Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 80/14.10.2011 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2013


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2011 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 80/14.10.2011
Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2013


Αθήνα 14/10/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε57/33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244 - 247
: 210 52 15 264, 265 & 269
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 80

ΘΕΜΑ : «Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2013»
ΣΧΕΤ. : Εγκ. 45/01, 102/01, 4/02, 84/02, 81/03, 32/04, 64/07 & 55/09.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ.Α′/2011), οι οποίες αφορούν τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις όλης της χώρας, που δραστηριοποιούνται στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2013, καθώς και τη ρύθμιση των οφειλών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2010 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Α. Χορήγηση βεβαίωσης για εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

Στις ανωτέρω επιχειρήσεις χορηγείται μέχρι 31/12/2013 το συν/νο υπόδειγμα βεβαίωσης, στο οποίο δεν θα αναγράφεται διάρκεια ισχύος, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, το οποίο τηρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νσεις Ανάπτυξης) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τρείς είναι οι κατηγορίες επιχειρήσεων, που πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο προαναφερόμενο Ειδικό Μητρώο:

• Οι ναυπηγοεπισκευαστικές (δηλ. όσες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν εργασίες σε ένα ή περισσότερους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου).

• Οι ειδικές (δηλ. όσες επιχειρήσεις εκτελούν επί μέρους εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων).

• Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δημόσιων έργων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε., στην κατηγορία πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων.

Στο Ειδικό Μητρώο εγγράφονται προαιρετικά και όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή και συντήρηση πλοίων με μεταλλικό περίβλημα (γάστρα), μήκους κάτω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων.

Προκειμένου να εκδοθεί η εν λόγω βεβαίωση πρέπει οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στις υπηρεσίες εσόδων των Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που υπάγεται η έδρα τους, χρησιμοποιώντας το γνωστό έντυπο «Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης». Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς να εξετάζεται η καταβολή των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης έως 31/12/2010, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα οι εισφορές περιόδων απασχόλησης από 1/1/2011 και εντεύθεν και να έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες Α.Π.Δ.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μέρος ή το σύνολο των εισφορών αυτών δεν έχει καταβληθεί ή έχει καταβληθεί εκπρόθεσμα θα πρέπει, για να χορηγηθεί η βεβαίωση, να εξοφληθούν οι ανωτέρω εισφορές από 1/1/2011 και εφεξής με τα αναλογούντα σ΄ αυτές πρόσθετα τέλη κατά τον μήνα καταβολής τους.

Οι χορηγούμενες βεβαιώσεις θα καταχωρούνται στο ίδιο ειδικό βιβλίο (πρωτόκολλο) του τμήματος εσόδων, που τηρείται για τις λοιπές βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας.

Β. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.α., δανειοδότηση, θεώρηση φορολογικών βιβλίων & στοιχείων, κ.λπ.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγούνται στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις βεβαιώσεις για την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο, θα τους χορηγούνται έως 31/12/2013 και βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση, χωρίς καμία παρακράτηση.

Ανάλογα με το σκοπό που εκδίδεται η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα βεβαιώσεων 1 & 3 της εγκυκλίου 102/01, στα οποία επισημαίνεται η ένδειξη «Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές για το προσωπικό του/της» και όπως προαναφέρθηκε, δεν αναγράφεται κανένα ποσό ή ποσοστό παρακράτησης για τις περιπτώσεις είσπραξης εκκαθαρισμένης απαίτησης από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. και δανειοδότησης αντιστοίχως (συνημμένα υποδείγματα).

Διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων θα αναγράφεται αυτή που προβλέπεται κατά περίπτωση στην εγκ. 81/03 (ετήσια για θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, ετήσια ή εξάμηνη ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων για τις λοιπές αιτίες).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η προαναφερόμενη διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων για τις εν λόγω επιχειρήσεις θα τηρείται μέχρι και 31/12/2013.

Από 1/1/2014 θα εφαρμοσθεί πάλι η γνωστή διαδικασία, που προβλέπεται στην εγκύκλιο 45/01, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της οφειλής της επιχείρησης, τη ρύθμιση αυτής κλπ.

Γ. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των οφειλών.

Στις ανωτέρω επιχειρήσεις κεφαλαιοποιούνται οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων μέχρι και 31/12/2010 και αναστέλλεται η καταβολή τους μέχρι την 31/12/2013.

Μετά τη λήξη της αναστολής οι εν λόγω επιχειρήσεις θα προβούν στη ρύθμιση των οφειλών αυτών με την τότε ισχύουσα νομοθεσία.

Λόγω της αναστολής καταβολής των μέχρι 31/12/2010 οφειλών, δεν ακολουθείται μέχρι 31/12/2013 η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία λήψης των αναγκαστικών μέτρων, για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές τους, υπό την προϋπόθεση να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες (μηνιαίες) ασφαλιστικές τους εισφορές από 1/1/2011 μέχρι και την 31/12/2013.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν επιβάλουν κατασχέσεις επί κινητών, ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, ούτε εγγράφουν υποθήκες επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων τόσο των νομικών προσώπων όσο και των ατομικών περιουσιακών στοιχείων των διοικούντων αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 2676/1999.

Επίσης δεν επιβάλλουν κατασχέσεις εις χείρας τρίτων για ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ιδρύματος, ενώ διατηρείται το δικαίωμα να μην αίρουν τις επιβληθείσες κατασχέσεις και να μην εξαλείφουν τις εγγραφείσες υποθήκες επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών της ανωτέρω κατηγορίας.

Δεν προσδιορίζονται όμως από τις αρμόδιες υπηρεσίες μας προγράμματα πλειστηριασμού σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων τους.

Επισημαίνεται ότι, για την κατηγορία των οφειλετών, που έχει προσδιοριστεί πρόγραμμα πλειστηριασμού θα πρέπει να αναστέλλεται, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των μηνιαίων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής.

Κατά την σύνταξη καταλογιστικών πράξεων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2010 θα συντάσσονται και οι αντίστοιχες μηνυτήριες αναφορές βάσει του Α.Ν. 86/1967, όπως ισχύει σήμερα, οι οποίες θα αποστέλλονται από τις Ταμειακές Υπηρεσίες ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στην Εισαγγελία, ενώ το Ποινικό Δικαστήριο θα ενημερώνεται από τους υπαλλήλους μας, οι οποίοι παρίστανται ως μάρτυρες κατά την εκδίκαση της μηνυτήριας αναφοράς για την εν λόγω αναστολή καταβολής των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται μέχρι την 31/12/2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης