Αριθ. Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011

Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ.

21 Σεπ 2011

Taxheaven.gr
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1133062 ΕΞ2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Καταιβάτης
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829
[email protected]


Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.− Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν 1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν 2443/1996 (Α» 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις » και του άρθρου 55 παρ. 12 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄180).

β) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), «Φορολογικές Ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

δ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας −Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) « Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α»98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

2.− Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1.− Αναστέλλουμε, από 1η Νοεμβρίου 2011, τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β΄ του παρακάτω Πίνακα και μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα τους στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ, ως εξής:

  ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ Γ΄
ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
Ιωαννίνων (άρθρο 180 του ΠΔ 551/1988) Β΄ Ιωαννίνων Α΄Ιωαννίνων
Καβάλας (άρθρο 188 του ΠΔ 551/1988) Β΄ Καβάλας Α΄Καβάλας
Μαγνησίας (άρθρο 300 του ΠΔ 551/1988) Β΄ Βόλου Α΄Βόλου
Ξάνθης (άρθρο 316 του ΠΔ 551/1988) Β΄ Ξάνθης Α΄Ξάνθης
Πιερίας (άρθρο 340 του ΠΔ 551/1988 και άρθρο 1 του ΠΔ 414/1991−Α52) Β΄ Κατερίνης Α΄Κατερίνης
Χανίων (άρθρο 428 του ΠΔ 551/1988) Β΄ Χανίων Α΄Χανίων


2.− Από την ίδια ημερομηνία οι Δ.Ο.Υ. Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καβάλας, Α΄ Βόλου, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Κατερίνης και Α΄ Χανίων μετονομάζονται σε Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων (Α΄−Β΄), Καβάλας (Α΄−Β΄), Βόλου (Α΄−Β΄), Ξάνθης (Α΄−Β΄), Κατερίνης (Α΄−Β΄) και Χανίων (Α΄−Β΄), αντίστοιχα.

3.− Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ’ύλην αρμοδιότητα τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

4.− Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιοτικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Taxheaven.gr