Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Υ1/Γ.Π/οικ 93828/18.8.2011 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τμ.

Σχόλια:

Το ΣτΕ με την 551/2019 απόφασή του ακυρώνει την παρούσα.Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-08-2011 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Υ1/Γ.Π/οικ 93828/18.8.2011
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τμ.

Αριθμ. Υ1/Γ.Π/οικ 93828

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τμ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 356/1974 (ΦΕΚ 90/τΑ) «Περί Κωδικός εισπράξεως Δημοσίου Εσόδων»

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ98/ΤΑ).

3. Το Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ112/τΑ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και λοιπές διατάξεις».

4. Το Νόμο 3730/2008 (ΦΕΚ 262 τ.Α/23.12.2008) για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.

5. Το Νόμο 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α/3.8.2010) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 17, κεφάλαιο Ζ΄ «μέτρα για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, τροποποίηση των νόμων 3730/2008 και 3370/2005».

6. Το Νόμο 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α/2.3.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Γ.Π οικ. 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/25−08−2010) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010.

8. Το Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ152/τ.Α΄/1−7−2011) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015, άρθρο 45.

9. Την Υγειονομική Διάταξη Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24−9−83) όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

10. Το Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ τ.Α΄/62/20.04.1994) για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχο καζίνο και άλλες διατάξεις.

11. Την αριθμ. 88202 (ΦΕΚ τ.Β΄/1286/30.6.2009) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ − ΚΑΖΙΝΟ

Ο χώρος καπνιζόντων εντός των στεγασμένων κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική, άνω των 300 τμ. και των ΚΑΖΙΝΟ πρέπει:

α. Να έχει μέγιστο εμβαδόν έως το 1/2 των τετραγωνικών του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τον υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι του καταστήματος.

β. Να διακρίνεται σαφώς από τους χώρους μη καπνιζόντων με κατάλληλη σήμανση.

γ. Στους λοιπούς χώρους των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική άνω των 300 τ.μ. και των ΚΑΖΙΝΟ, πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.

Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Το ειδικό τέλος ορίζεται σε 200,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο εμβαδού του χώρου καπνιζόντων και καταβάλλεται σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

β. Η υποβολή της αίτησης/δήλωσης απόδοσης του ετήσιου τέλους χώρων καπνιζόντων μπορεί να γίνεται είτε ηλεκτρονικά με την καταβολή του τέλους και σε Τράπεζες, είτε αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

γ. Η δημιουργία χώρου καπνιζόντων αποδεικνύεται με την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους (πληρωμή σχετικού παραβόλου είτε ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

δ. Η χρήση χώρου καπνιζόντων έχει ισχύ για ένα έτος και ανανεώνεται για κάθε έτος μετά τη λήξη της.

ε. Για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσης απόφασης ο χρόνος καταβολής του ειδικού τέλους ορίζεται έως την 30η Νοεμβρίου 2011. Για κάθε έτος ανανέωσης το ειδικό τέλος καταβάλλεται έως την 31η Μαΐου του έτους.

στ. Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους, μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

ζ. Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου καταβολής του ειδικού τέλους παύει και η λειτουργία του χώρου καπνιζόντων.

η. Για τους λοιπούς χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή υπουργική απόφαση 104720/2010 ΦΕΚ1315/τ.Β/25-08-2010.

θ. Τα έσοδα από την είσπραξη του τέλους θα κατατίθενται σε στον κωδικό αριθμό εσόδων 1253 «ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων» του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Αθήνα, 18 Αυγούστου 2011.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης