Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1087/7.3.1997 Συμπλήρωση των κωδικών αριθμών των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997, καθώς και των εντύπων Ε10 και Ε11 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1087/7.3.1997
Συμπλήρωση των κωδικών αριθμών των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997, καθώς και των εντύπων Ε10 και Ε11 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Συμπλήρωση των κωδικών αριθμών των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997, καθώς και των εντύπων Ε10 και Ε11 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
1028725/413/Α0012/ΠΟΛ.1087/7.3.1997

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Πρώτο Κεφάλαιο


Είναι γνωστό ότι η ορθή εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στηρίζεται στη σωστή συμπλήρωση των οικείων ενδείξεων της δήλωσης, καθώς και των εντύπων Ε10 και Ε11, είτε αυτές συμπληρώνονται από τους φορολογουμένους, είτε αυτές συμπληρώνονται από την Υπηρεσία.
Για το λόγο αυτό, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, γι' αυτό παρακαλούμε, αφενός μεν, να αναθέσετε αυτή την εργασία σε υπαλλήλους που έχουν επαρκή εμπειρία και, αφετέρου, να μεριμνήσετε ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο του προσωπικού που δεν
έχει αποκτήσει ακόμη σχετική εμπειρία, με την απαιτούμενη από μέρους σας φροντίδα.

Α. Συμπλήρωση παραλληλογράμμων - τετραγωνιδίων της δήλωσης

Από τις Δ.Ο.Υ. θα κωδικογραφείται και θα στέλνεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. το ΕΝΑ αντίτυπο της δήλωσης και, κατά προτίμηση, το πρώτο αντίτυπο σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί χημικός χάρτης (καρμπόν) για τη συμπλήρωση δεύτερου αντιτύπου.
Στη συμπλήρωση των παραλληλογράμμων - τετραγωνιδίων της δήλωσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να γραφτούν σε κάθε ένα από αυτά οι σωστοί κωδικοί αριθμοί, γιατί από αυτούς εξαρτάται ο σωστός υπολογισμός του φόρου και η εκκαθάριση της δήλωσης.
Τα παραλληλόγραμμα - τετραγωνίδια της δήλωσης θα συμπληρωθούν ως εξής:

1. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ"

Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται με τη λέξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ", στην περίπτωση που κάποιο από τα προεκτυπωμένα στοιχεία της πρώτης σελίδας της δήλωσης έχει διορθωθεί από το φορολογούμενο.
Προκειμένου για φορολογουμένους, οι οποίοι το οικονομικό έτος 1997 θα υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφτεί η ένδειξη "ΝΕΟΣ".

2. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ"

Το παραλληλόγραμμο αυτό θα συμπληρώνεται με τον αύξοντα αριθμό που θα πάρει η δήλωση, από το προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων.

3. Παραλληλόγραμμα με τις ενδείξεις "(α), (β)"

Στα ανωτέρω παραλληλόγραμμα έχουν προεκτυπωθεί από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. οι κωδικοί αριθμοί της Δ.Ο.Υ.
Επισημαίνεται ότι, αν έχουμε μεταβολή στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ., πρέπει να γίνει ανάλογη διόρθωση και στους προεκτυπωμένους κωδικούς αριθμούς αυτών.

4. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ"

Το τετραγωνίδιο της ένδειξης αυτής θα συμπληρωθεί ως εξής:

α) Οταν η δήλωση είναι εμπρόθεσμη, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

β) Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα και μέσα στον πρώτο μήνα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας, θα γραφτεί ο αριθμός 1.

γ) Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, μέσα στο δεύτερο ή τρίτο κ.τ.λ. μήνα, θα αναγράφεται αντίστοιχα ο αριθμός 2, 3 κ.τ.λ. (ανάλογα με τους μήνες εκπροθέσμου).

5. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΚΕ.Π.Υ.Ο."

Το ανωτέρω παραλληλόγραμμο χρησιμοποιείται μόνο για τις τροποποιητικές δηλώσεις.

6. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "(γ)"

Στο ανωτέρω τετραγωνίδιο προεκτυπώνονται ορισμένα γράμματα από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., βάσει των οποίων γίνεται η διανομή των φορολογικών εντύπων.

7. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "(δ)"

Στο ανωτέρω τετραγωνίδιο θα γραφτεί ο αριθμός 1 όταν ΜΟΝΟ ο υπόχρεος σε δήλωση είναι νέος φορολογούμενος (υποβάλλει για πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος), ο αριθμός 2 όταν ΜΟΝΟ η σύζυγος του υποχρέου είναι νέα φορολογουμένη και 3 αν και οι δύο σύζυγοι είναι νέοι φορολογούμενοι.

8. Τετραγωνίδια (ε), με τις ενδείξεις "ΒΙΒΛΙΑ ΚΒΣ" και "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" του υποχρέου

Α. α) Στο πρώτο τετραγωνίδιο (ε) με την ένδειξη "ΒΙΒΛΙΑ ΚΒΣ", θα γραφτεί κωδικός αριθμός, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων ΑΤΟΜΙΚΗΣ επιχείρησης που τηρούνται βάσει του Κ.Β.Σ., ως εξής:

αα) Για βιβλία Α' κατηγορίας θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (1).

ββ) Για βιβλία Β' κατηγορίας θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (2).

γγ) Για βιβλία Γ' κατηγορίας θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (3).

δδ) Για όσους έχουν υποχρέωση και δεν τήρησαν βιβλία, θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (5).

εε) Για όσους, βάσει του Κ.Β.Σ., δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου, θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (6).

στστ) Τέλος, για τους υπόλοιπους φορολογουμένους, που δεν είναι επιτηδευματίες και δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία (Μισθωτοί κ.τ.λ.), θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (8).

β) Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν δηλώνει εισοδήματα από ατομική επιχείρηση, αλλά ΜΟΝΟ από συμμετοχή σε εταιρική επιχείρηση, θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (7).

Β. α) Στο δεύτερο τετραγωνίδιο (ε) με την ένδειξη "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας, ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος, ως εξής:

αα) Για το εισόδημα Α'-Β' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (1).

ββ) Για το εισόδημα Γ' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (3).

γγ) Για το εισόδημα Δ' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (4).

δδ) Για το εισόδημα Ε' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (5).

εε) Για το εισόδημα ΣΤ' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (6).

στστ) Για το εισόδημα Ζ' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (7).

β) Επισημαίνεται ότι, εάν στη δήλωση έχουν περιληφθεί εισοδήματα από τις κατηγορίες Α'-Β' έως Ζ' (συμπεριλαμβανομένης και της ΣΤ'), τότε επικρατέστερες είναι οι κατηγορίες Δ', Ε' και Ζ', ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος από αυτές τις επικρατέστερες κατηγορίες, οπότε θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας εκείνης που έχει το υψηλότερο εισόδημα από τις τρεις κατηγορίες κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

γ) Σε περίπτωση που δηλώνονται εισοδήματα ΜΟΝΟ από κατηγορίες Α'-Β', Γ' και ΣΤ', τότε θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα από τις τρεις αυτές κατηγορίες κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

δ) Τέλος, όταν ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση λόγω ειδικής υποχρέωσης από το Νόμο (επειδή κατέχει αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα πάνω από 500 κ.ε., διατηρεί έμμισθο προσωπικό, ασκεί εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κ.τ.λ., άρθρο 61 παράγραφος 1 Ν.2238/1994) και δεν έχει δηλωθεί εισόδημα από καμιά κατηγορία, τότε θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (8).

9. Τετραγωνίδια (ζ), με τις ενδείξεις "ΒΙΒΛΙΑ ΚΒΣ" και "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" της συζύγου

Στα δύο αυτά τετραγωνίδια που αφορούν τη σύζυγο θα γραφτούν οι κωδικοί αριθμοί που αναφέρθηκαν παραπάνω στην παράγραφο 8 (περιπτώσεις Α' και Β' αντίστοιχα).
Επισημαίνουμε ότι, αν η σύζυγος ασκεί ατομική επιχείρηση ή επάγγελμα σε περιφέρεια δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας διαφορετικής από εκείνη που υποβάλλεται η δήλωση, τότε στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΒΙΒΛΙΑ Κ.Β.Σ." θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία βιβλίων που έχουν τηρηθεί από αυτήν κατά την άσκηση επιχείρησής της με βάση τα αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος.

10. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ" (του υποχρέου)

Στο παραλληλόγραμμο αυτό προεκτυπώνεται ή γράφεται ο κωδικός αριθμός του φορολογικού μητρώου του υποχρέου. Στις δηλώσεις που υποβάλλουν υπόχρεοι, που είχαν ξαναδώσει στο παρελθόν φορολογική δήλωση, οι οποίες υποβάλλονται χωρίς να έχουν προεκτυπωμένα στοιχεία (δηλαδή χειρόγραφες), ο αριθμός μητρώου θα γραφτεί ή επαληθευθεί στη δήλωση από τις καταστάσεις των φορολογουμένων που στέλνονται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Προκειμένου για φορολογουμένους, οι οποίοι το οικονομικό έτος 1997 θα υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το παραλληλόγραμμο του κωδικού αριθμού μητρώου θα μείνει κενό και στο παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφτεί η ένδειξη "ΝΕΟΣ", εκτός αν πρόκειται για επιτηδευματίες που με την υποβολή δήλωσης έναρξης δραστηριότητας πήραν αριθμό μητρώου, ο οποίος πρέπει να γραφτεί στο παραλληλόγραμμο αυτό. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο στοιχείο του φορολογουμένου (π.χ. διεύθυνση, επάγγελμα, πατρώνυμο κ.τ.λ.) διαφέρει από το στοιχείο που υπάρχει στο φάκελο, αλλά είναι βέβαιο ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, θα γραφτεί στη δήλωση ο κωδικός αριθμός του φορολογουμένου και στο παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφτεί η λέξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ".

11. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΚΩΔ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (του υποχρέου)

Το ανωτέρω παραλληλόγραμμο χρησιμοποιείται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.

12. Τετραγωνίδιο που βρίσκεται απέναντι από τον πίνακα "ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ"

Το ανωτέρω τετραγωνίδιο θα συμπληρωθεί ως εξής:

α) Οταν έχει συμπληρωθεί αντίκλητος και η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, ενώ διαμένει ή κατοικεί στο εξωτερικό (εκτός των χωρών της ΕΟΚ) και ανήκει στην αρμοδιότητα οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. της χώρας (και όχι μόνο της Δ.Ο.Υ. Γενικών Εσόδων Αθηνών), θα σημειωθεί ο αριθμός (1).

β) Οταν η δήλωση υποβάλλεται από κάτοικο εσωτερικού που δηλώνει ή όχι αντίκλητο, το τετραγωνίδιο θα παραμείνει κενό.

γ) Οταν η δήλωση υποβάλλεται από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, σύνδικο πτώχευσης, επίτροπο ανηλίκου κ.τ.λ., θα σημειωθεί ο αριθμός (3).

δ) Οταν η δήλωση του υποχρέου υποβάλλεται από τους κληρονόμους του, θα σημειωθεί ο αριθμός (4).

ε) Οταν έχει συμπληρωθεί αντίκλητος και η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, ενώ διαμένει ή κατοικεί σε χώρα της Ε.Ο.Κ., θα σημειωθεί ο αριθμός (5).

13. Τετραγωνίδιο του πίνακα 3 της δήλωσης (αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας - μείωση φόρου)

Τα τετραγωνίδια του πίνακα αυτού θα συμπληρωθούν οπωσδήποτε χωριστά για τον υπόχρεο ή τη σύζυγο, ανάλογα με τη λέξη (ΝΑΙ - ΟΧΙ) ή τον αριθμό που γράφτηκε στο λευκό χώρο πριν από τους κωδικούς αριθμούς και σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω:

Για να γίνουν πιο σαφείς οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Εστω ότι, στο λευκό χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό 001 ο υπόχρεος γράφει τη λέξη ΟΧΙ ή δεν γράφει τίποτα και στο λευκό χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό 002 η σύζυγος του υποχρέου γράφει τη λέξη ΝΑΙ.
Στην περίπτωση αυτή, τα τετραγωνίδια που βρίσκονται απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 001-002 θα συμπληρωθούν ως εξής:

Στο τετραγωνίδιο 001 θα γραφτεί ο κωδικός (1) και στο τετραγωνίδιο 002 θα γραφτεί ο κωδικός (3).
Ειδικότερα:

α) Ο λευκός χώρος απέναντι από την ένδειξη 3/1 "Εχετε δικαίωμα έκπτωσης ποσού 500.000 δρχ. λόγω αναπηρίας 67% και πάνω κ.τ.λ. (ναι - όχι)" και πριν από τους κωδικούς αριθμούς 001-002 πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται με μία από τις λέξεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ και στη στήλη του υποχρέου και στη στήλη της συζύγου και τα
αντίστοιχα τετραγωνίδια θα συμπληρωθούν ως εξής:

αα) Αν στο λευκό χώρο πριν από τους κωδικούς 001-002 υπάρχει η λέξη ΝΑΙ, που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος (υπόχρεος ή σύζυγος) δικαιούται προσωπικά έκπτωσης ποσού 500.000 δρχ. χωρίς δικαιολογητικά, στο τετραγωνίδιο θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (3).

ββ) Αν στο λευκό χώρο υπάρχει η λέξη ΟΧΙ ή δεν υπάρχει τίποτα, στο τετραγωνίδιο θα γραφτεί:

- Ο κωδικός αριθμός (1), που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δεν δικαιούται έκπτωσης του παραπάνω ποσού.

- Ο κωδικός αριθμός (2), στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν δικαιούται την έκπτωση αυτή (σχολάζουσα κληρονομία, επιδικία ή μεσεγγύηση).

- Ο κωδικός αριθμός (5), στην περίπτωση που ο φορολογούμενος (υπόχρεος ή σύζυγος) είναι κάτοικος εξωτερικού.
Διευκρινίζεται ότι οι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται στην αλλοδαπή θα κωδικογράφονται με τον αριθμό (1).
γγ) Αν η δήλωση υποβάλλεται από φορολογούμενο που είναι άγαμος ή σε διάσταση ή σε χηρεία, στο τετραγωνίδιο, απέναντι στον κωδικό αριθμό 002, θα γραφτεί οπωσδήποτε ο αριθμός (2).

δδ) Τέλος, αν ο πίνακας 1 όπου γράφονται τα στοιχεία της συζύγου έχει συμπληρωθεί και στο λευκό χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό 002 δεν είναι γραμμένη η λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ, στο τετραγωνίδιο απέναντι στον κωδικό αριθμό 002 θα γραφτεί οπωσδήποτε ο αριθμός (1).

β) Στα τετραγωνίδια 003-004 της ένδειξης 3/2 "Αριθμός παιδιών του πίνακα 2.1", θα γραφτεί ο αριθμός των παιδιών (αγοριών και κοριτσιών), ηλικίας μέχρι 18 χρονών ή 25 χρονών, εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές, ως και των ανύπαντρων, διαζευγμένων ή σε κατάσταση χηρείας παιδιών με αναπηρία 67% και πάνω, ανεξάρτητα από ηλικία, καθώς και των ανύπαντρων παιδιών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα από ηλικία.

γ) Στα τετραγωνίδια 005-006 της ένδειξης 3/3 "Αριθμός προσώπων του πίνακα 2 που παρουσιάζουν αναπηρία 65% και πάνω κ.τ.λ.", θα γραφτεί ο αριθμός των προσώπων του πίνακα 2 που παρουσιάζουν αναπηρία 67% ή είναι τυφλοί, νεφροπαθείς κ.τ.λ. και δικαιούνται έκπτωση ποσού 500.000 δρχ. χωρίς δικαιολογητικά.

14. Τετραγωνίδια του πίνακα 7 της δήλωσης (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες)

α) Στα τετραγωνίδια 011 και 012 της ένδειξης 7/7 "Πήρατε στεγαστικό επίδομα" θα γραφτεί ο αριθμός (1) όταν στο λευκό χώρο αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν γράφεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

β) Στα τετραγωνίδια 013-014 της ένδειξης 7/8 "Είσθε συνταξιούχος και γεννηθήκατε πριν από το 1932", θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (1) όταν στο λευκό χώρο αναγράφεται η λέξη "ΝΑΙ", ενώ όταν σημειώνεται η λέξη "ΟΧΙ" ή δεν γράφεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

γ) Στα τετραγωνίδια 015-016 της ένδειξης 7/9 "Εργασθήκατε ή κατοικήσατε, μέσα στο 1996, σε παραμεθόρια περιοχή" θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (1) όταν στο λευκό χώρο αναγράφεται η λέξη "ΝΑΙ", ενώ όταν σημειώνεται η λέξη "ΟΧΙ" ή δεν γράφεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

15. Τετραγωνίδια του πίνακα 8 της δήλωσης (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις)

Τα τετραγωνίδια των κωδικών αριθμών 913 και 914 θα συμπληρώνονται με τον αριθμό (1), ανάλογα με το αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν συνυποβάλλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το έντυπο Ε10.
Δεν συμπληρώνονται οι παραπάνω κωδικοί όταν δεν συνυποβάλλεται το έντυπο Ε10.

16. Τετραγωνίδια του πίνακα 9 της δήλωσης (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) Στα τετραγωνίδια των κωδικών αριθμών 915-916 του πίνακα αυτού, θα γραφτεί, αντίστοιχα για τον υπόχρεο φορολογούμενο ή τη σύζυγό του, το ποσό που προέκυψε στον κωδικό αριθμό 602 του πίνακα ΙΒ' του εντύπου Ε3, δηλαδή το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση το αντικειμενικό σύστημα πριν από τις τυχόν υπάρχουσες μειώσεις, που αναφέρονται στους κωδικούς αριθμούς 605 και 606. Το άθροισμα αυτών των μειώσεων θα γραφτεί στους κωδικούς 703-704 του πίνακα 15 της δήλωσης.

17. Τετραγωνίδια του πίνακα 10 της δήλωσης (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα) Τα τετραγωνίδια των κωδικών αριθμών 919 και 920 θα συμπληρώνονται με τον αριθμό (1), ανάλογα με το αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν συνυποβάλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το έντυπο Ε11.
Δεν συμπληρώνονται οι παραπάνω κωδικοί όταν δεν συνυποβάλλεται το έντυπο Ε11.

18. Τετραγωνίδια του πίνακα 12 της δήλωσης (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία) Τα τετραγωνίδια των κωδικών αριθμών 617 και 618 θα συμπληρώνονται με τον αριθμό (1), αν στους λευκούς χώρους πριν από τους κωδικούς αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ. Εάν στους λευκούς χώρους αναγράφεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν γράφεται τίποτα, τα τετραγωνίδια θα παραμείνουν ΚΕΝΑ.

19. Τετραγωνίδια του πίνακα 13 της δήλωσης (προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης)
Να ελεγχθεί η ορθή συμπλήρωση των λευκών χώρων πριν από τους κωδικούς 795-796 της ένδειξης 13/2, δηλαδή αν έχει γραφτεί ολογράφως ο αριθμός των στοιχείων που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του υποχρέου και της συζύγου του αντίστοιχα και στη συνέχεια να συμπληρωθούν
οπωσδήποτε τα τετραγωνίδια 795-796 με τους οικείους αριθμούς. Π.χ. Εάν έχουν ληφθεί υπόψη ένα αυτοκίνητο Ι.Χ., μία μοτοσυκλέτα και δύο οικιακοί βοηθοί για τον υπόχρεο, στο λευκό χώρο πριν από τον κωδικό 795 θα
γραφτεί ολογράφως ο αριθμός τέσσερα και στο τετραγωνίδιο 795 ο αριθμός (4). Εάν για τη σύζυγό του έχει ληφθεί υπόψη ένα αυτοκίνητο Ι.Χ., στο λευκό χώρο πριν από τον κωδικό 796 θα γραφτεί ολογράφως ο αριθμός ένα και στο τετραγωνίδιο 796 ο αριθμός (1).
Σημειώνεται ότι, εάν συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου κ.τ.λ. είναι οι σύζυγοι, τότε το αυτοκίνητο θεωρείται ένα (1) στοιχείο και συμπεριλαμβάνεται στον κωδικό 795 και όχι στον κωδικό 796.

20. Συμπλήρωση πίνακα 15 (Στοιχεία από το φάκελο του φορολογουμένου)

Η συμπλήρωση των λευκών χώρων και τετραγωνιδίων του πίνακα αυτού θα γίνεται ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 901-904 του πίνακα αυτού είναι προεκτυπωμένα από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. τα ποσά της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και της εισφοράς Ο.Γ.Α. φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1996.
Συνεπώς, για όσες υποθέσεις ενημερώθηκε το ΚΕ.Π.Υ.Ο. με τα σημειώματα μεταβολών, τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη από αυτό. Για όσες υποθέσεις δεν ενημερώθηκε το ΚΕ.Π.Υ.Ο. ή επιστράφηκαν στις Δ.Ο.Υ. τα αποσταλέντα σχετικά σημειώματα μεταβολών, τίθεται θέμα διόρθωσης των ποσών της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και της εισφοράς Ο.Γ.Α. φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1996. Υστερα από αυτό, θέμα αναγραφής από σας των προς έκπτωση ποσών, γεννιέται όταν σας υποβάλλονται δηλώσεις χωρίς προεκτυπωμένα στοιχεία, λόγω μη παραλαβής, καταστροφής ή απώλειας των εντύπων που στάλθηκαν ταχυδρομικά στους φορολογουμένους, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν στάλθηκαν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. σημειώματα μεταβολών, για τις μεταβολές ή στάλθηκαν αυτά, αλλά επιστράφηκαν από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στις Δ.Ο.Υ.
Για όλες τις περιπτώσεις που συντρέχει περίπτωση διόρθωσης των ποσών προκαταβολής φόρου και εισφοράς Ο.Γ.Α., πρέπει να διαγράφετε τα ποσά που προεκτυπώθηκαν στις δηλώσεις και να γράφετε τα νέα ποσά που προέκυψαν από την τελική εκκαθάριση της δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις διόρθωσης των ποσών προκαταβολής φόρου και εισφοράς Ο.Γ.Α., τα νέα ποσά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να γράφονται ακριβώς στη θέση των αντίστοιχων κωδικών αριθμών και απέναντι στο δεξιό μέρος να τίθεται η μονογραφή και η ατομική σφραγίδα του υπαλλήλου που πραγματοποίησε τη διόρθωση.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 905-906 του πίνακα αυτού θα γράφεται ο αριθμός (1) αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του είναι τυφλός και γενικά πρόσωπο που βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία). Επίσης και όταν πρόκειται για πρόσωπο που είναι ολικώς τυφλό ή πρόσωπο που παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%). Σημειώνεται ότι το εξωιδρυματικό επίδομα, καθώς και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς στα πρόσωπα της πρώτης περίπτωσης απαλλάσσονται του φόρου, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν.2238/1994, ενώ οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται στα πρόσωπα της δεύτερης
περίπτωσης απαλλάσσονται του φόρου, σύμφωνα με την περίπτωση θ' της ίδιας παραγράφου και άρθρου. Τα παραπάνω απαλλασσόμενα ποσά θα πρέπει να έχουν αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 657-658 του πίνακα 12 της δήλωσης, ενώ ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους κωδικούς 313-316 του
πίνακα 7 της δήλωσης.
Αν δεν έχει παρακρατηθεί φόρος για τα ποσά αυτά, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 905-906 του πίνακα 15 της δήλωσης.

γ) Απέναντι από τον κωδικό αριθμό 907 του πίνακα αυτού θα γράφεται ο αριθμός (1), που αφορά το έντυπο Ε9 που υποχρεωτικά έχει συνυποβληθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Ο λευκός χώρος απέναντι από τον κωδικό αριθμό 908 δεν θα συμπληρωθεί.

δ) Το εισόδημα που δηλώνεται από την εκμίσθωση γεωργικής γης ή από τη δωρεάν παραχώρηση αυτής, θα γραφτεί τόσο από τα φυσικά, όσο και από τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.τ.λ.) στο έντυπο Ε2 "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και θα μεταφερθεί στους κωδικούς αριθμούς 101-102 ή 141-142
αντίστοιχα του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή στον κωδικό αριθμό 405 του εντύπου Ε5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε. κ.τ.λ.
Για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, στην περίπτωση που αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, θα γραφτεί στον κωδικό αριθμό 405 του εντύπου Ε5 το εισόδημα που θα προσδιορίζεται με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθεί σύντομα, μετά την κατά 20% ή 40% μείωση, εάν πρόκειται για ημιορεινή ή ορεινή, αντίστοιχα, σε σχέση με το ποσό της πεδινής περιοχής, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από αυτό που αναφέρεται στους πίνακες της παραπάνω απόφασης.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω μειώσεων, πρέπει στη στήλη 2 της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε2 να γραφτεί αναλυτικά εάν το δηλούμενο εισόδημα προέρχεται από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, η οποία έχει χαρακτηρισθεί πεδινή, ημιορεινή ή ορεινή, αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη ή από θερμοκήπιο. Στην περίπτωση που στους κωδικούς αριθμούς 101-102 και 141-142 του πίνακα 5 του εντύπου Ε1 έχει γραφτεί ποσό εισοδήματος από εκμίσθωση γεωργικής γης ή δωρεάν παραχώρηση γαιών μικρότερο από αυτό που θα προβλέπεται με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 909-910 του πίνακα 15 θα γραφτεί το ποσό που θα αναφέρεται σ' αυτή την απόφαση και προέρχεται από την εκμίσθωση γεωργικής γης και προκύπτει από το άθροισμα των κατά περίπτωση μεγαλύτερων τιμών των αγροτεμαχίων, συγκρίνοντάς την κατά δήλωση και την αντικειμενική αξία αυτών.
Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 701-702 αυτού του πίνακα, θα γραφτεί το ποσό που προέρχεται από τη δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υπολογιζόμενο κατά τον παραπάνω τρόπο.

Σας παραθέτουμε παράδειγμα.

Στον κωδικό αριθμό 101 του εντύπου Ε1 της δήλωσης έχει γραφτεί το ποσό των 59.000 δρχ., που προέρχεται από εκμίσθωση γεωργικής γης, όπως φαίνεται αναλυτικά στο έντυπο Ε2 που συνυποβλήθηκε με τη δήλωση.

Νομός Ηρακλείου


¦ Χαρακτηρισμός ¦ στρεμμ. ¦ Ενοίκιο ¦ Σύνολο ¦
¦ περιοχής ¦ ¦ κατά στρέμμα ¦ ¦
+


¦ πεδινό μη αρδευόμενο ¦ 5 ¦ 7.000 ¦ 35.000 ¦
¦ ημιορεινό μη αρδευόμενο ¦ 2 ¦ 3.000 ¦ 6.000 ¦
¦ ορεινό μη αρδευόμενο ¦ 3 ¦ 6.000 ¦ 18.000 ¦
LΕστω ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθεί (αντικειμενικός προσδιορισμός εκμίσθωσης γεωργικής γης), τα ποσά διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

Νομός Ηρακλείου


¦ Χαρακτηρισμός ¦ στρεμμ. ¦ Ενοίκιο ¦ Σύνολο ¦
¦ περιοχής ¦ ¦ κατά στρέμμα ¦ ¦
+


¦ πεδινό μη αρδευόμενο ¦ 5 ¦ 10.000 ¦ 50.000 ¦
¦ ημιορεινό μη αρδευόμενο ¦ 2 ¦ 8.200 ¦ 16.400 ¦
¦ ορεινό μη αρδευόμενο ¦ 3 ¦ 5.600 ¦ 16.800 ¦
LΤο ποσό που θα γραφτεί στον κωδικό 909 του πίνακα 15 της δήλωσης θα είναι το άθροισμα που προέρχεται από τις κατά περίπτωση μεγαλύτερες τιμές, δηλ. 84.400 δρχ. (50.000 + 16.400 + 18.000).
Το παράδειγμα ισχύει και για τα Νομικά Πρόσωπα.

ε) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 703-704 του ίδιου πίνακα, θα γραφτεί το ποσό των μειώσεων των κωδικών αριθμών 605 και 606 του εντύπου Ε3, όπως προαναφέραμε με τις εξής διευκρινίσεις:

- Τα ποσά των κωδικών αριθμών 603-604-606 του εντύπου Ε3 μεταφέρονται στους κωδικούς αριθμούς 703-704 του πίνακα 15 του εντύπου Ε1, μόνο εφόσον το εισόδημα του κωδικού αριθμού 602 είναι μεγαλύτερο του κωδικού αριθμού 601 του εντύπου Ε3, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν μεταφέρονται.

- Δικαίωμα έκπτωσης για καταβληθέντα ενοίκια για εκμίσθωση γεωργικής γης (κωδικός αριθμός 603) και αξία καινούργιου πάγιου εξοπλισμού (κωδικός αριθμός 604) έχουν όλοι, είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε όχι, ενώ δικαίωμα έκπτωσης χωρίς δικαιολογητικά, ποσού 500.000 ή 1.000.000 δρχ. κ.τ.λ., έχουν μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Με βάση τις παραπάνω μειώσεις, θα γίνει η μεταφορά των ποσών στους αντίστοιχους κωδικούς.

στ) Στο τετραγωνίδιο που βρίσκεται απέναντι από τον κωδικό αριθμό 911 θα γράφεται ο αριθμός (1) όταν ο φορολογούμενος δηλώνει εισοδήματα, τα οποία προέρχονται από αμοιβές αξιωματικών εμπορικών πλοίων, ιπτάμενου Προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας και Υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής Βοήθειας στην Ελλάδα, για τα οποία πρέπει να συνταχθεί Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Ε.Δ.), καθώς επίσης και όταν συμπληρώνεται Ε.Ε.Δ. λόγω ιδιοκατοίκησης.

ζ) Απέναντι από τους κωδικούς 317-318 του ίδιου πίνακα, θα γραφτεί το ποσό του επιδόματος θέσης και ευθύνης των τραπεζικών κ.τ.λ. υπαλλήλων, εφόσον το ποσό αυτό εμφανίζεται στο έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών του υποχρέου ή της συζύγου του στον πίνακα "αμοιβές που απαλλάσσονται από το φόρο" και δεν έχει μεταφερθεί
από αυτούς στους κωδικούς αριθμούς που αναφέρονται στις αμοιβές που φορολογούνται.

η) Απέναντι από τον κωδικό 319 αυτού του πίνακα, θα γραφτεί ο αριθμός (1), όταν ο φορολογούμενος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.
Ο λευκός χώρος απέναντι από τον κωδικό αριθμό 320 δεν θα συμπληρωθεί.
θ) Οι κωδικοί 323-324 του ίδιου πίνακα θα συμπληρωθούν με τα ποσά των τόκων που καταβλήθηκαν για εξόφληση δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 063-064 του πίνακα 4 της δήλωσης και τα ποσά των κωδικών αυτών δεν έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς 727-728 του πίνακα 13 της δήλωσης.

Β. Συμπλήρωση και κωδικογράφηση δηλώσεων βουλευτών, συνταξιούχων βουλευτών κ.τ.λ.
Ως προς τον τρόπο εκκαθάρισης και κωδικογράφησης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των βουλευτών, των συνταξιούχων βουλευτών κ.τ.λ., έχουν γίνει δεκτά με την αριθμ. 1012990/182/Α0012/ΠΟΛ.1074/13.3.1995 διαταγή μας, τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, όπως ισχύουν, αν ο βουλευτής εκτός από τη βουλευτική αποζημίωση αποκτά και άλλα εισοδήματα, τότε οι εκπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2238/1994 για καταβαλλόμενες δαπάνες, για τόκους, δάνεια, ασφάλιστρα,
δωρεές κ.τ.λ., ενεργούνται κατ' επιλογή του δικαιούχου, μετά από σχετική δήλωσή του, είτε από το Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής κατά την οριστική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί στο τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται αυτοτελώς, είτε από άλλα εισοδήματά του που φορολογούνται με τις
γενικές διατάξεις του Ν.2238/1994, κατά την εκκαθάριση του φόρου της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης, από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, εκτός από τις λοιπές δαπάνες που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, συνεπώς και του βουλευτή, αφαιρείται ποσοστό 30% του συνολικού ετήσιου ποσού των οικογενειακών δαπανών, στις οποίες υποβάλλεται ο βουλευτής, η σύζυγός του και τα τέκνα τους που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν, για αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών γενικά, με εξαίρεση τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες που αναφέρονται ρητά στη διάταξη αυτή. Σύμφωνα με ρητή διάταξη το ποσό που αφαιρείται συνολικά και για τους δύο συζύγους δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών. Το ποσό αυτό μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου με τις γενικές διατάξεις εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωσή τους.
Η μείωση του φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης, δεν μπορεί να είναι ανώτερη για κάθε σύζυγο του ποσοστού 15% επί του αφορολόγητου ποσού που του αναλογεί, ούτε ανώτερη από το φόρο που εκπίπτει για τις δαπάνες αυτές με βάση την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση. Για τη διενέργεια της έκπτωσης αυτής, πρέπει το συνολικό ποσό των δαπανών, που καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες, να αναγράφεται στην αρχική εμπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος και να συνυποβάλλονται με αυτή τα πρωτότυπα των νόμιμων δικαιολογητικών, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

3. Αν ο βουλευτής επιλέξει οι δαπάνες του άρθρου 8 του Ν.2238/1994 (έξοδα ιατρικής περίθαλψης, τόκοι δανείων, ασφάλιστρα, δωρεές κ.τ.λ., καθώς και οι οικογενειακές δαπάνες για αγορά και λήψη υπηρεσιών), να εκπεσθούν από το τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται αυτοτελώς, τότε για την εφαρμογή των παραπάνω θα ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες:

α) Ο βουλευτής μαζί με τη δήλωση επιλογής του, έχει υποχρέωση να υποβάλει στο Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής τις αποδείξεις για τις οικογενειακές δαπάνες για αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των λοιπών δαπανών του άρθρου 8 που προβλέπονται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

β) Το Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής, αφού διενεργήσει την οριστική εκκαθάριση του φόρου για το τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται αυτοτελώς, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, χωρίς όμως να λάβει υπόψη του το ποσό των αποδείξεων οικογενειακών δαπανών αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, στο σχετικό σημείωμα που θα δώσει στο βουλευτή, προκειμένου αυτό να υποβληθεί μαζί με τη φορολογική του δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα αναγράψει ότι παρέλαβε αποδείξεις (δικαιολογητικά) συνολικού ποσού ............. δραχμών και ότι δεν λήφθηκαν υπόψη αυτές κατά την οριστική εκκαθάριση του φόρου.

γ) Η Δ.Ο.Υ., με βάση το ανωτέρω σημείωμα, θα προβαίνει σε επιμερισμό του συνολικού ποσού των εκπιπτόμενων οικογενειακών δαπανών (ποσοστό 30% του συνολικού ετήσιου ποσού αυτών και, κατ' ανώτατο όριο, μέχρι 300.000 δραχμές), βάσει του συνολικού καθαρού εισοδήματος των δύο συζύγων και το ποσό των δαπανών
αυτών που αναλογεί στα εισοδήματα που δηλώθηκαν από τη σύζυγο θα εκπίπτεται από αυτά με την αναγραφή του εκπιπτόμενου ποσού στον κωδικό 998 ή 997 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ανάλογα με το εάν βουλευτής είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος (στην περίπτωση αυτή ο κωδικός αριθμός 917 ή 918, ανάλογα με το εάν ο βουλευτής είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, θα συμπληρωθεί με τον αριθμό 1, ενώ οι κωδικοί αριθμοί 995-996 και 075 θα παραμείνουν κενοί). Για τον επιμερισμό αυτό, ως συνολικό καθαρό εισόδημα του δικαιούχου θεωρείται το άθροισμα των καθαρών εισοδημάτων του, που έχουν τη φορολογική μεταχείριση της βουλευτικής αποζημίωσης, κατά το τμήμα που υπάγονται στην αυτοτελή φορολόγηση με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 και το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει από τα λοιπά εισοδήματά του, που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, ενώ για τον άλλο σύζυγο λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό του εισόδημα που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.
Το υπόλοιπο εκπιπτόμενο ποσό για τις οικογενειακές δαπάνες που η Δ.Ο.Υ. δεν έλαβε υπόψη της, θα το γνωρίσει χωρίς καθυστέρηση, με σχετικό έγγραφό της, στο Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής, το οποίο θα προβεί σε νέα εκκαθάριση στο τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται αυτοτελώς και θα επιστρέψει το επί
πλέον υπολογισθέν ποσό αναλογούντος φόρου.
Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2214/1994.

4. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει τα εκπιπτόμενα ποσά για τις δαπάνες του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, γενικά, να εκπεσθούν από τα λοιπά καθαρά εισοδήματά του, που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις (μέσω Δ.Ο.Υ.), τότε η εκκαθάριση του φόρου για τα εισοδήματα αυτά θα γίνει κανονικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου (επιμερισμός του εκπιπτόμενου ποσού για οικογενειακές δαπάνες μεταξύ των συζύγων), καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2214/1994 και του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, για τις οποίες σας έχουν παρασχεθεί σχετικές οδηγίες με την αριθμ. 1122241/ΠΟΛ.1238/1994 εγκύκλιο διαταγή μας.
Σε αυτή την περίπτωση, ο κωδικός αριθμός 917 ή 918 της δήλωσης θα συμπληρωθεί με τον αριθμό 2, ανάλογα με το αν ο βουλευτής είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, στον κωδικό αριθμό 995 ή 996, κατά αντιστοιχία με τα παραπάνω, θα αναγραφεί το άθροισμα των καθαρών ποσών κατά το τμήμα που φορολογείται αυτοτελώς με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, ανάλογα με το αν ο δικαιούχος αυτών των ποσών (βουλευτής κ.τ.λ.) είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, στον κωδικό αριθμό 075 θα αναγραφεί το σύνολο των οικογενειακών δαπανών και οι κωδικοί αριθμοί 997-998 θα παραμείνουν κενοί.

5. Εξάλλου, στην περίπτωση που ο βουλευτής είναι άγαμος ή έγγαμος και ο άλλος σύζυγος δεν έχει εισόδημα και έχει ζητήσει οι εκπτώσεις του άρθρου 8 του Ν.2238/1994 να διενεργηθούν:

α) Από το τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται αυτοτελώς στη Βουλή, τότε στον κωδικό αριθμό 917 ή 918, κατά περίπτωση (ανάλογα αν ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι βουλευτής), θα αναγραφεί ο αριθμός 1, ενώ οι κωδικοί αριθμοί 075, 995-996 και 997-998 θα παραμείνουν κενοί.

β) Από τα λοιπά εισοδήματά του που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, τότε στον κωδικό αριθμό 917 ή 918 θα αναγραφεί ο αριθμός 2, στον κωδικό αριθμό 075 θα αναγραφεί το σύνολο των οικογενειακών δαπανών, ενώ οι κωδικοί αριθμοί 995, 996, 997 και 998 θα παραμείνουν κενοί.

6. Αν και ο υπόχρεος και η σύζυγός του απόκτησαν εισοδήματα που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, τότε και ο κωδικός αριθμός 917 και ο κωδικός αριθμός 918 θα συμπληρωθούν με τους αριθμούς 1 ή 2, ανάλογα με το αν ζητηθούν οι εκπτώσεις του άρθρου 8 του Ν.2238/1994 να διενεργηθούν από τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς ή από τα λοιπά εισοδήματα.

7. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει να ελέγχουν αν το άθροισμα των εισοδημάτων που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, έχει γραφτεί στους κωδικούς αριθμούς 657 ή 658, κατά το τμήμα που δεν φορολογούνται και στους κωδικούς αριθμούς 659 ή 660, κατά το
τμήμα που φορολογούνται αυτοτελώς, αφού προηγουμένως αφαιρέθηκε ο φόρος που αναλογεί σ' αυτά τα ποσά.

Γ. Συμπλήρωση τετραγωνιδίων - παραλληλογράμμων του εντύπου Ε10

Στη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων - παραλληλογράμμων του εντύπου Ε10, καθώς και του εντύπου Ε11, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να γραφτούν σε κάθε ένα από αυτά οι σωστοί κωδικοί αριθμοί, γιατί από αυτούς εξαρτάται ο σωστός υπολογισμός του φόρου και η εκκαθάριση της δήλωσης.
Πρέπει να τονίσουμε ότι, στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα έντυπα Ε10 και Ε11, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο, οπότε σε καμιά περίπτωση στο ίδιο έντυπο δεν συμπληρώνονται οι ενδείξεις και των δύο στηλών, δηλαδή του ίδιου του φορολογουμένου και της συζύγου του.
Ο σύζυγος στο υποβαλλόμενο δικό του έντυπο θα συμπληρώσει την πρώτη στήλη του εντύπου, η δε σύζυγος στο δικό της έντυπο τη δεύτερη στήλη. Στην περίπτωση που το έντυπο υποβάλλεται από υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, συμπληρώνεται η πρώτη στήλη του εντύπου.
Εκτός των ειδικότερων οδηγιών, που παραθέτουμε παρακάτω, για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, σας γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται η απάντηση "ναι - όχι", όπου στο διάστικτο χώρο έχει γραφτεί η λέξη ΝΑΙ, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο συμπληρώνεται πάντοτε ο αριθμός (1), ενώ όπου έχει γραφτεί η λέξη ΟΧΙ ή ΚΕΝΟ, δεν συμπληρώνεται κανένας αριθμός στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο και παραμένει κενό. Από τις Δ.Ο.Υ. θα κωδικογραφούνται και τα δύο αντίτυπα των εντύπων Ε10 και Ε11 και θα στέλνεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. το ΕΝΑ αντίτυπο και, κατά προτίμηση, το πρώτο αντίτυπο, σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί χημικός χάρτης (καρμπόν) για τη συμπλήρωση δεύτερου αντίτυπου, το οποίο θα συρράπτεται στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη συρραφή των εντύπων που θα αποστέλλονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. μαζί με το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Τα συνημμένα έντυπα θα τοποθετούνται ανοικτά μέσα στο έντυπο Ε1 και ο συνδετήρας του συρραπτικού μηχανήματος θα τοποθετείται πάνω από το τελευταίο κατά σειρά τοποθετημένο έντυπο, στο πάνω αριστερό σημείο της 3ης σελίδας του, συνδέοντας όλα τα έντυπα με το έντυπο Ε1 σαν τετράδιο.
Επισημαίνουμε ότι, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια και έχουν τις προϋποθέσεις, ώστε να μην υπαχθούν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού του εισοδήματος, θα συμπληρώσουν το έντυπο Ε10 με τις απαραίτητες πληροφορίες στο τετράγωνο "Σημειώσεις φορολογουμένου" της πρώτης σελίδας του εντύπου.
Η Δ.Ο.Υ., αφού ελέγξει τις προϋποθέσεις και κρίνει ότι πράγματι η επιχείρηση δεν υπάγεται στο αντικειμενικό σύστημα, δεν θα στέλνει το έντυπο στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. Τα τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα του εντύπου Ε10 θα συμπληρωθούν ως εξής:

1. Τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα του πίνακα 2 του εντύπου

α) Στα τετραγωνίδια 325-326 της ένδειξης 2/1 "Στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες, εκτός από εκπαίδευση ή προκειμένου για μικτή επιχείρηση τα ακαθ. έσοδα από την παροχή υπηρεσιών είναι τα μεγαλύτερα", θα γραφτεί ο αριθμός (1) όταν στο διάστικτο χώρο πριν από τον κωδικό σημειώνεται η
λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

β) Στα τετραγωνίδια 327-328 της ένδειξης 2/2 "Στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες εκπαίδευσης", θα γραφτεί ο αριθμός (1) όταν στο διάστικτο χώρο πριν από τον κωδικό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

γ) Στα τετραγωνίδια 305-306 της ένδειξης 2/3 "Στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση ασκείται ταυτόχρονα εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων (της ένδειξης 4β του πίνακα 6) και παρεπόμενη εκμετάλλευση Σνακ ή Καφέ-Μπαρ", θα γραφτεί ο αριθμός (1) όταν στο διάστικτο χώρο πριν από τον κωδικό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει κενό.

δ) Στους κωδικούς αριθμούς 329-330 της ένδειξης 2/4 "Τιμή ζώνης της επαγγελματικής εγκατάστασης" θα γραφτεί η τιμή ζώνης που ίσχυε την 1.1.1995, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί φορολογίας Κεφαλαίου.

ε) Στα τετραγωνίδια 335-336 της ένδειξης 2/7 "Αν η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται αποκλειστικά σε ισόγειο ή όροφο ή υπόγειο ή τυφλή στοά γράψτε ανάλογα", θα γραφτεί ο αριθμός (1), όταν το παραλληλόγραμμο μετά το διάστικτο χώρο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη "ΙΣΟΓΕΙΟ", ο αριθμός (2), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη "ΟΡΟΦΟΣ" ή "ΤΥΦΛΗ ΣΤΟΑ" και ο αριθμός (3), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη "ΥΠΟΓΕΙΟ". Για να γίνουν πιο σαφείς οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων,
παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

1ο. Εστω ότι η επιχείρηση Α' στεγάζεται στον 3ο όροφο οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο θα πρέπει να γραφτεί από τον υπόχρεο η λέξη ΟΡΟΦΟΣ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336, κατά περίπτωση, θα γραφτεί ο αριθμός (2).

2ο. Εστω ότι η επιχείρηση Β' στεγάζεται σε υπόγειο οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο θα πρέπει να γραφτεί από τον υπόχρεο η λέξη ΥΠΟΓΕΙΟ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336, κατά περίπτωση, θα γραφτεί ο αριθμός (3).

3ο. Εστω ότι η επιχείρηση Γ' στεγάζεται συγχρόνως στο υπόγειο και τον 1ο όροφο της ίδιας οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο θα πρέπει να γραφτεί μόνο η λέξη ΟΡΟΦΟΣ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336, κατά περίπτωση, θα γραφτεί ο αριθμός (2).

4ο. Εστω ότι η επιχείρηση Δ' στεγάζεται συγχρόνως σε ισόγειο και όροφο ή σε ισόγειο και υπόγειο της ίδιας οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο πρέπει να γραφτεί μόνο η λέξη ΙΣΟΓΕΙΟ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336 θα γραφτεί ο αριθμός (1).

5ο. Εστω ότι η επιχείρηση Ε' στεγάζεται σε υπόγειο που βρίσκεται σε τυφλή στοά. Στο παραλληλόγραμμο πρέπει να γραφτεί μόνο η λέξη ΥΠΟΓΕΙΟ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336 θα γραφτεί ο αριθμός (3).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τετραγωνίδιο αυτό (335-336) θα είναι πάντα συμπληρωμένο.

στ) Τα παραλληλόγραμμα 339-340 της ένδειξης 2/9 "Συντελεστής εμπορικότητας της οδού μόνο αν η περιοχή είναι ενταγμένη στο σύστημα αντικ. προσδιορισμού μεταβίβασης ακινήτων και εφόσον δεν πρόκειται για επιχ/σεις παροχής υπηρεσιών", θα συμπληρωθούν με κωδικούς αριθμούς μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι πώλησης αγαθών ή είναι μικτή επιχείρηση και, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, έχει χαρακτηρισθεί ως επιχείρηση πώλησης αγαθών.
Η συμπλήρωση του παραλληλογράμμου της ένδειξης 2/9 είναι προαιρετική για τον υπόχρεο, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, οπότε συμπληρώνεται από την υπηρεσία, ενώ για τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (εταιρίες κ.τ.λ.) η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, στο παραλληλόγραμμο που βρίσκεται πριν από την πρώτη κάθετη γραμμή γράφεται ο συντελεστής εμπορικότητας της οδού που ίσχυε την 1.1.1995, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί φορολογίας κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που η περιοχή που είναι εγκαταστημένη η επιχείρηση δεν είναι ενταγμένη στο σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, οπότε ο συντελεστής εμπορικότητας είναι 1 και δεν συμπληρώνεται.
Στα παραλληλόγραμμα που βρίσκονται μετά τους κωδικούς 339-340 αυτής της ένδειξης θα γραφτεί ο συντελεστής εμπορικότητας της επιχείρησης, ο οποίος, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 έχει διαμορφωθεί όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Για επιχειρήσεις εγκατεστη- Συντελεστής μένες σε περιοχές με συντε- εμπορικότητας λεστή εμπορικότητας


1 1,00
1,1-2 1,20
2,1-3 1,40
3,1-4 1,60
πάνω από 4 1,80

Για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως συντελεστής εμπορικότητας της επιχείρησης, στην περίπτωση που είναι ή έχει χαρακτηρισθεί ως πώλησης αγαθών, θα αναγράφεται ο 1,00. Στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι ή χαρακτηρίζεται ως παροχής υπηρεσιών, οι κωδικοί 339-340 θα παραμείνουν κενοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα παραλληλόγραμμα των κωδικών αριθμών 339-340, πρέπει πάντοτε ο αριθμός που γράφεται να είναι δεκαδικός με 2 δεκαδικά ψηφία. Τονίζουμε ότι δεν πρέπει να παραλείπεται το κόμμα του δεκαδικού αριθμού, γιατί αλλιώς η εκκαθάριση φόρου εισοδήματος, που θα γίνει από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., θα είναι λανθασμένη.

ζ) Τα παραλληλόγραμμα 341-342 της ένδειξης 2/10 "Μοναδικός συντ. καθαρού κέρδους (που αντιστοιχεί στα περισσότερα ακαθ. έσοδα)", θα συμπληρωθούν με τους συντελεστές απόδοσης, οι οποίοι, ανάλογα με το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους, όπως οι συντελεστές αυτοί ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.2390/1996.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για τη χρήση 1996 προβλέπεται η χρησιμοποίηση μειωμένων συντελεστών προσδιορισμού των καθαρών κερδών των εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις παρακάτω σεισμόπληκτες περιοχές, όπως ορίζεται από τις αριθμ. 1141711/15104/Γ0012/ΠΟΛ.1352/17.11.1993,
1100411/16051/Γ0012/4.9.1995 και 1100412/16052/Γ0012/4.9.1995 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

αα) Στις σεισμόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεστένων.

ββ) Στις σεισμόπληκτες περιοχές που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Νεάπολης Βοϊου, Σερβίων, Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης και των Δ.Ο.Υ. Γρεβενών και Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών και

γγ) Στις σεισμόπληκτες περιοχές που περικλείονται από τα διοικητικά όρια των Δήμων και Κοινοτήτων των Νομών Αχαϊας και Φωκίδας, όπως αυτά καθορίζονται με την αριθμ. 266/18.7.1995 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Περιοχή Νομού Αχαϊας:
Παραλία Αραχοβίτικα - Δρέπανο - Αργυρά - Σελλά - Πιτίτσα - Κάτω Σαλμενικό - Ανω Σαλμενικό - Βουνόπυργος όρια Επαρχίας Αιγιαλείας - Ορια Νομών Αχαϊας - Κορινθίας - Παραλία Αραχοβίτικα.

Περιοχή Νομού Φωκίδας:
Παραλία - Ορια Νομών Αιτωλοακαρνανίας - Φωκίδας - Τειχίου - Παλαιοξαρίου - Ποτιδάνια - Περιθιώτισσα - Στίλα - Μηλέα - Βράιλα - Μαλανδρίνων - Βουνιχώρα - Αγία Ευθυμία - Δήμος Αμφισσας - Αγ. Γεώργιος - Αγ. Κων/νος - Σερνικάκιον - Χρυσόν - Κίρα - Παραλία Νομού Φωκίδας - Ορια Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας - Νήσος Τριζόνια και τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Κουπακίου - Πενταγιοί.

Συνεπώς, για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, ο συντελεστής απόδοσης για τις επιχειρήσεις αυτές θα προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, με βάση το μειωμένο κατά 30% μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους τους.

Για διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε τους σχετικούς πίνακες:

Για επιχειρήσεις πώλησης αγαθών με Συντελεστής μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους απόδοσης


μέχρι και 5% 1,00
πάνω από 5% μέχρι και 10% 1,15
πάνω από 10% μέχρι και 15% 1,30
πάνω από 15% μέχρι και 20% 1,40
πάνω από 20% 1,50

Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, ο συντελεστής απόδοσης προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Για επιχειρήσεις με μοναδικό Συντελεστής συντελεστή καθαρού κέρδους απόδοσης


μέχρι και 20% 1,00
πάνω από 20% μέχρι και 30% 1,20
πάνω από 30% μέχρι και 40% 1,40
πάνω από 40% 1,50

Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο κωδ. 341-342 να είναι συμπληρωμένος.
Ο αριθμός που συμπληρώνεται πρέπει να είναι πάντοτε δεκαδικός με 2 δεκαδικά ψηφία.

η) Στα τετραγωνίδια 311-312 της ένδειξης 2/13 "Η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή" (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.2459/1997), θα γραφτεί ο αριθμός (1) όταν στο διάστικτο χώρο πριν τον κωδικό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται
τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

θ) Στα τετραγωνίδια 387-388 της ένδειξης 2/14 "Η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται σε μη παραλιακή περιοχή δήμου κ.τ.λ. κάτω από 4.000 κατοίκους, σε νησί χαρακτηρισμένο ως τουριστικός τόπος" (σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου 7 του Ν.2459/1997), θα γραφτεί ο αριθμός (1) όταν στο διάστικτο χώρο πριν τον
κωδικό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

ι) Στα τετραγωνίδια 349-350 της ένδειξης 2/16 "Η επιχείρηση είναι νέα" (σύμφωνα με την παράγρ. 11 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994), θα γραφτεί ο αριθμός (1) όταν στο διάστικτο χώρο πριν τον κωδικό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

κ) Οι διάστικτοι χώροι μετά τους κωδικούς αριθμούς 353-354 και 589-590 των ενδείξεων 2/18 και 2/19 μπορούν να συμπληρώνονται ταυτόχρονα, στην περίπτωση που έχουμε κέρδη από υπαγόμενες δραστηριότητες των παραγράφων 1-12 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (γενικά αντικειμενικά κριτήρια - πίνακες 2-4) και ζημιά από
παράλληλη δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου και νόμου (ειδικά αντικειμενικά κριτήρια - πίνακας 6).

2. Τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα των πινάκων 3 και 4 του εντύπου Τα τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα των πινάκων 3 και 4 θα συμπληρωθούν όπως ακριβώς τα αντίστοιχα τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα του πίνακα 2.
Δ. Συμπλήρωση τετραγωνιδίων του εντύπου Ε11

1. Τετραγωνίδια του πίνακα 1 του εντύπου

Τα τετραγωνίδια 807-808 της ένδειξης 1/1 και 809-810 της ένδειξης 1/2 αυτού του πίνακα συμπληρώνονται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες μας, δηλαδή όπου έχει γραφτεί η λέξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός (1) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, ενώ αυτό παραμένει κενό όπου έχει γραφτεί η λέξη ΟΧΙ.
Σας επαναλαμβάνουμε τη γενικότερη οδηγία που αναφέρεται στη "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε10". Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται η απάντηση "ναι - όχι", όπου στο διάστικτο χώρο έχει γραφτεί η λέξη ΝΑΙ, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο συμπληρώνεται πάντοτε ο αριθμός (1), ενώ όπου έχει γραφτεί η λέξη ΟΧΙ ή κενό, δεν συμπληρώνεται κανένας αριθμός στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο και παραμένει κενό.

2. Τετραγωνίδια του πίνακα 2 του εντύπου

α) Στον πρώτο υποπίνακα και στα τετραγωνίδια 745-746 της ένδειξης 2/1 "Κωδικός αριθμός επαγγέλματος" θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στο επάγγελμα για το οποίο έχουν συμπληρωθεί οι ενδείξεις του πίνακα 2, με βάση τον παρακάτω πίνακα.

¦ Επάγγελμα Κωδικός αριθμός
----+


1. ¦ Ιατρός 1
2. ¦ Οδοντίατρος 2
3. ¦ Ψυχολόγος 3
4. ¦ Κτηνίατρος 4
5. ¦ Φυσιοθεραπευτής 5
6. ¦ Δικηγόρος 6
7. ¦ Καλλιτέχνης-τραγουδιστής 7
¦ κέντρων διασκέδασης
8. ¦ Οικονομολόγος 8
9. ¦ Σύμβουλος επιχειρήσεων 9
10. ¦ Λογιστής - Φοροτέχνης 10
11. ¦ Αναλυτής - Προγραμματιστής 11

Προκειμένου για ελεύθερο επαγγελματία, που ασκεί δύο ή περισσότερα ελευθέρια επαγγέλματα από τα: οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής ή φοροτέχνης και αναλυτής - προγραμματιστής, που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός του επαγγέλματος που ο φορολογούμενος
δηλώνει ως πρώτο επάγγελμα.

β) Στο δεύτερο υποπίνακα και στα τετραγωνίδια 945-946 συμπληρώνεται ο αριθμός (1), όπου στο διάστικτο χώρο έχει γραφτεί η λέξη ΝΑΙ και όπου έχει γραφτεί η λέξη ΟΧΙ ή κενό, δεν συμπληρώνεται κανένας αριθμός.

γ) Στην ένδειξη (β) του ίδιου υποπίνακα και εφόσον οι κωδικοί αριθμοί 825-826 "Επιφάνεια επαγγελματικής εγκατάστασης σε τετραγωνικά μέτρα", έχουν συμπληρωθεί από το φορολογούμενο, είτε η δηλούμενη επιφάνεια είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, είτε όχι, η Δ.Ο.Υ. δεν θα
μεταβάλει τα τετραγωνικά μέτρα.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 825-826 και 827-828, όταν πρόκειται για συστέγαση δικηγόρων.
Λεπτομέρειες για τη σωστή συμπλήρωσή τους αναφέρονται στην αριθμ. 1018194/392/Α0012/ΠΟΛ.1039/12.2.1996 διαταγή μας "Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε11".

δ) Στον τρίτο υποπίνακα τα τετραγωνίδια 947-948 θα συμπληρωθούν όπως τα αντίστοιχα τετραγωνίδια του δεύτερου υποπίνακα 945-946.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που στο διάστικτο χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό 945-946 έχει γραφτεί η λέξη ΝΑΙ, στο διάστικτο χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό 947-948, εφόσον απαιτείται να συμπληρωθεί, θα γραφτεί σε κάθε περίπτωση η λέξη ΟΧΙ.

ε) Για τις περιπτώσεις πλην δικηγόρου και καλλιτέχνη - τραγουδιστή, ο κωδικός 839-840 πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση συμπληρωμένος.

στ) Στα τετραγωνίδια 861-862 της περίπτωσης η' της ένδειξης 2/7 "Είσθε καθηγητής πανεπιστημίου ή λέκτορας (γράψτε αναλόγως)", θα γραφτεί ο αριθμός (1), όταν το παραλληλόγραμμο μετά το διάστικτο χώρο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ και ο αριθμός (2), όταν στο παραλληλόγραμμο έχει γραφτεί η λέξη
ΛΕΚΤΟΡΑΣ.

ζ) Στα τετραγωνίδια 867-868 της περίπτωσης γ' της ένδειξης 2/8 "Είσθε καθηγητής Πανεπιστημίου ή λέκτορας ή κατέχετε μεταπτυχιακό ή επαγγελματικό τίτλο (γράψτε αναλόγως)", θα γραφτεί ο αριθμός (1), όταν το παραλληλόγραμμο μετά το διάστικτο χώρο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ και ο αριθμός (2), όταν το
παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τις λέξεις ΛΕΚΤΟΡΑΣ ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ.

η) Στα τετραγωνίδια 869-870 της ένδειξης 2/9 "Είσθε πτυχιούχος πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (γράψτε αναλόγως)", θα γραφτεί ο αριθμός (1), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τις λέξεις πτυχιούχος πανεπιστημίου και ο αριθμός (2), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τις λέξεις πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Οταν τα παραλληλόγραμμα που βρίσκονται πριν από τα τετραγωνίδια 861-862, 867-868 και 869-870 δεν έχουν συμπληρωθεί καθόλου, τότε τα παραπάνω τετραγωνίδια θα παραμείνουν κενά.

θ) Στα τετραγωνίδια 877-878 και 955-956, όπου στο διάστικτο χώρο έχει γραφτεί η λέξη ΝΑΙ, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο συμπληρώνεται ο αριθμός (1), ενώ όπου έχει γραφτεί η λέξη ΟΧΙ ή κενό, δεν συμπληρώνεται κανένας αριθμός στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο και παραμένει κενό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κωδικοποίηση των κωδικών είναι η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 875-876 με το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

3. Τετραγωνίδια του πίνακα 3 του εντύπου

Τα τετραγωνίδια του πίνακα 3 θα συμπληρωθούν όπως ακριβώς τα αντίστοιχα τετραγωνίδια του πίνακα 2.

4. Τετραγωνίδια του πίνακα 4 του εντύπου

Ο πίνακας αυτός αποτελείται από δύο υποπίνακες. Ο πρώτος υποπίνακας συμπληρώνεται από τον υπόχρεο φορολογούμενο μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Οταν έχει ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και παράλληλα έχει και συμμετοχή σε μία ή περισσότερες εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών με επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια. Σ' αυτή την περίπτωση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται ένα και μόνο έντυπο Ε11.

β) Οταν δεν ασκεί ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, αλλά έχει αποκλειστικά και μόνο συμμετοχή σε μία ή περισσότερες εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών με επάγγελμα που υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια. Αν συμμετέχει σε μία και μόνο εταιρία, συμπληρώνεται ένα έντυπο Ε11, ενώ εάν συμμετέχει σε περισσότερες από μία
εταιρίες, συμπληρώνονται και υποβάλλονται αντίστοιχα σε αριθμό έντυπα Ε11, ένα για κάθε μία εταιρία με τα στοιχεία που αφορούν κάθε μία εταιρία χωριστά. Οταν συντρέχει η περίπτωση α' ελέγχονται από το Ε5 τα ποσά που έχουν γραφτεί από τον υπόχρεο στους κωδικούς 885 έως 892 και, αφού συμπληρωθούν κανονικά τα τετραγωνίδια του εντύπου, σύμφωνα με τις οδηγίες μας, θα αποστέλλεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. μαζί με το έντυπο Ε1.
Ο δεύτερος υποπίνακας με την ένδειξη "Συμπληρώνεται από τη Δ.Ο.Υ." δεν συμπληρώνεται καθόλου στην περίπτωση α' και στην περίπτωση β' όταν έχουμε συμμετοχή σε μία μόνο εταιρία ελευθέριων επαγγελμάτων.
Οταν, όμως, συντρέχει η περίπτωση β' και έχουμε συμμετοχή σε περισσότερες από μία εταιρίες ελευθέριων επαγγελμάτων, συμπληρώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ένα νέο έντυπο Ε11, με στοιχεία που προκύπτουν από τα έντυπα Ε11 που έχουν υποβληθεί από τον υπόχρεο και αποστέλλεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Σ' αυτή την περίπτωση, συμπληρώνονται και ο πρώτος και ο δεύτερος υποπίνακας ως εξής:

Στον πρώτο υποπίνακα και στους κωδικούς αριθμούς 885 έως 892 μεταφέρονται (αφού ελεγχθούν) όλα τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς των εντύπων Ε11 (δύο ή περισσότερα), που έχει υποβάλλει ο υπόχρεος. Στη συνέχεια, στο δεύτερο υποπίνακα και στους κωδικούς αριθμούς 893-894 πρέπει να γραφτεί το μεγαλύτερο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο υπόχρεος. Αυτό θα εξευρεθεί από τη Δ.Ο.Υ. υπολογίζοντας χωριστά το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για κάθε εταιρία στην οποία συμμετέχει ο φορολογούμενος, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναγράφονται αντίστοιχα στα υποβληθέντα έντυπα Ε11. Στους κωδικούς αριθμούς 895-896 θα γραφτεί το εισόδημα του φορολογουμένου που φορολογήθηκε αυτοτελώς από την εταιρία για την οποία προέκυψε το μεγαλύτερο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, το οποίο έχει γραφτεί στους κωδικούς 893-894.

Επίσης, σημειώνεται ότι, στο έντυπο Ε11 που θα συμπληρώσει η Δ.Ο.Υ. και θα στείλει στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα γράψει στις αντίστοιχες ενδείξεις του πίνακα 5 το τυχόν ποσό καθαρού εισοδήματος που απέκτησε ο υπόχρεος από παράλληλη ατομική άσκηση μη υπαγόμενου στα αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριου επαγγέλματος (κωδ. 991-992) ή την τυχούσα αντίστοιχη ζημία (κωδ. 993-994).

Δεύτερο Κεφάλαιο
Προετοιμασία των δηλώσεων για την αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Μετά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, θα επακολουθήσει η ταξινόμηση των δηλώσεων και η συσκευασία τούτων για την αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. (Φρύνης 1 και Θησέως, Καλλιθέα) για εκκαθάριση και υπολογισμό του φόρου.

1. Ταξινόμηση των δηλώσεων

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μετά την κωδικογράφησή τους, δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, θα ταξινομηθούν (διαχωρισθούν) στις ακόλουθες έξι (6) ομάδες χωρίς να τοποθετηθούν λεξικογραφικώς:

α) Πρώτη Ομάδα

Στην ομάδα αυτή ταξινομούνται όλες οι προεκτυπωμένες δηλώσεις στις οποίες δεν έχει γίνει καμιά απολύτως αλλαγή στα προεκτυπωμένα στοιχεία της πρώτης σελίδας και έχει συμπληρωθεί ή όχι το φύλο, ημερομηνία γέννησης, Α.Φ.Μ. συζύγου και εκπροσώπου.

β) Δεύτερη Ομάδα

Σ' αυτή την ομάδα ταξινομούνται όλες οι προεκτυπωμένες δηλώσεις στις οποίες έχει γίνει έστω και μία αλλαγή στα προεκτυπωμένα στοιχεία της πρώτης σελίδας, π.χ. αν γίνει διόρθωση ακόμη και του Α.Φ.Μ. που είναι στην προεκτυπωμένη δήλωση, να σημειωθεί ΜΕΤΑΒΟΛΗ και η δήλωση να ενταχθεί στη Β' Ομάδα.

γ) Τρίτη Ομάδα

Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι χειρόγραφες δηλώσεις, οι οποίες έχουν Α.Φ.Μ.

δ) Τέταρτη Ομάδα

Στην ομάδα αυτή ταξινομούνται όλες οι χειρόγραφες δηλώσεις ΧΩΡΙΣ Α.Φ.Μ.

ε) Πέμπτη Ομάδα

Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Γενικών Εσόδων Αθηνών.

στ) Εκτη Ομάδα

Για όσες Δ.Ο.Υ. έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης και απευθείας μαγνητικής ενημέρωσης του Μητρώου ΚΕ.Π.Υ.Ο., θα δημιουργηθεί νέα ομάδα (ΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ), που θα περιέχει τις δηλώσεις που έχουν μεν μεταβολή, αλλά αυτή ήδη έχει γίνει από τη Δ.Ο.Υ. και έχει ενημερωθεί το Μητρώο του ΚΕ.Π.Υ.Ο. ή γίνεται κατά τη δεματοποίηση παίρνοντας δηλώσεις από τη ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ. Οι δηλώσεις αυτές μέχρι τα προηγούμενα οικονομικά έτη ανήκαν στη ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα δηλώσεις της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ομάδας, γιατί στην περίπτωση αυτή η εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων θα είναι λανθασμένη.
Οι δηλώσεις της πρώτης ομάδας θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων, οι οποίες θα αριθμούνται πάντοτε από 1 μέχρι 100, αν είναι δυνατό με μηχανικό αριθμητήρα και όχι με μαρκαδόρο, ευανάγνωστα, στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης, που υπάρχει κενός χώρος. Σημειώνεται ότι η χρήση μαρκαδόρου πρέπει να αποφεύγεται, γιατί καλύπτονται τα ποσά της πίσω σελίδας.

Οι δηλώσεις της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ομάδας θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων (χωριστά για κάθε ομάδα), χωρίς να γίνεται η αρίθμηση που χρειάζεται οπωσδήποτε για την πρώτη ομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χειρόγραφες δηλώσεις νέων φορολογουμένων επαγγελματιών με ατομική επιχείρηση, στις οποίες δεν έχουν αναγράψει οι φορολογούμενοι Α.Φ.Μ. (που έχει δοθεί κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας), δεν θα στέλνονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., αν δεν συμπληρωθεί η δήλωση με αυτόν τον Α.Φ.Μ. Π.χ. για
εκμεταλλευτή, με άδεια 100%, επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) έχει δοθεί Α.Φ.Μ. με τη δήλωση έναρξης, ο οποίος και πρέπει να αναγραφεί στη δήλωση. Αντίθετα, για τον εκμεταλλευτή, με άδεια 50%, Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) ο Α.Φ.Μ. θα δοθεί από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Επίσης, δηλώσεις αρμοδιότητας άλλων Δ.Ο.Υ., που παραλήφθηκαν από παραδρομή, θα διαβιβασθούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και όχι στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Τέλος, επισημαίνεται και πάλι ότι στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα σταλεί ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΑ αντίτυπο της δήλωσης (χειρόγραφης ή μη).

2. Συσκευασία των δηλώσεων

Μετά τις ανωτέρω εργασίες, θα δημιουργούνται φάκελοι (χωριστά για κάθε ομάδα), που θα περιέχουν τους αντίστοιχους υποφακέλους. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ομάδα και ο αριθμός των περιεχομένων δηλώσεων.
Οι φάκελοι, στη συνέχεια, θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα, ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων.
Σε κάθε δέμα θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού, π.χ. 500 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 300 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 200 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 50 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.
Μετά τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκκους ή κιβώτια κ.τ.λ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Εξω από τα κιβώτια ή τους σάκκους να αναγράφεται η Διεύθυνση του ΚΕ.Π.Υ.Ο., Φρύνης 1 και Θησέως, ΤΑΧ. ΚΩΔ. 176.81, ΚΑΛΛΙΘΕΑ και η ένδειξη "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ", ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ", που θα είναι μέσα στο σάκκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Παράδειγμα:
Σας στέλνουμε τις παρακάτω δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1996 για εκκαθάριση.
- Ενα (1) δέμα με 500 δηλώσεις της πρώτης ομάδας
- Ενα (1) δέμα με 300 δηλώσεις της δεύτερης ομάδας
- Ενα (1) δέμα με 200 δηλώσεις της τρίτης ομάδας
- Ενα (1) δέμα με 50 δηλώσεις της τέταρτης ομάδας.
Σύνολο 1.050 δηλώσεις

3. Αποστολή δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων, η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Από τις Δ.Ο.Υ. της περιοχής Τ.Δ.Π.

Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά. Η πρώτη αποστολή θα γίνει το αργότερο μέχρι 22.3.1997 και στη συνέχεια θα ενεργούνται αποστολές κάθε τριήμερο.

β) Από τις Δ.Ο.Υ. των Επαρχιών

Η αποστολή των δηλώσεων από τις Δ.Ο.Υ. των Επαρχιών θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Οι αποστολές δηλώσεων που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛ.ΤΑ. θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και
ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μια κατάσταση που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές. Η κατάσταση αυτή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα του ΚΕ.Π.Υ.Ο. και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.

Παράδειγμα:
Δ.Ο.Υ. ................................
Εγιναν προς το ΚΕ.Π.Υ.Ο. οι παρακάτω αποστολές δηλώσεων:

  1. Τη .../2/1997 με Αρ. Πρ. ......... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.τ.λ. 1.000 δηλώσεις
  2. Τη .../3/1997 με Αρ. Πρ. ......... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.τ.λ. 3.000 δηλώσεις
  3. Τη .../4/1997 με Αρ. Πρ. ......... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.τ.λ. 2.000 δηλώσεις
  4. .......................................................... 5.000 δηλώσεις
  5. .......................................................... 4.000 δηλώσεις

ΣΥΝΟΛΟ 15.000 δηλώσεις

Τρίτο Κεφάλαιο
Παρατηρήσεις

1. Κάθε χρόνο επισημαίνονται διάφορα λάθη, τα οποία κυρίως οφείλονται:

α) Στην πλημμελή σύνταξη των δηλώσεων από τους φορολογουμένους.

β) Στον ανεπαρκή έλεγχο κατά την παραλαβή των δηλώσεων.

γ) Στην πλημμελή προετοιμασία των δηλώσεων πριν από την αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

δ) Στη λανθασμένη κωδικογράφηση των δηλώσεων.

ε) Στη μη συμπλήρωση του τετραγώνου της ένδειξης "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" σε περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων των φορολογουμένων ή νέων φορολογουμένων.

στ) Στη μη σύνταξη του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για τις δηλώσεις των υποχρέων ορισμένων κατηγοριών (ναυτικών κ.τ.λ.).

ζ) Στη λανθασμένη συμπλήρωση του αριθμού κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, τα 6 ψηφία του οποίου πρέπει να είναι αριθμοί ή τα δύο πρώτα γράμματα και τα επόμενα αριθμοί κι αν ο αριθμός είναι επταψήφιος τα τρία πρώτα γράμματα και τα επόμενα αριθμοί.

η) Στη λανθασμένη συμπλήρωση της ένδειξης 3α, 3β και 3γ του πίνακα 5, στην οποία γράφονται ποσά ιδιοκατοίκησης χωρίς τετραγωνικά μέτρα και τετραγωνικά μέτρα χωρίς ποσό ιδιοκατοίκησης, καθώς επίσης και στη μη συμπλήρωση Ε.Ε.Δ., όταν το εμβαδόν τους είναι μεγαλύτερο από 150 τ.μ.

2. Κατόπιν τούτου, για να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να αποφύγουμε την πρόσθετη απασχόληση με τις τροποποιητικές δηλώσεις και αιτήσεις για νέα εκκαθάριση, παρακαλούμε να δοθεί μεγάλη προσοχή, τόσο κατά την παραλαβή, όσο και κατά τον έλεγχο και κωδικογράφηση των δηλώσεων.

3. Οι δηλώσεις που φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία των φορολογουμένων και των προβεβαιωθέντων ποσών κ.τ.λ., δεν απαιτείται να συσχετισθούν αμέσως με τους ατομικούς φακέλους, γι' αυτό, μετά το σχετικό έλεγχο για την κανονική συμπλήρωση και την κωδικογράφηση, μπορούν να στέλνονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. Τα προεκτυπωμένα στοιχεία των δηλώσεων αυτής της κατηγορίας και ιδιαίτερα η προκαταβολή φόρου και εισφορά Ο.Γ.Α., θα πρέπει να ελέγχονται για το ενδεχόμενο μεταβολής τους που δεν λήφθηκε υπόψη από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. για οποιοδήποτε λόγο.
Οι δηλώσεις που είναι χειρόγραφες, καθώς και οι προεκτυπωμένες που έχουν έστω μία "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" στα στοιχεία της πρώτης σελίδας ή στα ποσά της προκαταβολής φόρου και της εισφοράς Ο.Γ.Α. (αξιωματικοί εμπορικού ναυτικού κ.τ.λ.), θα συσχετισθούν με τους οικείους ατομικούς φακέλους, για να γίνει σχετικός έλεγχος και να συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα της τελευταίας σελίδας της δήλωσης "Στοιχεία από το φάκελο του φορολογουμένου".
Οταν στη δήλωση του φορολογουμένου και στη σχετική ένδειξη αυτής αναγράφεται ότι η δήλωση του προηγούμενου έτους έχει δοθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ., πρέπει να ζητείται οίκοθεν το σχετικό σημείωμα, για την κανονική συμπλήρωση των τετραγώνων και λοιπών στοιχείων της δήλωσης.
Η χορήγηση αυτών των στοιχείων από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές πρέπει να είναι άμεση.

4. Η συμπλήρωση των τετραγωνιδίων και λοιπών ενδείξεων των εντύπων των δηλώσεων, πρέπει να γίνει καθαρά και ευανάγνωστα, με μολύβι διαρκείας, ώστε να μην αφήνει καμιά αμφιβολία στις χειρίστριες των μηχανών του ΚΕ.Π.Υ.Ο. Αν στα ποσά εισοδήματος που δηλώνονται περιλαμβάνονται και δεκαδικά ψηφία, αυτά τα ψηφία διαγράφονται, γιατί προκαλούν σοβαρά λάθη κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων.
Επαναλαμβάνεται ότι ο υπάλληλος που θα κάνει τον έλεγχο των δηλώσεων για τη σωστή συμπλήρωση αυτών και την κωδικογράφησή τους, θα υπογράφει αυτές και θα θέσει τη σφραγίδα του στη σχετική θέση.

5. Εξάλλου, σημειώνεται ότι στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα σταλούν μόνο τα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μαζί με τα έντυπα Ε10 και Ε11, τα οποία θα συρράπτονται με τη δήλωση. Τα αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος, πριν από την αποσυσχέτισή τους από τις δηλώσεις, πρέπει να ελέγχονται για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεών τους και ιδιαίτερα για την ορθή μεταφορά σ' αυτή του αριθμού φορολογικού μητρώου του υποχρέου. Τα λοιπά στοιχεία θα παραμείνουν στους ατομικούς φακέλους.

6. Σημειώνεται ότι, για τις περιπτώσεις εκείνες που ο φόρος υπολογίζεται με ειδικό τρόπο, δηλαδή για τις δηλώσεις των Αξιωματικών Εμπορικών Πλοίων, του Ιπτάμενου Προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας, των Υπαλλήλων Αμερικανικής Αποστολής, πρέπει να συμπληρωθεί Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο, όπως επίσης και στις περιπτώσεις που το εμβαδόν των ιδιοκατοικούμενων κατοικιών είναι μεγαλύτερο από 150 τ.μ.
Το Ειδικό αυτό Δελτίο θα συρράπτεται στο έντυπο της δήλωσης που θα στέλνεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., γιατί χωρίς αυτό η εκκαθάριση του φόρου των ειδικών αυτών περιπτώσεων θα γίνει λανθασμένα.
Τονίζεται ότι, οι δηλώσεις των παραπάνω κατηγοριών θα παραμείνουν για επεξεργασία στο τέλος, προκειμένου να παρασχεθούν οδηγίες με ειδική εγκύκλιο για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου, που είναι απαραίτητο για την εκκαθάριση του φόρου από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.

7. Οι κ.κ. Επιθεωρητές Δ.Ο.Υ., στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν, ενόψει της σοβαρότητας του έργου, με σχολαστικότητα τα στάδια της παραλαβής, ελέγχου και της προετοιμασίας των δηλώσεων για την αποστολή στους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης