ΠΟΛ.1075/28.2.1997

Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέωνΣχόλια:


28 Φεβ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1025373/396/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
ΙΙ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1075

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1997 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 62, 64 και 107 του Ν.2238/1994, που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'), που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

3. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

5. Τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω μη παραλαβής εγκαίρως από τους φορολογούμενους των εντύπων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και

6. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997 για τις κατωτέρω κατηγορίες φορολογουμένων, ως εξής:

1. Για τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λήγει την 2 Μαρτίου 1997, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την 13 Μαρτίου 1997.

2. Για τους υπόχρεους, στη δήλωση των οποίων περιλαμβάνονται εισοδήματα α) από μισθωτές υπηρεσίες και β) από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η προθεσμία των οποίων λήγει την 17 Μαρτίου 1997, καθώς και γι' αυτούς που υποβάλλουν δήλωση επειδή έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υποχρεούνται από άλλη διάταξη να υποβάλουν δήλωση σε διαφορετική ημερομηνία, η προθεσμία των οποίων λήγει την 22 Μαρτίου, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την 28 Μαρτίου 1997.

3. Προκειμένου για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν ατομικά το επάγγελμά τους ή ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., εφόσον όλοι οι ανωτέρω δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι προθεσμίες παρατείνονται, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω:

α) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους, κατά περίπτωση, αρχίζει από το γράμμα Α, μέχρι την 13 Μαρτίου 1997, από 3 Μαρτίου.
β) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Β ή Γ, μέχρι την 14 Μαρτίου 1997, από 4 Μαρτίου.
γ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Δ ή Ε, μέχρι την 17 Μαρτίου 1997, από 5 Μαρτίου.
δ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ζ έως και Ι, μέχρι την 18 Μαρτίου 1997, από 6 Μαρτίου.
ε) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από το γράμμα Κ, μέχρι την 19 Μαρτίου 1997, από 7 Μαρτίου. στ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Λ ή Μ, μέχρι την 20 Μαρτίου 1997, από 11 Μαρτίου.
ζ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ν έως και Π, μέχρι την 21 Μαρτίου 1997, από 12 Μαρτίου.
η) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ρ ή Σ, μέχρι την 24 Μαρτίου 1997, από 13 Μαρτίου.
θ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Τ έως και Ω, μέχρι την 26 Μαρτίου 1997, από 14 Μαρτίου.

4. Για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα, των οποίων η προθεσμία λήγει την 3 Μαρτίου 1997, αυτή παρατείνεται μέχρι και την 13 Μαρτίου 1997.

5. Στις ίδιες προθεσμίες που ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους 3 και 4 της απόφασης αυτής, θα υποβληθεί και η δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές.

6. Οι λοιπές προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 62, 64 και 107 του Ν.2238/1994, παραμένουν ως έχουν. 7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr