιδιώτης πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής, ο δε αγοραστής - ταξιδιώτης υποχρεούται να δηλώσει στο εκδιδόμενο από την εταιρεία φορολογικό στοιχείο (απόδειξη λιανικής πώλησης) ότι τα ατομικά του στοιχεία είναι ακριβή και αληθή προσυπογράφοντας τη σχετική δήλωση που είναι ενσωματωμένη στην απόδειξη.

Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστές - ταξιδιώτες μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας και οι οποίοι αναχωρούν για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους - Μέλους, τυγχάνουν απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας βάσει της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ", υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής από τον πωλητή εξαγωγέα των αγαθών.

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή τήρηση διατάξεων της αριθ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί από την υπηρεσία μας για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής, τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων αγοραστών - ταξιδιωτών με τις τελωνειακές αρχές και την αποφυγή φαινομένων καταστρατήγησης των διατάξεων.

Τέλος, προς διευκόλυνση των τελωνειακών αρχών κατά την εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ, επισυνάπτεται ενοποιημένο το κείμενο της αριθ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης