Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1070/26.2.1997 Χορήγηση από τις ΔΟΥ επικυρωμένων φωτοαντιγράφων των εγγράφων, που έχουν υποβληθεί σ αυτές ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1070/26.2.1997
Χορήγηση από τις ΔΟΥ επικυρωμένων φωτοαντιγράφων των εγγράφων, που έχουν υποβληθεί σ αυτές ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος


 Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 1997
Αριθμ.Πρωτ.: 1023737/301/0006Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1070

ΘΕΜΑ: Χορήγηση από τις ΔΟΥ επικυρωμένων φωτοαντιγράφων των εγγράφων, που έχουν υποβληθεί σ' αυτές ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 1073119/819/0006Β/25.6.1996 εγκύκλιός μας.

Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας με θέμα την έκδοση πιστοποιητικών από τις Δ.Ο.Υ. και με αφορμή σχετικές εγκυκλίους διαφόρων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Φορέων του Δημοσίου και ορισμένων Τραπεζών, με τις οποίες ζητούν από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή στεγαστικών δανείων ή την παροχή άλλων υπηρεσιών προς αυτούς, να τους υποβάλουν μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών και επικυρωμένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φωτοαντίγραφα φορολογικών εγγράφων, δηλώσεων ή άλλων στοιχείων, που έχουν υποβληθεί απ' αυτούς στη Δ.Ο.Υ. (όπως της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έντυπο Ε1, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έντυπο Ε9, του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΚΕ.Π.Υ.Ο. για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.), σας γνωρίζουμε τα εξής:


α) Η χορήγηση των παραπάνω επικυρωμένων φωτοαντιγράφων από τις Δ.Ο.Υ. συνεπάγεται πρόσθετη απασχόλησή τους σε μη φορολογικές εργασίες (για αναζήτηση των φακέλων των φορολογουμένων, οι οποίοι τις περισσότερες φορές αφορούν παλαιά έτη, έκδοση φωτοαντιγράφων και επικύρωσή τους) και γενικά δημιουργούν σημαντικά προβλήματα λειτουργίας αυτών (λόγω του μεγάλου αριθμού των ζητούμενων αντιγράφων και της έλλειψης επαρκούς στελέχωσης αυτών σε προσωπικό, καθώς και της μη ολοκλήρωσης της προωθούμενης ανάπτυξης, εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας - TAXIS), σε βάρος του κύριου έργου τους, που είναι η βεβαίωση και η είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

β) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'/11.6.1986), η επικύρωση φωτοαντιγράφου μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο ή από την υπηρεσία που εξέδωσε το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο ή από την υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται το φωτοαντίγραφο. Επομένως, η επικύρωση του εκκαθαριστικού σημειώματος ΚΕ.Π.Υ.Ο.,
που κατέχει ο πολίτης, μπορεί να γίνει και από την υπηρεσία, που το ζητάει ως δικαιολογητικό στοιχείο, ώστε να αποφευχθεί η προσέλευση των ενδιαφερόμενων στις Δ.Ο.Υ., καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. με το θέμα αυτό.

γ) Με την ίδια ως άνω διάταξη, παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν στις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα εγγράφων, εφόσον αυτά συνοδεύονται από σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), με την οποία θα βεβαιώνεται η πιστότητα - ακρίβεια των αναφερομένων σ' αυτή στοιχείων. Επομένως, με βάση τις διατάξεις αυτές και με τη διαδικασία που προβλέπουν, είναι δυνατή η υποβολή από τους ενδιαφερόμενους μη επικυρωμένων αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων των δηλώσεων Ε1, Ε9 και του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΚΕ.Π.Υ.Ο. ή και άλλων φορολογικών τους δηλώσεων (εφόσον βέβαια έχουν αντίγραφο αυτών στο αρχείο τους). Σε περίπτωση, όμως, που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν κρατήσει αντίγραφο των προαναφερομένων εγγράφων (εκκαθαριστικού σημειώματος και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων τους) μπορεί να υποβάλουν στις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, υπεύθυνη δήλωσή τους, με την οποία θα δηλώνουν τα ζητούμενα κάθε φορά, από τις διάφορες Αρχές ή Υπηρεσίες του δημόσιου Τομέα, στοιχεία. Οι Υπηρεσίες, στις οποίες υποβάλλονται τέτοιες υπεύθυνες δηλώσεις, εφαρμόζοντας τη διάταξη της παρ. 4 του άθρου 8 του Ν.1599/1986, μπορούν να ζητήσουν από τις Δ.Ο.Υ. τον έλεγχο επαλήθευσης των αναγραφομένων στις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις φορολογικών στοιχείων των πολιτών.

δ) Πέραν των δυνατοτήτων που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση γ', για την επαλήθευση των στοιχείων μέσω των Δ.Ο.Υ., οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, μπορούν επίσης να ελέγξουν τα δηλούμενα στο Εντυπο Ε9 στοιχεία ακινήτων των αιτούντων και μέσω των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων (δηλαδή όπως ενεργούσαν πριν από την καθιέρωση του εντύπου Ε9).

2. Ενόψει όλων των ανωτέρω (των λειτουργικών προβλημάτων που δημιουργούνται στις Δ.Ο.Υ. από την ενασχόλησή τους με τις χρονοβόρες διαδικασίες επικύρωσης των διαφόρων δηλώσεων ή εγγράφων που έχουν υποβληθεί σ' αυτές ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΚΕ.Π.Υ.Ο. για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, της ύπαρξης πολλών εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης του θέματος, των βασικών προτεραιοτήτων και στόχων που έχουν τεθεί για υλοποίηση από τις Δ.Ο.Υ., σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας και την ανάγκη σύγκλισης της Εθνικής Οικονομίας προς τους όρους και στόχους του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση), γίνεται κατανοητό σε όλους ότι, οι Δ.Ο.Υ. δεν μπορούν πλέον να ασχολούνται με το θέμα αυτό και πρέπει να απελευθερωθούν από τη χορήγηση στους πολίτες επικυρωμένων φωτοαντιγράφων των
δηλώσεων Ε1 και Ε9 και του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΚΕ.Π.Υ.Ο.

3. Κατόπιν τούτου, σας παρακαλούμε να ζητάτε και να δέχεστε από τους ενδιαφερόμενους να σας υποβάλουν (όπου και όταν είναι αναγκαίο):

α) Μη επικυρωμένα αντίγραφα των φορολογικών τους δηλώσεων ή του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος του ΚΕ.Π.Υ.Ο., συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την πιστότητα των αναφερομένων σ' αυτές στοιχείων ή

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν τα ζητούμενα από σας κάθε φορά σχετικά φορολογικά στοιχεία (στις περιπτώσεις που δεν έχουν κρατήσει αντίγραφα των δηλώσεών τους ή δεν έχουν λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογίας εισοδήματός τους από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.).
Εφόσον έχετε σοβαρή υπόνοια, ότι τα δηλούμενα με την υπεύθυνη δήλωση στοιχεία είναι ψευδή, μπορείτε να ζητάτε από τις Δ.Ο.Υ. ή από τα Υποθηκοφυλακεία, κατά περίπτωση, τον έλεγχο των αναγραφομένων στις δηλώσεις αυτές στοιχείων.

4. Οι Διευθύνσεις Οργάνωσης ή οι αντίστοιχες οργανικές μονάδες των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, στις οποίες απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιό μας σε όλες τις Υπηρεσίες τους και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία τους και να δώσουν σχετικές οδηγίες σ' αυτές, να εφαρμόζουν τις εναλλακτικές λύσεις - διαδικασίες που προτείνουμε, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας μετάβασης των πολιτών στις Δ.Ο.Υ. και δημιουργίας προστριβών ή διενέξεων μεταξύ αυτών και των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ., για τη μη εξυπηρέτησή τους στο εξής από τις Δ.Ο.Υ., λόγω της σχετικής αδυναμίας τους προς τούτο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης