Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1061/17.2.1997 Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997 και υποβολή στοιχείων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1061/17.2.1997
Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997 και υποβολή στοιχείων
Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997 και υποβολή στοιχείων 1019748/299/ΔΕΥ-Β/ΠΟΛ.1061/17.2.1997

Οπως είναι γνωστό, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, των άρθρων 62 και 64 Ν.2238/1994, υποβάλλονται κάθε χρόνο από το μήνα Ιανουάριο μέχρι και 15 Απριλίου.
Οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων, εκκαθαρίζονται από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.).
Προκειμένου να ενημερώνεται η διοίκηση σχετικά με την πορεία της παραλαβής και αποστολής των δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για εκκαθάριση, παρακαλούμε να υποβάλετε κατά διαστήματα δελτίο, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, ως εξής:


1. Το Δελτίο αυτό να υποβληθεί στις 28 Φεβρουαρίου, 7 Μαρτίου, 14 Μαρτίου, 21 Μαρτίου, 28 Μαρτίου, 4 Απριλίου, 11 Απριλίου, 18 Απριλίου, 2 Μαϊου και 23 Μαϊου 1997. Επί πλέον, στο δελτίο της τελευταίας ημερομηνίας 23 Μαϊου 1997, θα αναφέρονται και οι παραληφθείσες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

2. Για τον τρόπο υποβολής του δελτίου, το οποίο πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα στις παραπάνω ημερομηνίες, για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση της Διοίκησης, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες: Ολες οι Δ.Ο.Υ. της χώρας, στις παραπάνω ημερομηνίες θα συντάσσουν και θα αποστέλλουν με FAX το συνημμένο δελτίο, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. που υπάγονται. Οσες από τις Δ.Ο.Υ. δεν διαθέτουν FAX, θα γνωρίζουν τα στοιχεία των δηλώσεων, με τηλεγράφημα στην αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού
Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας τους. Οι Γραμματείες των Δ/νσεων Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. των Νομαρχιών, παρακαλούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των FAX ή των τηλεγραφημάτων που παραλαμβάνουν σε κατάσταση με τα στοιχεία των Δ.Ο.Υ. της αρμοδιότητάς τους και στη συνέχεια, με ευθύνη και υπογραφή του Προϊσταμένου τους, θα την αποστέλλουν με FAX στη Διεύθυνσή μας, αριθμοί FAX: 52.44.156 ή 52.30.289.

3. Σε κάθε δελτίο (FAX) ή τηλεγράφημα, θα περιλαμβάνεται ο αριθμός των δηλώσεων που παραλήφθηκαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής του FAX ή του τηλεγραφήματος. Για τη συμπλήρωση του δελτίου σας γνωρίζουμε ότι:

Στην ένδειξη Α' αναφέρεται ο αριθμός των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. που παραλήφθηκαν, στην ένδειξη Β' ο αριθμός των δηλώσεων εταιριών άρθρου 64 Ν.2238/1994 και στην ένδειξη Γ' ο αριθμός των δηλώσεων φυσικών προσώπων που έχουν σταλεί στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

4. Η αποστολή των FAX ή των τηλεγραφημάτων, κατά τις ημερομηνίες που σημειώνονται ανωτέρω, θα γίνεται ανεξάρτητα αν παραλήφθηκαν ή όχι δηλώσεις.

5. Οι αποστολές των δηλώσεων φυσικών προσώπων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για εκκαθάριση του φόρου, θα γίνονται με έγγραφο (ως το συνημμένο υπόδειγμα). Κάθε αποστολή θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο δηλώσεις Φ.Ε. Αρχικές δηλώσεις που επεστράφησαν από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στις Δ.Ο.Υ. για διόρθωση, λόγω λανθασμένης συμπλήρωσής τους, δεν θα υπολογίζονται πάλι ως νέα παραλαβή και αποστολή. Εφιστούμε την προσοχή σας, η αποστολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. προς εκκαθάριση, να ακολουθεί συνεχή και ομαλή ροή, χωρίς κενά, ώστε το ΚΕ.Π.Υ.Ο. να συνεχίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του, για την έγκαιρη βεβαίωση του φόρου.

6. Με την τελευταία αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., κάθε Δ.Ο.Υ. να μας στείλει κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές, τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών. Η κατάσταση αυτή να κοινοποιηθεί και στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

7. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., προς διευκόλυνση των φορολογουμένων αρμοδιότητάς τους, προσωπικά ή τηλεφωνικά, για την ορθή σύνταξη των εντύπων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να μεριμνήσουν για τη λειτουργία "Γραφείου Πληροφοριών και Ενημέρωσης Πολιτών", το οποίο θα στελεχωθεί από ένα ή δύο
ενημερωμένους και υπεύθυνους υπαλλήλους.

8. Με τη λήξη προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων εταιριών άρθρου 64 Ν.2238/1994, οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας να συντάξουν πίνακα, στον οποίο θα εμφανίζεται ο αριθμός δηλώσεων που παραλήφθηκε, τα συνολικά φορολογητέα κέρδη (κωδ. 108, Ε5), ο φόρος και η προκαταβολή φόρου. Ο πίνακας αυτός θα υποβληθεί
στα FAX 52.44.156 ή 52.30.289, το αργότερο μέχρι 17.3.1997. Η ίδια διαδικασία να επαναληφθεί και για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την 28.5.1997.

9. Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. παρακαλείται να γνωρίζει στη Δ/νση Ελέγχων Τμήμα Β' τον αριθμό των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί και έχουν αποσταλεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ως το συνημμένο υπόδειγμα.

10. Οι Επιθεωρητές Δ.Ο.Υ., στους οποίους κοινοποιείται η διαταγή αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή της με ιδιαίτερη επιμέλεια και ενδιαφέρον και με επιτόπιες επισκέψεις τους στις Δ.Ο.Υ. να παρέχουν οδηγίες σ' αυτές, για την επίλυση τυχόν σχετικών προβλημάτων.

Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997 και υποβολή στοιχείων 1020342/247/ΔΕΥ-Β/18.2.1997

Σχετ.: 1019748/299/ΔΕΥΒ-Β'/ΠΟΛ.1061/17.2.97

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε άμεσα τον αριθμό τηλεφώνου και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου ή υπαλλήλων του "Γραφείου Πληροφοριών και Ενημέρωσης Πολιτών" που συστήσατε, σύμφωνα με την παρ. 7 της ανωτέρω εγκυκλίου, αναφορικά με την ενημέρωση για τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 1997.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης