Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1080/26.2.1997 Τροποποίηση της αριθ. 1143550/12177/0014/ΠΟΛ.1285/22.12.1994 Α.Υ.Ο.


Σχόλια: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1268/30.12.2011.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1080/26.2.1997
Τροποποίηση της αριθ. 1143550/12177/0014/ΠΟΛ.1285/22.12.1994 Α.Υ.Ο.


Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.:1010131/402/468/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1080

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 1143550/12177/0014/ΠΟΛ. 1285/22-12-1994 ΑΥΟ.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν και ειδικότερα:

α) Της παραγράφου 2α του άρθρου 10α,

β) Των υποπεριπτώσεων αα', ββ' και γγ' της περίπτωσης στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22.

γ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Το αριθ. 3690/Β/344/14.1.1997 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθ. 84/8.1.1997 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης XXI/C-1, σχετικά με τη θέσπιση του νέου "πιστοποιητικού απαλλαγής από το ΦΠΑ και τους ΕΦΚ".

3. Την ανάγκη καθιέρωσης νέου εντύπου απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για τους διπλωματικούς και προξενικούς υπαλλήλους, με τη διαδικασία που προβλέπεται με τις διατάξεις της αριθ. 1143550/12177/0014/ΠΟΛ.1285/22.12.1994 Α.Υ.Ο.

4. Την απόφασή μας με αριθμ. 1143550/12177/0014/ΠΟΛ.1285/22.12.1994.

5. Την αριθ. 1107147/1239/006Α/6.10.1996 (ΦΕΚ 930 Β') απόφαση Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς".

6. Οτι η απόφαση αυτή δεν έχει επιπτώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αντικαθιστούμε το επισυναπτόμενο στην Απόφασή μας με αριθ. 1143550/12177/0014/ΠΟΛ.1285/22.12.1994 "Ειδικό Κοινοτικό έντυπο - αίτηση απαλλαγής από Φ.Π.Α.", που προβλέπεται από την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασής μας, με το επισυναπτόμενο στην παρούσα. Το έντυπο αυτό θα υποβάλλεται στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών, για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται:

- στην Ελλάδα, σε πρόσωπα που υπηρετούν σε άλλο Κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης,

- σε άλλο Κράτος - μέλος, σε πρόσωπα που υπηρετούν στην Ελλάδα:

α) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και

β) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή του προσωπικού τους.

2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η ως άνω απόφασή μας με αριθ. 1143550/12177/0014/ΠΟΛ.1285/22.12.1994.

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.4.1997, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Για τον υποκείμενο και/ή τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, το παρόν πιστοποιητικό χρησιμεύει ως δικαιολογητικό φορολογικής απαλλαγής για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών ή αποστολές αγαθών προς τους δικαιούχους απαλλαγής οργανισμούς και ιδιώτες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 10 της οδηγίας
77/388/ΕΟΚ και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, πρέπει να εκδίδεται ένα πιστοποιητικό για κάθε υποκείμενο/αποθηκευτή. Ο υποκείμενος/αποθηκευτής υποχρεούται να φυλάττει το πιστοποιητικό στα βιβλία του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στο κράτος - μέλος του. Εφόσον ένα κράτος - μέλος, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, δεν παρέχει δικαίωμα άμεσης απαλλαγής από το φόρο της παροχής, αλλά η απαλλαγή πραγματοποιείται με επιστροφή του φόρου στο δικαιούχο απαλλαγής που αναφέρεται στο σημείο 1, το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση επιστροφής.

2. α) Το χρησιμοποιούμενο χαρτί πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 164 της 1ης Ιουλίου 1989, σελ. 3.
Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό για όλα τα αντίτυπα και το μέγεθός του πρέπει να είναι 210 x 297 χιλιοστά, με μέγιστη απόκλιση 5 χιλιοστά λιγότερο ή 8 χιλιοστά περισσότερο, ως προς το μήκος.
Προκειμένου για απαλλαγή από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, το πιστοποιητικό απαλλαγής συντάσσεται σε δύο αντίτυπα:

- ένα αντίτυπο φυλάσσεται από τον αποστολέα,

- ένα αντίτυπο επισυνάπτεται στο συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο.

β) Στο σημείο 5.Β ο χώρος που δεν χρησιμοποιείται πρέπει να διαγράφεται, ώστε να είναι αδύνατη οποιαδήποτε προσθήκη.

γ) Το έγγραφο πρέπει να συμπληρώνεται ευανάγνωστα και κατά τρόπο ώστε τα αναγραφόμενα να είναι ανεξίτηλα. Δεν πρέπει να υπάρχουν σβησίματα ή διαγραφές.
Το έγγραφο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται σε γλώσσα που αναγνωρίζεται από το κράτος - μέλος υποδοχής.

δ) Εάν η περιγραφή των αγαθών και/ή των υπηρεσιών (σημείο 5.Β του πιστοποιητικού) παραπέμπει σε δελτίο παραγγελίας συνταγμένο σε γλώσσα που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος - μέλος υποδοχής, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισμός/ιδιώτης οφείλει να επισυνάπτει μετάφρασή του.

ε) Εξάλλου, εάν το πιστοποιητικό είναι συνταγμένο σε γλώσσα που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος - μέλος του υποκείμενου/αποθηκευτή, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισμός/ιδιώτης οφείλει να επισυνάπτει μετάφραση των πληροφοριών σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο σημείο 5.Β.

στ) Ως αναγνωρισμένη γλώσσα νοείται μία από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται επισήμως στο ενδιαφερόμενο κράτος - μέλος ή κάθε άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας, την οποία το ενδιαφερόμενο κράτος - μέλος δηλώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.

3. Με την προβλεπόμενη δήλωσή του στο σημείο 3 του πιστοποιητικού, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισμός/ιδιώτης παρέχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξέταση της αίτησης απαλλαγής στο κράτος - μέλος υποδοχής.

4. Με τη θεώρησή του στο σημείο 4 του πιστοποιητικού, ο οργανισμός επιβεβαιώνει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στα σημεία 1 και 3.α) του εγγράφου και πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος απαλλαγής ιδιώτης είναι μέλος του προσωπικού του.

5. α) Η παραπομπή στο δελτίο παραγγελίας (σημείο 5.Β του πιστοποιητικού) πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον την ημερομηνία και τον αριθμό της παραγγελίας. Το δελτίο παραγγελίας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 5 του πιστοποιητικού. Εάν το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους υποδοχής, το δελτίο παραγγελίας πρέπει επίσης να φέρει σφραγίδα.

β) Η αναγραφή του αριθμού μητρώου ειδικών φόρων κατανάλωσης του εγκεκριμένου αποθηκευτή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 15α παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ είναι προαιρετική. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. είναι υποχρεωτικός.

γ) Τα νομίσματα πρέπει να αναφέρονται με κωδικό, αποτελούμενο από τρία γράμματα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISOIDIS 4127 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης. (1)


(1) Ενδεικτικά, ορισμένοι χρησιμοποιούμενοι σήμερα κωδικοί νομισμάτων είναι: BEF (βελγικό φράγκο), DEM (γερμανικό μάρκο), DKK (δανική κορόνα), ESP (ισπανική πεσέτα), FRF (γαλλικό φράγκο), GBP (λίρα στερλίνα), GRD (ελληνική δραχμή), IEP (ιρλανδική λίρα), ITL (ιταλική λίρα), LUF (φράγκο Λουξεμβούργου), NLG (ολλανδικό φιορίνι), PTE (πορτογαλικό εσκούδο), ATS (αυστριακό σελίνι), FIM (φινλανδικό μάρκο), SEK (σουηδική κορόνα), USD (δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών).

6. Το γνήσιο της δήλωσης του δικαιούχου απαλλαγής οργανισμού/ιδιώτη πρέπει να βεβαιώνεται στο σημείο 6 με σφραγίδα(ες) των αρμοδίων αρχών του κράτους - μέλους υποδοχής. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να θέσουν ως όρο, για την εκ μέρους τους έγκριση, τη συγκατάθεση άλλης αρχής του ίδιου κράτους - μέλους. Η εξασφάλιση της συγκατάθεσης αυτής, επαφίεται στην αρμόδια φορολογική αρχή.

7. Για την απλούστευση της διαδικασίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει το δικαιούχο απαλλαγής οργανισμό από την υποχρέωση να ζητά επίθεση σφραγίδας σε περίπτωση απαλλαγής για επίσημη χρήση. Ο οργανισμός πρέπει να αναφέρει την εξαίρεση αυτή στο σημείο 7 του πιστοποιητικού.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης