Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1089/11.3.1997 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ.πρωτ.1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασής μας (ΦΕΚ 18 Β/17.1.1997)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1089/11.3.1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ.πρωτ.1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασής μας (ΦΕΚ 18 Β/17.1.1997)


 Αθήνα 11 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.:1018334/670/256/Α0014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- 14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.-ΤΜΗΜΑΤΑ Α/II & Γ'
- 15η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
- 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε'
- 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ.: 1089

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α'), όπως ισχύουν και ειδικότερα:
α) της περίπτωσης κστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18,
β) των περιπτώσεων β', τρίτο εδάφιο και ε' της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 20,
γ) των περιπτώσεων α', β', δ' και ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 23,
δ) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27,
ε) του άρθρου 32, σχετικά με τις απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α. επιχειρήσεις,λόγω κύκλου εργασιών και
στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α').
3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - ΦΕΚ 84 Α').
4. Την απόφασή μας με αριθ. Σ.3044/135/ΠΟΛ.309/1986 (ΦΕΚ 734 Β').
5. Την αριθμ. 1107147/1239/Α006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β'/9.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
6. Την απόφασή μας με αριθ. 1052999/4190/0014/"Επιστροφή ή απαλλαγή του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα για χώρα εκτός Κοινότητας".
7. Τις διατάξεις των δευτέρου, τρίτου και τέταρτου εδαφίων του σημείου 2 του άρθρου 15 της έκτης οδηγίας Φ.Π.Α. (), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 1 της οδηγίας 95/7/ΕΚ (L 102/5.5.1995) "Δεύτερη οδηγία απλούστευσης του μεταβατικού καθεστώτος Φ.Π.Α.".
8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών επιστροφής ή άμεσης απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές αγαθών που πραγματοποιούν μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ της Κοινότητας ταξιδιώτες, που αναχωρούν απευθείας από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ για χώρα εκτός Κοινότητας.

9. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων της με αρ. πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/ Α.Υ.Ο.
10. Οτι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, διότι αφορά διαδικασία εφαρμογής του Ν.1642/1986.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
1. Η περίπτωση γ' του άρθρου 3 της απόφασής μας
1138050/4885/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.2.1996 (ΦΕΚ 18 Β'/17.1.1997) αντικαθίσταται ως εξής:

"γ) Να προσκομίσει, εφόσον πρόκειται για άμεση απαλλαγή από Φ.Π.Α., ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός του, τα πωληθέντα αγαθά στο τελωνείο εξόδου από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. γ' του άρθρου 6 της παρούσας, συνοδευόμενα με δελτίο αποστολής, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11
του Κ.Β.Σ., στο οποίο, εκτός των άλλων, θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης λιανικής πώλησης των αγαθών".

2. Στην ίδια ως άνω απόφασή μας προστίθεται άρθρο 10, ως εξής:

"Αρθρο 10
1. Τα αναφερόμενα στοιχεία, στο συνημμένο υπόδειγμα της απόδειξης λιανικής πώλησης της περίπτ. β' του άρθρου 3 της παρούσας, αποτελούν τα ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται να αναγράφονται από τον πωλητή, για τη διαδικασία επιστροφής ή άμεσης απαλλαγής από το Φ.Π.Α., κατά περίπτωση. Ο πωλητής δύναται, για οργανωτικούς λόγους, να προσθέτει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.

2. Το προαναφερόμενο υπόδειγμα έχει την έννοια της υπόμνησης των απαιτουμένων στοιχείων και δεν είναι περιοριστικό ως προς το μέγεθος, τη γραμμογράφηση και τη δομή του. Για την αναγραφή των απαιτουμένων στοιχείων δεν αποκλείεται η χρήση του χώρου της πίσω πλευράς αυτού.

3. Ο οριζόμενος "χώρος για χρήση από το Τελωνείο", όπου τίθεται η σφραγίδα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή προς επιβεβαίωση της εξαγωγής των αγαθών, φέρεται μόνον επί του πρώτου αντιτύπου της απόδειξης λιανικής πώλησης.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, όπως στην περίπτωση έκδοσης του οικείου φορολογικού στοιχείου σε χημικό χαρτί, ο χώρος αυτός θα διαγράφεται, με ευθύνη του πωλητή - εκδότη του φορολογικού στοιχείου από το δεύτερο αντίτυπο "για τον πελάτη" εντύπως, με σφραγίδα ή χειρόγραφα, με τη λέξη "ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ".

Αρθρο 2
Μεταβατική διάταξη
Προκειμένου για την εφαρμογή, καθώς και την οριστικοποίηση των διαδικασιών,κατά περίπτωση, της επιστροφής ή της άμεσης απαλλαγής από το Φ.Π.Α., γίνονται δεκτά μέχρι 30.6.1997 και παραστατικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την αριθμ. 1052999/4190/0014/απόφασή μας.

Αρθρο 3
Εναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.3.1997, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης