Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1090/12.3.1997 ΠΟΛ.1090/12.3.1997


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1090/12.3.1997
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων
1029999/446/Α0012/ΠΟΛ.1090/12.3.1997

ΓΕΝΙΚΑ
1. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., όσον αφορά τις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 1997, με εισοδήματα αξιωματικών εμπορικών πλοίων, ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής, καθώς και από
ιδιοκατοίκηση της κύριας και της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας, επιφανείας αθροιστικώς άνω των 150 τ.μ., προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τις Δ.Ο.Υ. του εντύπου με τον τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος".
Το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Ε.Δ.) συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα τοποθετηθεί μέσα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα συρραφεί με αυτή στο επάνω αριστερό μέρος της τρίτης σελίδας της δήλωσης για να σταλεί στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. και το άλλο θα παραμείνει στο φάκελο του φορολογουμένου στη Δ.Ο.Υ.


2. Το Ε.Ε.Δ. είναι μονοσέλιδο και περιλαμβάνει τρεις πίνακες (Α', Β' και Γ'). Από τους πίνακες αυτούς θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες Α', για τις δηλώσεις με εισοδήματα αξιωματικών εμπορικών πλοίων και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και Β' για τις δηλώσεις με αμοιβές υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής. Τέλος, ο πίνακας Γ' θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση της κύριας και πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής ή εξοχικής) που η επιφάνειά τους υπερβαίνει τα 150 τ.μ. (αθροιστικά).

3. Παρακάτω παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του Ε.Ε.Δ. για κάθε πίνακα χωριστά.

Πρώτο Κεφάλαιο

Εισοδήματα από αποδοχές αξιωματικών εμπορικών πλοίων ή ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας

1. Για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των πιο πάνω υποχρέων των οποίων τα εισοδήματα φορολογούνται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, πρέπει να συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις του πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι οι αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία ή σε αεροσκάφη φορολογούνται με συντελεστή 8% αν οι αμοιβές καταβάλλονται σε ξένο νόμισμα και με συντελεστή 5% αν οι αμοιβές καταβάλλονται σε δραχμές.
Η σωστή συμπλήρωση του Ε.Ε.Δ. παίζει πρωταρχικό ρόλο για την ορθή εκκαθάριση του φόρου.

2. Οι κωδικοί αριθμοί του πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθούν ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 251-252 του Ε.Ε.Δ. θα γραφτεί το σύνολο των καθαρών αποδοχών τους που καταβλήθηκαν σε δραχμές.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 253-254, θα γραφτούν (σε δραχμές) οι καθαρές αποδοχές τους, που έχουν καταβληθεί σε ξένο νόμισμα μετά από προηγούμενη μετατροπή τους σε δραχμές.
Τονίζεται ότι η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 251-252 και 253-254 του Ε.Ε.Δ. θα γίνει με την ορθή μεταφορά των ποσών τα οποία προκύπτουν από την οικεία βεβαίωση των αποδοχών, που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φόρου εισοδήματος.

γ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 255-256, θα γραφτούν αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, τόσο αυτές που έχουν καταβληθεί σε δραχμές, όσο και εκείνες που τυχόν, έχουν καταβληθεί σε ξένο νόμισμα (μετά τη μετατροπή τους σε δραχμές).

δ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 257-258, θα γραφτεί ο φόρος που αναλογεί (εκτός από την εισφορά ΟΓΑ φόρου του ίδιου χρονικού διαστήματος, που πρέπει να γραφτεί στους κωδικούς 259-260), όπως αυτός γράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών.

ε) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 259-260 θα γραφτεί η εισφορά ΟΓΑ που αναλογεί στο φόρο, όπως γράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών. Σημειώνουμε και πάλι πως η εισφορά ΟΓΑ στο φόρο γράφεται ΜΟΝΟ στο Ε.Ε.Δ.

στ) Στην περίπτωση αξιωματικού εμπορικού πλοίου, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο με ξένη σημαία και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές του από τις υπηρεσίες του αυτές έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, πρέπει εκτός από τους κωδικούς αριθμούς 253-254 και 255-256 να συμπληρωθούν και οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί ως εξής:
αα) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 263-264, θα γραφτούν οι αποδοχές για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στο εξωτερικό.

ββ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 265-266, θα γραφτεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Το ποσό του φόρου αυτού δεν πρέπει να γράφεται στους κωδικούς αριθμούς 313-316 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ούτε στους κωδικούς αριθμούς 257-258 του Ε.Ε.Δ., αλλά θα γράφεται
εκτός από τους κωδικούς 265-266 του Ε.Ε.Δ. και στους κωδικούς 651-652 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά περίπτωση. Το εισόδημα αυτής της περίπτωσης, πρέπει να γραφτεί και στους κ.α. 321-322 του πίνακα 7 της δήλωσης.

3. Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί των εμπορικών πλοίων και το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας πρέπει να συμπληρώσουν τις ενδείξεις του πίνακα 7 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301-302 θα γραφτούν σε δραχμές τα ποσά των καθαρών αποδοχών τους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών τους. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το νόμισμα και τις αμοιβές που πράγματι καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και όχι τις αμοιβές που
προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε δραχμές πρέπει να γίνεται με βάση την επίσημη ισοτιμία της δραχμής προς το ξένο νόμισμα κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών. Σημειώνεται και πάλι ότι οι αμοιβές αξιωματικού εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία, που ο φόρος εισοδήματος έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, δεν θα συμπεριληφθούν στους κωδικούς αριθμούς 301-302 της δήλωσης αυτής, αλλά θα γραφτούν στους κωδικούς αριθμούς 321-322 της δήλωσης.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 313-314, του εντύπου Ε1 της ετήσιας δήλωσης θα γράψουν τα ποσά του φόρου που αναλογούν και στους κωδικούς 315-316 θα γραφτούν τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική βεβαίωση του εργοδότη (δεν συναθροίζεται στα ποσά αυτά η εισφορά υπέρ
ΟΓΑ στο φόρο, που γράφεται μόνο στο Ε.Ε.Δ.).

Δεύτερο Κεφάλαιο
Εισοδήματα από αμοιβές υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα

Οι κωδικοί αριθμοί 267-268 του πίνακα Β' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθούν με το συνολικό ακαθάριστο ποσό των αποδοχών των υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις αποδοχών και όχι με το ποσό που έχει γραφτεί στους κωδικούς αριθμούς 301-302 του πίνακα 7 (εισόδημα από
μισθωτές υπηρεσίες) της δεύτερης σελίδας του εντύπου της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Τρίτο Κεφάλαιο
Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση

Στον πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρώνονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το μηχανογραφικό προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση της κύριας και της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας (μη εξοχικής ή εξοχικής) του φορολογουμένου, που η επιφάνειά τους υπερβαίνει τα 150 τ.μ., αθροιστικώς.
Εφόσον, δηλαδή, οι επιφάνειες που γράφονται στους κωδικούς αριθμούς 091 και 092 του πίνακα 5 της δήλωσης, αν υπάρχει (μη εξοχική) πρώτη δευτερεύουσα κατοικία ή οι επιφάνειες που γράφονται στους κ.α. 091 και 095 του ίδιου πίνακα, αν υπάρχει εξοχική ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, έχουν άθροισμα μεγαλύτερο από 150 τ.μ.,
οι κωδικοί αριθμοί του πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρώνονται με βάση τα στοιχεία του εντύπου Ε8.
Το έντυπο Ε8 συμπληρώνουν:

α) όσοι έχουν τέτοια υποχρέωση για πρώτη φορά, λόγω αλλαγής της σχετικής διάταξης, γιατί έχουν κύρια και δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 150 τ.μ. και

β) όσοι αποκτούν μέσα στο 1996 νέα κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 150 τ.μ.

Επίσης, το Ε8 συμπληρώνουν κι εκείνοι που το υπέβαλαν από προηγούμενα έτη, γιατί είχαν κύρια και δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 200 τ.μ., εφόσον:

α) έληξε η προηγούμενη τριετία τους (χρήσεις 1993-1995) και το έτος 1996 αρχίζει νέα τριετία (νέο έτος βάσης) και

β) υπάρχει μεταβολή των ήδη δηλωθέντων στοιχείων ακόμη κι αν δεν έχει συμπληρωθεί τριετία.

Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη υποβάλει το έντυπο Ε8 πρώτη φορά τη χρήση 1994 ή 1995, γιατί κατά τις χρήσεις αυτές απόκτησαν νέα κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 200 τ.μ., σύμφωνα με την ισχύουσα τότε υποχρέωση και δεν υπάρχει μεταβολή των ήδη δηλωθέντων στοιχείων, δεν απαιτείται η συμπλήρωση νέου εντύπου Ε8 κατά
τη χρήση 1996.
Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ε8 κατά το τρέχον έτος, το Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθεί από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. με βάση το Ε.Ε.Δ. που συμπληρώθηκε από τη Δ.Ο.Υ. αντίστοιχα το οικονομικό έτος 1995 ή το οικονομικό έτος 1996 και βρίσκονται στο αρχείο που τηρείται από τη
Δ.Ο.Υ.
Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση, σε περίπτωση που η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1994 ή ιδιοκατοικήθηκε από προηγούμενα έτη και το έτος 1994 αρχίζει νέα τριετία, το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση προσδιορίστηκε ήδη το έτος 1994 και το ίδιο θα επαναληφθεί και τα δύο επόμενα έτη 1995-1996.
Στην περίπτωση που η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά στο έτος 1995 ή ιδιοκατοικείται από προηγούμενα έτη και το έτος 1995 αρχίζει νέα τριετία, το τεκμαρτό εισόδημα του έτους 1995 αποτελεί για την οικοδομή αυτή το έτος βάσης νέας τριετίας των ετών 1995-1997 και η ίδια αξία θα επαναληφθεί τα επόμενα έτη 1996-1997.

Τέλος, για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση, σε περίπτωση που η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1996 ή ιδιοκατοικείται από προηγούμενα έτη και το έτος 1996 αρχίζει νέα τριετία, το έτος 1996 αποτελεί το έτος βάσης για την τριετία 1996-1998. Το τεκμαρτό εισόδημα που θα προσδιορισθεί για το έτος 1996 θα επαναληφθεί και τα δύο επόμενα έτη 1997 και 1998.
Αν η κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία κατοικήθηκε πρώτη φορά στη χρήση 1994 ή από προηγούμενα έτη και τη χρήση 1994 αρχίζει νέα τριετία, για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση θα ληφθεί υπόψη η τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή αυτή το 1993, σύμφωνα με τις 1007982/31/Α0013/ΠΟΛ.1021/19.1.1993 και 1007984/33/Α0013/ΠΟΛ.1017/19.1.1993 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή οι πραγματικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή, εφόσον αυτή δεν έχει ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

Αν η κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία κατοικήθηκε πρώτη φορά τη χρήση 1995 ή κατοικείται από προηγούμενα έτη και τη χρήση 1995 αρχίζει νέα τριετία, για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση θα ληφθεί υπόψη η τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή το 1995, σύμφωνα με τις 1108283/383/Γ0013/, 1117531/423/Γ0013/ και 1120731/437/Γ0013/ αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή οι πραγματικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή, εφόσον αυτή δεν έχει ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Αν η κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία κατοικήθηκε πρώτη φορά τη χρήση 1996 ή κατοικείται από προηγούμενα έτη και τη χρήση 1996 αρχίζει νέα τριετία, για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση θα ληφθεί υπόψη η τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή το 1995, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που αναφέρονται πιο πάνω ή η νέα τιμή ζώνης που ισχύει το 1996 για τις περιοχές που εντάχθηκαν πρώτη φορά στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, σύμφωνα με τις 1013653/92/Γ0013/, 1039741/144/Γ0013/ΠΟΛ.1109/1.4.1996, 1124085/458/Γ0013/ΠΟΛ.1293/18.11.1996 και 1124086/459/Γ0013/ΠΟΛ.1292/18.11.1996 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, αν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Αν η περιοχή δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, θα ληφθούν υπόψη οι πραγματικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή το 1996. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων, ο προσδιορισμός της ιδιοκατοικούμενης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας δεν θα γίνει με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των κτισμάτων του άρθρου 41α του Ν.1249/1982, σύμφωνα και με την 1129485/479/ΠΟΛ.1310/3.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Τέλος, όσοι υποβάλλουν πρώτη φορά το έντυπο Ε8, λόγω αλλαγής της σχετικής διάταξης επειδή έχουν κύρια και δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 150 τ.μ., θα ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες τιμές ζώνης ή οι πραγματικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου κατά το έτος βάσης αυτού, σύμφωνα με όσα προαναφέρονται.
Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, στις περιοχές που υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, λαμβάνεται υπόψη το 3,5% της αντικειμενικής αξίας της οικοδομής, ενώ για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, στις περιοχές που υπάρχουν πραγματικές αξίες, λαμβάνεται υπόψη το 4% της αγοραίας αξίας του ακινήτου.
Προκειμένου να προσδιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας, θα συμπληρώνονται οι τρεις πρώτες σειρές (πρώτη ενότητα) του πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ.

Προκειμένου να προσδιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας, θα συμπληρώνονται οι τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) του ίδιου πίνακα.
Προκειμένου να προσδιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση νέας κύριας κατοικίας, αν κατά τη διάρκεια του έτους υπάρχει αλλαγή στην κύρια κατοικία (π.χ. αγορά νέας κατοικίας κ.τ.λ.), θα συμπληρώνονται οι τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) του πίνακα Γ' του Ε.Ε.Δ.
Στην περίπτωση αυτή, στην ένδειξη του πίνακα 5 περίπτωση 3α και πριν τον κωδικό 091, θα γράφονται τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας, ενώ τα στοιχεία της πρώτης κύριας κατοικίας θα συμπληρωθούν σε πρόθεμα με όμοια γραμμογράφηση που θα επισυναφθεί στη δήλωση και στον κωδικό 091 του πίνακα αυτού θα αναγραφεί το σύνολο της επιφάνειας των δύο κύριων κατοικιών, στον κωδικό 093 το σύνολο των μηνών (μέχρι 12 μήνες) και στους κωδικούς 115-116 το συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα, εφόσον ο ιδιοκτήτης παραμένει ο ίδιος. Αν υπάρχει αλλαγή ιδιοκτήτη ή αλλαγή ποσοστών συνιδιοκτησίας, θα γίνει χειρόγραφη εκκαθάριση.
Η αναγραφή αυτή θα γίνει όταν κάποια από τις δύο κύριες κατοικίες είναι μεγαλύτερη από 150 τ.μ. ή όταν αθροιζόμενες καθεμιά κύρια με τη δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική ή μη εξοχική) υπερβαίνουν τα 150 τ.μ.
Αν καμιά από τις δύο κύριες κατοικίες δεν είναι μεγαλύτερη των 150 τ.μ. και εφόσον δεν υπάρχει δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική ή μη εξοχική) ή το άθροισμα μιας κύριας με τη δευτερεύουσα δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ., στον κωδικό 091 της δήλωσης θα γραφτούν τα τετραγωνικά μέτρα της τελευταίας κύριας κατοικίας με τους αντίστοιχους μήνες στον κωδικό 093, γιατί δεν υπάρχει λόγος συμπλήρωσης του Ε.Ε.Δ.
Για τη συμπλήρωση του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου εφιστάται γενικώς η προσοχή σας στα εξής κύρια σημεία:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει:

 1. Οι κωδικοί 222 και 281 να παραμείνουν κενοί.
 2. Η επιφάνεια της οικίας, καθώς και η επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ, να γράφονται με ακέραιους αριθμούς, χωρίς δεκαδικά ψηφία.
 3. Στην επιφάνεια της κύριας κατοικίας (κωδικός 091, πίνακα 5 της δήλωσης) να περιλαμβάνεται και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων (αποθήκη, γκαράζ, λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων κ.τ.λ.).
 4. Στην επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ να γράφονται τα τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,20.
 5. Ο συντελεστής της έκδοσης άδειας, ακόμα κι αν είναι ο ίδιος, χρειάζεται να επαναλαμβάνεται για κάθε όροφο χωριστά.
 6. Ολοι οι συντελεστές (ορόφου, πρόσοψης, παλαιότητας) να γράφονται με ένα ακέραιο αριθμό και δύο δεκαδικά ψηφία. Ακόμα κι αν είναι μονάδα (1) πρέπει να γράφονται 1.00.
 7. Αν η κύρια κατοικία βρίσκεται εκτός περιοχής αντικειμενικού προσδιορισμού, συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί: 217, 218, 212, 219, 223 και 216. Ομοίως συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί 232, 233, 237, 227, 234, 238 και 231, αν πρόκειται για την πρώτη δευτερεύουσα κατοικία ή μόνο οι κωδικοί 276, 277, 271, 278, 282 και 275 αν πρόκειται για αλλαγή της κύριας κατοικίας αντίστοιχα και τα κίνητα αυτά βρίσκονται εκτός περιοχής αντικειμενικού προσδιορισμού.
 8. Αν η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά τη χρήση 1994 ή ιδιοκατοικήθηκε από προηγούμενα έτη και τη χρήση 1994 αρχίζει νέα τριετία (1994-1995-1996), για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού της εισοδήματος θα ληφθούν υπόψη οι τιμές ζώνης της 21.1.1993, σύμφωνα με τις 1007982/31/Α0013/ΠΟΛ.1021/19.1.1993 και 1007984/33/Α0013/ΠΟΛ.1017/19.1.1993 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και οι συντελεστές που εφαρμόζονται στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων ΦΜΑ μετά τον Ιούνιο το 1994 ή οι αντίστοιχες πραγματικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή κατά το χρόνο που ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά μέσα στο 1994.
 9. Αν η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά τη χρήση 1995 ή ιδιοκατοικήθηκε από προηγούμενα έτη και τη χρήση 1995 αρχίζει νέα τριετία (1995-1996-1997) θα ληφθούν υπόψη, στις περιοχές που ισχύουν αντικειμενικές αξίες, οι τιμές ζώνης που ισχύουν στην περιοχή το 1995, σύμφωνα με τις 1108283/383/, 1117531/423/ και 1120731/437/ αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και οι συντελεστές που ισχύουν μετά τον Ιούνιο 1994. Στις περιοχές που ισχύουν πραγματικές αξίες, θα εφαρμοσθούν αυτές που ισχύουν στην περιοχή κατά το έτος 1995.
 10. Αν η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά τη χρήση 1996 ή το 1996 αρχίζει νέα τριετία, για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού της εισοδήματος θα ληφθούν υπόψη οι τιμές ζώνης που ισχύουν στην περιοχή ήδη από το 1995, σύμφωνα με τις 1108283/383/, 1117531/423/ και 1120731/437/ αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ενώ για τις περιοχές που εντάχθηκαν πρώτη φορά στον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων θα ληφθούν υπόψη οι νέες τιμές ζώνης που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις 1013653/92/, 1039741/144/ΠΟΛ.1109/1.4.1996, 1124085/458/ΠΟΛ.1293/18.11.1996 και 1124086/459/ΠΟΛ.1292/18.11.1996 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και οι συντελεστές που εφαρμόστηκαν στο Φ.Μ.Α. μετά τον Ιούνιο 1994. Στις περιοχές που ισχύουν πραγματικές αξίες, θα εφαρμοσθούν αυτές που ισχύουν στην περιοχή κατά το έτος 1996, δίχως να ληφθεί υπόψη στην περίπτωση αυτή ο αντικειμενικός προσδιορισμός κτισμάτων που ορίζεται με την 1129485/479/ΠΟΛ.1310/3.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 11. Στους κωδικούς αριθμούς 241, 242 και 243 θα γραφτεί από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. ο συντελεστής επιφάνειας της κύριας, της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας και της νέας κύριας κατοικίας αντίστοιχα.

Ειδικότερα διευκρινίζεται:

Ι) Στον κωδικό αριθμό 211 θα αναγραφεί η τιμή ζώνης της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, που αναγράφεται από τον φορολογούμενο στη στήλη 8 του εντύπου Ε8 στις τρεις πρώτες σειρές αυτού, εφόσον η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η τιμή αυτή θα ελέγχεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με τη βοήθεια των Πινάκων Προσδιορισμού των Αντικειμενικών Αξιών που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων.
Συγκεκριμένα, για τις οικοδομές που ιδιοκατοικήθηκαν πρώτη φορά το έτος 1994 ή ιδιοκατοικήθηκαν από προηγούμενα έτη και το έτος 1994 αρχίζει νέα τριετία (1994-1995-1996), το 1994 αποτελεί το έτος βάσης της νέας τριετίας των οικοδομών αυτών και η αξία αυτού του έτους επαναλαμβάνεται και τα επόμενα δύο έτη 1995 και 1996.
Σ' αυτή την περίπτωση στη στήλη 8 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 211 του Ε.Ε.Δ. γράφεται η τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή αυτή το 1993, σύμφωνα με τις 1007982/31/Α0013/ΠΟΛ.1021/19.1.1993 και 1007984/33/Α0013/ΠΟΛ.1017/19.1.1993 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, αν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή γράφεται η αντίστοιχη αγοραία αξία, που ισχύει στην περιοχή αυτή κατά το χρόνο που ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά μέσα στο 1994 η οικοδομή, στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ., αν εφαρμόζεται αντίστοιχα σύστημα πραγματικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Για τις οικοδομές που ιδιοκατοικήθηκαν πρώτη φορά το έτος 1995 ή ιδιοκατοικήθηκαν από προηγούμενα έτη και το έτος 1995 άρχιζε γι' αυτές νέα τριετία (1995-1996-1997), το 1995 θα αποτελέσει το έτος βάσης της νέας τριετίας των οικοδομών αυτών και η αξία αυτού του έτους θα επαναληφθεί και τα επόμενα δύο έτη 1996 και 1997.
Στις περιπτώσεις αυτές, στη στήλη 8 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 211 του Ε.Ε.Δ. θα γραφτεί η τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή αυτή το 1995, σύμφωνα με τις 1108283/383/, 1117531/423/ και 1120731/437/ αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, αν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, θα γραφτεί η αγοραία αξία που ισχύει στην περιοχή αυτή κατά το έτος 1995, που ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά η οικοδομή, στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ., αν εφαρμόζεται αντίστοιχα το σύστημα πραγματικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η ίδια αξία θα επαναληφθεί και τα επόμενα δύο έτη 1996-1997.
Τέλος, για τις οικοδομές που ιδιοκατοικήθηκαν πρώτη φορά το έτος 1996 ή ιδιοκατοικούνται από παλιά και το έτος 1996 αρχίζει γι' αυτές νέα τριετία (1996-1997-1998), το 1996 θα αποτελέσει το έτος βάσης της νέας τριετίας των οικοδομών αυτών και η αξία αυτού του έτους θα επαναληφθεί και τα δύο επόμενα έτη 1997 και 1998.
Στις περιπτώσεις αυτές, στη στήλη 8 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 211 του Ε.Ε.Δ. θα γραφτεί η τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή το έτος 1996, σύμφωνα με τις 1108283/383/, 1117531/423/ και 1120731/437/ αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή αντίστοιχα με τις 1013653/92/, 1039741/144/ΠΟΛ.1109/1.4.1996, 1124085/458/ΠΟΛ.1293/18.11.1996 και 1124086/459/ΠΟΛ.1292/18.11.1996 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου για περιοχές που εντάχθηκαν πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων το 1996. Επίσης, στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ. και στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 θα γραφτεί η αγοραία αξία που ισχύει στην περιοχή το έτος 1996, αν εφαρμόζεται αντίστοιχα το σύστημα πραγματικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, δίχως να ληφθεί υπόψη η 1129485/479/ΠΟΛ.1310/3.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Στον κωδικό αριθμό 218 θα γραφτούν οι μήνες που ιδιοκατοικήθηκε η κύρια κατοικία του φορολογουμένου, που θα μεταφερθούν από τον κωδικό 093 του πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997.

Ο κωδικός αριθμός 222 θα παραμείνει κενός.

Στους κωδικούς αριθμούς 212, 219, 223 θα μεταφέρονται με ακέραιους αριθμούς τα ποσά της επιφάνειας της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου που έχουν γραφτεί στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 4 του εντύπου Ε8. Τυχόν δεκαδικά ψηφία θα παραλείπονται.
Αν η κύρια κατοικία αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφου (συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου) και έχει ενιαία λειτουργική ενότητα, θα γραφτεί αντίστοιχα σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια κάθε ορόφου χωριστά. Οι κωδικοί αυτοί αριθμοί, καθώς και ο κωδικός 218 θα συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που εφαρμόζεται ή όχι το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Σε κάθε περίπτωση, θα συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια της κύριας κατοικίας, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια των 150 τ.μ., που απαλλάσσεται. Στην επιφάνεια της κύριας κατοικίας, προκειμένου να υπολογισθεί το απαλλασσόμενο των 150 τ.μ. απο ιδιοκατοίκηση, περιλαμβάνεται και η επιφάνεια των αποθηκευτικών χώρων και
χώρων στάθμευσης. Θα συναθροιστούν δηλ. οι επιφάνειες που αναγράφηκαν στους κωδικούς 212, 219, 223 και 216 του Ε.Ε.Δ.
Επίσης, σε περίπτωση μονοκατοικίας, εκτός από τα παραπάνω, στην επιφάνεια της κύριας κατοικίας (κωδικοί 212, 219 και 223) περιλαμβάνεται και το λεβητοστάσιο και η αποθήκη καυσίμων.
Σε περίπτωση που στην κύρια κατοικία υπάρχει συνιδιοκτησία μεταξύ των δύο συζύγων ή μεταξύ αυτών και των ανήλικων τέκνων τους, θα συμπληρώνεται ένα μόνο Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο και στους πιο πάνω κωδικούς (212, 219, 223 και 216) θα γράφεται το σύνολο της επιφάνειας της κατοικίας.
Σε περίπτωση που στην κύρια κατοικία υπάρχει συνιδιοκτησία μεταξύ γονέων και των ενήλικων τέκνων τους, εφόσον έχουν ίδια φορολογική υποχρέωση και υποβάλλουν δική τους δήλωση ή μεταξύ τρίτων προσώπων, θα συμπληρώνεται για κάθε συνιδιοκτήτη χωριστό Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο και στους πιο πάνω κωδικούς (212, 219, 223 και 216) θα γράφεται το μέρος της επιφάνειας που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας καθενός από αυτούς.

Στους κωδικούς αριθμούς 213, 220, 224 θα συμπληρώνονται οι συντελεστές ορόφου, ανάλογα με τον όροφο ή τους ορόφους της κύριας κατοικίας που συμπληρώθηκαν από το φορολογούμενο στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 2 του εντύπου Ε8, όπως οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με το σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Οι συντελεστές αυτοί είναι τριψήφιοι δεκαδικοί αριθμοί που αποτελούνται από μονοψήφιο ακέραιο και δύο δεκαδικά ψηφία.

Οι συντελεστές ορόφου που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση είναι οι εξής:

για το υπόγειο 0,60
για το ισόγειο 1,20
για τον 1ο όροφο 1,10
για τον 2ο όροφο 1,05
για τον 3ο όροφο 1,10
για τον 4ο όροφο 1,15
για τον 5ο όροφο 1,20
για τον 6ο όροφο και πάνω 1,25

Οι συντελεστές ορόφου, όπως φαίνονται στους παραπάνω πίνακες (0,60 ή 1,20 ή 1,10 κ.λπ.) θα καταχωρούνται αντίστοιχα στο Ε.Ε.Δ.

Στον κωδικό αριθμό 214 θα μεταφέρεται ο συντελεστής πρόσοψης της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, που έχει αναγραφεί από τον ίδιο, ανάλογα με τη θέση της οικοδομής στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 3 του εντύπου Ε8. Κι ο συντελεστής αυτός είναι τριψήφιος δεκαδικός αριθμός και αποτελείται από μονοψήφιο ακέραιο και δύο δεκαδικά ψηφία. Οι συντελεστές πρόσοψης που εφαρμόζονται κατά τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτων που ιδιοκατοικούνται σε κάθε περίπτωση και που έχουν αναγραφεί στις οδηγίες του εντύπου Ε8, είναι οι εξής:

1,05 αν το διαμέρισμα ή κατοικία βλέπει σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή έχει πρόσοψη σε πλατεία.
1,00 αν το διαμέρισμα ή κατοικία βλέπει μόνο ένα δρόμο (πρόσοψη).
0,80 αν το διαμέρισμα ή κατοικία βλέπει αποκλειστικά στον πίσω ακάλυπτο χώρο.

Στους κωδικούς αριθμούς 215, 221 και 225 θα γράφονται για κάθε όροφο χωριστά οι συντελεστές παλαιότητας της κύριας κατοικίας του φορολογούμενου, ανάλογα με τα έτη έκδοσης της οικοδομικής άδειας, που συμπληρώθηκαν από το φορολογούμενο στις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 7 του εντύπου Ε8, όπως οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Οι συντελεστές αυτοί είναι τριψήφιοι δεκαδικοί αριθμοί που αποτελούνται από μονοψήφιο ακέραιο και δύο δεκαδικά ψηφία. Οι συντελεστές παλαιότητας σε κάθε περίπτωση είναι οι εξής:

1 - 5 χρόνια 0,90
6 - 10 χρόνια 0,80
11 - 15 χρόνια 0,75
16 - 20 χρόνια 0,70
21 - 25 χρόνια 0,65
26 και πάνω 0,60

Σημειώνεται ότι η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά την πάροδο 2ετίας από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους δεν υπολογίζεται για την παλαιότητα. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας οικοδομής μέχρι τη συμπλήρωση της διετίας, θα γράφεται ο συντελεστής 1,00.

Στον κωδικό αριθμό 216 θα μεταφερθεί η συνολική επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ της κύριας κατοικίας, με ακέραιο αριθμό (τυχόν δεκαδικά ψηφία παραλείπονται), που γράφεται από το φορολογούμενο στην αντίστοιχη ένδειξη της στήλης 9 του εντύπου Ε8.
Η συνολική επιφάνεια των δύο αυτών βοηθητικών χώρων έχει ιδιαίτερο συντελεστή επιφάνειας 0,20, σε περίπτωση αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή θα βρίσκεται χωριστά η αντικειμενική αξία των χώρων αποθήκης και γκαράζ με συντελεστή επιφάνειας 0,20. Η αξία αυτή θα προστίθεται στην αξία που προσδιορίζεται για το κύριο μέρος της κατοικίας.

Σημειώνεται ότι, κατά τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της αποθήκης και του γκαράζ, η επιφάνειά τους δεν πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή επιφανείας.

Στον κωδικό αριθμό 241 του Ε.Ε.Δ. γράφεται από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. ο κατάλληλος συντελεστής επιφάνειας, που επιλέγεται από τους πιο κάτω πίνακες, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της κύριας κατοικίας που έχει αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 212, 219 και 223 του Ε.Ε.Δ., ως εξής:

για επιφάνεια μέχρι και 25 τ.μ. 1,05
για επιφάνεια πάνω από 25 τ.μ. μέχρι και 100 τ.μ. 1,00
για επιφάνεια πάνω από 100 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. 1,05
για επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. 1,10
για επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. μέχρι και 500 τ.μ. 1,20
για επιφάνεια πάνω από 500 τ.μ. 1,30

Αν η κύρια κατοικία αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους με ενιαία λειτουργική ενότητα, θα εφαρμοστεί ο συντελεστής επιφάνειας που αναλογεί στο άθροισμα της επιφάνειας όλων των ορόφων, μη συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας της αποθήκης και του γκαράζ.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα εφαρμόζεται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. (ή από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. σε χειρόγραφη εκκαθάριση) και ο μειωτικός συντελεστής συνιδιοκτησίας που εφαρμόζεται στη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων 0,90. Ο συντελεστής αυτός δεν εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία. Οι συντελεστές επιφάνειας (1.05, 1.00, 1.05, 1.10, 1.20, 1.30) και συνιδιοκτησίας (0,90) εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των
ακινήτων και όχι επί πραγματικών αξιών.

Στον κωδικό αριθμό 217 θα μεταφέρεται από τις τρεις πρώτες σειρές της στήλης 10 του εντύπου Ε8 η συνολική ετήσια πραγματική - αγοραία αξία της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου κι όχι η αγοραία αξία που αντιστοιχεί σε τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση που η κύρια κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που δεν εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Αν η κύρια κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά το έτος 1994 ή από προηγούμενα έτη και το έτος 1994 αρχίζει νέα τριετία (1994-1995-1996), στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ. θα αναγραφεί η πραγματική αξία που ισχύει στην περιοχή αυτή το έτος 1994. Αν η κύρια κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά το έτος 1995 ή από προηγούμενα έτη και το έτος 1995 αρχίζει νέα τριετία (1995-1996-1997), στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ. θα αναγραφεί η πραγματική αξία που ισχύει στην περιοχή αυτή το έτος 1995. Αν η κύρια κατοικία ιδιοκατοικήθηκε πρώτη φορά το έτος 1996 ή από προηγούμενα έτη και το έτος 1996 αρχίζει νέα τριετία (1996-1997-1998), στη στήλη 10 του εντύπου Ε8 και στον κωδικό αριθμό 217 του Ε.Ε.Δ. θα αναγραφεί η
πραγματική αξία που ισχύει στην περιοχή αυτή το 1996 και όχι αυτή που προσδιορίζεται σύμφωνα με την 1129485/479/ΠΟΛ.1310/3.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 217, δε θα συμπληρώνεται άλλη ένδειξη (κωδικός) της ίδιας ενότητας, εκτός από τους κωδικούς 218, 212, 219, 223 και 216, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών.

ΙΙ. Στον κωδικό αριθμό 226 θα μεταφερθεί η τιμή ζώνης της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας του φορολογουμένου, που συμπληρώνεται από το φορολογούμενο στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 8 του Εντύπου Ε8, εφόσον η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που έχει
εφαρμογή το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Αν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική κατοικία και μία ή περισσότερες εξοχικές δευτρεύουσες κατοικίες, ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία λαμβάνεται η μη εξοχική, που αναγράφεται στον κωδικό 092 του πίνακα 5 της δήλωσης και η άλλη ή οι άλλες
δευτερεύουσες κατοικίες θα γραφτούν στις λοιπές δευτερεύουσες θα γραφτούν στις λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες. Αν υπάρχουν περισσότερες δευτερεύουσες μη εξοχικές κατοικίες, η μία από αυτές αποτελεί την πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, που αναγράφεται στον κωδικό 092 του πίνακα 5 της δήλωσης και η άλλη ή οι άλλες δευτερεύουσες κατοικίες θα γραφτούν στις λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες.
Επίσης, αν υπάρχουν περισσότερες από μία εξοχικές κατοικίες, η μία αποτελεί την πρώτη δευτερεύουσα εξοχική κατοικία, που θα αναγραφεί στον κωδικό 095 του πίνακα 5 της δήλωσης και η άλλη ή οι άλλες δευτερεύουσες κατοικίες αποτελούν λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες του κωδικού 121-122.
Αν κατά τη διάρκεια του έτους υπάρχει αλλαγή στην πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (π.χ. πώληση παλαιάς - αγορά νέας πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας), στην ένδειξη του πίνακα 5 απέναντι από τους κωδικούς 117-188 ή 119-120 της δήλωσης, κατά περίπτωση, θα γράφονται τα στοιχεία της αρχικής πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας
(εξοχικής ή μη εξοχικής), ενώ τα στοιχεία της τελευταίας πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας θα γραφτούν στις λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες (κωδικός 121-122).

Τα όσα αναφέρονται στη συμπλήρωση του κωδικού αριθμού 211 σχετικά με την τιμή ζώνης της κύριας κατοικίας, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη συμπλήρωση της τιμής ζώνης της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας στον κωδικό αριθμό 226.

Στον κωδικό αριθμό 233 θα γραφτούν οι μήνες που ιδιοκατοικήθηκε η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία του φορολογουμένου, οι οποίοι θα μεταφερθούν από τον κωδικό 094 ή 096, κατά περίπτωση, του πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997.

Στον κωδικό αριθμό 237 θα γραφτούν οι πιο κάτω κωδικοί:

Ο κωδικός 92, αν η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία είναι μη εξοχική, που γράφεται στον κωδικό 092 του πίνακα 5 της δήλωσης.

Ο κωδικός 95, αν η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία είναι εξοχική, που γράφεται στον κωδικό 095 του πίνακα 5 της δήλωσης.

Στους κωδικούς αριθμούς 227, 234 και 238 θα μεταφέρονται με ακέραιους αριθμούς (τυχόν δεκαδικά ψηφία θα παραλείπονται) τα ποσά της επιφάνειας της πρώτης δευτερεύουσας κατοικία του φορολογουμένου, που έχουν γραφτεί, για κάθε όροφο χωριστά, στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 4 του εντύπου Ε8. Τα όσα αναφέρονται στη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 212, 219 και 223, σχετικά με την επιφάνεια της κύριας κατοικίας, έχουν ανάλογη εφαρμογή.

Στους κωδικούς αριθμούς 228, 235 και 239 θα συμπληρώνονται οι συντελεστές ορόφου, ανάλογα με τον όροφο ή τους ορόφους της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας που συμπληρώθηκαν από το φορολογούμενο στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 2 του εντύπου Ε8. Για τους συντελεστές ορόφου της πρώτης
δευτερεύουσας κατοικίας ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται πιο πάνω για τη συμπλήρωση των συντελεστών ορόφου της κύριας κατοικίας στους κωδικούς αριθμούς 213, 220 και 224.

Στον κωδικό αριθμό 229 θα μεταφέρεται ο συντελεστής πρόσοψης της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογουμένου που έχει αναγραφεί από τον ίδιο, ανάλογα με τη θέση της οικοδομής στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 3 του εντύπου Ε8. Οσα αναφέρονται για το συντελεστή πρόσοψης της κύριας κατοικίας (κωδικό αριθμό 214), ισχύουν ανάλογα και για το συντελεστή πρόσοψης της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας.

Στους κωδικούς αριθμούς 230, 236 και 240 θα γράφονται για κάθε όροφο χωριστά οι συντελεστές παλαιότητας της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογουμένου, ανάλογα με τα έτη έκδοσης της οικοδομικής άδειας που συμπληρώθηκαν από τον ίδιο στις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 7 του εντύπου Ε8. Οσα αναφέρονται για τους συντελεστές παλαιότητας της κύριας κατοικίας (κωδικοί αριθμοί 215, 221 και 225) εφαρμόζονται ανάλογα και για τους συντελεστές παλαιότητας της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας.

Στον κωδικό αριθμό 231 θα γραφτεί η συνολική επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας, που έχει συμπληρωθεί από το φορολογούμενο στην αντίστοιχη ένδειξη δεύτερης ενότητας της στήλης 9 του εντύπου Ε8, με ακέραιο αριθμό (τυχόν δεκαδικά ψηφία παραλείπονται). Εφαρμόζονται κι εδώ ανάλογα όσα αναφέρονται πιο πάνω από τη συμπλήρωση του κωδικού αριθμού 216.

Στον κωδικό αριθμό 242 αναγράφεται από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. ο κατάλληλος συντελεστής επιφάνειας, που επιλέγεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω στον κωδικό αριθμό 241 του Ε.Ε.Δ. και ανάλογα με τα ποσά της επιφάνειας της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας που έχει αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 227, 234 και 238 του Ε.Ε.Δ.

Στον κωδικό αριθμό 232 θα μεταφέρεται από τις τρεις επόμενες σειρές (δεύτερη ενότητα) της στήλης 10 του εντύπου Ε8 η συνολική ετήσια πραγματική αγοραία αξία της πρώτης δευτερεύουσας (μη εξοχικής ή εξοχικής) κατοικίας του φορολογουμένου σε περίπτωση που η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που δεν
εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Οσα αναφέρονται πιο πάνω για τη συμπλήρωση του κωδικού 217 εφαρμόζονται κι εδώ ανάλογα. Σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο κωδικός 232, δεν θα συμπληρώνεται άλλη ένδειξη (κωδικός) της δεύτερης ενότητας, εκτός από τους κωδικούς 233, 237,
227, 234, 238 και 231, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών.

ΙΙΙ. Στον κωδικό αριθμό 270 θα μεταφερθεί η τιμή ζώνης της νέας κύριας κατοικίας, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί από τον ίδιο (το φορολογούμενο) στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 8 του εντύπου Ε8, αν κατά τη διάρκεια του έτους υπάρχει αλλαγή κύριας κατοικίας (νέα κύρια) του φορολογουμένου και βρίσκεται σε περιοχή που έχει εφαρμογή το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Τα όσα αναφέρονται στη συμπλήρωση του κωδικού 211, σχετικά με την τιμή ζώνης της κύριας κατοικίας, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη συμπλήρωση της τιμής ζώνης της νέας κύριας κατοικίας του κωδικού αριθμού 270.

Στον κωδικό αριθμό 277 θα γραφτούν, κατά περίπτωση, οι μήνες ιδιοκατοίκησης της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου.

Ο κωδικός 281 θα παραμείνει κενός.

Στους κωδικούς αριθμούς 271, 278 και 282 θα μεταφέρονται με ακέραιους αριθμούς (τυχόν δεκαδικά ψηφία θα παραλείπονται) τα ποσά της επιφάνειας της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, που έχουν γραφτεί, για κάθε όροφο χωριστά στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 4 του εντύπου Ε8. Οσα αναφέρονται για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 212, 219 και 223, έχουν ανάλογη εφαρμογή για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 271, 278 και 282.

Στους κωδικούς αριθμούς 272, 279 και 283 θα συμπληρώνονται οι συντελεστές ορόφου, ανάλογα με τον όροφο ή τους ορόφους της νέας κύριας κατοικίας που γράφονται στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 2 του εντύπου Ε8. Για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται για τη συμπλήρωση των κωδικών 213, 220 και 224.

Στον κωδικό αριθμό 273 θα μεταφέρεται ο συντελεστής πρόσοψης της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, που έχει αναγραφεί από τον ίδιο, ανάλογα με τη θέση της οικοδομής στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 3 του εντύπου Ε8.
Οσα αναφέρονται για τη συμπλήρωση του κωδικού 214 ισχύουν ανάλογα και για το συντελεστή πρόσοψης της νέας κύριας κατοικίας.

Στους κωδικούς αριθμούς 274, 280 και 284 θα γράφονται για κάθε όροφο χωριστά, οι συντελεστές παλαιότητας της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, ανάλογα με τα έτη έκδοσης της οικοδομικής άδειας που συμπληρώθηκαν από τον ίδιο στις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 7 του Εντύπου Ε8. Οσα
αναφέρονται για τη συμπλήρωση των κωδικών 215, 221 και 225, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη συμπλήρωση των συντελεστών παλαιότητας της νέας κύριας κατοικίας.

Στον κωδικό αριθμό 275 θα γραφτεί η συνολική επιφάνεια της αποθήκης και του γκαράζ της νέας κύριας κατοικίας που συμπληρώνεται από το φορολογούμενο στην αντίστοιχη ένδειξη της τρίτης ενότητας της στήλης 9 του εντύπου Ε8 (με ακέραιο αριθμό). Οσα αναφέρονται για τη συμπλήρωση του κωδικού 216, εφαρμόζονται
ανάλογα και για τη συμπλήρωση του κωδικού 275.

Στον κωδικό αριθμό 243 αναγράφεται από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. ο κατάλληλος συντελεστής επιφάνειας της νέας κύριας κατοικίας, που επιλέγεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω στον κωδικό αριθμό 241 του Ε.Ε.Δ. κι ανάλογα με τα ποσά της επιφάνειας της νέας κύριας κατοικίας που έχει αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 271, 278 και 282 του Ε.Ε.Δ.

Στον κωδικό αριθμό 276 θα μεταφέρεται από τις τρεις τελευταίες σειρές (τρίτη ενότητα) της στήλης 10 του εντύπου Ε8 η συνολική πραγματική - αγοραία αξία της νέας κύριας κατοικίας του φορολογουμένου και όχι η αγοραία αξία που αντιστοιχεί σε τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο κωδικός
αριθμός 276, δεν θα συμπληρώνεται άλλη ένδειξη (κωδικός) της ίδιας ενότητας, εκτός από τους κωδικούς 277, 271, 278, 282 και 275, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών. Σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας σε οικοδομή, θα συμπληρώνεται στο όνομα του επικαρπωτή το Εντυπο Ε8 και το Ε.Ε.Δ. όπως συμπληρώνεται για τον κύριο της οικοδομής, σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκκαθάριση θα γίνεται χειρόγραφη από τους εφοριακούς υπαλλήλους και δεν χρειάζεται συμπλήρωση του Ε.Ε.Δ.:

α) όταν κατά το έτος 1996 τόσο οι μήνες ιδιοικατοίκησης της κύριας κατοικίας, όσο και της δευτερεύουσας κατοικίας, είναι κάτω από 12,

β) όταν υπάρχει αλλαγή κύριας κατοικίας σε νέα κύρια κατοικία, η οποία ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες (που δεν είναι σύζυγοι ή γονείς με ανήλικα παιδιά) και αντίστροφα,

γ) στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας της ιδιοκατοικούμενης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, μεταξύ συζύγων ή μεταξύ γονέων και των ανήλικων τέκνων τους, στις οποίες κατά τη διάρκεια του έτους μεταβάλλεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους λόγω θανάτου κάποιου από αυτούς,

δ)όταν υπάρχει αλλαγή κύριας κατοικίας μέσα στο έτος και οι μήνες ιδιοκατοίκησης της δευτερεύουσας κατοικίας είναι κάτω από 12.

Για πληρέστερη κατανόηση παραθέτουμε τα πιο κάτω παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο:

Ο Νικόλαος Κωνσταντίνου του Ιωάννη ιδιοικατοικεί το 1996 σε ιδιόκτητο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί του 4ου ορόφου, επιφάνειας 195 τ.μ., που έχει πρόσοψη στους δρόμους Ηρακλείου και Μητσάκη και υπάγεται διοικητικά στο 5ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του από το έτος 1977. Η άδεια ανέγερσης της πολυκατοικίας εκδόθηκε στις 1.10.1975. Στο υπόγειο της πολυκατοικίας υπάρχει αποθήκη επιφάνειας 25 τ.μ. Η είσοδος της πολυκατοικίας είναι επί της οδού Ηρακλείου 5.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:

Διαμέρισμα: (ΕΧΣ.Πρ.ΧΣ.Επ.ΧΣ.ΟρΧΣ.Πα.ΧΤ.Ζ. Χ 3,5%) 195Χ1,05Χ1,05Χ1,15Χ0,70Χ128.000Χ 3,5% = 775.330

Αποθήκη: (ΕΧΟ,20ΧΣ.Πα.ΧΤ.Ζ.Χ3,5%) : 25Χ0,20Χ0,70Χ128.000Χ3,5% = 15.680


Συν. Επιφ. 220 τ.μ. Συν. Ακαθ. Τεκμ. Εισοδ. 791.010

Υπολογισμός φορολ. Ακαθ. Εισοδήματος, μετά την αφαίρεση των 150 τ.μ. που απαλλάσσεται από το φόρο: 791.010 Χ 70  = 251.685
220

Παράδειγμα 2ο:

Εστω ότι η σύζυγος του φορολογουμένου Ευαγγελία Κωνσταντίνου, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 33% από κληρονομικό δικαίωμα μαζί με τα αδέλφια της σε πατρική οικία στα Χανιά Κρήτης. Πρόκειται για ισόγειο μονοκατοικία, παλαιάς κατασκευής, πλέον της 25ετίας, με επιφάνεια 140 τ.μ., επί οικοπέδου 1.000 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Καλαμάκι εκτός σχεδίου της πόλης των Χανίων Κρήτης, με πρόσοψη σε αγροτικό δρόμο. Η οικία αυτή χρησιμοποιείται από το 1994 ως πρώτη δευτερεύουσα εξοχική κατοικία για τρεις μήνες (1.6 - 31.8.1996). Η συνολική αγοραία αξία του υπόψη ακινήτου το 1994 είναι 14.000.000 δρχ.

Υπολογισμός του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:

(Α.Α. Χ Π.Συν. Χ Μ.Κ. Χ 4%)
14.000.000 Χ 33% Χ 3 Χ 4%* = 46.200
--
12

* Σημείωση: Ο συντελεστής 4% εφαρμόζεται επειδή το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που ισχύει πραγματικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (άρθρ. 22 Ν.2238/1994).

Παράδειγμα 3ο:

Ο Κων/νος Δημητρίου του Σπυρίδωνος μετά της συζύγου του Ελένης αγόρασε την 1.5.1996 διώροφη οικία στην Κηφισιά, 365 τ.μ., κατά ποσοστό 50% καθένας, την οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία τους. Πρόκειται για διώροφη οικία με ενιαία λειτουργική ενότητα επί οικοπέδου 1.000 τ.μ., που έχει πρόσοψη επί της οδού Ελευθερώτριας 35, στην Κηφισιά. Αποτελείται από υπόγειο χώρο επιφάνειας 70 τ.μ., που επικοινωνεί με το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Επίσης, στον υπόγειο χώρο υπάρχει λεβητοστάσιο και αποθήκη καυσίμων, επιφάνειας 25 τ.μ., καθώς και χώρος γκαράζ, επιφάνειας 20 τ.μ. και αποθήκη, 20 τ.μ. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 130 τ.μ. και ο 1ος όροφος 100 τ.μ. Η άδεια ανέγερσης της οικοδομής του υπογείου και ισογείου εκδόθηκε στις 2.1.1989 και του πρώτου ορόφου το 1994.

Υπολογισμός του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:

Υπόγειο: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Συν.ΧΣ.Πα.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.ΚΧ3,5%)
95Χ1,20Χ1,00Χ0,60Χ0,90Χ0,90Χ440.000Χ 8 Χ 3,5% = 568.814
--
12

Ισόγειο: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Συν.ΧΣ.Πα.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.Κ Χ 3,5%)
130Χ1,20Χ1,00Χ1,20Χ0,90Χ0,90Χ440.000Χ 8 Χ 3,5% = 1.556.755
--
12

1ος όροφος: (ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πα.ΧΣ.Συν.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.Κ Χ 3,5%)
100Χ1,20Χ1,00Χ1,10Χ1,00Χ0,90Χ440.000Χ 8 Χ 3,5% = 1.219.680
--
12

Αποθήκη: (ΕΧΟ,20.ΧΣ.Πα.ΧΣ.Συν.ΧΤ.Ζ.ΧΜ.Κ Χ 3,5%)
40Χ0,20Χ0,90Χ0, 0Χ440.000Χ 8 Χ 3,5% = 66.528
--
12
Συν.επιφ. 365 τ.μ. Συν.ακ.τεκ.εισ. 3.411.777

Υπολογισμός φορολογητέου ακαθ. τεκμαρτού εισοδήματος μετά την αφαίρεση των 150
τ.μ. που απαλλάσσονται από το φόρο:

215
3.411.777 Χ --- = 2.009.676
365

Ακαθ. τεκμ. εισόδημα από ιδιοκατοίκηση του Κων/νου Δημητρίου:
2.009.676 Χ 50% = 1.004.838 και
Ακαθ. τεκμ. εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της Ελένης Δημητρίου:
2.009.676 Χ 50% = 1.004.838

Παράδειγμα 4ο:

Ο φορολογούμενος Κων/νος Ν. Φωτίου αγόρασε στις 1.5.1996 διαμέρισμα πολυκατοικίας 1ου ορόφου, επιφάνειας 250 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Κοραή 18, του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Η άδεια ανέγερσης της πολυκατοικίας εκδόθηκε στις 13.10.1989. Επίσης, ο ανωτέρω έχει στην κατοχή του μια μονοκατοικία επί της οδού Αγγελίδου 23, στο Π. Φάληρο, την οποία χρησιμοποιεί από 1.1 - 31.12.1996 ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Πρόκειται για ισόγεια μονοκατοικία, 280 τ.μ., μετά του οικοπέδου της, επιφάνειας 360 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Αγγελίδου του Δήμου Π. Φαλήρου, που κατοικείται από το 1992. Η άδεια ανέγερσης της μονοκατοικίας εκδόθηκε στις 4.3.1985.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:

α) Ακαθ. Τεκμ. εισοδ. κύριας κατοικίας

(ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.ΖΧΜ.ΚΧ3,5%)
250Χ1,10Χ1,10Χ1,00Χ0,90Χ235.000Χ 8 Χ 3,5% = 1.492.838
--
12

β) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. δευτερεύουσας κατοικίας

(ΕΧΣ.Επ.ΧΣ.Ορ.ΧΣ.Πρ.ΧΣ.Πα.ΧΤ.ΖΧΜ.ΚΧ3,5%)
280Χ1,10Χ1,20Χ1,00Χ0,80Χ220.000 Χ 12 Χ 3,5% = 2.276.736
--
12

Υπολογισμός φορολογητέου ακαθ. τεκμ. εισοδήματος μετά την αφαίρεση των 150 τ.μ.
που απαλλάσσονται από το φόρο:

α) Διάστημα 1.1 - 30.4.1996
4 130
Φορολ. Εισ. Πρ. Δευτ. Κατ: 2.276.736 Χ -- Χ --- = 352.351
12 280

β) Διάστημα 1.5 - 31.12.1996
100
Φορ. Εισ. κύριας κατοικίας: 1.492.838 Χ --- = 597.135
250

8 280
Φορ. Εισ. πρωτ. Δευτ. Κατοικίας: 2.276.736 Χ -- Χ --- = 1.517.824
12 280

Αρα: Συνολ. Ετήσιο φορολ. εισοδ. κύριας κατοικίας: 597.135
και Συνολ.Ετήσιο φορολ.εισοδ.πρ.δευτ.κατοικίας: 352.351+1.517.824 = 1.870.175


Σύνολο 2.467.310

Παράδειγμα 5ο

Ο Δημήτριος Γεωργ. Σπηλιόπουλος ιδιοικατοικεί από 1.1 - 31.12.1996 σε ιδιόκτητο διαμέρισμα πολυκατοικίας 2ου ορόφου, επιφανείας 80 τ.μ., με πρόσοψη επί της οδού Κόντου 12 και Ι. Δροσοπούλου, που υπάγεται διοικητικά στο 5ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του από το έτος 1993. Η άδεια ανέγερσης της πολυκατοικίας εκδόθηκε στις 15.6.1960. Επίσης, ο ίδιος φορολογούμενος ιδιοκατοικεί από 1.1 - 31.12.1995 και πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, επιφάνειας 130 τ.μ., την οποία απέκτησε το 1992. Πρόκειται για διαμέρισμα 4ου ορόφου, επί της οδού Ιθάκης 18, στην Κυψέλη, με πρόσοψη επί της Πλατείας Αγίου Γεωργίου. Η άδεια ανέγερσης της πολυκατοικίας εκδόθηκε το 1963.

Υπολογισμός ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος:

α) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. κύριας κατοικίας

(ΕΧΣΕΠ.ΧΣορ.ΧΣπρΧΣπαΧΤΖΧΜ.Κ.Χ 3,5%)
80Χ1,00Χ1,05Χ1,05Χ0,60Χ175.000Χ 12 Χ 3,5% = 324.135
--
12

β) Ακαθ. τεκμ. εισοδ. πρώτης δευτ. Κατοικίας

(ΕΧΣΕΠ.ΧΣορ.ΧΣπρΧΣπαΧΤΖΧΜ.Κ.Χ3,5%
130Χ1,05Χ1,15Χ1,05Χ0,60Χ175.000Χ 12 Χ 3,5% = 605.727
--
12
Συν.Επ.210 τ.μ.

Το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα της κύριας κατοικίας απαλλάσσεται, γιατί υπολείπεται των 150 τ.μ. 60
Φορ.τεκμ.εισόδ. πρώτης δευτ. κατοικίας: 605.727 Χ --- = 279.566
130
Οπου στα πιο πάνω παραδείγματα αναφέρεται:

Χ = Σύμβολο πολλαπλασιασμού
Ε = Επιφάνεια
Σ.Επ. = Συντελεστής Επιφάνειας
Σ.Συν. = Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σ.Πρ. = Συντελεστής Πρόσοψης
Σ.Ορ. = Συντελεστής Ορόφου
Σ.Πα. = Συντελεστής Παλαιότητας
Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης
Π.Συν. = Ποσοστό συνιδιοκτησίας
Μ.Κ. = Μήνες Κυριότητας
Α.Α. = Αγοραία Αξία
Φορ. Εισοδ. = Φορολογητέο εισόδημα
Συν. Επ. = Συνολική επιφάνεια
Συν.ακ.τεκ.εισ.= Συνολικό ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα
Κυρ.κατοικία = Κύρια κατοικία
Πρωτ. Δευτ.κατ.= Πρώτη δευτερεύουσα κατοικία
Από ιδιοκ. = Από ιδιοικατοίκηση
Ακαθ. τεκμ. = Ακαθάριστο τεκμαρτό
Φορ.τεκμ.εισοδ.= Φορολογητέο τεκμαρτό εισόδημα

Η συμπλήρωση του εντύπου Ε8 και του Ε.Ε.Δ. για τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραδειγμάτων, θα γίνει όπως στα υποδείγματα που επισυνάπτονται. Η προμήθεια των εντύπων του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου. Προς αποφυγή λαθών, σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται πρωτότυπα έντυπα του Ε.Ε.Δ. και όχι φωτοτυπίες των υποδειγμάτων που επισυνάπτονται ως
παράρτημα της παρούσας.

Τέλος, οι κ.κ. Επιθεωρητές παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της παρούσας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης