Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1077/20.2.1997 Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων έτους 1995, προς έλεγχο


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1077/20.2.1997
Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων έτους 1995, προς έλεγχο
Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων έτους 1995, προς έλεγχο
1003829/119/0014/ΠΟΛ.1077/20.2.1997

Ι. Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων "Α" και "Β"


Υστερα από μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων, που προκύπτουν με βάση τους ανά τρίμηνο υποβληθέντες ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων από επιχειρήσεις άλλων Κρατών - Μελών, κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.-31.12.1995 και των προσωρινών δηλώσεων των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, που υπέβαλαν οι ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, συντάχθηκαν δύο μηχανογραφικές καταστάσεις "Α" και "Β", τις οποίες σας στέλνουμε για έλεγχο.

1. Αναλυτική κατάσταση "Α"

Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησαν οι Ελληνες υποκείμενοι κατά το έτος 1995, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τους τριμηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, που υπέβαλαν οι προμηθεύτριες επιχειρήσεις των άλλων Κ-Μ και τις αντίστοιχες προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους
1995, που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.
Σημειώνεται ότι, στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται μόνο εκείνοι οι υποκείμενοι για τους οποίους βρέθηκε αρνητική διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων ποσών συνολικά και για τα 4 τρίμηνα του έτους 1995 και συγκεκριμένα:

- Οταν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 15.000.000 δρχ. ή

- Οταν η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των δηλουμένων από τους Ελληνες αγοραστές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και των αντίστοιχων ενδοκοινοτικών παραδόσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων που υπέβαλαν, για την ίδια χρονική περίοδο, οι Κοινοτικοί προμηθευτές, είναι πάνω από 5% και το συνολικό ποσό της διαφοράς αυτής υπερβαίνει το ποσό του
1.000.000 δραχμών.

Για κάθε επιχείρηση εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: ο Α.Φ.Μ., η Επωνυμία, η Διεύθυνση, το τρίμηνο (στήλη 1), κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, το Κράτος - Μέλος προέλευσης των αγαθών (στήλη 2). Η ύπαρξη εργασίας φασόν (ένας αστερίσκος *) ή όταν οι αξίες των στηλών 4 και 5 αφορούν όλο το έτος και όχι συγκεκριμένο τρίμηνο (δύο αστερίσκοι **). (Στην περίπτωση που συμβαίνουν και τα δύο παραπάνω θα υπάρχουν τρεις αστερίσκοι ***) (στήλη 3). Η αξία ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εκφρασμένη στο νόμισμα της χώρας προέλευσης των αγαθών (στήλη 4) (σημειώνεται ότι οι αξίες αποκτήσεων από Ιταλία είναι σε χιλιάδες ITL).
Πέραν των ανωτέρω, αναγράφεται ακόμα η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εκφρασμένη σε δραχμές με τη μικρότερη ισοτιμία της τιμής πώλησης συναλλάγματος για κάθε χώρα προέλευσης και συνολικά ανά τρίμηνο, σύμφωνα με τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες των κοινοτικών προμηθευτών (στήλη 5), η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων για κάθε ένα από τα τέσσερα τρίμηνα του έτους 1995, καθώς και για το σύνολο του έτους, όπως αυτή δηλώθηκε με τις προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. από την ελληνική επιχείρηση (στήλη 6) και η προκύψασα διαφορά (απόκλιση) μεταξύ των στηλών 5 και 6 (στήλη 7).

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις εκείνες που το ΚΕ.Π.Υ.Ο. έχει υπόνοιες ότι υπάρχει λάθος πληκτρολόγησης στις προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α., υπάρχει αστερίσκος δίπλα από το συνολικό ποσό "Σύνολο έτους προσωρινών" των
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων έτους 1995 που δήλωσε η ελληνική επιχείρηση (στήλη 6). Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης των προσωρινών δηλώσεων Φ.Π.Α. από τους υπόχρεους, τόσο η στήλη 6, όσο και η στήλη 7 θα είναι λανθασμένες.

2. Αναλυτική κατάσταση "Β"

Η αναλυτική αυτή κατάσταση περιλαμβάνει ενδοκοινοτικές αποκτήσεις του έτους 1995, με βάση τις ανά μήνα υποβληθείσες προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 1995, όπως προκύπτουν από τις σχετικές καταχωρήσεις του ΚΕ.Π.Υ.Ο. Για κάθε επιχείρηση θα εμφανίζονται τα εξής στοιχεία:

Ο Α.Φ.Μ., η Επωνυμία, η Διεύθυνση, η εγγραφή της εν λόγω επιχείρησης στο μητρώο VIES (με την ένδειξη VIES) ή μόνο στο Εθνικό Μητρώο Φ.Π.Α. (με ένδειξη Φ.Π.Α.), η ημερομηνία υποβολής της προσωρινής δήλωσης, το ποσό (σε δραχμές) της ενδοκοινοτικής απόκτησης, καθώς και ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης.

Σημείωση: Η κατάσταση "Β" αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα για τον κατά τρίμηνο έλεγχο της κατάστασης "Α", γι' αυτό πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη αναζήτηση των δεδομένων και των δύο καταστάσεων.

ΙΙ. Αντικείμενο και ενέργειες ελέγχου

1. Ενέργειες: Με την παραλαβή των συναποστελλομένων καταστάσεων, πρέπει να προβείτε στη διενέργεια προσωρινού ελέγχου των υποκειμένων, που αναγράφονται στην κατάσταση "Α", λαμβάνοντας υπόψη και τα βοηθητικά στοιχεία της κατάστασης "Β".

Ο έλεγχος αυτός θα συνίσταται, κατ' αρχήν, στη διαπίστωση αν το ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που αναγράφεται στη στήλη 6 της κατάστασης "Α" (αθροιστικά ανά τρίμηνο) και στην κατάσταση "Β" (αναλυτικά ανά φορολογική περίοδο), συμφωνεί με τα ποσά των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που πράγματι προκύπτουν από τα αντίγραφα των προσωρινών δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το έτος 1995. Για τη συμφωνία του ποσού αυτού θα λαμβάνονται υπόψη και ποσά που προκύπτουν με τυχόν υποβληθείσες εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις, που αφορούν την παραπάνω χρονική περίοδο.

2. Αν η συνολική διαφορά μεταξύ των στηλών 5 μείον 6, είναι μικρότερη του ενός εκατομμυρίου δραχμών (1.000.000 δρχ.), ο έλεγχος δεν θα συνεχιστεί. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προσωρινός έλεγχος θα συνεχιστεί και θα γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

2.1. Για τη διεξαγωγή του ελέγχου θα συγκεντρωθούν τα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγια) των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ανά χώρα προέλευσης. Θα ελεγχθεί, κατ' αρχήν, η ημερομηνία έκδοσής τους, ώστε να διαπιστωθεί ποιο συγκεκριμένο τρίμηνο του έτους 1995 αφορούν, ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταχώρησής τους στα βιβλία του υποκειμένου. Οταν στα παραστατικά αυτά στοιχεία η αξία αναγράφεται σε ξένο νόμισμα, θα μετατρέπεται σε δραχμές, σύμφωνα με την ελαχίστη ισοτιμία της τιμής πώλησης συναλλάγματος του τριμήνου (βλέπε συνημμένα Πίνακα Ι) μέσα στο οποίο εκδόθηκε το κάθε παραστατικό. Στη συνέχεια, θα αθροιστούν οι αξίες σε δραχμές όλων των παραστατικών, κατά χώρα και τρίμηνο. Ετσι, θα διαπιστώσετε σε ποια ή σε ποιες χώρες και τρίμηνο υπάρχει απόκλιση. Το άθροισμα αυτό, που θα είναι εκφρασμένο σε δραχμές, θα συγκριθεί με τα επί μέρους κατά χώρα συνολικά ποσά της στήλης 5 της κατάστασης "Α".

2.2. Στη συνέχεια, θα συγκρίνετε το ανά τρίμηνο άθροισμα της στήλης 5 της κατάστασης "Α" (δηλ. το σύνολο των δραχμοποιημένων ενδοκοινοτικών παραδόσεων των κοινοτικών προμηθευτών του συγκεκριμένου τριμήνου) με το σύνολο της στήλης 6 της ίδιας κατάστασης (δηλ. με το σύνολο των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που δηλώθηκαν από την επιχείρηση με τις προσωρινές δηλώσεις του ίδιου τριμήνου). Στον έλεγχο αυτό θα βοηθηθείτε από τα δεδομένα της κατάστασης "Β", που είναι εκφρασμένα σε δραχμές ανά φορολογική περίοδο.

2.3. Υστερα από τις συγκρίσεις που θα πραγματοποιήσετε με βάση τα αναφερόμενα ανωτέρω 2.1 και 2.2, εφόσον διαπιστωθούν διαφορές, θα συμπληρωθεί, ανά χώρα, το συνημμένο υπόδειγμα 2, το οποίο και θα αποστέλλεται με fax στη 14η Διεύθυνση Φ.Π.Α. - Τμήμα Α', Γραφείο V.I.E.S., στους αριθμούς 01/36.37.156 και 01/36.37.103.
Σημειώνεται ότι, με το ως άνω υπόδειγμα θα ζητούνται από τη Διεύθυνσή μας σχετικές πληροφορίες για τις αγορές που πραγματοποίησε ο συγκεκριμένος φορολογούμενος από συγκεκριμένο Κ-Μ κατά το οικείο τρίμηνο που διαπιστώθηκε η απόκλιση.

2.4. Μετά τη λήψη της απάντησης που θα σας δοθεί στο πιο πάνω ερώτημα από την Υπηρεσία μας, θα καλείται ο φορολογούμενος να αιτιολογήσει την απόκλιση που διαπιστώθηκε στις δηλωθείσες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησε από τους συγκεκριμένους προμηθευτές. Εάν ο φορολογούμενος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις συγκεκριμένες αποκλίσεις, θα συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, το έντυπο 049 Α' ή Β' Φ.Π.Α. "Δελτίο ελέγχου Φ.Π.Α. ενδοκοινοτικών συναλλαγών" με τα υπάρχοντα στον Ελληνα αγοραστή παραστατικά. Στη θέση "Παρατηρήσεις" θα αναγράφεται κατά τρίμηνο το σύνολο της αξίας των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων του Ελληνα αγοραστή από το συγκεκριμένο προμηθευτή, σύμφωνα με τα στοιχεία των στηλών 4 και 5 της κατάστασης "Α" και η απόκλιση η οποία υπάρχει στο νόμισμα της χώρας προέλευσης των αγαθών. Το δελτίο αυτό θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Φ.Π.Α. και Ε.Φ. και στους ίδιους όπως παραπάνω αριθμούς fax, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1109959/9048/0014/ΠΟΛ.1309/21.9.1993.

2.5. Σε περίπτωση που, από την απάντηση που θα λάβουμε από το Κ-Μ, προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα παροχής πληροφοριών, προκύπτει συμφωνία με τα παραστατικά της ελληνικής επιχείρησης, θα συντάσσεται έκθεση ελέγχου και η υπόθεση θα τίθεται στο αρχείο, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

2.6. Εάν οι δηλωθείσες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από την Ελληνική επιχείρηση, με βάση τα παραστατικά του προμηθευτή, που επιδείχθηκαν κατά τον έλεγχο, υπολείπονται αυτών που δηλώθηκαν από τον αλλοδαπό προμηθευτή, βάσει των στηλών 4 και 5 της κατάστασης "Α", τότε θα μας γνωστοποιείτε το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή, εάν διαπιστωθεί ότι η διαφορά οφείλεται σε στοιχεία που δεν επέδειξε κατά τον έλεγχο ή σε μη καταχώρηση ορισμένων από αυτά στα βιβλία της ή στην ανακριβή καταχώρηση αυτών, τότε θα καλείται ο φορολογούμενος να υποβάλει συμπληρωματική προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α., για τη φορολογική περίοδο κατά την οποία διαπιστώθηκε η απόκλιση, καθώς και συμπληρωματική εκκαθαριστική δήλωση.

Ειδικά, στις περιπτώσεις που την ενδοκοινοτική απόκτηση την πραγματοποίησαν πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και δεν υπέβαλαν τη σχετική δήλωση και, κατά συνέπεια, δεν κατέβαλαν τον οφειλόμενο φόρο, θα συντάσσεται προσωρινή πράξη προσδιορισμού Φ.Π.Α. και θα βεβαιώνεται ο
αναλογών φόρος με τις ανάλογες προσαυξήσεις και πρόστιμα, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 47 και 48 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

Εξυπακούεται ότι, στις ανωτέρω περιπτώσεις θα συντάσσεται και σχετική έκθεση Κ.Β.Σ. και θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων 32 έως 34 του Π.Δ.186/1992 περί Κ.Β.Σ.

2.7. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο αρνηθεί ότι πραγματοποίησε, συνολικά ή μερικά, την απόκτηση αγαθών με βάση τα επιπλέον ή τα με διαφορετική αξία παραστατικά, θα του ζητείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986. Με τη δήλωση αυτή θα βεβαιώνει ότι δεν απέκτησε από τους συγκεκριμένους προμηθευτές (των οποίων θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. και το πρόθεμα της χώρας τους) τα αγαθά που αναφέρονται στα παραστατικά αυτά ή ότι η αξία αυτή δεν ήταν η αναγραφόμενη στην κατάσταση "Α". Κατά την υποβολή της δήλωσης θα γνωστοποιείται στο φορολογούμενο ότι αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης Ν.1599/1986 που θα
υποβάλει, θα κοινοποιηθεί, δια μέσου της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής του Κ-Μ, στο συγκεκριμένο προμηθευτή από τον οποίο αρνείται ότι πραγματοποίησε την απόκτηση των αγαθών ή ότι δεν απέκτησε τα αγαθά αυτά, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στην κατάσταση αξίες.
Η υπεύθυνη αυτή δήλωση, αφού πρωτοκολληθεί, θα λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη κατά τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου.
Φωτοτυπία του "Δελτίου Παροχής Πληροφοριών Φ.Π.Α. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ" - ΕΝΤΥΠΑ Φ.Π.Α. 049Α' ή 049Β', με την καταγραφή στη θέση "Παρατηρήσεις" εκείνων των παραστατικών που αγνοεί ο φορολογούμενος ή διαφοροποιούνται οι αξίες τους, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωσή του, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης, θα αποστέλλονται στη 14η Διεύθυνση Φ.Π.Α. - Τμήμα Α', Γραφείο V.I.E.S., με fax, αναγράφοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τον αριθμό φακέλου του σχετικού εγγράφου που σας διαβίβασε με fax το Γραφείο V.I.E.S., προκειμένου τα στοιχεία αυτά να διαβιβαστούν στην αρμόδια φορολογική
αρχή του προμηθευτή για περαιτέρω ενέργειες. Ο οίκος του εξωτερικού θα υποχρεωθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της χώρας του να καταβάλει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στη χώρα του, εκτός αν μπορέσει
να αποδείξει ότι τα αγαθά παραλήφθηκαν από τον Ελληνα αγοραστή, οπότε στην περίπτωση αυτή, ο Ελληνας αγοραστής θα υποστεί τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2.8. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει παραλείψει να υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση μεταβολής, ώστε να εγγραφεί στο μητρώο ενδοκοινοτικών συναλλαγών (V.I.E.S.), πρέπει να την καλέσετε να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, επιβάλλοντάς της τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986 πρόστιμα.

ΙΙΙ. Ενέργειες Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται, μετά την περαίωση της ελεγκτικής διαδικασίας, με βάση τις αριθμ. ΠΟΛ.1350/1993, ΠΟΛ.1170/1994, ΠΟΛ.1316/1995 και την παρούσα εγκύκλιο, όπως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (το αργότερο εντός δύο (2) μηνών), γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία μας (Δ14, Γραφείο VIES) τα αποτελέσματα ελέγχου, που θα διενεργήσουν με βάση την παρούσα, για κάθε περίπτωση, με τη συμπλήρωση του συνημμένου υποδείγματος 3, για κάθε ένα από τα ελεγχόμενα τρίμηνα και ανά Κ-Μ προμηθευτή, ενώ το υπόδειγμα 4 θα συμπληρωθεί συνολικά για κάθε μία από τις ανωτέρω πολυγραφημένες. Το υπόδειγμα αυτό, αφού συμπληρωθεί, με βάση τις οδηγίες του συνημμένου παραρτήματος, θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας και στη Διεύθυνση Μητρώου - Τμήμα Γ'.

Επισημαίνεται ότι, επειδή η παραπάνω προθεσμία είναι δεσμευτική, λόγω των υποχρεώσεών μας προς την Κοινότητα, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων Φ.Π.Α. πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην εκτέλεση της παρούσας εγκυκλίου. Μετά δε την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται, να αποστείλουν άμεσα τα Υποδείγματα 3 και 4 στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α. και Ε.Φ.) συμπληρωμένα, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου. Οι κ.κ. Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση και πιστή εφαρμογή της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 3 ΤΗΣ ΠΟΛ.1077/1997

Για τη σωστότερη και αποτελεσματικότερη συμπλήρωση των στηλών του Υποδείγματος 3 της ΠΟΛ.1077/1997, σας πληροφορούμε τα εξής:

- στήλη (1): Στη στήλη αυτή θα αναγράφεται το ΑΦΜ/ΦΠΑ των Ελλήνων Εμπόρων που εκτελούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.

- στήλη (2): Στη στήλη αυτή θα αναγράφεται σε δραχμές και ανά ΑΦΜ/ΦΠΑ η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που έχει δηλώσει ο συγκεκριμένος Ελληνας αγοραστής στον Κωδικό (03) των προσωρινών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υπέβαλε για το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο ημερολογιακό τρίμηνο του έτους 1994. Στην περίπτωση που γι' αυτό το διάστημα έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές ή τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις, θα πρέπει να αναγραφεί το τελικό ποσό, όπως προκύπτει μετά την υποβολή της συμπληρωματικής ή τροποποιητικής δήλωσης του Φ.Π.Α.

- στήλη (3): Στη στήλη αυτή θα αναγράφεται σε δραχμές και ανά ΑΦΜ/ΦΠΑ η αξία των αντίστοιχων ενδοκοινοτικών παραδόσεων προς τους Ελληνες αγοραστές, όπως αυτή προκύπτει από τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες των κοινοτικών προμηθευτών και σας κοινοποιούνται με τις καταστάσεις της παρούσας εγκυκλίου.

- στήλη (4): Στη στήλη αυτή θα αναγράφεται σε δραχμές και ανά ΑΦΜ/ΦΠΑ το ποσό των επιπλέον εσόδων Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν κατόπιν ελέγχου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε βάσει της ΠΟΛ.1350/1993, της ΠΟΛ.1170/1994, της ΠΟΛ.1316/1995 και της παρούσας εγκυκλίου. Ως επιπλέον έσοδα Φ.Π.Α., για τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνο η επιπλέον φορολογητέα ύλη που ανακαλύφθηκε, αλλά και τυχόν προσαυξήσεις ή πρόστιμα που επεβλήθησαν.

- στήλη (5): Στη στήλη αυτή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και ανά ΑΦΜ/ΦΠΑ ο αριθμός των περιπτώσεων φοροδιαφυγής που τυχόν ανακαλύφθηκαν και εξιχνιάστηκαν από στοιχεία τα οποία προέκυψαν με βάση τις παραπάνω αναφερόμενες εγκυκλίους, κατά το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) τριμήνων του έτους 1994.

- στήλη (6): Στη στήλη αυτή θα αναγράφονται, εν συντομία, οι αιτίες, οι οποίες διαπιστώθηκε, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, ότι προκάλεσαν τυχόν διαφορές στη φορολογητέα αξία του Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα μεταξύ της αξίας που δήλωσαν οι κοινοτικοί προμηθευτές στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες (listing) και της αξίας που δήλωσαν οι Ελληνες αγοραστές στις προσωρινές τους δηλώσεις Φ.Π.Α. (κωδ. 03).

Ως αιτίες οι οποίες μπορεί να προκαλούν τέτοιες διαφορές, μπορούν να θεωρηθούν:

α) η μη χρησιμοποίηση της σωστής ισοτιμίας κατά τη μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε δραχμές, β) η καταχώρηση μιας συγκεκριμένης ενδοκοινοτικής απόκτησης σε τρίμηνο άλλο από αυτό που ορίζει το άρθρο 14α του Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) η καταχώρηση της αξίας των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων σε κωδικό διάφορο από αυτόν που προβλέπεται στην προσωρινή δήλωση του ΑΦΜ/ΦΠΑ κ.λπ.
Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις μη καταχώρησης της αξίας κάποιας ενδοκοινοτικής απόκτησης, θα ήταν χρήσιμο να μας διευκρινίσετε εάν πρόκειται για μη καταχώρηση: α) στα βιβλία της επιχείρησης, β) στις προσωρινές δηλώσεις του Φ.Π.Α. που υπέβαλλε η επιχείρηση.

Τέλος, υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση της ένδειξης του τριμήνου - έτους κατά το πρότυπο π.χ. 1/94 ή 2/94 κ.λπ., του ονόματος και του προθέματος του κράτους - μέλους απ' όπου προέρχονται τα αγαθά, όπως επίσης και τα σύνολα στο τέλος κάθε σελίδας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση των ανωτέρω αναγραφομένων ποσών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης