Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1084/6.3.1997 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 8, 16α, 18, 20 παραγρ. 4, 5 και 8 και 40 του Ν.2459/1997 "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις"


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1084/6.3.1997
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 8, 16α, 18, 20 παραγρ. 4, 5 και 8 και 40 του Ν.2459/1997 "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις"


Αθήνα 6 Μαρτίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1027931/331/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛ.: 1084

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 8, 16α, 18, 20 παράγρ. 4, 5 και 8 και 40 του ν.2459/1997 "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του Ν.2459/1997, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 17/18.2.1997) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ


Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις:

α) στα πλαίσια του περιορισμού των φορολογικών απαλλαγών καταργούνται ορισμένες απαλλαγές από τα τέλη χαρτοσήμου και τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων.

β) Αναπροσαρμόζονται τα πάγια τέλη χαρτοσήμου.

γ) Καθιερώνονται τέλη κυκλοφορίας και για τα μικρού κυβισμού αυτοκίνητα και μοτοσυκλέττες.

δ) Γίνονται ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις ως προς τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών και τα τέλη χαρτοσήμου.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ

Για κάθε μια από τις κοινοποιούμενες διατάξεις διευκρινίζουμε τα εξής:

KΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Φορολογία χαρτοσήμου και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών

Aρθρο 4
Κατάργηση απαλλαγών από τέλη χαρτοσήμου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται, για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης ορισμένες απαλλαγές μόνο από τέλη χαρτοσήμου που είχαν θεσπισθεί κατά καιρούς υπέρ ορισμένων προσώπων ή για ορισμένες συμβάσεις, πράξεις και συναλλαγές. Oπως θα παρατηρήσετε ορισμένες από τις καταργούμενες απαλλαγές ή έχουν καταστεί ανενεργείς ή έχει περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής τους μετά την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και του φόρου τραπεζικών εργασιών ή έχουν γίνει διαφορετικές ρυθμίσεις με διατάξεις νεότερων νόμων. Η ρητή όμως κατάργηση των διατάξεων αυτών κρίθηκε αναγκαία για να εκκαθαριστεί το πεδίο των ισχυουσών απαλλαγών από τέλη χαρτοσήμου και να μη δημιουργούνται αμφισβητήσεις. Σημειώνεται ότι η κατάργηση των απαλλαγών αφορά τόσο τα αναλογικά όσο και τα πάγια τέλη χαρτοσήμου. Διευκρινίζεται ότι, αν κάποια από τις καταργούμενες απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου προβλέπεται παράλληλα και από άλλη διάταξη νόμου γενική ή ειδική, η οποία δεν καταργείται με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 4, θα εξακολουθεί να ισχύει. Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται μόνο απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου και όχι και απαλλαγές από άλλους φόρους.

Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Ν.2289/1952 που αφορά την απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου των αιτήσεων για συζήτηση και εξέταση αντιρρήσεων κατά φορολογικών πράξεων ή προστίμων στις φορολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου 2289/1952.
Η ανωτέρω απαλλαγή των αιτήσεων αυτών κατέστη ανενεργός μετά την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (Ν.4125/1960), καθόσον δεν υποβάλλονται πλέον τέτοιες αιτήσεις, αλλά προβλέπονται διαφορετικά ένδικα μέσα (προσφυγές κ.λπ.) τα οποία εξακολουθούν να χαρτοσημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού πρώτου του ανωτέρω Ν.4125/1960 όπως ισχύει.

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, καταργείται η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου, που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ.3874/1958 για τις πράξεις σύστασης κοινοπρακτικών επιχειρήσεων από την Αγροτική Τράπεζα σε συνεργασία με παντός βαθμού γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις ή με άλλους οργανισμούς ή οργανώσεις με παρεμφερείς σκοπούς. Επίσης καταργείται η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου της πώλησης μέρους ή του όλου της μερίδας των κοινοπρακτούντων. Οι κατά τα ανωτέρω καταργούμενες απαλλαγές είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος χωρίς αντικείμενο μετά την επιβολή από 1.1.1987 του
φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (Ν.1676/1986 άρθρα 17-31).

3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3, καταργείται η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου, που προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ.4014/1959, των εγγράφων σύστασης, των πράξεων αυξήσεως του κεφαλαίου, των πράξεων παράτασης, των μετοχών, των εισοδημάτων από κινητές αξίες των ανωνύμων εταιρειών βιομηχανικής ανάπτυξης καθώς και των εταιρειών που συστήνονται τόσο μόνο από αυτές όσο και αυτών που συστήνονται μαζί με άλλες εταιρείες για τον ίδιο σκοπό. Ορισμένες όμως από τις καταργούμενες αυτές απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου καλύπτονται από τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και άλλες έπαψαν να είναι αντικείμενο της φορολογίας χαρτοσήμου μετά την επιβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (Ν.1676/1986).

4. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 4, καταργείται η απαλλαγή που προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4087/1960 (με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 6 στο άρθρο 8 του Ν.Δ.3874/1958) για τα έγγραφα σύστασης εταιρειών εξαγωγής νωπών γεωργικών προϊόντων από την Αγροτική Τράπεζα, γεωργικούς συνεταιρισμούς κ.λπ. και για τις πράξεις μεταβίβασης ακινήτων και βιομηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων κατά τη σύσταση ή συγχώνευση κοινοπραξιών της Αγροτικής Τράπεζας κ.λπ. που συστάθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.3874/1958. Επίσης καταργούνται οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυαν για τις συστάσεις ή συγχωνεύσεις οποιουδήποτε τύπου εταιρειών της Α.Τ.Ε., σε συνεργασία με γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδρύματα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες.

5. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 5, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4171/1961, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.1262/1982, για τις αλλοδαπές και ημεδαπές τεχνικές επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενο εργασιών ευρίσκεται εκτός Ελλάδος.

6. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 6, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.Δ.4237/1962, για τα έγγραφα που συντάσσονται εντός έξι μηνών για τη μετατροπή ομορρύθμων εταιρειών ή ετερορρύθμων εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες και των εγγράφων αύξησης του κεφαλαίου αυτών, εφόσον έγιναν με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις αυτές. Η διάταξη αυτή εκτός του ότι ήταν μεταβατική, μετά την εφαρμογή από 1.1.1987 του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων δεν έχει πεδίον εφαρμογής.

7. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 7, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.Δ.4242/1962, της Eνωσης Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών.

8. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 8, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4467/1965 για το ίδρυμα του Μουσείου Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης.

9. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 9, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν.118/1967 για τις πωλήσεις σιγαρέττων ημεδαπής προέλευσης από πρατηριούχους σε επιτηδευματίες και των πωλήσεων μονοπωλιακών ειδών από την εταιρεία Διαχείρισης ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.). Μετά την εφαρμογή του Φ.Π.Α. η ανωτέρω απαλλαγή δεν είχε πεδίο εφαρμογής ως προς τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου.

10. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 10, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 43/1968, για την εισαγωγή δημητριακών, αναπαραγωγών ζώων, αυτοκινήτων ψυγείων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων από χοιροτροφικές επιχειρήσεις και με τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις διατάξεις αυτές. Μετά την εφαρμογή του Φ.Π.Α. η ανωτέρω απαλλαγή δεν είχε πεδίο εφαρμογής ως προς τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου.

11. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 11, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Α.Ν.465/1968 για τις μεταβιβάσεις oλοκλήρου ή ιδανικού μεριδίου πλοίων πρώτης κατηγορίας με Ελληνική σημαία. Η κατάργηση αυτή αφορά πάγια τέλη χαρτοσήμου, δεδομένου ότι οι μεταβιβάσεις πλοίων με Ελληνική σημαία δεν υπάγονται σε αναλογικά τέλη χαρτοσήμου. Ετσι στις μεταβιβάσεις και στις μεταγραφές των πράξεων αυτών θα επιβάλλονται πλέον πάγια τέλη χαρτοσήμου.

12. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 12, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του Α.Ν.470/1968, η πράξη αύξησης εταιρικού κεφαλαίου εμπορικών εταιρειών, με κεφαλαιοποίηση κερδών μη αναληφθέντων και δανείων προς τις εταιρείες αυτές. Οι ανωτέρω πράξεις μετά την 1.1.1987 υπάγονται στη ρύθμιση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (Ν.1676/1986 άρθρα 17-31). Ειδικότερα η αύξηση κεφαλαίου των εμπορικών εταιρειών που γίνεται με κεφαλαιοποίηση κερδών μη αναληφθέντων απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1676/86 από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων. Επίσης απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4β του άρθρου 19 του Ν.1676/1986 η πράξη αύξησης κεφαλαίων εμπορικών εταιρειών που γίνεται με κεφαλαιοποίηση δανείων που υπήχθησαν στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ίδιου ως άνω νόμου 1676/1986.

13. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 13, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Α.Ν.597/1968 για τις συμβάσεις δανείων της Κτηματικής Τράπεζας προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης. Η απαλλαγή αυτή από τέλη χαρτοσήμου μετά την εφαρμογή του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών είχε καταστεί ανενεργός.

14. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 14, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ.274/1969 στις συμβάσεις και τα έσοδα των τραπεζών (τόκοι προμήθειες) από χρηματοδοτήσεις αυτών προς τις εταιρείες ΕΔΟΚ Α.Ε. - ΕΤΕΡ Α.Ε. για την κατασκευή από αυτές των έργων
Αρδευτικών Ιωαννίνων, Αξιοποίησης πεδιάδας Αχελώου και Αρδευτικών Αλφειού. Η απαλλαγή αυτή από τέλη χαρτοσήμου μετά την εφαρμογή του Ε.Φ.Τ.Ε. είχε καταστεί ανενεργός.

15. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 15, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 306/1969, για το κεφάλαιο δανείων, τους τόκους και γενικά για όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τις χρηματοδοτήσεις που περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου
άρθρου 1 του διατάγματος αυτού, δηλαδή τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν την ανάθεση εκτέλεσης έργων του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων με τον όρο της μερικής ή ολικής χρηματοδότησης των έργων αυτών από τους εργολήπτες με κεφάλαια εξευρισκόμενα από τους αναδόχους δια δανεισμού σε ελεύθερο και μετατρέψιμο
συνάλλαγμα από αλλοδαπές τράπεζες ή οικονομικούς οργανισμούς. Ορίζεται όμως με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν θίγονται οι απαλλαγές που αφορούν πρόσωπα του άρθρου 304 του Π.Δ.410/1995 και του άρθρου 38 του Ν.2218/1994. Επομένως εξακολουθούν να απαλλάσσονται τυχόν χρηματοδοτήσεις που γίνονται κατ' εφαρμογή του διατάγματος αυτού προς Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικά, κοινοτικά και νομαρχιακά νομικά πρόσωπα και ιδρύματα.

16. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 16, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από το άρθρο μόνο του Ν.Δ.322/1969 των συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες που λειτουργούν αποκλειστικά ως Τράπεζες Επενδύσεων ή από την ΕΤΒΑ, την Εθνική Κτηματική Τράπεζα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε βιομηχανικές, μεταλλευτικές ή τουριστικές επιχειρήσεις.

17. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 17, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθορυ 8 του Ν.Δ.509/1970 για την εκποίηση ολοκλήρου ή ιδανικού μεριδίου επιβατηγών πλοίων με Ελληνική σημαία, φορτηγών ψυγείων που εκτελούν πλόες εξωτερικού, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού. Η κατάργηση αυτή αφορά πάγια τέλη χαρτοσήμου δεδομένου ότι οι μεταβιβάσεις πλοίων με ελληνική σημαία δεν υπάγονται στα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου. Ετσι, στις μεταβιβάσεις και στις μεταγραφές των πράξεων αυτών θα επιβάλλονται πλέον πάγια τέλη χαρτοσήμου.

18. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 18, καταργούνται οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.Δ.1003/1971 των μεταβιβάσεων ακινήτων, και των αποζημιώσεων στα δάνεια κ.λπ. που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

19. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 19, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 7 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ.116/1973 και αφορούν συμβάσεις, πράξεις και συναλλαγές των τραπεζών εξωτερικού εμπορίου.

20. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 20, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.75/1975 για την εισαγωγή αθλητικών και γυμναστικών ειδών, καθώς και των επάθλων ή βραβείων που χορηγούνται από αλλοδαπές αθλητικές αρχές. Επίσης με την ίδια ως άνω διάταξη καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.75/75 για τις δωρεές προς αθλητικά σωματεία που έχουν συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

21. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 21, καταργούνται οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου πέμπτου του Ν.96/1975 υπέρ της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των θυγατρικών εταιριών αυτής κατά το μέρος που ίσχυαν.

22. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 22, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.251/1976 υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.).

23. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 23, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν.272/1976 υπέρ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).

24. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 24, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.289/1976 των συμβάσεων ενυποθήκων δανείων, που χορηγούνται από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, η εξόφληση των δόσεων και των εξ' αυτών απορρεόντων τόκων, εφόσον τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν μέχρι 31.12.1977 και χρησιμοποιήθηκαν αποδεδειγμένα είτε για την ανέγερση οικοδομών, επί ακινήτων κειμένων στην περιοχή Ε' (παραμεθόριες περιοχές) απ' ευθείας από τους ιδιοκτήτες αυτών ή από τρίτους με το σύστημα της
αντιπαροχής, είτε για την αγορά διαμερισμάτων στις περιοχές αυτές για στέγαση. Μετά τον Ε.Φ.Τ.Ε. η διάταξη είχε καταστεί ανενεργός.

25. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 25, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.349/1976, των αιτήσεων υποψηφιοτήτων, που υποβάλλονται στον ειρηνοδίκη Τήνου, για την εκλογή των αιρετών μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου. Οι αιτήσεις όμως αυτές και μετά την κατάργηση της ανωτέρω απαλλακτικής διάταξης εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990.

26. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 26, καταργείται η ατέλεια, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου δεύτερου του Ν.352/1976, για τα έγγραφα που αφορούν δίκες των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.).

27. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 27, καταργούνται οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν.423/1976 για τα Ολυμπιακά, Εθνικά, Δημοτικά και Κοινοτικά Γυμναστήρια. Με την ανωτέρω καταργούμενη απαλλαγή τα Γυμναστήρια είχαν τις απαλλαγές που προβλέπονταν για τα Κοινωφελή Ιδρύματα. Τυχόν άλλες απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου των Γυμναστηρίων αυτών ως Ν.Π.Δ.Δ. ή ως Δημοσίων Υπηρεσιών εξακολουθούν να ισχύουν.

28. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 28, καταργούνται οι απαλλαγές που προβλέπονται από τα άρθρα 29 και 42 του Ν.468/1976 και αφορούν συμβάσεις, δάνεια και συναλλαγές για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων. Η ανωτέρω κατάργηση δεν έχει πρακτική σημασία δεδομένου ότι όλες οι διατάξεις του Ν.468/1976 καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 παραγρ. 2 του Ν.2289/1995 και οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου επαναλήφθηκαν στο νόμο αυτό. Εξακολουθούν βεβαίως να ισχύουν όσες απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου του Ν.2289/1995 δεν καταργούνται με το κοινοποιούμενο άρθρο 4 (κατωτέρω περίπτωση 93).

29. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 29, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 58 του Ν.542/1977 για τις συμβάσεις εκχώρησης από ημεδαπές εταιρίες ή οργανισμούς προς αλλοδαπούς οίκους του δικαιώματος χρήσης (IRU) συστημάτων τηλεπικοινωνιών δι' υποβρυχίων καλωδίων. Με τις ίδιες διατάξεις καταργούνται οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου 58 για τα καταστατικά των παντός είδους γεωργικών συνεταιρισμών καθώς και οι παρεπόμενες συμβάσεις, η πράξη αύξησης κεφαλαίου, οι εισφορές, η διανομή κερδών ή η μεταφορά αυτών στα αποθεματικά. Επίσης καταργείται και η απαλλαγή που προβλεπόταν για τέλη χαρτοσήμου κερδών των γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων και καταλαμβάνει κέρδη για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε με την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού (δηλαδή μετά την 1.4.1997). Ετσι κέρδη χρήσεων των οποίων κλείνει η διαχείριση μέχρι και 31.3.1997 δεν υπάγονται σε τέλη χαρτοσήμου. Αντίθετα οι καταργούμενες απαλλαγές των καταστατικών δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι οι ίδιες απαλλαγές ισχύουν με τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.2169/1993 και πολλές από τις πράξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο του άρθρου 58 είναι αντικείμενο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (Ν.1676/1986 άρθρα 17-31).

30. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 30, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν.641/1977 για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά, καθώς και τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν Εκπαιδευτικά Παραρτήματα.

31. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 31, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεταιαπό τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.645/1977 για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από τον Ε.Ο.Τ. προς το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κ. ε.Δ.) καθώς και η εισαγωγή υλικών που προορίζονται για την οργάνωση και λειτουργία του κέντρου αυτού.

32. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 32, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 76 και 142 του Ν.670/1977 για τα αντίγραφα εγγράφων που κατέχονται από ιδιώτες και κατατίθενται στον ανακριτή από αυτούς λόγω του ότι αφορούν πειθαρχική δίκη συμβολαιογράφου καθώς και των πράξεων και
αντιγράφων αυτών που συντάσσονται από Στρατιωτικούς Συμβολαιογράφους.

33. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 33, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.687/1977 υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με τη UNISEF.

34. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 34, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του Ν.735/1977 για τα τέλη μεταγραφής ακινήτων της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

35. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 35, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.736/1977 υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.).

36. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 36, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 3 της από 28.7.1978 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.859/1979, για τη διαδικασία επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς, που ανακύπτει από τις μισθώσεις αστικών ακινήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης.

37. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 37, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.973/1979, το οποίο προστέθηκε με την παράγρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.1947/1991, στις μεταβιβάσεις στους κατόχους κληρουμένων λαχνών ακινήτων του Δημοσίου, που προορίζονται από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ή από άλλους φορείς διαχειρισής τους για την εξυπηρέτηση του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου.

38. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 38, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.973/1979 υπέρ της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

39. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 39, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.1041/1980 για τις αποδοχές των εργατοϋπαλλήλων που εργάζονται σε τεχνικές εταιρίες στο εξωτερικό.

40. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 40, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1076/1980 για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν.Δ.2592/1953.

41. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 41, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν.1160/1981, για τα τιμολόγια και τα χρεωστικά έγγραφα που εκδίδονται ή λαμβάνονται από τα γραφεία Γενικού Τουρισμού. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή μετά την εφαρμογή του Φ.Π.Α., δεν είχε πεδίο εφαρμογής για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου.

42. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 42, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1194/1981, για τις συμβάσεις μεταβίβασης, τα τιμολόγια κ.λπ. πράξεις της Α.Ε. που συστήθηκε μεταξύ της Α.Τ.Ε. και των συνεταιριστικών γαλακτοβιομηχανικών, συνεταιριστικών οργανώσεων γαλακτοπαραγωγών και ομάδων γαλακτοπαραγωγών.

43. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 43, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν.1326/1983 για τα τιμολόγια ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται για τις πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης από πρατηριούχους σε επιτηδευματίες λιανοπωλητές. Η απαλλαγή μετά το Φ.Π.Α. δεν είχε εφαρμογή ως προς τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου.

44. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 44, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1416/1984 για τα έσοδα των προσώπων του άρθρου 304 του Π.Δ.410/1995, εκτός από τα έσοδα των Δήμων, Κοινοτήτων των συνδέσμων και ενώσεων αυτών, δηλαδή καταργείται η απαλλαγή για τα έσοδα των λοιπών προσώπων (δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, και τα έσοδα των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων). Σύμφωνα όμως με τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου του κοινοποιούμενου άρθρου 4 από την κατά τα ανωτέρω κατάργηση εξαιρούνται τα έσοδα και των προσώπων αυτών που προέρχονται από επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές.

45. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 45, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 20 του Ν.1473/1984, υπέρ των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

46. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 46, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.1545/1985, υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
Σημειώνεται ότι απαλλαγή που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ιδίου ως άνω Ν.1545/1985 (παροχές κ.τ.λ.) εξακολουθεί να ισχύει:

47. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 47, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19 του Ν.1563/1985 για τις συμβάσεις και τα σε εκτέλεση αυτών τιμολόγια και αποδείξεις ή άλλα έγγραφα προμηθειών λιπασμάτων, σπόρων, μηχανημάτων, ζώων και άλλων γεωργικών εφοδίων, που ενεργούνται από το Δημόσιο και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) με σκοπό τη διανομή αυτών σε αγρότες. Επίσης καταργείται η απαλλαγή των εγγράφων διανομής στα ανωτέρω πρόσωπα και των αποδείξεων πληρωμής του τιμήματος αυτών, έστω και αν οι πιο πάνω συμβάσεις ενεργούνται από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Τέλος με την ίδια ως άνω περίπτωση καταργείται απαλλαγή των τιμολογίων, αποδείξεων ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται για αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους από το Δημόσιο για τη μεταφορά μαθητών. Οι ανωτέρω απαλλαγές μετά την εφαρμογή του Φ.Π.Α. δεν είχαν εφαρμογή ως προς τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, καθόσον οι περισσότερες από τις συναλλαγές υπάγονται στο καθεστώς του φόρου αυτού.

48. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 48, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 40 του Ν.1566/1985 για τις σχολικές εφορείες.
Σημειώνεται ότι οι σχολικές εφορείες έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ. 1 του Ν.1894/1990 και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.2009/1992.

49. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 49, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 5 του άρθρου 12 του Ν.1610/1986 για το Κοινωφελές Ίδρυμα Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης, τα έσοδά του και τις συμβολαιογραφικές πράξεις που καταρτίζονται από το ίδρυμα αυτό.

50. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 50, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.1729/1987 υπέρ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.).
51. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 51, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1731/1987 για το ποσό του εισοδήματος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με τη μορφή μετοχών και το οποίο προέρχεται από τη διανομή κερδών Α.Ε.

52. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 52, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 12 του Ν.1746/1988 για τις προσφυγές των επιμελητηρίων στο Πρωτοδικείο και των εγγράφων αυτών που απευθύνονται σε δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, δημόσιους οργανισμούς κ.λπ.

53. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 53, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.1790/1988 υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

54. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 54, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1796/1988 για τα ασφαλιστήρια που συνάπτει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, τα ασφάλιστρα, και τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που εισπράττει ο ανωτέρω Οργανισμός. Επίσης καταργείται η απαλλαγή των εισφορών και των κάθε είδους παροχών τρίτων προς τον προαναφερθέντα οργανισμό.

55. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 55, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1845/1989, υπέρ του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).
56. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 56, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν.1862/1989, υπέρ του Οργανισμού Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων.

57. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 57, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του Ν.1882/1990 υπέρ του κοινωφελούς ιδρύματος "ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ".

58. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 58, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.1882/1990 υπέρ του κοινωφελούς ιδρύματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
59. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 59, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 48 του Ν.1882/1990, για την ατελή καταχώρηση στα υποθηκοφυλακεία της δήλωσης περιγραφής ακινήτων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Ν.Δ.3562/1956.

60. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 60, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 103 του Ν.1892/1990 για τις μεταβιβάσεις κυριότητας ακινήτων χωρίς αντάλλαγμα (δωρεές) σε Π.Α.Ε., αθλητικά σωματεία ή ανώνυμες εταιρίες που έχουν επιδίωξη την επίτευξη αθλητικών σκοπών.

61. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 61, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1894/1990 για τις αποφάσεις μεταγραφής ακινήτων, για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων των καταργουμένων σχολικών εφορειών στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

62. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 62, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.1947/1991 υπέρ του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων Παλλινοστούντων Ομογενών Ελλήνων.

63. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 63, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 10 του Ν.1967/1991 υπέρ του Ιδρύματος Αποκατάστασης Ομογενών εξ Αλβανίας.

64. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 64, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2008/1992 υπέρ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

65. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 65, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2008/1992 υπέρ του Ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη.

66. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 66, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2009/1992 υπέρ του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

67. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 67, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2012/1992 υπέρ του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

68. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 68, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν.2026/1992 υπέρ του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού.

69. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 69, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2042/1992 των δανείων που χορηγούνται από το ΝΑΤ προς τα Ταμεία Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Ε.Ν.).

70. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 70, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν.2052/1992 για την εγγραφή υποθήκης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.5/1986 η οποία ασφαλίζει την καταβολή σε δόσεις της εισφοράς σε γη ή σε χρήμα υπέρ των δήμων και κοινοτήτων και για τις συμβάσεις μεταβίβασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή παραχώρησης των πιο πάνω δικαιωμάτων επ' αυτών στον ανάδοχο και γενικά όλες οι συμβάσεις που σχετίζονται με αυτές.

71. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 71, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2065/1992 υπέρ του κοινωφελούς Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

72. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 72, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2065/1992 υπέρ του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας".

73. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 73, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν.2082/1992, με την οποία κυρώθηκε το άρθρο 14 της πράξης σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν, υπέρ του Ιδρύματος αυτού.

74. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 74, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2093/1992, των συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα πλην Τραπεζών σε Α.Ε. που αναλαμβάνουν από το Δημόσιο την κατασκευή αεροδρομίων. Επισημαίνεται ότι στην κατάργηση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι Α.Ε. που αναλαμβάνουν την κατασκευή του Αεροδρομίου των Σπάτων, καθόσον η απαλλαγή αυτή έχει περιληφθεί στη σχετική σύμβαση η οποία κυρώθηκε με το Ν.2338/1995.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δάνεια ή πιστώσεις, εφόσον χορηγούνται από τράπεζες ή υποκαταστήματα τραπεζών στην Ελλάδα απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών.

75. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 75, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2120/1993 υπέρ του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη.

76. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 76, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2120/1993 υπέρ του Ιδρύματος Εγνατίας Ηπείρου.

77. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 77, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2120/1993 υπέρ του Πολιτιστικού Ιδρύματος Κλεόβουλος ο Λίνδιος - Μνήμη Γεωργίου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου - Ζίγδη.

78. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 78, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2121/1993 υπέρ του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης και ειδικότερα οι απαλλαγές που ορίζονται στις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 12Α της σύμβασης σύστασης του Οργανισμού αυτού.

79. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 79, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Ν.2127/1993 για τα έγγραφα που συντάσσονται για την πίστωση του φόρου κατανάλωσης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

80. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 80, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.2161/1993 υπέρ του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.).

81. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 81, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.2169/1993 υπέρ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και ειδικότερα οι απαλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 5 του οργανισμού του Ιδρύματος αυτού.

82. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 82, καταργούνται οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2175/1993 για τις μεταβιβάσεις προς τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών κάθε περιουσιακού στοιχείου των συστατικών πράξεων των εταιρειών που ιδρύει ο Ο.Α.Σ.Α. και λοιπών συμβάσεων και πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου 5 του νόμου αυτού.

83. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 83, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του Π.Δ.92/1994 για τις συμβολαιογραφικές πράξεις διορισμού πληρεξουσίου, τα έγγραφα που αφορούν την εκλογική νομοθεσία και όλα τα έγγραφα της διαδικασίας ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

84. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 84, καταργείται, η υποκειμενική απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του Ν.2214/1994 υπέρ του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη.

85. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 85, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν.2214/1994 υπέρ του Μουσείου Βορρέ.

86. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 86, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2218/1994 για τα ιδρύματα, τις επιχειρήσεις και λοιπά πρόσωπα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εξακολουθεί να ισχύει.

87. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 87, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν.2224/1994, υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

88. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 88, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν.2224/1994, υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

89. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 89, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν.2231/1994 υπέρ του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετεωρολογίας.

90. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 90, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου πρώτου του Ν.2260/1994 υπέρ του Οργανισμού Νέου Μουσείου Ακρόπολης, καθώς και των συμβάσεων δωρεών, των επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, χορηγήσεων και χρηματικών παροχών προς τον οργανισμό.

91. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 91, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.2260/1994 υπέρ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, καθώς και των συμβάσεων δωρεών, των επιχορηγήσεων, των χορηγιών, επιδοτήσεων και χρηματικών παροχών προς το Μουσείο αυτό.

92. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 92, καταργείται η απαλλαγή, των προσώπων του άρθρου 304 του Π.Δ.410/1995, δηλαδή των Δημοτικών και Κοινοτικών επιχειρήσεων και Ιδρυμάτων. Ρητά ορίζεται ότι οι απαλλαγές των Δήμων, Κοινοτήτων και Ενώσεων και συνδέσμων αυτών εξακολουθούν να ισχύουν.

93. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 93, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 11 του Ν.2289/1995 των συμβάσεων μεταβίβασης μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου - Ερευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανδράκων (Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ.) και των θυγατρικών της εταιριών που έχουν κύριο σκοπό την αναζήτηση και έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

94. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 94, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.2324/1995 για το αρχικό κεφάλαιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε.

95. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 95, καταργείται η υποκειμενική απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.2343/1995 υπέρ της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

96. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 96, καταργείται η απαλλαγή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.2429/1996 για την κρατική χρηματοδότηση που καταβάλλεται στα πολιτικά κόμματα. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι απαλλαγές από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.1676/1986.
Επομένως και μετά την κατάργηση με τις διατάξεις του άρθρου 4 των ανωτέρω απαλλαγών από τα τέλη χαρτοσήμου θα εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων οι τόκοι, προμήθειες και τα έσοδα των τραπεζών των οποίων η απαλλαγή βασίζεται στις καταργούμενες απαλλαγές επειδή δεν επαναβιώνει η επιβολή τελών χαρτοσήμου. Έτσι για παράδειγμα τα τραπεζικά δάνεια που χορηγούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δεν θα επιβαρύνονται ούτε με Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών ούτε με τέλη χαρτοσήμου.
Επίσης δεν θίγονται οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου των επιχορηγήσεων δωρεών και εισφορών, προς τα πρόσωπα του άρθρου 304 του Π.Δ.410/1995 και του άρθρου 38 του Ν.2218/1994, δηλαδή σε Δήμους Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομαρχιακά, Δημοτικά και Κοινοτικά νομικά πρόσωπα και ιδρύματα.
Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του κοινοποιούμενου άρθρου 4 η ισχύς αυτού αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από 1.4.1997 και καταλαμβάνει τέλη χαρτοσήμου για τα οποία η φορολογική υποχρέωση κατά τις ισχύουσες διατάξεις γεννάται από την ημερομηνία αυτή.

Αρθρο 8

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρέχονται ορισμένα κίνητρα για την ανάπτυξη των μικρών νησιών. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του ίδιου άρθρου απαλλάσσονται για μία δεκαετία από τον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ) που επιβάλλεται στα έσοδα των Τραπεζών που προέρχονται από τόκους και προμήθειες δανείων και πιστώσεων, που χορηγούνται σε μονίμους κατοίκους των μικρών νησιών με πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, καθώς και σε νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου με την προϋπόθεση όμως ότι τα δάνεια και οι πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε δραστηριότητες που ασκούνται στα νησιά αυτά. Η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει τόκους και προμήθειες, που απορρέουν από δάνεια ή
πιστώσεις που καταρτίζονται μετά την 18.2.1997 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
Μέχρι να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, κατ' εφαρμογή της παρ. 6 του κοινοποιούμενου άρθρου 8, η οποία θα καθορίζει τα δικαιολογητικά και τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, για τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής θα υποβάλλεται στην Τράπεζα από τους δικαιούχους υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται ο σκοπός του δανείου ή της πίστωσης και ότι το δάνειο ή η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε δραστηριότητα, που θα ασκηθεί ή ασκείται σε ένα από τα μικρά νησιά που
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, τα οποία έχουν πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του έτους 1991, κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
Επιπλέον οι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατοικούν μόνιμα σε περιοχή που βρίσκεται σε ένα από τα αναφερόμενα στον πίνακα μικρά νησιά. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση για τα δικαιούχα απαλλαγής νομικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και για τις κοινοπραξίες
και για τις κοινωνίες αστικού δικαίου από κάθε μέλος χωριστά. Για διευκόλυνσή σας, κοινοποιούμε κατωτέρω πίνακα μικρών νησιών της χώρας με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.

α/α ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1. Αγαθονήσιον 112
2. Αγ. Αχίλλειος 31
3. Αγ. Ευστράτιος 286
4. Αγκίστριον 791
5. Αλατάς 5
6. Αλόννησος 2.980
7. Αμμουλιανή 606
8. Αμοργός 1.630
9. Ανάφη 261
10. Αντικύθηρα 70
11. Αντίπαξος 61
12. Αντίπαρος 819
13. Αργυρόνησον 4
14. Αρκοί 50
15. Αστυπάλαια 1.073
16. Βασιλάδι 2
17. Γαύδος 115
18. Γιούρα 1
19. Γυαλί 16
20. Δήλος 9
21. Δοκός 8
22. Δονούσα 111
23. Ελαφόνησος 725
24. Ερεικούσα 334
25. Ηράκλεια 115
26. Θηρασία 233
27. Θύμαινα 147
28. Ιθάκη 3.082
29. Ιος 1.654
30. Νήσος Ιωαννίνων 348 (εντός Λίμνης)
31. Κάλαμος 465
32. Κάσσος 1.088
33. Καστός 50
34. Κάτω Αντικέρι 2
35. Κέα 1.787
36. Κίμωλος 728
37. Κίναρος 2
38. Κορωνίς 11
39. Κουφονήσιον 275
40. Κύθηρα 3.021
41. Κύθνος 1.632
42. Κυρά Παναγιά 1
43. Λειψοί 606
44. Μαθράκιον 143
45. Μάραθος 2
46. Μεγανήσιον 1.245
47. Μεγίστη 275
48. Νίσυρος 913
49. Οθωνοί 98
50. Οινούσσαι 681
51. Παλαιόν Τρικέριον 91
52. Παξοί 2.175
53. Πασάς 5
54. Πάτμος 2.663
55. Περιστέρα 3
56. Προκοπάνιστος 1
57. Σαμιοπούλα 7
58. Σαμοθράκη 3.083
59. Σαπιέντζα 4
60. Σέριφος 1.095
61. Σίκινος 267
62. Σίφνος 1.960
63. Σκορπιός 1
64. Σκύρος 2.901
65. Σπετσοπούλα 11
66. Σταμφάνιον των 1 Στροφάδων
67. Σύμη 2.332
68. Σχοινούσα 122
69. Τέλενδος 57
70. Τήλος 279
71. Τουρλίς 34
72. Τραγονήσιον 1
73. Τριζόνια 137
74. Τσουγκριά 2
75. Υδρα 2.379
76. Φολέγανδρος 558
77. Φούρνοι 1.233
78. Χάλκη 281
79. Χερσονήσιον 4
80. Χρυσή 1
81. Ψαρά 438
82. Ψέριμος 79

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την τράπεζα, ότι τα δάνεια ή οι πιστώσεις, χρησιμοποιήθηκαν εν όλω ή εν μέρει σε δραστηριότητες εκτός των προαναφερθέντων νησιών αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή από τον ΕΦΤΕ των τόκων και προμηθειών και η τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει το φόρο για τα προαναφερθέντα έσοδα με τη δήλωση του μήνα μέσα στον οποίο διαπιστώθηκε το γεγονός της μη πλήρωσης από τους υποχρέους των προϋποθέσεων που ορίζονται στην κοινοποιούμενη διάταξη και με χρόνο φορολογικής υποχρέωσης την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης. Επειδή από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπονται κυρώσεις για τους πελάτες των τραπεζών που παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίοι ευθύνονται για τις παραβάσεις αυτές, αλλά οι κυρώσεις επιβάλλονται σε βάρος των Τραπεζών που είναι το υποκείμενο του Ε.Φ.Τ.Ε., κρίνεται αναγκαίο να μην επιβάλλονται στις Τράπεζες οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις (πρόστιμα, προσαυξήσεις, ποινικές κυρώσεις κ.λπ.). Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 ισχύουν για τις φορολογικές υποχρεώσεις που γεννώνται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από 18.2.1997.

Αρθρο 16α
Φορολογία από πράξεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων

Ι. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του κοινοποιούμενου άρθρου τα χρηματοοικονομικά μέσα, που ορίζονται στις περιπτώσεις γγ' έως ζζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 20 του άρθρου 2 του Ν.2396/1996 δηλαδή τα έσοδα από:

α) τίτλους προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (Futures), συμπεριλαμβανομένων των ισοδυνάμων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς,

β) προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRA),

γ) συμβάσεις ανταλλαγής (SWAPS) υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα ή από συμβάσεις ανταλλαγής συνδεόμενες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (Panity Swaps),

δ) δικαιώματα προαιρέσεων (Options) για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους προηγούμενους τίτλους, περιλαμβανομένων και των ισοδύναμων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ιδίως δικαιώματα προαιρέσεως (options) επί συναλλάγματος και επιτοκίων,

ε) εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα (O.T.C.) από:

1. Συμβάσεις επί επιτοκίων και τιμών συναλλάγματος όπως αναφέρονται στο κατωτέρω παράρτημα ΙΙΙ της πράξης Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος 2054/1992.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

α) Συμβάσεις επί επιτοκίων

- Ανταλλαγή επιτοκίων στο ίδιο νόμισμα (Single - currency interest rate swaps)

- Ανταλλαγή μεταβλητών επιτοκίων (Basic swaps)

- Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου (Forward rate agreements)

- Προθεσμιακές συμφωνίες επί επιτοκίου (Interest rate futures)

- Συμβάσεις επί επιτοκίου με δικαίωμα επιλογής (option) που έχουν αγοραστεί

- Αλλες συμβάσεις παρεμφερούς φύσεως

β) Συμβάσεις επί τιμών συναλλάγματος

- Ανταλλαγή επιτοκίων σε διαφορετικά νομίσματα (Cros - currency interest rate swaps)

- Προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος (Forward foreign exchange contracts)

- Προθεσμιακές συμβάσεις επί συναλλάγματος (Currency futures)

- Συμβάσεις επί συναλλάγματος με δικαίωμα επιλογής (option) που έχουν αγορασθεί

- Αλλες συμβάσεις παρεμφερούς φύσεως

2. Εκτός ισολογισμού συμβάσεις επί μετοχών, εφόσον όλες οι ανωτέρω συμβάσεις δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές που υπόκεινται στις καθημερινές απαιτήσεις περιθωρίου.

3. Συμβάσεις επί συναλλάγματος που έχουν αρχική διάρκεια άνω των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών

στ) και από οποιαδήποτε άλλα έσοδα τα οποία χαρακτηρίζονται κάθε φορά με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Για οποιαδήποτε αμφιβολία, σχετικά με το χαρακτηρισμό ενός εσόδου ως παραγώγου χρηματοοικονομικού θα λύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 16α χρόνος απόκτησης του εσόδου θεωρείται ο χρόνος λήξης των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο πράξεων και σε περίπτωση παράτασης ή ανανέωσης ο χρόνος που καταρτίζεται η κατά περίπτωση σύμβαση.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του κοινοποιούμενου άρθρου προστίθεται περίπτωση στ' στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν.1676/1976, σύμφωνα με την οποία, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 13, από 8.1.1997 τα έσοδα των τραπεζών που προέρχονται από τις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο Ι, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών (ΕΦΤΕ).

IV. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλο έμμεσο φόρο, τέλος εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οι συμβάσεις και οι παρεπόμενες πράξεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που καταρτίζονται από 8.1.1997 καθώς και τα πάσης φύσεως κέρδη και έσοδα που αποκτώνται από 8.1.1997 και μετά υπέρ οποιουδήποτε, από την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών. Ο χρόνος απόκτησης των εσόδων και των κερδών καθορίζεται ρητά από τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου ΙΙ. Οι συμβάσεις και οι πράξεις που απαλλάσσονται από τις ανωτέρω φορολογικές υποχρεώσεις αναφέρονται λεπτομερώς στην ανωτέρω παράγραφο Ι.

Αρθρο 18
Αναμόρφωση πάγιων τελών χαρτοσήμου

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 18 του Κώδικα Χαρτοσήμου και αναμορφώνονται τα πάγια τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στις διάφορες άδειες και ανανεώσεις αυτών στα ναυτιλιακά έγγραφα, διπλώματα, πτυχία, διαβατήρια κ.λπ. Ειδικά για τα τέλη χαρτοσήμου των διαβατηρίων δεν γίνεται ουσιαστικά αύξηση δεδομένου ότι από 15.12.1995 τα τέλη αυτά εισπράττονται αυξημένα στο ποσό που ορίζεται με το κοινοποιούμενο άρθρο, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Οικονομικών Φ.42300/21023/30.11.1995 (ΦΕΚ 1005 Β'/6.12.1995). Σημειώνεται ότι η περίπτωση ια' του αντικαθιστώμενου άρθρου 18 του Κώδικα Χαρτοσήμου που αφορούσε τα πάγια τέλη χαρτοσήμου των αδειών πρακτόρων μετανάστευσης και διορισμού αντιπροσώπων αυτών δεν περιελήφθη στη νέα διάταξη και επομένως οι άδειες αυτές και οι ανανεώσεις αυτών, που εκδίδονται από 1.4.1997, θα υπάγονται πλέον σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου χιλίων (1.000) δραχμών. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι σαφείς και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες διευκρινίσεις. Σημειώνεται ότι για τις διατάξεις της περίπτωσης ια' του Α' κεφαλαίου, που αφορά τις άδειες των άρθρων 1 έως και 29 του Ν.2168/1993 και του Ν.456/1976, θα δοθούν οδηγίες στις Αστυνομικές Αρχές από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και θα κοινοποιηθούν από την υπηρεσία μας στις ΔΟΥ. Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν.1975/1991 που αφορά τις άδειες παραμονής και εργασίας δεδομένου ότι τα τέλη χαρτοσήμου για τις άδειες αυτές ρυθμίζονται πλέον από τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α'.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι τα πάγια τέλη χαρτοσήμου της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να εισπράττονται και με παράβολο χαρτοσήμου, εφόσον, δεν υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες δραχμές (30.000). Ο τρόπος της είσπραξης αυτής θεσπίστηκε για να διευκολύνει του ενδιαφερόμενους.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αυξάνονται εκτός από τα πάγια τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1 του κοινοποιούμενου άρθρου (από 1.4.1997) κατά 50% τα πάγια τέλη χαρτοσήμου. Η αύξηση αυτή κατά 50% καταλαμβάνει και τα πάγια τέλη χαρτοσήμου που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990 για τις βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας και υποβολής δήλωσης μεταβολών για την ίδρυση υποκαταστήματος ή εισόδου νέου μέλους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές (παράγραφος 3) εάν μετά την κατά 50% αύξηση σε αξία παγίου τέλους χαρτοσήμου περιλαμβάνεται και μέρος αξίας μικρότερης των δέκα (10) δραχμών γίνεται στρογγυλοποίηση του μέρους σε δραχμές δέκα (10). Επομένως μετά τη στρογγυλοποίηση τα πάγια τέλη χαρτοσήμου θα λήγουν πάντοτε σε δεκάδα.

Ετσι τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, μετά την αύξηση και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παραγρ. 1 του άρθρου 18, αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

α. Τα τέλη των 20 δρχ. σε δρχ. 30, των 30 σε 50, των 40 σε 60, των 50 σε 80, των 70 σε 110, των 80 σε 120, των 100 σε 150, των 130 σε 200, των 150 σε 230, των 190 σε 290, των 200 σε 300, των 250 σε 380, των 300 σε 450, των 380 σε 570, των 400 σε 600, των 500 σε 750, των 630 σε 950, των 750 σε 1.130, των 1.000 σε 1.500, των 1.250 σε 1.880, των 1.500 σε 2.250, των 2.000 σε 3.000, των 2.250 σε 3.380, των 2.500 σε 3.750, των 4.000 σε 6.000, των 5.000 σε 7.500, των 10.000 σε 15.000.

Εννοείται ότι η εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% θα υπολογίζεται στα νέα αυξημένα τέλη χαρτοσήμου.

β. Τα τέλη των βεβαιώσεων υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας και δήλωσης μεταβολών για την είσοδο νέου μέλους ανέρχονται μετά την αναπροσαρμογή ως ακολούθως:

Α. Φυσικά πρόσωπα

α) Δραχμές (τρεις χιλιάδες) 3.000, εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους.

β) Δραχμές (επτάμιση χιλιάδες) 7.500, εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε κωμοπόλεις και πόλεις άνω των 2.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους, καθώς και σε χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.

γ) Δραχμές (δεκαπέντε χιλιάδες) 15.000, εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις άνω των 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους.

δ) Δραχμές (τριάντα χιλιάδες) 30.000, εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων.

Β. Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες (15.000).

Το τέλος αυτό επιβάλλεται για κάθε ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία ανεξάρτητα από τον τόπο, που οι εταιρείες αυτές ασκούν δραστηριότητα. Για κάθε μέλος (εταίρο) των προσώπων αυτών ανεξάρτητα αν το μέλος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιβάλλεται επί πλέον και με βάση τον τόπο που οι εταιρείες αυτές ασκούν δραστηριότητα:

α) προκειμένου περί ομορρύθμων μελών το τέλος που ορίζεται στην προηγούμενη κατηγορία Α' (φυσικά πρόσωπα) κατά τις διακρίσεις της κατηγορίας αυτής,

β) προκειμένου περί ετερόρρυθμων μελών, το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α', κατά τις διακρίσεις αυτής προσαυξάνεται κατά 50% π.χ. για βεβαίωση, που χορηγείται σε ομόρρυθμη με δύο μέλη, που ασκεί δραστηριότητα σε χωριό ή κωμόπολη μέχρι 2.000 κατοίκους (μη τουριστική περιοχή) επιβάλλεται 15.000 δρχ. για την ομόρρυθμη εταιρεία και 3.000 δρχ. για κάθε μέλος της δηλαδή συνολικά 21.000.
Για βεβαίωση, που χορηγείται σε ετερόρρυθμη εταιρεία με δύο (2) ομόρρυθμα μέλη και (1) ένα ετερόρρυθμο που ασκεί δρστηριότητα σε χωριό ή κωμόπολη μέχρι 2.000 κατοίκους (μη τουριστική περιοχή) επιβάλλεται τέλος 15.000 δρχ. για την ετερόρρυθμη εταιρεία, 3.000 για κάθε ομόρρυθμο μέλος και 4.500 για το ετερόρρυθμο μέλος, δηλαδή συνολικά 25.500 δρχ.

Γ. Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης εβδομήντα πέντε χιλιάδες δραχμές (75.000).

Το τέλος επιβάλλεται για κάθε Ε.Π.Ε. ανεξάρτητα από τον τόπο που ασκείται η δραστηριότητα. Για κάθε μέλος της Ε.Π.Ε. ανεξάρτητα αν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιβάλλεται επί πλέον το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α' (φυσικά πρόσωπα) κατά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης της δραστηριότητας προσαυξημένο κατά 50%. Π.χ. για τη βεβαίωση Ε.Π.Ε. με τρία μέλη που ασκεί δραστηριότητα σε χωριό ή κωμόπολη μέχρι 2.000 κατοίκους (μη τουριστική περιοχή) επιβάλλεται τέλος 75.000 δρχ. για την εταιρεία και 4.500 για κάθε μέλος δηλαδή συνολικά 88.500.

Δ. Το πάγιο τέλος που ορίζεται ανωτέρω για τα μέλη των ομορρύθμων, ετερορρύθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών δηλαδή το τέλος της κατηγορίας Α' κατά τις διακρίσεις αυτής και προσαυξημένο κατά 50% για τα ετερόρρυθμα μέλη και τα μέλη περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, επιβάλλεται και στη βεβαίωση που εκδίδεται
συνεπεία υποβολής από τις εταιρείες αυτές δηλώσεων μεταβολής δραστηριότητας για την είσοδο σ' αυτές με οποιοδήποτε τρόπο (πρόσληψη νέου μέλους, εκχώρηση μερίδας κ.τ.λ.).

Ε. Κοινοπραξίες επιτηδευματιών δρχ. 75.000. Το τέλος αυτό επιβάλλεται για κάθε κοινοπραξία ανεξάρτητα από τον τόπο που ασκεί την δραστηριότητα.
Για κάθε μέλος φυσικό ή νομικό πρόσωπο των κοινοπραξιών του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) επιβάλλεται επί πλέον το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α' κατά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης της δραστηριότητας της κοινοπραξίας.

ΣΤ. Ανώνυμες εταιρείες δραχμές 225.000. Το τέλος αυτό επιβάλλεται σε κάθε ανώνυμη εταιρεία ανεξάρτητα από τον τόπο που ασκεί τη δραστηριότητα.

Ζ. Για τα λοιπά πρόσωπα δραχμές 15.000 ανεξάρτητα από τον τόπο που ασκούν την δραστηριότητα. Το ίδιο τέλος των 15.000 δραχμών επιβάλλεται και στον ιδρυτή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης.

Η. Το ανωτέρω τέλος, που ορίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις με εξαίρεση το τέλος των μελών ομορρύθμων, ετερορρύθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις που εκδίδονται συνεπεία υποβολής δήλωσης μεταβολής δραστηριότητας για την ίδρυση υποκαταστήματος. Σημειώνεται ότι δεν θίγονται οι υφιστάμενες απαλλαγές από τα τέλη χαρτοσήμου στις βεβαιώσεις έναρξης ή μεταβολής δραστηριότητας.
Υπενθυμίζεται ότι τα τέλη των βεβαιώσεων υποβολής δηλώσεων έναρξης δραστηριότητας και δηλώσεων μεταβολών δεν προσαυξάνονται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Από την κατά 50% αύξηση των παγίων τελών χαρτοσήμου εξαιρούνται τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 15α για τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του κοινοποιούμενου άρθρου 18 τα πάγια κλιμακωτά τέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ.1146/1972 όπως ισχύουν, αυξάνονται κατά 50% για όλες τις κατηγορίες των αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών.
Ενόψει των ανωτέρω, από 1.4.1997 για τις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών όλων των κατηγοριών, που πραγματοποιούνται από πρόσωπο, που δεν είναι υποκείμενο στο φόρο προστιθέμενης αξίας, επιβάλλονται τα εξής τέλη χαρτοσήμου:

α) Αυτοκίνητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης:

Για ισχύ κινητήρα μέχρι τεσσάρων (4) φορολογήσιμων ίππων, δραχμές τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ανά ίππο. Για ισχύ κινητήρα μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) φορολογήσιμων ίππων, δραχμές δέκα οχτώ χιλιάδες (18.000), προσαυξανόμενες κατά χίλιες οκτακόσιες (1.800) δραχμές για κάθε ένα επιπλέον των τεσσάρων φορολογήσιμων ίππων ισχύος κινητήρα.

β) Αυτοκίνητα επιβατηγά δημόσιας χρήσης, με μετρητή ή χωρίς μετρητή, δραχμές εφτακόσιες είκοσι (720) ανά φορολογήσιμο ίππο.

γ) Μοτοσυκλέττες, κάθε κατηγορίας και χρήσης, δραχμές τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ανά φορολογήσιμο ίππο.

δ) Αυτοκίνητα φορτηγά, κάθε κατηγορίας και χρήσης: Για μικτό βάρος μέχρι τεσσάρων (4) τόννων δραχμές τέσσερις χιλιάδες οχτακόσιες (4.800) ανά τόννο. Για μικτό βάρος μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) τόννων, δραχμές δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες (19.200), προσαυξανόμενες κατά χίλιες οχτακόσιες (1.800) δραχμές για κάθε ένα επί πλέον των τεσσάρων τόννων μικτού βάρους.

ε) Λεωφορεία κάθε κατηγορίας και χρήσης δραχμές χίλιες πεντακόσιες 1.500 για κάθε θέση καθήμενου επιβάτη και δραχμές τριακόσιες (300) για κάθε θέση όρθιου επιβάτη.

Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η μείωση των τελών χαρτοσήμου για τις μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών, που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.Δ.1146/1972 (μείωση 5% για κάθε έτος κυκλοφορίας στην Ελλάδα του μεταβιβαζόμενου οχήματος, που δεν
μπορεί να υπερβεί το 75% των προς καταβολή χρεών χαρτοσήμου). Επίσης με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου (παρ. 4) ορίζεται, ότι τα υπέρ τρίτων προβλεπόμενα από τις σχετικές με αυτούς διατάξεις έσοδα από κρατήσεις,
εισφορές, τέλη, δικαιώματα κ.τ.λ., που υπολογίζονται στα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση την υπέρ Ο.Γ.Α. κ.τ.λ. εισφορά 20%, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στα τέλη χαρτοσήμου, στα οποία υπολογίζονταν και πριν από την αύξηση που γίνεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
Επομένως, μετά την κατά τα ανωτέρω αύξηση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) των τελών χαρτοσήμου, ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών θα εξακολουθεί να υπολογίζεται για μεν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τις μοτοσυκλέττες κάθε κατηγορίας και χρήσης στο 1/36 των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου, για δε τα λοιπά αυτοκίντητα στο 1/12 των τελών αυτών. Κατά τον ίδιο τρόπο θα υπολογίζεται ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών για τις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, στις οποίες δεν επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου, αλλά φόρος
προστιθέμενης αξίας (σχετ. διαταγή μας Σ.420/56/ΠΟΛ. 28/1987). Υστερα από τα παραπάνω, τα ποσά των παγίων τελών χαρτοσήμου και της υπέρ Ο.Γ.Α. εισφοράς, που αναγράφονται στους αποσταλέντες σε σας από την ηπηρεσία μας "Αναλυτικούς Πίνακες υπολογισμού τελών χαρτοσήμου στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών" (έτους 1989), δηλαδή το πρώτο και το τρίτο, θα υπολογίζονται αυξημένα κατά εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%), δεδομένου ότι από 1.8.1990 είχαν διπλασιασθεί και από 1.4.1997 αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), ενώ το ποσό που αφορά τον πόρο του Ταμείου Νομικών, δηλαδή το δεύτερο, παραμένει αμετάβλητο.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η προβλεπόμενη από τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 18 αύξηση των τελών χαρτοσήμου δεν καταλαμβάνει το τέλος χαρτοσήμου, που υπολογίζεται στην αξία της
μεταβιβαζόμενης άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων Δ.Χ. (1,5%).

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, ορίζεται ότι η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 1.4.1997 εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του τίτλου Γ' του άρθρου 18 του Κώδικα Χαρτοσήμου, (οι οποίες αφορούν τέλη χαρτοσήμου διαβατηρίων) όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 18, που η ισχύς του αρχίζει από 15 Δεκεμβρίου 1995.

Αρθρο 20 Παραγρ. 8

Αλλες διατάξεις

Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του κοινοποιούμενου άρθρου 20, από 1.1.1996, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, οι πέραν της πρώτης εκδιδόμενες βεβαιώσεις περί υποβολής δήλωσης μεταβολής δραστηριότητας για την ίδρυση πρόσκαιρων υποκαταστημάτων σε προσωρινούς εκθεσιακούς χώρους κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). Ετσι μόνο η πρώτη βεβαίωση ίδρυσης υποκαταστήματος σε προσωρινό εκθεσιακό χώρο που έχει εκδοθεί από 1.1.1996 ή θα εκδοθεί στο εξής υπάγεται στα οικεία τέλη χαρτοσήμου κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Η' της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990, ενώ οι επόμενες που επίσης είχαν εκδοθεί από 1.1.1996 ή θα εκδοθούν στο εξής, απαλλάσσονται από τα κατά τα ανωτέρω τέλη, έστω και αν η πρώτη βεβαίωση είχε εκδοθεί πριν από την 1.1.1996.
Τυχόν καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου από 1.1.1996 και μετά για έκδοση, πέραν της πρώτης, βεβαιώσεων ίδρυσης υποκαταστημάτων σε προσωρινούς εκθεσιακούς χώρους, επιστρέφονται στους δικαιούχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αρθρο 5
Κατάργηση απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται, για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης, ορισμένες απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που ανήκουν στα αναφερόμενα στις κατωτέρω διατάξεις πρόσωπα. Ειδικότερα καταργούνται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 4 του Ν.1468/1950, του άρθρου 35 του Β.Δ.28/28.1.1951 και της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.2367/1953 που αφορούν αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.).

2. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.1624/1951 και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.3909/1958 που αφορούν αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

3. Του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.2367/1953 που αφορά αυτοκίνητα φορτηγά και στρατιωτικού τύπου Jeep που ανήκουν στο Εθνικό Ίδρυμα.

4. Της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν.Δ. 3092/1954 που αφορά επιβατικά και τύπου Jeep ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στους ξένους ανταποκριτές ή στους ειδησεογραφικούς οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν.

5. Της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.3155/1955 που αφορά αυτοκίνητα οχήματα του Ταμείου Εθνικής Οδοποιϊας (Τ.Ε.Ο.).

6. Των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.Δ.3560/1956 και της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του Ν.96/1975 που αφορούν τα λεωφορεία και φορτηγά καθώς και εβδομήντα συνολικά επιβατικά τετράτροχα αυτοκίνητα ή δίκυκλα ή τρίκυκλα που ανήκουν στην Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε.

7. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ.3593/1956 που αφορούν αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.

8. Της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν.4169/1961 που αφορά αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στον Ο.Γ.Α.

9. Του άρθρου μόνου του Ν.Δ.164/1969 που αφορά αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στα μέλη της Κοινοπολιτειακής Επιτροπής Στρατιωτικών Τάφων.

10. Του άρθρου μόνου του Ν.Δ.313/1969 που αφορά ιδίας χρήσης αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στο Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό των συμμετεχουσών του Συγκροτήματος Μονάδων Πεδίου Βολής Κρήτης Συμμάχων Χωρών.

11. Της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.Δ.496/1970 που αφορά αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στα ΕΛ.ΤΑ.

12. Της παραγράφου 2 του άρθρου δέκατου τέταρτου του Ν.Δ.768/1970 που αφορά αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στον ΗΛ.Π.Α.Π.

13. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 51 του Ν.12/1975 που αφορούν πετρελαιοκίνητα λεωφορεία αυτοκίνητα περιοχής Αθηνών.

14. Της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.251/1976 που αφορά αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στον Ο.Δ.Δ.Υ.

15. Της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν.272/1976 που αφορά αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στο Ι.Γ.Μ.Ε.
16. Της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.736/1977 που αφορά αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (Τ.Α.Π.).

17. Της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 του άρθρου έκτου του Ν.979/1979 που αφορά επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν στους ημεδαπούς ανταποκριτές ξένου τύπου και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

18. Του άρθρου 225 του Ν.1065/1980, του άρθρου 22 του Ν.1270/1982, της παραγράφου 2 του άρθρου 43, της παραγράφου 2 του άρθρου 44, της παραγράφου 3 του άρθρου 45, της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του Ν.1416/1984 και του άρθρου 272 του Π.Δ.76/1985. Η απαλλαγή αυτή αφορά αυτοκίνητα οχήματα των δήμων, των κοινοτήτων, των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και των λοιπών δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων, των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων και των αποκλειστικά αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων.

19. Της παραγράφου 6 του άρθρου ΙΙΙ του παραρτήματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.1403/1983 και αφορά ένα αυτοκίνητο όχημα ιδιοκτησίας μέλους της Δύναμης ή του πολιτικού προσωπικού των Η.Π.Α.

20. Της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν.1545/1985 που αφορά αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στον Ο.Α.Ε.Δ.

21. Της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.1790/1988 που αφορά αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στον ΕΛ.ΤΑ.

22. Της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν.2218/1994 που αφορά αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα ιδρύματα και λοιπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 21, και στις αμιγείς επιχειρήσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 21.

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 5 καταργούνται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις διατάξεις των προαναφερόμενων περιπτώσεων.
Επομένως, εφόσον για κάποιο όχημα προβλέπεται απαλλαγή και από άλλη διάταξη η οποία δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις αυτές, η απαλλαγή θα εξακολουθήσει να ισχύει.

Π.χ. θα εξακολουθήσουν να απαλλάσσονται τα φορτηγά, υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητας και πυροσβεστικά τα ανήκοντα κατά κυριότητα στους Δήμους, Κοινότητες, Λιμενικούς Οργανισμούς και Λιμενικά Ταμεία ως και τα ανήκοντα κατά κυριότητα στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου υδροφόρα αυτοκίνητα, δεδομένου ότι η απαλλαγή προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.2367/1953, οι οποίες δεν θίγονται. Ομοίως, θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, καθώς συνεχίζει να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν.2052/1992.

Η ανωτέρω κατάργηση των απαλλαγών ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1998. Επομένως, αφορά τέλη κυκλοφορίας έτους 1998 και επομένων.

Αρθρο 20, παρ. 4 και 5

Αλλες διατάξεις

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προστίθεται περίπτωση ε' στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύει.
Με τη διάταξη αυτή καθιερώνονται δύο νέα κλιμάκια τελών κυκλοφορίας εισπραττόμενα με ειδικό σήμα για τα μικρού κυλινδρισμού αυτοκίνητα και μοτοσυκλέττες. Ειδικότερα, προβλέπεται επιβολή ετήσιων και αδιαίρετων τελών κυκλοφορίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών για τα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέττες κυλινδρισμού κινητήρα από 51 έως 300 κυβ. εκατ. και δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών για τα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέττες κυλινδρισμού κινητήρα από 301 έως 785 κυβ. εκατ.
Η είσπραξη των τελών αυτών θα γίνεται με αντίστοιχα ειδικά σήματα, τα στοιχεία των οποίων (χρωματισμός έτους κ.λπ.) θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Εννοείται ότι για τα οχήματα αυτά δεν θα χορηγείται το ειδικό σήμα της απαλλασσόμενης κατηγορίας (2.000 δρχ.).
Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου (4) αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1998. Επομένως αφορά τέλη κυκλοφορίας έτους 1998 και επομένων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης