Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Π. 8271/4879 ΠΟΛ.366/18.12.1987 Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α', γ', δ', ε' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν.1642/86 - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1179/2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-1987 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αρ. Π. 8271/4879 ΠΟΛ.366/18.12.1987
Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α', γ', δ', ε' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν.1642/86


Αρ. Π. 8271/4879

(ΠΟΛ.366/18.12.1987)
(ΦΕΚ Β' 3/8.1.1988)


Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α', γ', δ', ε' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν.1642/86

Έχοντας υπόψη:
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/86 (ΦΕΚ 125Α) όπως ισχύουν.
α. Της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 20.
β. Των παραγράφων 1 περιπτώσεις α', γ', δ', ε' και η' και 2 του άρθρου 22.
γ. Την παράγραφο 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ' του άρθρου 49 του Π.Δ.99/1977 όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο. και

4. Τις διατάξεις των Π.1591/1546/1987 και Π.1701/1600/1987 Α.Υ.Ο.

αποφασίζουμε:

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Εισαγωγή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά)

Αρθρο 1

Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της εισαγωγής σκαφών που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία, ή άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86, παρέχεται με τη διαδικασία που ορίζεται στα παρακάτω άρθρα 2 έως 4.

Αρθρο 2

Για την απαλλαγή που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Προκειμένου για σκάφη που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία ή άλλη εκμετάλλευση:

α. Αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου ή αντίγραφο της οικείας σύμβασης αγοράς του σκάφους, θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του σκάφους, από τα οποία να προκύπτει η αξία του σκάφους σε ξένο συνάλλαγμα, η κατηγορία, το είδος, η χωρητικότητα, το όνομα καθώς και ο αριθμός νηολογίου της χώρας προέλευσής του.

β. Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα - πλοιοκτήτη του Ν.1599/86, με την οποία θα βεβαιώνει τον προορισμό του σκάφους και θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, μέσα σε ένα μήνα, το προσωρινό έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού, ή την επαγγελματική άδεια αλιείας και μέσα σε έξι (6) μήνες από τον τελωνισμό το οριστικό έγγραφο εθνικότητας, της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να παραταθούν κατά την κρίση της Τελωνειακής αρχής, εφόσον η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εισαγωγέα - πλοιοκτήτη.

Η Τελωνειακή αρχή χορηγεί κυρωμένα αντίγραφα της διασάφησης εισαγωγής στον ενδιαφερόμενο, το οποίο προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για την έκδοση του προσωρινού ή οριστικού εγγράφου εθνικότητας.

γ. Τραπεζική εγγύηση ή αξιόχρεη προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου για το ποσό του ΦΠΑ μέχρι την προσκόμιση των πιο πάνω δικαιολογητικών.

2. Προκειμένου για σκάφη τα οποία από το είδος της κατασκευής τους (χωρητικότητα, μέγεθος, διαρρύθμιση, εξοπλισμό κ.λπ.) μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ιδιωτική χρήση, ως σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλεται ακόμη βεβαίωση του αρμόδιου για τη φορολογία του εισαγωγέα - πλοιοκτήτη Οικον. Εφόρου, από την οποία να προκύπτει ότι είναι υποκείμενος στο φόρο και δήλωσε ότι το συγκεκριμένο σκάφος θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματικό για τους σκοπούς της επιχείρησής του.

3. Προκειμένου για σκάφη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες Δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, απαιτείται αντίγραφο της οικείας σύμβασης αγοράς του σκάφους ή έγγραφο της αρμόδιας Δημόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία, το είδος, η χωρητικότητα σε κόρους καθώς και ο προορισμός του σκάφους.

Αρθρο 3

Για την απαλλαγή των σκαφών που προορίζονται να διαλυθούν, απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

α. Κυρωμένο αντίγραφο της άδειας διάλυσης της οικείας Λιμενικής αρχής.

β. Αδεια εισαγωγής της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής με ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ο.Κ. 1535/1977 (Δ.Υ.Ο. Δ.874/408/12.9.1986).

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που θα ενεργήσει τη διάλυση καθώς και ο τόπος και ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Αρθρο 4

1. Η διάλυση των σκαφών που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, ενεργείται σε τελωνειακώς ελεγχόμενους χώρους.

2. Μετά το πέρας της διάλυσης η επιχείρηση που την ενήργησε, υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή που εποπτεύει τη διάλυση υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, κοινή με τον εισαγωγέα πλοιοκτήτη, με τα πλήρη στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ και αρμόδιο για το ΦΠΑ Οικον. Εφορο), με την οποία βεβαιώνουν την ολοκλήρωση τον εργασιών της διάλυσης και ότι τα προϊόντα της διάλυσης είναι αυτά που περιγράφονται στον προσαρτημένο, σ' αυτήν πίνακα. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και περιλαμβάνει αναλυτικά σε είδος, την ποσότητα, τη δασμολογική κλάση των διαλυμάτων και των λοιπών εφοδίων και ειδών εξοπλισμού του σκάφους.

3. Η τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβάλλεται ο πιο πάνω πίνακας, θεωρεί αυτόν σε όλες τις σελίδες του και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Παραδίδει ένα αντίτυπο στον εισαγωγέα - πλοιοκτήτη.

β. Διαβιβάζει ένα αντίτυπο στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής του σκάφους για την εξόφληση του Τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής.

γ. Διαβιβάζει ένα αντίτυπο στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ του εισαγωγέα - πλοιοκτήτη, Οικον. Έφορο, για την παρακολούθηση της περαιτέρω διάθεσης αυτών.

δ. Διαφυλάσσει ένα αντίτυπο στα αρχεία του, για την περαιτέρω παρακολούθηση των διαλυμάτων και λοιπών ειδών που θα εξαχθούν από το χώρο της διάλυσης.

4. Κατά την έξοδο των πιο πάνω αγαθών, από τον τελωνειακώς ελεγχόμενο χώρο του διαλυτηρίου, η τελωνειακή αρχή συντάσσει άδεια ζυγίσεως, στην οποία εμφανίζονται το είδος, η ποσότητα, η δασμολογική κλάση και το βάρος των εξαγομένων από το χώρο της διάλυσης αγαθών. Στην άδεια αυτή προσαρτάται και το σχετικό ζυγολόγιο. Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας ζυγίσεως, χορηγείται στο φορτωτή (εισαγωγέα - πλοιοκτήτη) των αγαθών, για να επισυναφθεί στο στέλεχος του εκδιδόμενου κατά περίπτωση φορολογικού στοιχείου (Δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο πώλησης - Δελτίο αποστολής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Παράδοση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά)

Αρθρο 5

Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης σκαφών γενικά που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία, ή άλλη εκμετάλλευση, ή για διάλυση, ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86, παρέχεται με τη διαδικασία που ορίζουν τα παρακάτω άρθρα.

Αρθρο 6

1. Για την απαλλαγή  της παράδοσης σκαφών που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία, ή άλλη εκμετάλλευση, ο αγοραστής υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ οικον. έφορο:

α) αίτηση - δήλωση η οποία περιλαμβάνει:

- τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή,

- τον ΑΦΜ του αγοραστή και του πωλητή,

- τον αρμόδιο οικον. έφορο για τον ΦΠΑ του πωλητή,

- το λιμεναρχείο στο οποίο θα νηολογηθεί το σκάφος, καθώς και την οικον. Εφορία που θα φορολογείται αυτό,

- τα πλήρη στοιχεία του σκάφους (είδος σκάφους, όνομα, χωρητικότητα, αριθμ. νηολογίου κ.λπ.) εφόσον, ή όσα, υπάρχουν, και - αίτημα για την χορήγηση βεβαίωσης, για την χωρίς φόρο αγορά του συγκεκριμένου σκάφους.

β) Μαζί με την αίτηση - δήλωση υποβάλλει και αποδεικτικά στοιχεία ότι το σκάφος έχει επαγγελματικό προορισμό.

Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία μπορεί κατά περίπτωση να είναι και τα παρακάτω:

- Κυρωμένο αντίγραφο της δανειακής σύμβασης, που έχει συναφθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για τη χρηματοδότηση της αγοράς από τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό κτλ., από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

- Κυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του σκάφους ή της άδειας αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή της επαγγελματικής άδειας αλιείας της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

- Αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης - δήλωσης δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον επαγγελματικό προορισμό του σκάφους, τότε με την αίτηση - δήλωση αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να προσκομίσει, στον αρμόδιο ως άνω οικον. έφορο, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, ένα από τα αναφερόμενα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία από το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική χρήση του σκάφους και ότι σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το φόρο που αναλογεί στην αξία αυτού, στο δημόσιο. Η παραπάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί ακόμη για σαράντα πέντε (45) μέρες κατά την κρίση του οικον. εφόρου.

γ) Αντίγραφο του τίτλου κτήσης του σκάφους (τιμολόγιο, δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο).

2. Ο οικον. έφορος, στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση - δήλωση, της προηγούμενης παραγράφου, αφού εξακριβώσει από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου ότι:

α) ο αιτών είναι υποκείμενος στο φόρο και ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμα του εκμεταλλευτή του σκάφους, και

β) από τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση - δήλωση αποδεικτικά στοιχεία, ότι το σκάφος έχει επαγγελματικό προορισμό, χορηγεί στον αγοραστή βεβαίωση απαλλαγής του σκάφους με την επιφύλαξη ότι η απαλλαγή αυτή ισχύει για όσο χρόνο το σκάφος διατηρεί τον επαγγελματικό προορισμό του.

3. Ο αγοραστής προσκομίζει τη βεβαίωση αυτή στον πωλητή για να την επισυνάψει σαν δικαιολογητικό, είτε στο στέλεχος του τιμολογίου πώλησης του σκάφους, είτε στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό έγγραφο της πώλησης, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ Π.8271/4879/18.12.1987".

Προκειμένου για παραδόσεις σκαφών μετά την νηολόγησή τους, η βεβαίωση της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται σε δύο αντίτυπα ένα από τα οποία ο πωλητής υποβάλει στην υπηρεσία νηολογίου για τη διαγραφή ή τη μεταγραφή του σκάφους στα οικεία νηολόγια.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, ο αγοραστής δεν προσκομίσει στον οικον. έφορο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την πιο πάνω παράγραφο 1 τα προβλεπόμενα από την ίδια παράγραφο δικαιολογητικά, ο οικον. έφορος προβαίνει αμέσως στον καταλογισμό του φόρου σε βάρος του αγοραστή κατ' εφαρμογή των άρθρων 40 και επομένων του Ν.1642/86.

Ο αγοραστής με αίτησή του, που υποβάλλει πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, μπορεί να ζητήσει παράταση αυτής και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής προθεσμίας.

Αρθρο 7

Για την απαλλαγή από το φόρο της εξαγωγής σκαφών από υποκείμενο στο φόρο πριν από τη νηολόγησή τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της απόφασής μας Π.1701/1600/1987 (ΠΟΛ.71).

Αρθρο 8

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης σκάφους με ελληνική σημαία, από υποκείμενο στο φόρο, το οποίο προορίζεται να αλλάξει σημαία, ο πωλητής υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ οικονομικό του Εφορο:

α) Κυρωμένο αντίγραφο, του εγγράφου μεταβίβασης, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία των συμβαλλομένων, τα στοιχεία του σκάφους και η αξία του σκάφους στο νόμισμα που συμφωνήθηκε η παράδοση.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία αναλαμβάνει την  υποχρέωση να προσκομίσει μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες, από την υποβολή της δήλωσης αυτής:

- πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για τη διαγραφή του σκάφους από τα ελληνικά νηολόγια.

Αρθρο 9

1. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης σκάφους με σκοπό τη διάλυσή του, ο πωλητής - πλοιοκτήτης, υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ οικον. έφορο:

- Κυρωμένο αντίγραφο του σχετικού εγγράφου μεταβίβασης, σε δύο αντίτυπα.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του αγοραστή του σκάφους σε δύο αντίτυπα στην οποία εκτός των άλλων στοιχείων θα αναφέρεται και η αρμόδια για το ΦΠΑ Οικονομική Εφορία του καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της διάλυσης.

Με την υπεύθυνη αυτή δήλωση ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κυρωμένα αντίγραφα της σχετικής άδειας διάλυσης μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες τόσο στον οικον. έφορο φορολογίας του πωλητή όσο και στον αρμόδιο για τη φορολογία του (του αγοραστή) οικον. έφορο.

2. Ο Οικον. Εφορος του πωλητή, θεωρεί τα δικαιολογητικά που του υποβάλλονται και παραδίδει το ένα αντίτυπο του εγγράφου μεταβίβασης στον πωλητή, για τη διαγραφή του σκάφους από τα νηολόγια και αποστέλλει στον αρμόδιο για τον ΦΠΑ Οικονομικό Εφορο του αγοραστή το ένα αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, προκειμένου αυτός να παρακολουθήσει περαιτέρω την τύχη των αγαθών που θα προκύψουν από τη διάλυση.

3. Για τη διάλυση του σκάφους και την παρακολούθηση των διαλυμάτων και λοιπών αγαθών που θα προκύψουν από τη διάλυση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 10

Για την απαλλαγή από το φόρο της παράδοσης σκαφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες  δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, ο πωλητής πρέπει να κατέχει είτε κυρωμένο, απ' τη συμβαλλόμενη δημόσια αρχή, αντίγραφο της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας του σκάφους είτε σχετική βεβαίωση της αρχής αυτής, ότι το σκάφος προορίζεται για τις ανάγκες του δημοσίου γενικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και παράδοση καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ανωτέρω πλοίων

Αρθρο 11

1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή χρησιμοποιηθούν σε πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και της παράδοσης καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ανωτέρω πλοίων και δικαιούνται αυτών των απαλλαγών βάσει της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 εφαρμόζονται οι διατάξεις της Π. 1591/1546/4.3.87 Α.Υ.Ο., όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας περί τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής.

2. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1, για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω παραδόσεων αγαθών:
α) οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 14 της παρούσας απόφασης δύνανται να εφαρμόζονται για την παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία παράκτιας αλιείας
β) οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 της απόφασης Τ1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 516/2.5.2003), όπως ισχύει, εφαρμόζονται εφόσον στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα ή ειδικές περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση, οι οποίες θα εξετάζονται από το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.
Οι εκάστοτε αγοραζόμενες ποσότητες καυσίμων, σύμφωνα με το ως άνω δελτίο απαλλαγής, υπόκεινται στους προβλεπόμενους από τις κείμενες διατάξεις ποσοτικούς περιορισμούς.


Αρθρο 12

1. Σε κάθε σκάφος της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, τηρείται ειδικό διπλότυπο δελτίο με τον τίτλο "ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (άρθρο 22, παρ. 1, περ. α' Ν.1642/86)", θεωρημένο από τον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ Οικονομικό Έφορο.

Στο δελτίο αυτό θα έχουν προεκτυπωθεί πέρα των στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΚΦΣ και της Σ.1082/1986 απόφασής μας και:

α) το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους,

β) η κατάλληλη γραμμογράφηση για την αναγραφή της ποσότητας και του είδους των προς αγορά ή επισκευή υλικών και αντικειμένων.

2. Το ειδικό δελτίο της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται για κάθε αγορά υλικών ή αντικειμένων για τα σκάφη και αποτελεί δικαιολογητικό για την χωρίς φόρο έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου.

3. Η πλοιοκτήτρια, η διαχειρίστρια ή η εκμεταλλεύτρια, κατά περίπτωση επιχείρηση, δύναται να τηρεί ανεξάρτητη σειρά του παραπάνω ειδικού δελτίου, χωρίς να αναγράφονται τα στοιχεία της περίπτωσης α' της πιο πάνω παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που η ίδια ενεργεί αγορές υλικών αντικειμένων για τον εφοδιασμό των σκαφών αυτής. Για τον εν συνεχεία εφοδιασμό συγκεκριμένου σκάφους της, υποχρεούται στην έκδοση εις τριπλούν του υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΣ προβλεπόμενου δελτίου Αποστολής. Το ένα αντίγραφο του δελτίου αποστολής επιστρέφεται στον εκδότη του, αφού υπογραφεί από τον πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη του σκάφους, για την παραλαβή των αγαθών που αναγράφονται σ' αυτό και αφού σημειωθεί σ' αυτό ο αριθμός σελίδας που καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου.

4. Για τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης και τη φύλαξη του ειδικού ως άνω στοιχείου, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι σχετικές με τα φορολογικά στοιχεία, διατάξεις του ΚΦΣ (Π.Δ.99/1977).

Αρθρο 13

1. Σε κάθε σκάφος της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της απόφασης αυτής, τηρείται ειδικό βιβλίο με τον τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ", το οποίο πριν από κάθε χρησιμοποίησή του θεωρείται από τον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ οικον. έφορο.

2. Στο ειδικό αυτό βιβλίο, που θα έχει την κατάλληλη γραμμογράφηση, καταχωρούνται:

- το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία του φορολογικού στοιχείου αγοράς ή του δελτίου αποστολής της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου,

- τα στοιχεία του προμηθευτή ή της πλοιοκτήτριας επιχείρησης κ.λπ., κατά περίπτωση, (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ΑΦΜ),

- το είδος και η ποσότητα των υλικών και αντικειμένων που εφοδιάστηκε το σκάφος με το συγκεκριμένο στοιχείο και

- η ημερομηνία χρησιμοποίησης ή ενσωμάτωσης αυτών στο σκάφος.

3. Η ενημέρωση του πιο πάνω ειδικού βιβλίου, γίνεται με την είσοδο των αγαθών στο σκάφος.

Αρθρο 14

1. Προκειμένου ο προμηθευτής των υλικών και αντικειμένων να μην επιβαρύνει με φόρο την αξία αυτών κατά την παράδοση τους, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τις επόμενες παραγράφους.

2. Ο υποκείμενος στο φόρο, εκδίδει και προσκομίζει στον προμηθευτή των αγαθών το οριζόμενο από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 12 της παρούσας, ειδικό διπλότυπο δελτίο για την αγορά των αναγραφομένων σ’ αυτό αγαθών χωρίς φόρο.
Ειδικά οι υποκείμενοι στο φόρο εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας, προσκομίζουν στον προμηθευτή των αγαθών, επιπρόσθετα τα εξής:
α) Φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις επαγγελματικής άδειας αλιείας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
β)Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο εκμεταλλευτής είναι υποκείμενος στο «Κανονικό Καθεστώς» και έχει δηλώσει τη διενέργεια αλιευτικής δραστηριότητας, ή υποκείμενος στο «Ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς Φ.Π.Α. αλιέων».

3. Ο προμηθευτής εκδίδει το τιμολόγιο ή άλλο νόμιμο παραστατικό πώλησης με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ως Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.1987» εφόσον προσκομίζεται από τον λήπτη των αγαθών ειδικό διπλότυπο δελτίο με την ίδια ή προγενέστερη ημερομηνία. Το ειδικό διπλότυπο δελτίο επισυνάπτεται στο παραστατικό πώλησης. Στο παραστατικό πώλησης αναγράφονται πέραν των λοιπών απαραίτητων στοιχείων:
- ο αριθμός του πιο πάνω δελτίου αγοράς εφοδίων και
- το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, στις περιπτώσεις που η παράδοση ενεργείται κατευθείαν σ' αυτό.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δ'
Παράδοση και εισαγωγή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετατροπή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά)

Αρθρο 15

1. Για παραδόσεις ή εισαγωγές υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή σκαφών, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο αυτό σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86, εφόσον η κατασκευή ενεργείται με υλικά και αντικείμενα προέλευσης εσωτερικού και εξωτερικού, από ναυπηγεία εκτός ελευθέρων τελωνειακών συγκροτημάτων, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τα άρθρα του κεφαλαίου αυτού.

Αρθρο 16

1. Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση ή ο νόμιμος αυτής αντιπρόσωπος, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην περιφέρεια της οποίας θα γίνει η κατασκευή του σκάφους, με την οποία ζητά τη συγκρότηση της επιτροπής της παρ. 1 του επόμενου άρθρου.

2. Με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εκτός των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 80 της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο. δικαιολογητικών, υποβάλλονται ακόμη εις διπλούν:

α) Αναλυτικός πίνακας των αναγκαίων για την κατασκευή του συγκεκριμένου σκάφους υλικών και αντικειμένων που πρόκειται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σ' αυτό.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι τα υλικά και αντικείμενα του παραπάνω πίνακα θα χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο δικαιούται απαλλαγής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση αναλαμβάνεται η υποχρέωση καταβολής, των δασμών, λοιπών φόρων και ΦΠΑ που αναλογούν στις ποσότητες των υλικών και εφοδίων που τελικά δε θα χρησιμοποιηθούν καθώς και στα υπολείμματα αυτών, αλληλέγγυα προς την ναυπηγική επιχείρηση και εξ ολοκλήρου.

γ) Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης ανάθεσης κατασκευής του σκάφους, εφόσον υπάρχει.

3. Η αίτηση της πιο πάνω παραγράφου 1, καταχωρείται σε ιδιαίτερο βιβλίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 80 της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο.

Αρθρο 17

1. Μετά την καταχώρηση της αίτησης με φροντίδα της τελωνειακής αρχής συγκαλείται η επιτροπή που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 81 της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο., στην οποία  εκτός των οριζομένων από τη διάταξη αυτή μελών, θα συμμετέχουν και:

α) Ένας εφοριακός ελεγκτής που θα ορίζεται από τον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ της ναυπηγικής επιχείρησης οικον. έφορο. Προκειμένου για ναυπηγικές επιχειρήσεις που έχουν τις εγκαταστάσεις τους στην περιοχή νομού Αττικής, πλην των νήσων, εκτός Σαλαμίνας, ο εφοριακός ελεγκτής ορίζεται ως μέλος από τον οικον. έφορο πλοίων Πειραιά.

β) Ένας εξουσιοδοτημένος από τη ναυπηγική επιχείρηση τεχνικός εκπρόσωπος αυτής.

2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, αφού ελέγξει τα προβλεπόμενα από το προηγούμενο άρθρο δικαιολογητικά, συντάσσει σχετική έκθεση με την οποία γνωμοδοτεί για τα αναγκαία κατά είδος, κατηγορία και ποσότητα υλικά και αντικείμενα μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του σκάφους και τη χρονική διάρκεια αυτής.

3. Με βάση την παραπάνω έκθεση - γνωμοδότηση της επιτροπής, ο αρμόδιος τελώνης εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86 απαλλαγής, για τα υλικά και αντικείμενα αυτής, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση εγκρίνει επίσης τη χορήγηση απαλλαγής από δασμούς και λοιπούς φόρους που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν.603/1977 και τις προκαταρκτικές διατάξεις του δασμολογίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

4. Η εγκριτική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, καταχωρείται, από τον τελώνη, κατ' αύξοντα αριθμό σε ειδικό προς τούτο βοηθητικό βιβλίο.

5. Η παραπάνω εγκριτική απόφαση ατελείας, η έκθεση - γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής καθώς και  τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 της παρούσας δικαιολογητικά, αποτελούν τον σχετικό φάκελο ατέλειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 81 της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο.

6. Ο αρμόδιος τελώνης αποστέλλει άμεσα ένα αντίγραφο της έκθεσης – γνωμοδότησης και των άλλων δικαιολογητικών που βρίσκονται στο φάκελο ατελείας, στον αρμόδιο για τη φορολογία της ναυπηγικής επιχείρησης οικον. έφορο. Αντίγραφο της έκθεσης - γνωμοδότησης επίσης αποστέλλει στην πλοιοκτήτρια επιχείρηση ή στο νόμιμο αυτής εκπρόσωπο.

Προκειμένου για ναυπηγικές επιχειρήσεις των οποίων οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο νομό Αττικής, με εξαίρεση τα νησιά πλην της νήσου Σαλαμίνας, το αντίγραφο της έκθεσης - γνωμοδότησης και των λοιπών δικαιολογητικών του φακέλου, αποστέλλονται στον οικον. έφορο πλοίων Πειραιά.

Αρθρο 18

1. Ο αρμόδιος, σύμφωνα με την παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου, οικον. έφορος, με βάση την έκθεση - γνωμοδότηση που του έστειλε ο αρμόδιος τελώνης, εκδίδει σχετική απόφαση, με την οποία εγκρίνει την προμήθεια από την εγχώρια αγορά των υλικών και αντικειμένων της γνωμοδότησης, χωρίς ΦΠΑ.

2. Την σχετική εγκριτική απόφαση απαλλαγής, της προηγούμενης παραγράφου, ο οικον. έφορος καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο με τίτλο "ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ". Στο ειδικό αυτό βιβλίο αναγράφονται:

α) Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

β) Τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ) της ναυπηγικής επιχείρησης.

γ) Τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ και αρμόδια οικον. εφορία) της πλοιοκτήτριας επιχείρησης.

δ) Ο τόπος που θα γίνει η κατασκευή του σκάφους.

ε) Το όνομα, η κατηγορία και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους (εφόσον αυτά είναι γνωστά).

στ) Το αρμόδιο τελωνείο αποστολής της έκθεσης - γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της έκθεσης αυτής.

ζ) Ο αριθμός και ο χρόνος έκδοσης της έκθεσης επιμέτρησης της παρ. 2 του άρθρου 21 της παρούσας, την οποία θα του αποστείλει ο αρμόδιος τελώνης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου.

3. Η εγκριτική απόφαση απαλλαγής του εφόρου, η έκθεση - γνωμοδότηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που ο αρμόδιος τελώνης αποστέλλει στον οικον. έφορο, αποτελούν το σχετικό φάκελο απαλλαγής των υλικών και αντικειμένων κατασκευής του σκάφους, στον οποίο δίνεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης απαλλαγής.

Αρθρο 19

1. Για κάθε προμήθεια, από την εγχώρια αγορά, χωρίς ΦΠΑ, υλικών και αντικειμένων που είναι αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους, η ναυπηγική επιχείρηση υποβάλλει στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 17 της απόφασής μας αυτής, Οικον. Έφορο:

α) Αίτηση, με την οποία ζητά την έγκριση αγοράς, χωρίς ΦΠΑ, από την εγχώρια αγορά των υλικών και αντικειμένων που αναγράφονται στο συνημμένο σ' αυτήν πίνακα του επόμενου εδαφίου β. Στην αίτηση αυτή θα αναφέρονται:

- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ και η οικον. εφορία του προμηθευτή, και

- Ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του εφόρου, που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο.

β) Αναλυτικά, κατά προμηθευτή, εις τριπλούν, πίνακα αγοράς υλικών και αντικειμένων για την κατασκευή του σκάφους, στον οποίο, εκτός από τα στοιχεία που αναγράφονται στην παραπάνω αίτηση, θα αναγράφονται ακόμη το είδος και η ποσότητα των προς αγορά υλικών και αντικειμένων.

2. Ο Οικον. Έφορος, στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της προηγουμένης παραγράφου με βάση την αρχική εγκριτική του απόφαση και αφού διαπιστώσει, από το προσκομιζόμενο σ' αυτόν προσωρινό βιβλίο ατελείας, ότι οι αναγραφόμενες στο σχετικό πίνακα ποσότητες και είδη καλύπτονται από τις εγκριθείσες με την αρχική απόφασή του ποσότητες:

α) Θεωρεί τον πίνακα αγοράς σε κάθε σελίδα και στα τρία αντίτυπα και συντάσσει επ' αυτών έγγραφη εντολή προς τον προμηθευτή των αγαθών, για την παράδοση των αναγραφόμενων σ' αυτόν αγαθών, χωρίς φόρο, συσχετίζοντας το πρωτότυπο αυτού με το φάκελο απαλλαγής  των υλικών και αντικειμένων κατασκευής του σκάφους.

β) Το δεύτερο αντίτυπο του παραπάνω αναλυτικού πίνακα αγοράς, παραδίδει στην ενδιαφερόμενη ναυπηγική επιχείρηση, για την προμήθεια των αγαθών.

γ) Το τρίτο αντίτυπο, του ίδιου ως άνω πίνακα, αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της παρ. 1 του άρθρου 16 της παρούσας, προκειμένου αυτό να συσχετιστεί με τον τηρούμενο φάκελο ατελείας για να ληφθεί υπόψη, από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των υλικών και αντικειμένων.

3. Ο προμηθευτής, με την προσκόμιση του πιο πάνω θεωρημένου πίνακα, παραδίδει στη ναυπηγική επιχείρηση τα υλικά και αντικείμενα που αναγράφονται σ' αυτόν και εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο πώλησης, χωρίς να επιβαρύνει την αξία αυτών με φόρο, αναγράφοντας σ' αυτό την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ Π.8271/4879/18.12.1987" και επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου το θεωρημένο αντίτυπο του πίνακα σαν δικαιολογητικό απαλλαγής. Στο τιμολόγιο αυτό αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του σκάφους, για το οποίο προορίζονται τα αγαθά.

4. Η αγοράστρια ναυπηγική επιχείρηση, με την παραλαβή των υλικών και αντικειμένων προβαίνει στην άμεση καταχώρηση αυτών στο προσωρινό βιβλίο ατελειών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 της Τ.3300/47/1984 και σημειώνει σ' αυτό τον αριθμό του σχετικού τιμολογίου αγοράς, τα στοιχεία του προμηθευτή και την ένδειξη "ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ".

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται να τοποθετεί τα εγχώρια υλικά και αντικείμενα χωριστά από εκείνα που εισήγαγε ατελώς.

Αρθρο 20

Για την εισαγωγή από το εξωτερικό των υλικών και αντικειμένων, που απαιτούνται για την κατασκευή του σκάφους, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του αρμόδιου τελώνη, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 17 της παρούσας, χωρίς ΦΠΑ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 82, 83 και 84 της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο.

Αρθρο 21

1. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σκάφους η ναυπηγική ή η πλοιοκτήτρια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στην παραπάνω αρμόδια για την έγκριση της ατέλειας τελωνειακή αρχή, για τον έλεγχο, της νόμιμης χρησιμοποίησης των υλικών και αντικειμένων που αγόρασε ή εισήγαγε χωρίς την καταβολή ΦΠΑ. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και το προσωρινό βιβλίο ατελειών.

2. Με μέριμνα της πιο πάνω τελωνειακής αρχής, συνέρχεται η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 17 της παρούσας επιτροπή, η οποία αφού λάβει υπόψη της τα υλικά και αντικείμενα που έχουν αγοραστεί και εισαχθεί με βάση τα στοιχεία του φακέλου ατέλειας κάνει επιτόπιο έλεγχο και συντάσσει σχετική έκθεση (επιμέτρηση).

3. Στη σχετική έκθεση - επιμέτρηση περιλαμβάνονται κατ' είδος, ποσότητα και προέλευση (εσωτερικού ή εξωτερικού):

α) Τα υλικά και αντικείμενα που παραδόθηκαν χωρίς φόρο για την κατασκευή του σκάφους.

β) Τα υλικά και αντικείμενα που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους.

γ) Τα υλικά και αντικείμενα που δε χρησιμοποιήθηκαν.

δ) Τα τυχόν φορολογητέα υπολείμματα καθώς και η δικαιολογημένη απομείωση (φύρα) που προέκυψαν από την επεξεργασία.

4. Η αρμόδια ως άνω τελωνειακή αρχή αποστέλλει, με απόδειξη αντίγραφο της έκθεσης - επιμέτρησης:

α) στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 17, οικον. έφορο,

β) στην πλοιοκτήτρια επιχείρηση και

γ) στην ναυπηγική επιχείρηση.

Αρθρο 22

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το ΦΠΑ των υλικών και αντικειμένων που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 85 της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο.

Αρθρο 23

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο των υλικών και αντικειμένων που αγοράστηκαν από το εσωτερικό η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση σ' αυτήν της έκθεσης - επιμέτρησης, και με βάση την έκθεση αυτή να υποβάλει στον αρμόδιο Οικον. Έφορο εκκαθάριση των αγαθών που αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους. Η εκκαθάριση αυτή περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία της ναυπηγικής και πλοιοκτήτριας επιχείρησης καθώς και τα συνολικά δεδομένα της έκθεσης επιμέτρησης κατ' είδος, ποσότητα και συντελεστή φόρου.

2. Ο Οικον. Έφορος με πράξη του στην πιο πάνω εκκαθάριση, οριστικοποιεί την απαλλαγή από το φόρο της αξίας των υλικών και αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν στο σκάφος περιλαμβανομένης και της φυσικής απομείωσης αυτών.

3. Η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται, ταυτόχρονα με την υποβολή της πιο πάνω εκκαθάρισης, να υποβάλει έκτακτη προσωρινή δήλωση ΦΠΑ, χωρίς καμία έκπτωση, και να καταβάλει το φόρο που αναλογεί στην αξία των εγχώριων υλικών και αντικειμένων που δε χρησιμοποιήθηκαν καθώς και στην αξία των τυχόν υπολειμμάτων αυτών.

4. Σε περίπτωση μη υποβολής της έκτακτης προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ ο Οικον. Έφορος εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, της πιο πάνω παραγράφου 1, υποχρεούται να εκδώσει, σε βάρος της ναυπηγικής επιχείρησης, προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 40 και επομένων του Ν.1642/86.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 της απόφασης αυτής, αλληλεγγύως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι και η πλοιοκτήτρια επιχείρηση.

Αρθρο 24

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης κατασκευής του σκάφους πέραν από τα οριζόμενα στην έκθεση - γνωμοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 17 της απόφασης αυτής, χρονικά όρια, χορηγείται παράταση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο. Η απόφαση της παράτασης κοινοποιείται και στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 17 της παρούσας, Οικον. Έφορο.

2. Αν η ναυπήγηση του σκάφους καθυστερεί αδικαιολόγητα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εφαρμόζει τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 86 της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο. και με έγγραφό της γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στον αρμόδιο ως άνω Οικον. Έφορο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στο άμεσο καταλογισμό του φόρου που αναλογεί στην αξία των εγχώριων αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς φόρο.

Αρθρο 25

Στις περιπτώσεις που τα αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους υλικά και αντικείμενα εισάγονται εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό, για την απαλλαγή τους από το φόρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 80 και 86 της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο.

Αρθρο 26

Στις περιπτώσεις που τα αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους υλικά και αντικείμενα αγοράζονται εξ ολοκλήρου από το εσωτερικό, για την απαλλαγή τους από το φόρο, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 16 της απόφασης αυτής, υποβάλλονται στον αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17, Οικον. Εφορο. Ο Οικον. Εφορος καταχωρεί την αίτηση αυτή στο ειδικό βιβλίο της παρ. 2 του άρθρου 18 της παρούσας, συγκροτεί και συγκαλεί την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 17, χωρίς τη συμμετοχή σ' αυτή Τελωνειακού Οργάνου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο ίδιος Οικον. Εφορος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

β) Υστερα από αίτηση της πλοιοκτήτριας επιχείρησης ή της εξουσιοδοτημένης προς τούτο ναυπηγικής επιχείρησης, ο αρμόδιος Οικον. Εφορος θεωρεί ειδικό προσωρινό βιβλίο αγοράς εγχώριων υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ, για την κατασκευή του σκάφους, στο οποίο έχουν αναγραφεί τα υλικά και αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση του Οικον. Εφόρου, κατά μερίδες (είδος και ποσότητα) καθώς και η διάρκεια της ναυπήγησης. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται:

- Ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού τιμολογίου αγοράς.

- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του προμηθευτή.

- Τα υλικά και αντικείμενα που αγοράστηκαν χωρίς φόρο, στις αντίστοιχες μερίδες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθησή τους.

Το πιο πάνω ειδικό βιβλίο, μετά την ολοκλήρωση της ναυπήγησης ή μετατροπής παραδίδεται στον Οικονομικό Εφορο που το θεώρησε.

γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 21, 23 και 24 της απόφασης αυτής, όπου δε στα άρθρα αυτά αναφέρεται "τελωνειακή αρχή" στη θέση αυτής υπεισέρχεται ο αρμόδιος Οικον. Εφορος.

Αρθρο 27

Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά και αντικείμενα για την κατασκευή του σκάφους, εισάγονται ή αγοράζονται από την πλοιοκτήτρια επιχείρηση και στη συνέχεια διατίθενται στη ναυπηγική επιχείρηση για την κατασκευή του σκάφους με σχέση μίσθωσης έργου (φασόν) η απαλλαγή τόσο της αξίας αυτών όσο και των εργασιών κατασκευής (facon) παρέχεται στο όνομα της πλοιοκτήτριας επιχείρησης με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 16 έως 24 της απόφασης αυτής.

Αρθρο 28

1. Η ναυπηγική επιχείρηση, που κατασκεύασε το σκάφος με υλικά και αντικείμενα που έτυχαν απαλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, εφόσον το σκάφος προορίζεται να καταχωρηθεί στα ελληνικά νηολόγια, υπό ελληνική σημαία, ως επαγγελματικό, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο για τις εργασίες της, (κατασκευή με ίδια ή όχι υλικά), χωρίς φόρο και με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987" με την έκδοση του οποίου οριστικοποιείται η απαλλαγή που χορηγήθηκε, από το φόρο αυτό, στα προηγούμενα στάδια.

Αντίγραφα του τιμολογίου αυτού υποχρεούται να υποβάλει άμεσα στην αρμόδια τελωνειακή και φορολογική αρχή που χορήγησε την απαλλαγή για τα υλικά και αντικείμενα.

2. Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου να υποβάλει στον αρμόδιο (πιο πάνω) Οικον. Εφορο κυρωμένο αντίγραφο του οριστικού πιστοποιητικού νηολόγησης ή της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εμπορικής ναυτιλίας από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η πλοιοκτήτρια επιχείρηση δεν υποβάλει στον Οικον. Εφορο που χορήγησε την απαλλαγή μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ίδια παράγραφο ή όταν από τα δικαιολογητικά που υποβάλλει δεν προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους, ο Οικον. Εφορος προβαίνει αμέσως στον καταλογισμό του φόρου σε βάρος της πλοιοκτήτριας επιχείρησης κατ' εφαρμογή των άρθρων 40 και επόμενα του Ν.1642/86, με φορολογητέα αξία την αξία παράδοσης του σκάφους. Η αξία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη σε καμιά περίπτωση από το συνολικό κόστος κατασκευής του σκάφους.

Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση με αίτησή της, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, μπορεί να ζητήσει παράταση αυτής και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής προθεσμίας.

Αρθρο 29

1. Για την απαλλαγή της κατασκευής σκάφους που θα εξαχθεί πριν την νηολόγησή του, εφαρμόζονται ανάλογα οι  διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό ή μη προορισμό του σκάφους.

2. Για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ απαιτείται να επισυναφθούν στο στέλεχος αυτού κατά περίπτωση:

- Κυρωμένο αντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού της εξαγωγής ή

- Κυρωμένο αντίγραφο του δελτίου κινήσεως του σκάφους, που εκδίδει κατά περίπτωση η τελωνειακή αρχή ή

- Κυρωμένα αντίγραφα των Προσωρινών Ναυτιλιακών εγγράφων (ΠΝΕ).

Αρθρο 30

Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα:

α) Σε περίπτωση μετατροπής ή μετασκευής σκάφους, για το οποίο παρέχεται απαλλαγή ως επαγγελματικό από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86 ή ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό ή μη προορισμό του προκειμένου για σκάφος με ξένη σημαία.

β) Για εισαγωγή ή παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, μετατροπή ή μετασκευή σκαφών που θα χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για την κατασκευή, μετασκευή ή μετατροπή σκαφών του πολεμικού Ναυτικού, ή την μετατροπή ή μετασκευή σε σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, αντί της διαδικασίας που ορίζεται από τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου, μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, η προβλεπόμενη από το από 17.8.1954 Β.Δ. διαδικασία μέσω της Μόνιμης Επιτροπής Κόστους (ΜΟ.Ε.Κ.) ή άλλης επιτροπής που θα οριστεί από το ΥΠ.ΕΘ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή σκαφών πλοίων και πλωτών μέσων γενικά, καθώς και των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται σ' αυτά

Αρθρο 31

1. Δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή σκαφών που δικαιούνται απαλλαγής, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86 καθώς και για την επισκευή και συντήρηση των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή τους.

2. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου, απαιτούνται:

Α. Επισκευή ή συντήρηση σκάφους καθώς και αντικειμένων αυτού που γίνεται επί του σκάφους.

Η επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης σκάφους καθώς και αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή του, εφόσον οι εργασίες αυτές ενεργούνται επί του σκάφους, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987", επισυνάπτοντας στο στέλεχος αυτού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη του σκάφους ή του νηογνώμονα από την οποία να προκύπτουν το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν καθώς και το είδος και η ποσότητα των μικροανταλλακτικών και εξαρτημάτων που διέθεσε η επιχείρηση που ενήργησε τις παραπάνω εργασίες κατά την εκτέλεσή τους.

β) Κυρωμένο αντίγραφο ναυτιλιακού εγγράφου (έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικό νηολόγησης κ.λπ.) από το οποίο θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο σκάφος καλύπτεται από τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86.

γ) Προκειμένου για τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι η σχετική επαγγελματική άδεια του σκάφους δεν έχει ανακληθεί.

Β. Επισκευή ή συντήρηση σε χώρους εκτός του σκάφους αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ' αυτό ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή του.

1. Για την επισκευή ή συντήρηση, σε χώρους εκτός του σκάφους, αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ' αυτό ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή του εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τα άρθρα 87 και επόμενα της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο.

2. Η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες της προηγουμένης παραγράφου, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987" και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού τα παρακάτω κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

α) Κυρωμένο αντίγραφο της εξοφλημένης άδειας επισκευής που εκδίδει η αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 90 της πιο πάνω απόφασης και στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η έκδοση αυτής.

β) Για τις μικροεπισκευές αντικειμένων, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 91 της παραπάνω απόφασης, απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο της σχετικής αίτησης που υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, θεωρημένο από αυτήν για την επαναφορά στο σκάφος των αντικειμένων που επισκευάστηκαν.

Η τελωνειακή αρχή θα χορηγεί τα από τις παραπάνω περιπτώσεις α' και β' προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για σκάφος που δικαιούται απαλλαγής από το ΦΠΑ, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86 και ενεργήσει επ' αυτών σχετική περί της απαλλαγής του πράξη.

Στο πιο πάνω τιμολόγιο εκτός των άλλων στοιχείων θα αναφέρονται ακόμη:

- Το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους.

- Το είδος, η ποσότητα και η αξία των τυχόν υλικών που διέθεσε η ίδια, για την εκτέλεση των εργασιών.

Αρθρο 32

1. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ των υπηρεσιών του προηγουμένου άρθρου, που παρέχονται σε σκάφη που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, απαιτείται αντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή σχετικό έγγραφο της αρμόδιας δημόσιας αρχής, το οποίο η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, επισυνάπτει σαν δικαιολογητικό στο στέλεχος του σχετικού τιμολογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Εισαγωγή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη, πλοία ή πλωτά μέσα γενικά και σε αντικείμενα αυτών, καθώς και καυσίμων, λιπαντικών και τροφοεφοδίων που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά)

Αρθρο 33

1. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της εισαγωγής:

α. Υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη, που δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86, ή σε αντικείμενα αυτών,

β. καυσίμων και λιπαντικών, της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86, που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών της περ. α' της ίδιας παραγράφου και άρθρου και

γ. τροφοεφοδίων και λοιπών συναφών αγαθών της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86 που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών, που ορίζονται από την ίδια διάταξη.

Εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της Τ.3300/47/1984 Α.Υ.Ο., για τη χορήγηση της απαλλαγής από τους λοιπούς φόρους, με εξαίρεση τα σκάφη του πολεμικού ναυτικού και του δημοσίου γενικά, για τα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για την απαλλαγή αυτών από τους λοιπούς φόρους.

Συναλλαγματικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση της απαλλαγής από τους λοιπούς οφειλόμενους κατά την εισαγωγή φόρους, υπό τον όρο της δραχμοποίησης συναλλάγματος, δεν εφαρμόζονται προκειμένου για χορήγηση απαλλαγής από το ΦΠΑ.

2. Σε κάθε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, χορηγεί απαλλαγή από το ΦΠΑ, παραδίδει στο δικαιούχο της απαλλαγής, κατά περίπτωση, πρόσωπο, αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987".

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ναύλωση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά)

Αρθρο 34

Η απαλλαγή της ναύλωσης σκαφών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22, παρέχεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα παρακάτω άρθρα 35 και 36.

Αρθρο 35

Για την απαλλαγή που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο απαιτείται η ναύλωση ή η χρονοναύλωση του σκάφους να είναι ολική και να γίνεται με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευσή του από τον ναυλωτή δηλ. για  τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων ή αφορολογήτων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για επαγγελματικά τουριστικά σκάφη του Ν.438/1976.

Αρθρο 36

1. Ο εκναυλωτής σε κάθε περίπτωση, υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υπογραφή του σχετικού ναυλοσυμφώνου, να το προσκομίσει στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ Οικονομικό του Εφορο σε τρία (3) αντίτυπα. Από το ναυλοσύμφωνο πρέπει να προκύπτουν  τα πλήρη στοιχεία  των συμβαλλομένων, ο Α.Φ.Μ. αυτών, το όνομα, το είδος, η κατηγορία και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, ο χρόνος ναύλωσης αυτού καθώς και το αντίτιμο της ναύλωσης.

Με το ναυλοσύμφωνο συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ναυλωτή, σε δύο (2) αντίτυπα, ότι το σκάφος θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων ή αφορολόγητων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

2. Ο παραπάνω Οικον. Εφορος, θεωρεί τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου σε όλες τις σελίδες, ενεργεί σχετική πράξη για την απαλλαγή σε όλα τα αντίτυπα και:

- αποστέλλει από ένα θεωρημένο αντίτυπο του ναυλοσυμφώνου και της υπεύθυνης δήλωσης, στο αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ Οικον. Εφορο του ναυλωτή,

- παραδίδει στον εκναυλωτή τα υπόλοιπα αντίτυπα.

Ο εκναυλωτής παραδίνει το ένα θεωρημένο αντίτυπο του ναυλοσύμφωνου στο ναυλωτή και το άλλο αντίτυπο μαζί με το αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης, διαφυλάσσει σαν δικαιολογητικά της απαλλαγής από το φόρο της συγκεκριμένης πράξης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Απαλλαγή υπηρεσιών που παρέχονται για τις άμεσες ανάγκες των σκαφών (πλοίων, πλωτών μέσων γενικά) και του φορτίου αυτών

Αρθρο 37

Η απαλλαγή από το φόρο των υπηρεσιών, που παρέχονται για τις άμεσες ανάγκες των σκαφών και του φορτίου αυτών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86, παρέχεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του επόμενου άρθρου.

Αρθρο 38

1. Η απαλλαγή του προηγούμενου άρθρου χορηγείται, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται άμεσα:

α. Στα σκάφη που δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με την περ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86 και είναι άμεσα αναγκαίες για την ασφαλή εκτέλεση του προορισμού τους ή την πλήρωση των όρων καθαριότητας και υγιεινής διανομής σ' αυτά.

β. Στο φορτίο των πιο πάνω σκαφών για τη συντήρηση ή την ασφαλή μεταφορά αυτού κατά το χρόνο που αυτό βρίσκεται επί του σκάφους.

Κατ' εξαίρεση οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται όταν είναι αναγκαίες και είναι αδύνατη η παροχή τους επί του σκάφους.

γ. Για τη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτίου από το κύτος του σκάφους στην πλευρά αυτού και αντίστροφα.

2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο στην ιδιοκτήτρια, διαχειρίστρια ή εκμεταλλεύτρια του μεταφορικού μέσου επιχείρηση και τα πλήρη στοιχεία του σκάφους, χωρίς φόρο, με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987" και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού σχετική βεβαίωση του πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη του σκάφους, από την οποία προκύπτουν το είδος, ο τόπος, ο χρόνος, η αναγκαιότητα της παροχής των υπηρεσιών αυτών, τα στοιχεία του σκάφους και ο επαγγελματικός προορισμός αυτού.

Αρθρο 39

1. Η απαλλαγή από το φόρο των υπηρεσιών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86, χορηγείται, εφόσον αυτές παρέχονται άμεσα στις επιχειρήσεις που ενεργούν θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από και προς το εξωτερικό και αφορούν άμεσα τις μεταφορές αυτές.

2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο στην ιδιοκτήτρια, διαχειρίστρια ή εκμεταλλεύτρια του σκάφους επιχείρηση, χωρίς φόρο, με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987" και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού σχετική βεβαίωση, της μεταφορικής επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι οι υπηρεσίες αυτές παρασχέθηκαν χάρη της μεταφοράς προσώπων από και προς το εξωτερικό.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για επιχειρήσεις που ενεργούν σιδηροδρομικές μεταφορές προσώπων από και προς το εξωτερικό.

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Μεταβατικές και άλλες Διατάξεις

Αρθρο 40

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ νοούνται τα πλοία που υπάγονται στις οικείες δασμολογικές διακρίσεις του καν. αριθμ. (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύει.

2. Για παραδόσεις αγαθών στο ίδιο σκάφος από τον ίδιο προμηθευτή, μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο, μπορεί να μη ζητούνται κάθε φορά τα σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την απόφαση αυτή, για την απόδειξη του επαγγελματικού προορισμού του σκάφους, προκειμένου να επισυναφθούν στο στέλεχος του σχετικού τιμολογίου, εφόσον αναγράφεται, στο εκάστοτε τιμολόγιο, ο αριθμός του σχετικού τιμολογίου, στο οποίο, το πρώτο, έχουν επισυναφθεί τα δικαιολογητικά αυτά και βεβαιώνεται με υπογραφή του αγοραστή, ότι τα δικαιολογητικά αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση συχνής επανάληψης παροχής υπηρεσιών.

Αρθρο 41

Για πράξεις παράδοσης ή εισαγωγής αγαθών και λήψεις υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1987 μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, εφόσον αφορούν ακόμη για τα οποία παρέχεται απαλλαγή με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η απαλλαγή αυτή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, παρέχεται:

1. Σε περίπτωση αγοράς, εισαγωγής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που επιβαρύνθηκαν με φόρο, ο φόρος αυτός επιστρέφεται στον αγοραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.3082/2516/1987.

Ο αγοραστής στην περίπτωση αυτή, πέραν από τα προβλεπόμενα από την πιο πάνω απόφαση δικαιολογητικά, υποχρεούται να συνυποβάλλει και ένα από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της παρούσας, από το οποίο προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, σε περίπτωση αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, χωρίς φόρο, για την κατασκευή, μετατροπή, συντήρηση ή επισκευή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) ο αγοραστής πλοιοκτήτης εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης αυτής υποχρεούνται:

α) Να υποβάλει στον αρμόδιο για την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας Οικον. Εφορο, υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/1986, εις διπλούν, κατά προμηθευτή. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει τον αριθμό, την ημερομηνία και την αξία των σχετικών τιμολογίων καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τον ΑΦΜ του εκδότη αυτών.

β) Να υποβάλει, μαζί με την πιο πάνω δήλωση κυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία, αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας ή της άδειας αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή της επαγγελματικής άδειας του σκάφους και προκειμένου για τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι δεν ανακλήθηκε η επαγγελματική άδεια αυτού.

γ) Να καταχωρήσει, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας, τα πάσης φύσεως φορολογικά στοιχεία που έχει λάβει για την επισκευή ή συντήρηση του σκάφους, στο ειδικό βιβλίο της παρ. 1 του παραπάνω άρθρου 12 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

3. Στις περιπτώσεις που, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση εφοδίασε δικά της σκάφη, που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μικτούς, με υλικά και αντικείμενα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την Π.1591/1546/1987 Α.Υ.Ο., προκειμένου να αποδειχθεί ότι το σκάφος εφοδιάστηκε πράγματι με τα συγκεκριμένα αγαθά, αντί του σχετικού τελωνειακού παραστατικού που ορίζεται από την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 της πιο πάνω απόφασης, απαιτείται αυτό να προκύπτει από τα σχετικά φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για την προμήθεια και διακίνηση των εφοδίων αυτών και από σχετική βεβαίωση του πλοιάρχου ή του αρχιμηχανικού του σκάφους για τον εφοδιασμό του σκάφους με τα συγκεκριμένα αγαθά.

4. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, σε περίπτωση αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, που χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν σε σκάφη κατά την κατασκευή ή μετασκευή αυτών, εφόσον η κατασκευή ή μετασκευή αυτή έχει ολοκληρωθεί κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της πιο πάνω παραγράφου 2.

5. Προκειμένου για αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, χωρίς φόρο, που χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν σε σκάφη, που η κατασκευή ή μετασκευή τους δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την έκδοση της απόφασης αυτής,  για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, η αγοράστρια ναυπηγική επιχείρηση μέσα σε 30 μέρες από την έκδοση της απόφασης αυτής, υποχρεούται:

α) Να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης αυτής.

β) Να υποβάλει στον αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 της παρούσας, Οικον. Εφορο, τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 που προβλέπονται από την περίπτωση α' της πιο πάνω παραγράφου 2.

Με την υποβολή των δηλώσεων αυτών υποβάλλει ακόμη ένα από τα προβλεπόμενα, από την παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας, δικαιολογητικά, κυρωμένο, από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

γ) Να υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 της απόφασης αυτής, εκτός από τον πίνακα της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου 16, αναλυτικό πίνακα των υλικών και αντικειμένων που έχει ήδη προμηθευτεί για την κατασκευή του σκάφους ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και την επιβάρυνση ή μη αυτών με φόρο, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης επιμέτρησης του σκάφους.

δ) Να καταχωρήσει, μέσα σε 30 μέρες από τη χορήγηση σ' αυτόν, από την αρμόδια υπηρεσία, στο ειδικό προσωρινό βιβλίο ατελειών της παραγράφου 4 του άρθρου 19 ή στο ειδικό βιβλίο αγοράς εγχώριων αγαθών της παρ. 1 του άρθρου 13 της απόφασης αυτής, όλα τα φορολογικά στοιχεία που έχει ήδη λάβει για την κατασκευή ή μετασκευή του σκάφους.

6. Ο Οικον. Εφορος, αφού διαπιστώσει ότι για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, ο αγοραστής δικαιούται απαλλαγής από το φόρο αυτό, ενεργεί σχετική πράξη για την απαλλαγή στο ένα αντίτυπο των δηλώσεων των περιπτώσεων α' και β'  των παραπάνω παραγράφων 2 και 4 αντίστοιχα. Το θεωρημένο αυτό αντίτυπο της δήλωσης, ο Οικον. Εφορος το παραδίδει στον αγοραστή, προκειμένου αυτός να το προσκομίσει στον προμηθευτή, μέσα σε 15 μέρες για να το διαφυλάξει αυτός σαν δικαιολογητικό της έκδοσης των αναφερομένων σ' αυτό τιμολογίων, χωρίς φόρο.

7. Για την προμήθεια, χωρίς φόρο, των υλικών και αντικειμένων που απαιτούνται ακόμη για την ολοκλήρωση της κατασκευής ή μετασκευής του σκάφους, εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ' της απόφασης αυτής.

8. Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης κατά την αγορά ή εισαγωγή αγαθών, που απαλλάσσονται άμεσα από το φόρο, σύμφωνα με την απόφασή μας αυτή, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.1642/86 και κατά την προμήθεια των αγαθών αυτών κατέβαλε το φόρο που αναλογεί σ' αυτό, δικαιούται επιστροφής του φόρου αυτού από τον αρμόδιο για τη φορολογία του σκάφους Οικον. Εφορο εφόσον υποβάλλει σ' αυτόν:

α) Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας του σκάφους, καθώς και της ατομικής επαγγελματικής άδειας του εκμεταλλευτή του σκάφους.

β) Αίτηση στην οποία θα επισυνάψει τα σχετικά παραστατικά που προβλέπει το άρθρο 25 του Ν.1642/86 από τα οποία να προκύπτει το ποσό του φόρου με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά αυτά.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του προμηθευτή των αγαθών, ότι το ποσό του φόρου που αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο δε μειώθηκε υλικά ή μερικά λόγω επιστροφής των αγαθών ή έκπτωσης της αξίας αυτών.

9. Σε περίπτωση που ο αγοραστής, πλοιοκτήτης ή η ναυπηγική επιχείρηση, δεν προσκομίσει στον προμηθευτή των αγαθών, μέσα σε 60 μέρες από την έκδοση της απόφασης αυτής το θεωρημένο από τον Οικον. Εφορο αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 5β' του άρθρου αυτού, ο προμηθευτής εκδίδει συμπληρωματικό ειδικό τιμολόγιο και χρεώνει το φόρο που αναλογεί στην αξία των αγαθών και υπηρεσιών, κατά το μέρος που αυτή δεν καλύπτεται με το παραπάνω δικαιολογητικό.

Το φόρο αυτό ο προμηθευτής αποδίδει στο δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.1642/86.

Αρθρο 42

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1987, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης