Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αριθ. 11/31.10.2011 Μητρώο Εργοδοτών - Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Α' εξαμήνου 2011. Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2011 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αριθ. 11/31.10.2011
Μητρώο Εργοδοτών - Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Α' εξαμήνου 2011. Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004

Αθήνα, 31/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.oga.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 /2011

ΘΕΜΑ: «Μητρώο Εργοδοτών - Υπόχρεοι εργοδότες για ασφαλιστικές εισφορές Α' εξαμήνου 2011. Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004»

Καταστάσεις Εργοδοτών και Ασφαλισμένων του Ν. 3232/2004

Σας στέλνουμε, για ενημέρωσή σας, Καταστάσεις της Τοπικής / Δημοτικής Κοινότητάς σας με τα Μητρώα Εργοδοτών - Υπόχρεους Εργοδότες για τις ασφαλιστικές εισφορές του Α' εξαμήνου 2011 και τα Μητρώα Ασφαλισμένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004, όπως αυτές ισχύουν.

Οι Καταστάσεις αποτελούνται από τρία μέρη:

Α' Mέpoς: ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ/Δ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Αναφέρονται, με αλφαβητική σειρά, όλοι οι εργοδότες με έδρα την Τοπ./Δημ. Κοινότητα (και οι ανενεργείς επιχειρήσεις) και συγκεκριμένα:
—  Ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) με τον αντικώδικά του και η Επωνυμία τής επιχείρησης ή το Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο του φυσικού προσώπου.
—  Το σύνολο του οφειλόμενου ποσού. (Σε περίπτωση που δεν οφείλονται εισφορές ή υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο, εμφανίζονται, ανάλογα, το μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.)
—  Η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας (ένδειξη «ΝΑΙ» - «ΟΧΙ»), για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ρυθμίσει τις εισφορές τους.
—  Παρατηρήσεις (μεταξύ αυτών και η πληροφορία για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών).

Β' Mέpoς: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ/Δ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Αναγράφονται περιληπτικά τα στοιχεία κάθε εργοδότη - επιχείρησης (επωνυμία / ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) και κάτω από τα στοιχεία αυτά αναφέρονται, με αλφαβητική σειρά, όλοι οι ασφαλισμένοι που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στην επιχείρηση, με τα στοιχεία τους (Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου - ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ονομαστικά στοιχεία, έτος γέννησης, κατηγορία ασφάλισης, Κ.Α. Τ/Δ Κοινότητας κατοικίας του ασφαλισμένου).

Στις «Παρατηρήσεις - Τελευταία Ασφαλιστική Κατάσταση» αναγράφεται, ανάλογα με την περίπτωση, η τελευταία ασφαλιστική κατάσταση του απασχολούμενου («ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ή «ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ.........»).

Γ' Μέρος: ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 7 του Ν.3232/2004, ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ Τ/Δ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Αναφέρονται, με αλφαβητική σειρά, όλοι οι ασφαλισμένοι κατά τις ως άνω διατάξεις, που κατοικούν στην Τ/Δ Κοινότητα, ανεξαρτήτως του τόπου απασχόλησής τους, με τα στοιχεία τους (Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου - ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ονομαστικά στοιχεία, έτος γέννησης, κατηγορία ασφάλισης) και τα στοιχεία του τελευταίου εργοδότη τους (ΑΜΕ, Επωνυμία / Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο).

Στη τελευταία στήλη αναγράφεται, ανάλογα με την περίπτωση, η τελευταία ασφαλιστική τους κατάσταση («ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ή «ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ........»).

2. Ειδοποιητήρια Καταβολής Ασφαλιστικής Εισφοράς

Σε όλες τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στις Καταστάσεις, έχουν αποσταλεί ειδικά ειδοποιητήρια καταβολής εισφοράς του Α' εξαμήνου 2011.

Ως ληκτική ημερομηνία πληρωμής των εισφορών του Α' εξαμήνου 2011 έχει οριστεί η 30-11-2011.

Σημειώνουμε ότι για την πληρωμή των εισφορών των μισθωτών - ανειδίκευτων εργατών χρησιμοποιούνται ειδικά ειδοποιητήρια, τα οποία τυπώνονται επί απλού μηχανογραφικού χάρτου, έχουν Κωδικό ΑΤΕ Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) 640 και αποστέλλονται από τον ΟΓΑ στις επιχειρήσεις.

Υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.

-Επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών
Στις επιχειρήσεις αυτές έχουν αποσταλεί ειδοποιητήρια στα οποία αναγράφεται το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών.

-Επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών
Στις επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τις εισφορές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 καθώς και στις Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3460/2006 και Ν.3581/2007, έχουν αποσταλεί ειδικά ειδοποιητήρια καταβολής εισφοράς, στα οποία αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά των πληρωτέων εισφορών (ποσό τρέχουσας εισφοράς, τρέχουσας δόσης και τυχόν ληξιπρόθεσμης δόσης).

Επισημαίνουμε ότι το έντυπο για την ΑΤΕ με ΚΜΠ 640 δεν εκδίδεται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ. Σε περίπτωση απώλειας ή μη έγκαιρης παραλαβής του ειδοποιητηρίου, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να ζητά την επανέκδοσή του ΜΟΝΟ από τον ΟΓΑ.

Επισημαίνουμε επίσης ότι το έντυπο για την ΑΤΕ με ΚΜΠ 639 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή εισφορών εργοδοτών. Το έντυπο αυτό (ΚΜΠ 639) χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για πληρωμή εισφορών αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων και σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 640.

3. Πληρωμή Εισφορών

Η πληρωμή των εισφορών αυτών γίνεται μόνο μέσω της ΑΤΕ, με την προσκόμιση του ειδικού ειδοποιητηρίου και φωτοαντιγράφου αυτού για την ΑΤΕ. Ο καταθέτης επιβαρύνεται με την αμοιβή της Τράπεζας.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει, μέχρι τη ληκτική ημερομηνία πληρωμής, το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών ή, εφόσον έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, το σύνολο των αναλογουσών στη ρύθμιση εισφορών. Σε περίπτωση που αδυνατεί να τις καταβάλει εφάπαξ, μπορεί να τις καταβάλει και τμηματικά, μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, με το ίδιο ειδοποιητήριο.

Αν η επιχείρηση οφείλει εισφορές κάτω των € 15, δεν υποχρεούται σε άμεση εξόφληση της οφειλής. (Στην περίπτωση μη εξόφλησης, οι οφειλόμενες εισφορές ζητούνται αναπροσαρμοσμένες, με το επόμενο ειδοποιητήριο.)

Εκπρόθεσμη πληρωμή εισφορών για επιχειρήσεις που δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους

Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του συνόλου της οφειλής μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, ο υπόχρεος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες πλέον οφειλές του - ή και μέρος αυτών - και μετά τη ληκτική ημερομηνία, με το ίδιο εκπρόθεσμο ειδοποιητήριο, δεν θεωρείται όμως ασφαλιστικά ενήμερος. Προκειμένου να χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα, στην περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, ακολουθείται ειδική διαδικασία την οποία περιγράφουμε παρακάτω (Κεφ. 4 - Έκδοση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τις εισφορές τους πρέπει να εξοφλούν εμπρόθεσμα τις αναλογούσες στη ρύθμιση εισφορές, διαφορετικά εκπίπτουν της ρύθμισης.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα

Στο Α' Μέρος των Καταστάσεων που αποστέλλονται υπάρχει ειδική στήλη για την «Ασφαλιστική Ενημερότητα» των εργοδοτών με την ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», ανάλογα με το εάν οφείλονται ή όχι ληξιπρόθεσμες εισφορές.

Στις επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, δεν έχει τεθεί καμία ένδειξη, ενώ σε όσες επιχειρήσεις δεν αποστέλλονται πλέον ειδοποιητήρια (π.χ. ανενεργείς), έχει τεθεί παύλα « - ».

Ασφαλιστικά ενήμερες θεωρούνται:

α) οι επιχειρήσεις που δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές ή οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές μέχρι € 15. Εάν κάποια επιχείρηση έχει και υποκαταστήματα, είναι ασφαλιστικά ενήμερη εφόσον όλες οι μονάδες της (έδρα και υποκαταστήματα) έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις ληξιπρόθεσμες εισφορές τους.

β) Οι επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Εάν κάποια επιχείρηση έχει και υποκαταστήματα, είναι ασφαλιστικά ενήμερη, εφόσον όλες οι μονάδες της που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους - έδρα και υποκαταστήματα - τηρούν τους όρους της ρύθμισης.

Έκδοση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

Σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικά ενήμερες, πλην εκείνων που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, έχουν αποσταλεί βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, χορηγούνται και από τους αρμόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ, αφού βεβαίως διαπιστωθεί προηγουμένως η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το ειδικό έντυπο έχει αποσταλεί με την εγκύκλιο μας αριθ. 8/2006 και μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr). στην εφαρμογή για τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, στο μενού Υπηρεσίες - Ψηφιακά έντυπα.

Επισημαίνουμε ότι η ένδειξη «ΝΑΙ» που υπάρχει στις Καταστάσεις για τις ασφαλιστικά ενήμερες επιχειρήσεις (Α' Μέρος, στήλη «Ασφαλιστική Ενημερότητα»), ισχύει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής των τρεχουσών εισφορών (30-11-2011).

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει εξοφλήσει τις εισφορές του (στη στήλη «Ασφαλιστική Ενημερότητα» των Καταστάσεων αναγράφεται η ένδειξη «ΟΧΙ»), μπορεί να λάβει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, εφόσον καταβάλει εμπρόθεσμα, με το ειδοποιητήριο που του έχει αποσταλεί (ΚΜΠ 640), όλες τις οφειλές του και προσκομίσει στον Ανταποκριτή ΟΓΑ το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης της ΑΤΕ.

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει το σύνολο της οφειλής του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής (30 - 11-2011) και θέλει να του χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα, θα πρέπει να ερωτηθεί η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική ή αρμόδια Περιφερειακή), η οποία θα υπολογίσει την οφειλή και θα ενημερώσει εγγράφως (με FAX) τον ενδιαφερόμενο για το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην ΑΤΕ με το εκπρόθεσμο ειδοποιητήριο και να καταβάλει όχι το ποσό που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο αλλά το ποσό που θα αναφέρεται ως «πληρωτέο ποσό» στο έγγραφο του ΟΓΑ (FAX). Μετά την καταβολή του ποσού αυτού ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να λάβει τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να προσκομίσει στον Ανταποκριτή ΟΓΑ το ειδοποιητήριο, το γραμμάτιο πληρωμής της ΑΤΕ και το ως άνω έγγραφο του ΟΓΑ (FAX).

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους για να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδια Περιφερειακή).

5. Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών

Οι εργοδότες - επιχειρήσεις που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες εισφορές τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ, το οποίο έχει επισυναφθεί στην εγκύκλιο μας αριθ. 5/2010 και μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας.

6. Ποσά εισφορών

Κατωτέρω σας παραθέτουμε τα ποσά εισφορών έτους 2011 για τους μισθωτούς - ανειδίκευτους εργάτες και τους μετακλητούς αλλοδαπούς.

Μηνιαία εισφορά έτους 2011 μισθωτού-ανειδίκευτου εργάτη και μετακλητού αλλοδαπού

Α) Για το διάστημα από 1-1-2011 έως 30-9-2011*

Ασφαλιστική Κατηγορία

Ποσά Κατηγοριών

Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου σε€

Μηνιαία εισφορά εργοδότη

Σύνολο μηνιαίας εισφοράς **

Για

σύνταξη

Για

ασθένεια

Για ΛΑΕ

Σύνολο

5η

985,47

68,98

24,64

2,88

96,50

68,98

165,48

6η

1.141,43

79,90

28,54

2,88

111,32

79,90

191.22

7η

1.296,22

90,74

32,41

2,88

126,03

90,74

216,77Β) Για το διάστημα από 1-10-2011 έως 31-12-2011*

Ασφαλιστική Κατηγορία

Ποσά Κατηγοριών

Μηνιαία εισφορά ασφαλισ

μένου σε €

Μηνιαία εισφορά εργοδότη

Σύνολο μηνιαίας εισφοράς **

Για

σύνταξη

Για

ασθένεια

Για ΛΑΕ

Σύνολο

5η

985,47

68,98

24,64

2,97

96,59

68,98

165,57

6η

1.141,43

79,90

28,54

2,97

111,41

79,90

191,31

7η

1.296,22

90,74

32,41

2,97

126,12

90,74

216,86* Η Εισφορά για το ΛΑΕ αναπροσαρμόστηκε από 1-10-2011.

** Υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των εισφορών είναι ο εργοδότης

Προκαταβολή εισφορών μετακλητών

Επισημαίνουμε, ότι για τους μετακλητούς αλλοδαπούς προκαταβάλλονται εισφορές ενός τριμήνου, μόνο μία φορά (εντός 10ημέρου από την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα και πριν από την υποβολή των απαιτούμενων για την ασφάλιση δικαιολογητικών). Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου μετάκλησης - απασχόλησης δεν προκαταβάλλονται, αλλά εξοφλούνται μετά την εγγραφή του αλλοδαπού στα Μητρώα Ασφαλισμένων, με το ειδικό ειδοποιητήριο που αποστέλλεται από τον ΟΓΑ στον υπόχρεο εργοδότη, κατά την αμέσως επόμενη της εγγραφής εξαμηνιαία αποστολή ειδοποιητηρίων.

7. Άλλες οδηγίες - επισημάνσεις

- Όπως διαπιστώνουμε από τον έλεγχο των υποθέσεων που αποστέλλονται στον ΟΓΑ για την εγγραφή εργοδοτών - επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοδοτών και απασχολουμένων στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου, σε πολλές περιπτώσεις είτε δεν επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. λείπει το νομίμως θεωρημένο αντίγραφο καταστατικού, το φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής αλλοδαπού απασχολούμενου, η αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ κ.α.) είτε υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις στα έντυπα της απογραφής (π.χ. συμπληρώνεται και αποστέλλεται μόνο το έντυπο Α2 και όχι και το έντυπο ΑΙ για την απογραφή του εργοδότη, δεν συμπληρώνεται το είδος της απογραφόμενης μονάδας, δεν τίθεται ο ίδιος αριθμός πρωτοκόλλου στα έντυπα ΑΙ, Α2 και στα Δελτία Απογραφής Ασφαλισμένων, δεν αναγράφεται το έτος έναρξης προηγούμενης ασφάλισης του απασχολούμενου κ.λ.π). Επίσης έχουν παρατηρηθεί λάθη στο είδος της απογραφόμενης μονάδας (π.χ. εταιρείες - κωδ.99 - απογράφονται ως φυσικά πρόσωπα-κωδ.98). Για να αποφεύγονται καθυστερήσεις που οφείλονται σε τέτοια λάθη ή παραλείψεις, παρακαλούμε, κατά την απογραφή των απασχολουμένων και των εργοδοτών τους, να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της εγκυκλίου μας αριθ. 11/2004.

- Για την εγγραφή στα Μητρώα εργοδοτών των επιχειρήσεων - εκμεταλλεύσεων που δεν είναι ατομικές (δηλ. συμπλοιοκτησιών, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. - Ε.Ε.), πέραν των δικαιολογητικών που αναγράφονται στην εγκύκλιο μας αριθ. 11/2004 θα πρέπει να υποβάλλεται απαραιτήτως και η άδεια έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εντύπου Α2 θα πρέπει να χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μόνο στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απογραφή τόσο της επιχείρησής του όσο και των απασχολουμένων σ' αυτή.

- Ημεδαποί και υπήκοοι τρίτων χωρών που απασχολούνται ως αλιεργάτες στη μέση και παράκτια αλιεία ή ως εργάτες ιχθυοκαλλιεργειών και υδατοκαλλιεργειών απαιτείται να υποβάλλουν πέραν των άλλων δικαιολογητικών και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας.

Ενημέρωση του ΟΓΑ για τις μεταβολές

Οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν τον ΟΓΑ το ταχύτερο δυνατόν, μέσω του αρμόδιου Ανταποκριτή, για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στην επιχείρησή τους, όπως π.χ. για την αλλαγή της νομικής μορφής της επιχείρησης, του Α.Φ.Μ της, της επωνυμίας της, της έδρας - διεύθυνσής της, του νομίμου εκπροσώπου της, καθώς και για τη δημιουργία νέου Υποκ/τος, για τυχόν απορροφήσεις, συγχωνεύσεις, για τη διακοπή των εργασιών της κ.α.

Περαιτέρω, πρέπει να ενημερώνουν τον ΟΓΑ και για κάθε μεταβολή που αφορά στους απασχολούμενους στην επιχείρησή τους, όπως είναι η αλλαγή δραστηριότητας - ειδικότητας, η μετακίνηση σε άλλο υποκατάστημα, η ασφάλιση σε άλλο Ταμείο, η διακοπή απασχόλησης κ.λπ.

Παρακαλούμε για τις μεταβολές αυτές να επισυνάπτονται τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Ειδικότερα σε περίπτωση διακοπής απασχόλησης εργαζομένου σε επιχείρηση - εκμετάλλευση, ο εργοδότης οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την αποχώρηση ή την απόλυση του απασχολουμένου να ενημερώσει την Κεντρική ή την Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ, μέσω του αρμόδιου Ανταποκριτή καταθέτοντας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας σύμβασης Ο.Α.Ε.Δ.

Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει αναγγελία θα πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Υπεύθυνη δήλωση α) του εργοδότη και β) του απασχολουμένου θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους, από την οποία θα προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και η αιτία διακοπής της απασχόλησης. Σε περίπτωση αποχώρησης αλλοδαπού (μετακλητού ή μη) από τη χώρα, η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θα πρέπει να φέρει θεώρηση και από την αρμόδια Περιφέρεια, ότι αυτή έχει λάβει γνώση για τη διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αλιεργατών, αντί των παραπάνω Υπευθύνων Δηλώσεων, μπορεί να υποβάλλεται φωτοαντίγραφο ημερολογίου σκάφους θεωρημένο από την Αρμόδια Λιμενική Αρχή, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η έναρξη και η διακοπή της απασχόλησης του εργαζομένου,.
Επισημαίνουμε, ότι στις περιπτώσεις ασφαλισμένων κατά τις διατάξεις του Ν. 3232/2004 που διακόπτουν την απασχόλησή τους ως μισθωτοί και απασχολούνται στη συνέχεια ως αυτοτελώς απασχολούμενοι (αγρότες - αγρεργάτες κ.λπ.), απαιτείται η υποβολή νέου Δελτίου Απογραφής Ασφαλισμένου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να επανεγγραφούν στα Μητρώα ως αυτοτελώς απασχολούμενοι. Στο επάνω μέρος του δελτίου απογραφής θα πρέπει να αναγράφεται με κόκκινο στυλό «ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ του Ν.3232/2004, Α.Μ.......»

Η παρούσα αποστέλλεται προς τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, που έχουν απογράψει επιχειρήσεις - απασχολουμένους κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004.

Στις Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες που δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εργοδοτών, αλλά είναι ο τόπος μόνιμης κατοικίας ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις με έδρα διαφορετική Τ/Δ Κοινότητα, αποστέλλονται, συνημμένα με την παρούσα, Καταστάσεις που περιλαμβάνουν μόνο το Γ' Μέρος.
Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης