Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Τ00/530/8/22.11.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων εισφορών υπέρ των κλάδων Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-2011 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Τ00/530/8/22.11.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων εισφορών υπέρ των κλάδων Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011

Αθήνα 22/11/2011
Αριθμ. Πρωτ. Τ00/530/8

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
25/11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΥΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β.Μελά
Ι. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 248
210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων εισφορών υπέρ των κλάδων Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011».

ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθμ. 61/08 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το υπ’ αριθμ. Τ00/530/4/16.2.2009 Γενικό Έγγραφό μας.

Σας κοινοποιούμε την διετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του εν γένει προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) για τα έτη 2010- 2011 (Π.Κ. 56/17.12.2010) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας, για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, οι υπέρ των κλάδων Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης εισφορές, υπολογίζονται και για τις περιόδους μετά τις ημερομηνίες ένταξης των συγκεκριμένων κλάδων (δηλαδή από 1/8/2007 και 1/12/2007 αντίστοιχα), επί των αποδοχών τους, όπως είχαν διαμορφωθεί την 1/9/1990 αναπροσαρμοζόμενες στη συνέχεια, βάσει των αυξήσεων που προέβλεπαν οι εκάστοτε ισχύουσες οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη διετούς διάρκειας Σ.Σ.Ε. για τα έτη 2010 και 2011, τα ανώτατα και κατώτατα όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ των κλάδων Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης, των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1. Ανώτατα όρια:
• Από 1/1/2010 μέχρι 30/6/2011 : 2291,98 ευρώ
• Από 1/7/2011 μέχρι 31/12/2011 : 2328,65 ευρώ

2. Κατώτατα όρια:
• Από 1/1/2010 μέχρι 30/6/2011 : 880,51 ευρώ
• Από 1/7/2011 μέχρι 31/12/2011 : 894,60 ευρώ

Τα συγκεκριμένα ανώτατα όρια αφορούν μόνο τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, τα πρόσωπα δηλαδή που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα- πλην ΟΓΑ- μέχρι 31/12/1992, ισχύουν μόνο για τον υπολογισμό των εισφορών για τους κλάδους Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης και αντιστοιχούν σε 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα. Για απασχόληση που αντιστοιχεί σε λιγότερες από 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα, το ανώτατο όριο αποδοχών διαμορφώνεται ανάλογα. Π.χ. για ασφαλισμένο του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ ο οποίος ασφαλίστηκε σε κάποιο μήνα για 22 ημέρες ασφάλισης, το ανώτατο όριο αποδοχών επί του οποίου θα υπολογιστούν εισφορές για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης διαμορφώνεται:

• Για χρονική περίοδο από 1/1/2010 μέχρι 30/6/2011 σε 2291,98 ευρώ /25 x 22 = 2016,94 ευρώ

• Για χρονική περίοδο από 1/7/2011 μέχρι 31/12/2011 σε 2328,65 ευρώ /25 22 =2049,21 ευρώ

Για τους λοιπούς κλάδους (ασθένεια σε είδος και σε χρήμα) καθώς και τους κλάδους των λοιπών Οργανισμών που συνεισπράττει το ΙΚΑ, δηλαδή ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ, οι εισφορές για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών τους, με τον περιορισμό του ανωτάτου ορίου, όπως ισχύει κάθε φορά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχετ. Α42/5/13.5.2008 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Όσον αφορά τον υπολογισμό των εισφορών για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας σε «παλαιούς» ασφαλισμένους του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, οι οποίοι ασφαλίζονται στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση, οι εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί σε τόσα ημερομίσθια της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όσα δικαιούται εκ του νόμου ο εργαζόμενος για Δ.Π. και Ε.Α. Π.χ. για μισθωτό ο οποίος αμείβεται με μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται κατ’ έτος και δικαιούται να λάβει 12,5 ημερομίσθια για Δ.Π. και Ε.Α. , το ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων θα υπολογιστούν εισφορές για το Δ.Π. 2010 και 2011 και το Ε.Α. 2010 διαμορφώνεται σε 2291,98 ευρώ/ 25 x 12,5 =1145,99 ευρώ. Για το Ε.Α. 2011 (εφόσον αυτό καταβλήθηκε μετά την 1/7/2011) το ανώτατο όριο αποδοχών διαμορφώνεται σε 2328,65 ευρώ/ 25 x 12,5 =1164,33 ευρώ.

Για τους «νέους» ασφαλισμένους (δηλαδή για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993), τόσο για το διάστημα πριν όσο και μετά την ένταξη, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους με τον περιορισμό του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτό υπολογίζεται κατ’ έτος (σχετ. Α40/20/13.6.2008 Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Καταχώριση αναδρομικών

Οι διαφορές των αποδοχών και των εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση του ανώτατου και κατώτατου ορίου μισθών, καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της ΑΠΔ, με τύπο αποδοχών «09», χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38. Απαραιτήτως πρέπει να συμπληρώνονται τα πεδία 33, 34 και 35.

Καταβολή εισφορών που αντιστοιχούν σε διαφορές αποδοχών, σύμφωνα με την νέα Σ.Σ.Ε.

Οι εισφορές που αντιστοιχούν στις διαφορές αποδοχών (αναδρομικά) που θα προκύψουν από την εφαρμογή της νέας Σ.Σ.Ε. για μισθολογικές περιόδους από 1/7/2011 έως 31/10/2011 δεν θα επιβαρυνθούν με Πρόσθετα Τέλη, εάν καταβληθούν μέχρι 31/12/2011. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα επιβαρύνονται με Πρόσθετα Τέλη κατά τα γνωστά.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι, οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι την 31/7/2007 είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, για απασχολήσεις τους από 1/8/2007 και μετά σε συνεταιριστικές οργανώσεις θα ασφαλιστούν με τις διατάξεις του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Εργαζόμενος ασφαλίστηκε στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ έως 31.5.2007. Για την νέα απασχόλησή του σε συνεταιρισμό από 1.1.2010 θα πρέπει να ασφαλιστεί με τις διατάξεις του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΛΚΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης