Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Δ6Α1153411 ΕΞ 9.11.2011 Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών


Σχόλια: Βλέπε και αποφάσεις Δ6Α 1010592 ΕΞ 19.1.2012 "Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α1153411ΕΞ 9.11.2011 (Β'2656) περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών." και Δ6Α 1028842ΕΞ 19.2.2013 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1153411 ΕΞ2011/09.11.2011 (Β' 2656) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών, όπως ισχύει."


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2011 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθ. Δ6Α1153411 ΕΞ 9.11.2011
Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών


Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ: Δ6Α1153411 ΕΞ2011

(ΦΕΚ Β' 2656/09-11-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. ΚΑΤΑΙΒΑΤΗΣ
Τηλέφωνο: 210- 3222386
Fax : 210- 3230829
β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ.Ο.Υ. (Δ.2)
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
3. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ(Δ.16)

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66).

β) της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 8 και της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (A΄ 180).

γ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (A΄ 213) και του Π.Δ. 189/2009. «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221).

δ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία. α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης….» (Α΄ 147).

ε) της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/12995/1−7−2011 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη (Β΄ 1587 και 1601)».

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (A΄ 98).

2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ο αριθμός των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών (στο εξής «Ελεγκτές») και οι υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες κατανέμονται αυτές, τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα επιλογής, τα κριτήρια, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, η κλίμακα βαθμολογίας για καθένα απ’ αυτά, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, οι οργανικές μονάδες ανά επίπεδο, των οποίων οι θέσεις καλύπτονται από υπαλλήλους που κατέχουν τις θέσεις του παρόντος και τα στοιχεία του συμβολαίου αποδοτικότητας για τους Προϊσταμένους αυτών, καθορίζονται με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων της παρούσας απόφασης:

Άρθρο 2
Καθορισμός των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και κατανομή αυτών ανά Περιφέρεια.

1. Ο αριθμός των θέσεων των Ελεγκτών καθορίζεται συνολικά σε τέσσερις χιλιάδες ενενήντα ένα (4.091). Οι θέσεις κατανέμονται ανά Περιφέρεια για την κάλυψη των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων, κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), ως εξής:


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1.

ΑΤΤΙΚΗΣ

2060

2.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

675

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

145

4.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

87

5.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

170

6.

ΗΠΕΙΡΟΥ

90

7.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

110

8.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

204

9.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

150

10.

ΚΡΗΤΗΣ

154

11.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

69

12.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

63

13.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

114

ΣΥΝΟΛΟ

4.0912. Η κατανομή των θέσεων των Ελεγκτών στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Το άρθρο 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ6Α 1028842ΕΞ 19.2.2013)

Άρθρο 3
Ουσιαστικά και τυπικά προσόντα επιλογής, τρόπος και διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων των Ελεγκτών, που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, απαιτείται να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα στο χρόνο που ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τις δηλώσεις της επόμενης παραγράφου. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν με την παραπάνω αίτηση, την προτίμησή τους για μία ή περισσότερες υπηρεσιακές μονάδες, καθώς και τη σειρά προτίμησης αυτών. Η δήλωση προτίμησης δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

2. Οι υποψήφιοι, με την αίτηση επιλογής τους σε θέση Ελεγκτή, υποβάλλουν:

α) Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες), το περιεχόμενο της οποίας, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011, ορίζεται με την προκήρυξη. Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται και σε κάθε μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των Ελεγκτών. Αν, κατά τον έλεγχο των προαναφερθέντων δηλώσεων από την αρμόδια υπηρεσία, προκύψει ότι αυτές είναι ανακριβείς ή δεν τεκμηριώνεται η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων του επιλεγέντος ή συμπεριλαμβανομένου στον πίνακα κατάταξης (παρ. 3 του άρθρου 4) υποψηφίου ή δεν έχει υποβληθεί δήλωση, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αρχικής, ο υπάλληλος απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4, ή παραλείπεται από τον προαναφερθέντα πίνακα κατάταξης.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α'75) ότι δεν θα ασκούν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο με αμοιβή, έστω και αν έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης αυτού από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.3528/2007(Α'26), εφόσον επιλεγούν και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α'75) για το χρόνο άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων στην οποία δηλώνεται αναλυτικά ο χρόνος άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων και βεβαιώνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη.

Αν με την αίτηση δεν δηλωθεί προηγούμενη τοποθέτηση και παραμονή σε θέση άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων, η οποία υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, ο αιτών αποκλείεται της διαδικασίας επιλογής. Αν αυτό καταστεί γνωστό μετά την επιλογή του σε θέση ελεγκτή, το συμβόλαιο αποδοτικότητας λύεται αυτοδικαίως, ο υπάλληλος μετακινείται σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Οικονομικών και κινείται σε βάρος του υποχρεωτικά πειθαρχική διαδικασία.

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.. Αν, κατά την πρώτη μόνο εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3943/2011, προβλεφθεί με την προκήρυξη δικαίωμα συμμετοχής ποσοστού υπαλλήλων ΔΕ κατηγορίας, που δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, μειώνεται αντίστοιχος αριθμός θέσεων της ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη.

4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που:

α) έχουν τιμωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, για οποιοδήποτε παράπτωμα ή ποινική δίωξη (παρ. 5 άρθρου 4) ή

β) συμπληρώνουν το όριο ηλικίας ή το χρόνο υπηρεσίας για συνταξιοδότηση μέσα στην επόμενη τριετία από την ημερομηνία επιλογής.

5. Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του Ν.3943/2011.

6. Η Ειδική Επιτροπή:

α) Διενεργεί ειδική γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που απαιτούνται για τις θέσεις των Ελεγκτών, καθώς και της ευχέρειας εφαρμογής αυτών, με το σύστημα των πολλαπλών απαντήσεων για τρεις (3), τουλάχιστον, ερωτήσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Με την προκήρυξη καθορίζεται η ελάχιστη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση , την οποία αν δεν συγκεντρώσει ο υποψήφιος, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

β) Προβαίνει σε προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που έχουν επιτύχει στη γραπτή δοκιμασία, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική, εν γένει, ικανότητα αυτών για την επιτυχή άσκηση των ειδικών καθηκόντων της θέσης (όπως, κύρος, οξυδέρκεια, ευφυΐα, υπηρεσιακός ζήλος κλπ.).

7. Με την προκήρυξη ορίζεται ο τόπος και ο χώρος διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, καθώς και της συνέντευξης των υποψηφίων από την Ειδική Επιτροπή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής αυτών. Η προκήρυξη των θέσεων μπορεί να γίνεται ενιαία για όλες τις υπηρεσιακές μονάδες ή και ξεχωριστά για όλες ή μερικές υπηρεσιακές μονάδες νομού ή νομών.

8. Με την προκήρυξη καθορίζεται το ποσοστό κάλυψης των θέσεων που προκηρύσσονται, από υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα. Το ποσοστό αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προκηρυσσομένων θέσεων. Ως προηγούμενη εμπειρία νοείται η άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων για διάστημα που υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη. Για την κατάταξη των υποψηφίων με εμπειρία, τη μοριοδότησή τους και την επιλογή συντάσσεται ξεχωριστός πίνακας.

9. Η Ειδική Επιτροπή καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων, κατατάσσοντας τους υποψηφίους σε σειρά επιτυχίας, με βάση το βαθμό επιτυχίας τους στην γραπτή εξέταση και στη συνέντευξη, καθώς και τη μοριοδότηση των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου προσόντων.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον αντίστοιχο πίνακα επιτυχόντων, γίνεται με φθίνουσα κλίμακα βαθμολογίας.

10. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι, που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία άνω των τριακοσίων (300) μορίων.

Ο πίνακας κατάταξης των Ελεγκτών, ανά κατηγορία υποψηφίων (με εμπειρία ή χωρίς εμπειρία), ισχύει για μία τριετία από τη δημοσιοποίηση αυτού και οι θέσεις που κενώνονται, κατά τη διάρκεια της τριετίας καλύπτονται από αυτόν.

Άρθρο 4
Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Για την επιλογή των ελεγκτών αξιολογούνται:

α) Η ειδική γραπτή δοκιμασία σε Φορολογικά αντικείμενα, Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου, Λογιστική και Γενικές Αρχές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, Ελεγκτική και Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

β) Η κατοχή τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του ελέγχου και της είσπραξης, καθώς και η κατοχή μη συναφούς τίτλου σπουδών με το αντικείμενο, που αξιολογείται με συντελεστή μειωμένο κατά 50%. Οι τίτλοι σπουδών που θεωρούνται συναφείς καθορίζονται με την προκήρυξη.

γ) Η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο .

δ) Η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και μίας (1) δεύτερης ξένης γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α' 39), όπως ισχύει.

ε) Η αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στο Υπουργείο Οικονομικών ή είναι χρήσιμα για την άσκηση του έργου των Ελεγκτών, αποδεικνυόμενη με πιστοποιητικό ECDL, καθώς και η επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλης δημόσιας σχολής, ελεγκτικού περιεχομένου, ολικά ή μερικά, διάρκειας τουλάχιστον τριών εβδομάδων, τα οποία θα πιστοποιούνται από σχετική βεβαίωση των προαναφερθεισών σχολών, από την οποία θα προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών.

στ) Η είσοδος στον κλάδο του Υπουργείου Οικονομικών του υποψηφίου, είτε μέσω ειδικού διαγωνισμού, είτε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/1994.

2. Αξιολογείται η προσωπικότητα των υποψηφίων, με συνέντευξη, που παρέχεται ενώπιον των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού.

3. Προκειμένου για υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα, αξιολογείται η αποδεδειγμένη εμπειρία στην άσκηση καθηκόντων ελεγκτή, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2,3 και 4 του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 5
Βαθμολόγηση γραπτής δοκιμασίας, μόρια λοιπών κριτηρίων

1. Η βαθμολογία και τα μόρια για κάθε ένα από τα κριτήρια, τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, καθώς και το ανώτατο όριο βαθμολογίας ή μοριοδότησης ορίζονται ως εξής:


Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ/ΜΟΡΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Γραπτή δοκιμασία σε:

 

200

 

α) Φορολογικά αντικείμενα

50

 

 

β) Λογιστική και Γενικές Αρχές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου

50

 

 

γ) Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου

50

 

 

δ) ΚΕΔΕ

50

 

2

Προσωπικότητα

100

100

3

Τίτλοι σπουδών

 

150

 

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. συναφές

80

 

 

β) Πτυχίο Α.Ε.Ι. μη συναφές

40

 

 

γ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. συναφές

60

 

 

δ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. μη συναφές

30

 

 

ε) Διδακτορικό στα λογιστικά η στην ελεγκτική ή σε συναφές αντικείμενο ή στα νομικά

70

 

 

στ) Μεταπτυχιακό στα λογιστικά ή στην ελεγκτική ή σε συναφές αντικείμενο ή στα νομικά

40

 

4

Γνώση ξένης γλώσσας

 

60

 

α) Για την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

40

 

 

β) Για την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

25

 

 

γ) Για την άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

20

 

 

δ) Για την πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

15

 

5

Γνώση χρήσης η/υ και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών

 

 

 

α) με πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών ECDL

40

40

 

β ) με λοιπά πιστοποιητικά

30

 

6

Η είσοδος στον κλάδο του Υπουργείου Οικονομικών του υποψηφίου, είτε μέσω ειδικού διαγωνισμού είτε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/1994

50

50

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

600
2. Η εμπειρία στον έλεγχο αποδεικνύεται:

α) από την ή τις πράξεις τοποθέτησης του υπαλλήλου σε θέση άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων για χρονικό διάστημα συνολικά τουλάχιστον 3 ετών. Συνολική εμπειρία στον έλεγχο μικρότερη των τριών (3) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ, ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ και Προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχου Δ.Ο.Υ ή Εποπτείας Ελεγκτικού Κέντρου ή διωκτικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ, καθώς και Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Ελέγχου Δ.Ο.Υ. ή Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης του ΔΕΚ Αθηνών ή Υποδιευθυντή του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης ή Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων ελεγκτή, κατά τα ανωτέρω και

β) από κατάσταση που συνυποβάλλεται με την αίτηση στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον πέντε (5) διενεργηθέντες φορολογικοί έλεγχοι για κάθε έτος επικαλούμενης εμπειρίας σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Στην κατάσταση αναφέρεται η ελεγχθείσα επιχείρηση, το έτος διενέργειας του ελέγχου και η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αν δεν έχουν διενεργηθεί 5 τουλάχιστον φορολογικοί έλεγχοι κατά το προηγούμενο εδάφιο, δεν προσμετρώνται μόρια για το συγκεκριμένο έτος.

3. Η εμπειρία που πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου βαθμολογείται ως εξής:

Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

 

Άσκηση καθηκόντων ελεγκτή σε Δ.Ε.Κ. ή Π.Ε.Κ. ή τέως Τ.Ε.Κ. ή υποδιεύθυνση ελέγχου Δ.Ο.Υ ή Σ.Δ.Ο.Ε. για κάθε έτος

10
Άρθρο 6

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του Ν.
3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την υποπερίπτωση στ' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222), καθορίζονται, ως εξής:

α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ. Αν, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.
3943/2011, προβλεφθεί με την προκήρυξη δικαίωμα συμμετοχής ποσοστού υπαλλήλων ΔΕ κατηγορίας, που δεν θα υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, μειώνεται αντίστοιχος αριθμός θέσεων της ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται στην προκήρυξη.

β) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που:


αα) έχουν τιμωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, για οποιοδήποτε παράπτωμα ή ποινική δίωξη (παρ. 5 άρθρου 4) ή


ββ) συμπληρώνουν το όριο ηλικίας ή το χρόνο υπηρεσίας για συνταξιοδότηση μέσα στην επόμενη τριετία από την ημερομηνία επιλογής.


γ) Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων των Ελεγκτών, που προκηρύσσονται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του Ν.
4093/2012, απαιτείται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μέσα στο χρόνο που ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τις κατωτέρω δηλώσεις:

αα) Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες), το περιεχόμενο της οποίας, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.
3943/2011, όπως ισχύει, ορίζεται με την προκήρυξη. Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται και σε κάθε μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των Ελεγκτών. Αν, κατά τον έλεγχο των προαναφερθέντων δηλώσεων από την αρμόδια υπηρεσία, προκύψει ότι αυτές είναι ανακριβείς ή δεν τεκμηριώνεται η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων του επιλεγέντος ή συμπεριλαμβανομένου στον πίνακα κατάταξης (παρ. 3 του άρθρου 4) υποψηφίου ή δεν έχει υποβληθεί δήλωση, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αρχικής, ο υπάλληλος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4, ή παραλείπεται από τον προαναφερθέντα πίνακα κατάταξης.

ββ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) ότι δεν θα ασκούν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο με αμοιβή, έστω και αν τους έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης αυτού από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.
3528/2007 (Α' 26), εφόσον επιλεγούν και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών.

γγ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται η ύπαρξη της κατωτέρω διετούς εμπειρίας:


i) στην άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων σε τακτικό και προσωρινό έλεγχο, εξαιρουμένων των προληπτικών ελέγχων, των περαιώσεων, των διασταυρωτικών ελέγχων και των επαναλείψεων της διαδικασίας ή


ii) σε δικαστικό τμήμα, στην λήψη αναγκαστικών μέτρων και στην αντίκρουση προσφυγών.


δ) Οι υποψήφιοι με την παραπάνω αίτησή τους μπορούν να δηλώσουν την προτίμησή τους για μία ή περισσότερες υπηρεσιακές μονάδες, καθώς και τη σειρά προτίμησης αυτών. Η δήλωση προτίμησης δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.


ε) Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του Ν.
3943/2011.

Η Ειδική Επιτροπή προβαίνει σε προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που δεν διαθέτουν διετή εμπειρία στην άσκηση των απαιτούμενων ελεγκτικών καθηκόντων, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης (όπως, ενδεικτικά κύρος, οξυδέρκεια, ευφυΐα, υπηρεσιακός ζήλος.).


στ) Με την προκήρυξη καθορίζεται το ποσοστό κάλυψης των θέσεων που προκηρύσσονται, από υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα, του οποίου δεν επιτρέπεται η υπέρβαση. Ως προηγούμενη εμπειρία νοείται η άσκηση των απαιτούμενων ελεγκτικών καθηκόντων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Για την κατάταξη των υποψηφίων με εμπειρία, τη μοριοδότησή τους και την επιλογή συντάσσεται ξεχωριστός πίνακας.


ζ) Η Ειδική Επιτροπή καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων, κατατάσσοντας τους υποψηφίους σε σειρά επιτυχίας, με βάση το βαθμό επιτυχίας τους στη συνέντευξη, καθώς και τη μοριοδότησή των οριζομένων στην υποπαράγραφο β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.


Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον αντίστοιχο πίνακα επιτυχόντων, γίνεται με φθίνουσα κλίμακα βαθμολογίας.


Ο πίνακας κατάταξης των Ελεγκτών, ανά κατηγορία υποψηφίων (με εμπειρία ή χωρίς εμπειρία), ισχύει για μία τριετία από τη δημοσιοποίηση αυτού και οι θέσεις που κενώνονται, κατά τη διάρκεια της τριετίας καλύπτονται από αυτόν.


η) Με την προκήρυξη ορίζεται ο τόπος και ο χώρος διεξαγωγής της συνέντευξης των υποψηφίων από την Ειδική Επιτροπή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής αυτών. Η προκήρυξη των θέσεων μπορεί να γίνεται ενιαία για όλες τις υπηρεσιακές μονάδες ή και ξεχωριστά για όλες ή μερικές υπηρεσιακές μονάδες νομού ή νομών ή περιφερειών.


2. Κριτήρια Αξιολόγησης, βαθμολόγηση (μόρια) - συνέντευξη.

α) Για την επιλογή των ελεγκτών αξιολογούνται και συνεκτιμώνται:


αα) Η κατοχή τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του ελέγχου και της είσπραξης, καθώς και η κατοχή μη συναφούς τίτλου σπουδών με το αντικείμενο, που αξιολογείται με συντελεστή μειωμένο κατά 50%. Οι τίτλοι σπουδών που θεωρούνται συναφείς καθορίζονται με την προκήρυξη.


ββ) Η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο.


γγ) Η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και μίας (1) δεύτερης ξένης γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α' 39), όπως ισχύει.


δδ) Η αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στο Υπουργείο Οικονομικών ή είναι χρήσιμα για την άσκηση του έργου των Ελεγκτών, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό πληροφορικής ή γνώσης Η/Υ, που έχει εκδοθεί από φορείς που πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλης δημόσιας σχολής, ελεγκτικού περιεχομένου, ολικά ή μερικά, διάρκειας τουλάχιστον τριών εβδομάδων, τα οποία θα πιστοποιούνται από σχετική βεβαίωση των προαναφερθεισών σχολών, από την οποία θα προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών.


εε) Η αποδεδειγμένη διετής εμπειρία στην άσκηση των καθηκόντων που καθορίζονται στην περίπτωση γγ' της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για όσους διαθέτουν αυτήν.


στστ) Η προσωπικότητα των υποψηφίων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διετή εμπειρία και η ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης, ύστερα από συνέντευξη, που παρέχεται ενώπιον των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού.


β) Η βαθμολογία και τα μόρια για κάθε ένα από τα κριτήρια και τη συνέντευξη, καθώς και το ανώτατο όριο βαθμολογίας ή μοριοδότησης ορίζονται ως εξής: αα) Υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.

Προσωπικότητα και ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης

50

50

2

Τίτλοι σπουδών

 

75

 

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. συναφές

40

 

 

β) Πτυχίο Α.Ε.Ι. μη συναφές

20

 

 

γ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. συναφές

30

 

 

δ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. μη συναφές

15

 

 

ε) Διδακτορικό στα λογιστικά ή στην ελεγκτική ή σε συναφές αντικείμενο ή στα νομικά

35

 

 

στ) Μεταπτυχιακό στα λογιστικά ή στην ελεγκτική ή σε συναφές αντικείμενο ή στα νομικά

20

 

3

Γνώση ξένης γλώσσας

 

30

 

α) Για την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

20

 

 

β) Για την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

12,5

 

 

γ) Για την άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

10

 

 

δ) Για την πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

7,5

 

4.

Γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών

 

 

 

α) με πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

20

20

 

β) με λοιπά πιστοποιητικά

15

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

175ββ) Υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ/ ΜΟΡΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.

Προσωπικότητα και ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης

50

50

2.

Βαθμός απολυτηρίου λυκείου ή μέση σχολής

X1

20

3.

Γνώση ξένης γλώσσας

 

30

 

α) Για την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

20

 

 

β) Για την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

12,5

 

 

γ) Για την άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

10

 

 

δ) Για την πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

7,5

 

4.

Γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών

 

 

 

α) με πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

20

20

 

β) με λοιπά πιστοποιητικά

15

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

1203. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας

α) Η απαιτούμενη διετής εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, στην οποία την έχει αποκτήσει ή από άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως από τις πράξεις, από τις οποίες προκύπτει η τοποθέτηση του υπαλλήλου στην συγκεκριμένη θέση και αποδεικνύεται η πραγματική άσκηση των καθηκόντων αυτών. Συνολική εμπειρία στον έλεγχο μικρότερη των δύο (2) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη.

β) Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου ΤΕΚ ή ΠΕΚ, ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ ή Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης ή Υποδιευθυντή ή Προϊσταμένου Εποπτείας Ελεγκτικού Κέντρου και Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ή Υποδιεύθυνσης Ελέγχου ή Τμήματος Ελέγχου Δ.Ο.Υ., υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων ελεγκτή, κατά τα ανωτέρω.

γ) Τα δικαιολογητικά απόδειξης της απαιτούμενης διετούς εμπειρίας θα υποβληθούν πριν την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων επιτυχόντων.


(Το άρθρο 6, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Δ6Α 1028842ΕΞ 19.2.2013 και τα άρθρα 6 και 7 τέθηκαν όπως αναριθμήθηκαν σε άρθρα 7 και 8 αντίστοιχα)


Άρθρο 7

Συμβόλαια Αποδοτικότητας

1. Το συμβόλαιο αποδοτικότητας υπογράφεται για τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Οργανικών Μονάδων, συνομολογείται για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών, για τους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών και για τους Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

2. Ο Προϊστάμενος της Οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ευθύνεται για την εφαρμογή των όρων του συμβολαίου του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης, των Προϊσταμένων των Τμημάτων και των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους που ανήκουν στην Οργανική του Μονάδα.

3. Ο Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης ευθύνεται για την εφαρμογή των όρων του συμβολαίου των Προϊσταμένων των Τμημάτων και των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους που ανήκουν στην Οργανική του Μονάδα.

4. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ευθύνεται για την εφαρμογή των όρων του συμβολαίου των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους των οποίων προΐσταται.

5. Το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Σχεδίων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού επιβλέπει και ελέγχει όλα τα συμβόλαια αποδοτικότητας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και συντάσσει τις Εκθέσεις Αξιολόγησης. Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την απαλλαγή του ελεγκτή από τα καθήκοντά του αν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ή την ανανέωση του συμβολαίου αποδοτικότητας για ίσο χρονικό διάστημα .

6. Ο Προϊστάμενος Οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης αναλαμβάνει την ατομική υποχρέωση της επίτευξης των συνολικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της οργανικής μονάδας της οποίας προΐσταται και αποδέχεται τις ενδεχόμενες βελτιώσεις και προσθήκες επιχειρησιακών δράσεων που υποδεικνύονται από την παραπάνω Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού κατά τη διάρκεια του συμβολαίου του.

7. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οργανικής Μονάδας αναθέτει στον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση της οποίας προΐσταται, όπως αυτοί καθορίζονται κάθε φορά για την Οργανική Μονάδα, για το χρονικό διάστημα διάρκειας του συμβολαίου.

8. Ο Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης αναθέτει στους Προϊστάμενους Τμημάτων των οποίων προΐσταται, την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν ανατεθεί στα Τμήματα, αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα διάρκειας του συμβολαίου των Προϊστάμενων Τμημάτων.

9. Ο Προϊστάμενος Τμήματος κατανέμει στους Ελεγκτές των οποίων προΐσταται, με κριτήρια ισόποσης δυναμικότητας, προς επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, τις υποθέσεις που έχουν ανατεθεί στο τμήμα προς έλεγχο, για το χρονικό διάστημα διάρκειας του συμβολαίου του ελεγκτή.

10. Ο Ελεγκτής υποχρεούται να ακολουθεί το Πρόγραμμα Ελέγχου το οποίο ορίζεται από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, και να παραδίδει στον Προϊστάμενο του μηνιαία κατάσταση, αναφορικά με τη εξέλιξη των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί.

11. Ο Προϊστάμενος της Οργανικής Μονάδας υποχρεούται να αποστέλλει στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, σε ηλεκτρονική μορφή, μηνιαία κατάσταση αναφορικά με την εξέλιξη κατά τον προηγούμενο μήνα όλων των υποθέσεων που, κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα έχουν ανατεθεί στην Οργανική Μονάδα.

Άρθρο 8
Υποδείγματα Συμβολαίων Αποδοτικότητας

Τα Συμβόλαια Αποδοτικότητας για τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 21 και 22 του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011 και της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν.4002/2011 (Α' 180), και για τους Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, συνομολογούνται και υπογράφονται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1-4 του παρόντος άρθρου, ως εξής:


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1-4


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης