Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 35599/8.11.2011 Μορφή, περιεχόμενο και τήρηση Εθνικού Μητρώου ΣΑΟ καθώς και διαδικασία πρώτης εγγραφής των ΑΣ, των ΕΑΣ, και των Αναγκαστικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Σχόλια: Καταργήθηκε με την 1004/135291/27.10.2014.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2011 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 35599/8.11.2011
Μορφή, περιεχόμενο και τήρηση Εθνικού Μητρώου ΣΑΟ καθώς και διαδικασία πρώτης εγγραφής των ΑΣ, των ΕΑΣ, και των Αναγκαστικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Αριθμ. 35599

Μορφή, περιεχόμενο και τήρηση Εθνικού Μητρώου ΣΑΟ καθώς και διαδικασία πρώτης εγγραφής των ΑΣ, των ΕΑΣ, και των Αναγκαστικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 2 και του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4015/2011, «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου−Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» (ΦΕΚ Α΄ 210).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την αριθμ. 3/25.10.2011, γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εποπτείας ΣΑΟ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται:

α) Η μορφή, το περιεχόμενο και η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΣΑΟ), (στο εξής Μητρώο), που συστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.1 του ν. 4015/2011.

β) Ο τύπος, το ακριβές περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων της πρώτης εγγραφής στο Μητρώο, που υποβάλλουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (στο εξής ΑΣ), οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (στο εξής ΕΑΣ) και οι Αναγκαστικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (στο εξής Αν.Σ.Ο.).

γ) Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στις ανωτέρω αιτήσεις της περ. β, καθώς και η διαδικασία καταγραφής των Οργανώσεων της ανωτέρω περ. β στο Μητρώο.

Άρθρο 2
Μορφή και περιεχόμενο του Μητρώου

1. Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται με μοναδικό αριθμό οι αντίστοιχες κατηγορίες των ΣΑΟ, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4015/2011, και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (στο εξής Δ.Ο.) του άρθρου 8 του ιδίου νόμου.

2. Ο Αριθμός Μητρώου της παρ.1 του παρόντος άρθρου απαρτίζεται από εφτά (7) ψηφία, τα οποία κατά σειρά υποδηλώνουν τα μεν τέσσερα (4) πρώτα την έδρα, σύμφωνα με την κωδικοποίηση των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, όπως αυτές ορίζονται στο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), τα δε επόμενα τρία (3) ψηφία τον αύξοντα αριθμό εγγραφής των ΣΑΟ και Δ.Ο. στην Περιφερειακή Ενότητα.

3. α) Οι ΕΑΣ που λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 26, 27 και 28 του ν.2810/2000 (ΦΕΚ Α΄ 61), καταχωρίζονται και εγγράφονται στο Μητρώο ως ΕΑΣ μόνο κατά την πρώτη εγγραφή.

β) Οι ΚΑΣΟ και οι ΚΕΣΕ που λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 30 και 29 αντίστοιχα του ν. 2810/2000, εγγράφονται και καταχωρίζονται στο Μητρώο ως κλαδικοί ΑΣ ή ΑΕΣ, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ.8 του ν. 4015/2011.

γ) Οι ΣΕ που λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.2810/2000, εγγράφονται και καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ΑΕΣ, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ.7 του ν. 4015/2011.

δ) Οι Αν.Σ.Ο. πρώτου και δευτέρου βαθμού που λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ Α΄ 149) που διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 39 του ν. 2810/2000 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄ 135) και ισχύει, καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ΑΣ και ΕΑΣ αντίστοιχα για κάθε εγγραφή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4015/2011.

ε) Οι Δ.Ο. που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4015/2011 εγγράφονται στο Μητρώο.

4. Το περιεχόμενο του Μητρώου για κάθε κατηγορία Οργανώσεων των παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου ομαδοποιείται στις ενότητες Γενικών Στοιχείων, Νομικοδιοικητικών Στοιχείων, Οικονομικών Στοιχείων, Δραστηριοτήτων και Παρατηρήσεων, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

5. Η μορφή και το περιεχόμενο των πεδίων των ενοτήτων της παρ.4 του παρόντος άρθρου διαμορφώνεται σύμφωνα με:

α) Το περιεχόμενο των πεδίων των αιτήσεων πρώτης εγγραφής του άρθρου 4 της παρούσας που καθορίζεται στο Παράρτημα του άρθρου 6 της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

β) Το καθοριζόμενο με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ.2, 5 παρ.6 και 6 παρ.3 του ν. 4015/2011, περιεχόμενο των πεδίων των λοιπών αιτήσεων πρώτης εγγραφής και των ετήσιων δηλώσεων του ν. 4015/2011 που υποβάλλουν οι ΣΑΟ.

Άρθρο 3
Τήρηση του Μητρώου

1. Η Εποπτική Αρχή επιμελείται την οργάνωση, τήρηση, λειτουργία και επικαιροποίηση του Μητρώου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4015/2011.

2. Για την πρώτη εγγραφή στο Μητρώο οι ΑΣ, οι ΕΑΣ και οι Αν.Σ.Ο. υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Μητρώο μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (στο εξής ΥΠΑΑΤ), αίτηση εγγραφής, όπως αυτή περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Η αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

4. Το Μητρώο παρέχει στη δημοσιότητα στοιχεία μόνο για την κατηγορία της ΣΑΟ και Δ.Ο., την επωνυμία, την έδρα, το εμπορικό σήμα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου.

5. Το Μητρώο ενημερώνεται με την υποβολή της αίτησης πρώτης εγγραφής, καθώς και με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις. Για κάθε μεταβολή στη νομική προσωπικότητα των ΣΑΟ ενημερώνεται το Μητρώο. Η ενημέρωση του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του ΥΠΑΑΤ.

6. Κατά τα λοιπά η τήρηση του Μητρώου καθορίζεται με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα της παρ.5 β του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 4
Διαδικασία πρώτης εγγραφής ΑΣ, ΕΑΣ και Αν.Σ.Ο. στο Μητρώο

1. Για την πρώτη εγγραφή και καταχώριση στο Μητρώο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4015/2011, οι ΑΣ, ΕΑΣ και Αν.Σ.Ο. υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2011.

2. Το περιεχόμενο της αίτησης πρώτης εγγραφής για τους ΑΣ, ΕΑΣ και Αν.Σ.Ο. περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα της παρούσας.

3. Στην αίτηση πρώτης εγγραφής, οι ΑΣ, ΕΑΣ και Αν.Σ.Ο. συμπληρώνουν τα πεδία της αίτησης και υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4015/2011 αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων:

α) Καταστατικό των ΑΣ, ΕΑΣ και Αν.Σ.Ο. και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, μετά των αντίστοιχων εγκριτικών αποφάσεων του αρμόδιου Δικαστηρίου.

β) Για την πρώτη εγγραφή υποβάλλονται ηλεκτρονικά ισολογισμοί των ΑΣ, ΕΑΣ και Αν.Σ.Ο. οικονομικών ετών 2008, 2009, 2010, από τους οποίους προκύπτει ο κύκλος εργασιών για τα αντίστοιχα έτη. και οι οικονομικές εκθέσεις των αντίστοιχων ετών, θεωρημένα αρμοδίως. Για τους ΑΣ ή τις ΕΑΣ, που έχουν ιδρυθεί εντός της τελευταίας τριετίας, υποβάλλονται τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία για τα έτη λειτουργίας τους.

γ) Αριθμό μελών και αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών όπως ισχύουν κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το θεωρημένο αρμοδίως Βιβλίο Μητρώου Μελών των ΑΣ, ΕΑΣ και Αν.Σ.Ο. και

δ) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των ΑΣ, ΕΑΣ και Αν.Σ.Ο. περί αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης, επικυρωμένο από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.

4. α) Με τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και την ολοκλήρωση της εγγραφής οι Οργανώσεις λαμβάνουν άμεσα αριθμό πρωτοκόλλου.

β) Μετά την ολοκλήρωση της κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας, οι Οργανώσεις λαμβάνουν τον Αριθμό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο του άρθρου 2 παρ. 2 της παρούσας.

5. Οι ΣΑΟ, σε κάθε συναλλαγή τους, οφείλουν να αναγράφουν στα σχετικά έγγραφα τον Αριθμό Μητρώου του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 5
Κατάταξη ΑΣ κατά την πρώτη εγγραφή − Διαγραφή από Μητρώο ΑΣ

1. Εφόσον, οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4015/2011 ΑΣ και ΕΑΣ δεν υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής, τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4015/2011, εκτός εάν το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2012 αποφασίσουν τη συγχώνευση τους με άλλο ενεργό ΑΣ ή τη μετατροπή τους σε ΑΣ ή ΑΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4015/2011.

2. Οι ΑΣ που υποβάλουν τις αιτήσεις πρώτης εγγραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας και τα τέσσερα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ.3 του άρθρου 4 της παρούσας κατατάσσονται από την Εποπτική Αρχή στις εξής κατηγορίες:

α) Ενεργοί: Οι ΑΣ που εκπληρώνουν και τα τέσσερα σημεία της παρ.3 του άρθρου 4 της παρούσας.

β) Ανενεργοί: Οι ΑΣ που δεν εκπληρώνουν και τα τέσσερα σημεία της παρ.3 του άρθρου 4 της παρούσας. Oι ΑΣ που για δύο (2) συνεχόμενες αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ανενεργοί, τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4 του ν. 4015/2011.

3. Oι ΑΣ που δεν πληρούν το σημείο δ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4015/2011, που συνίσταται στην μη επικύρωση του πρακτικού αρχαιρεσιών από δικαστικό λειτουργό, δικαιούνται να υποβάλλουν στο Μητρώο από την 1η Απριλίου 2012 ως την 30η Ιουνίου 2012 νέο πρακτικό αρχαιρεσιών του σημείου δ της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, επικυρωμένο από δικαστικό λειτουργό, προκειμένου να καταταγούν ως ενεργοί.

4. ΑΣ και ΕΑΣ οι οποίοι έχουν διεξάγει αρχαιρεσίες πριν την έναρξη ισχύος του ν.4015/2011 αποστέλλουν το πρακτικό των αρχαιρεσιών αυτών.

5. Οι ΑΣ διαγράφονται από το Μητρώο μόνο μετά την οριστική εκκαθάριση τους.

Άρθρο 6
Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 7

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης