Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1178/23.8.2011 ΠΟΛ.1178/23.8.2011


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1233/17.11.2011. Βλέπε και ΠΟΛ.1020/13.1.2012.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-09-2011 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1178/23.8.2011
Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010


Αθήνα, 23 Αυγούστου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜA Α΄
Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. :210 3375206, 3375205
FAX :210 3375416

-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ(Δ30)
Ταχ. Δ/νση :Χανδρή & Θεσ/νίκης
Ταχ. Κώδικας:18346 Μοσχάτο


ΠΟΛ 1178


ΘΕΜΑ: Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. Α' 58).
β. Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α' 151).
γ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 81).
δ. Τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 175).
ε. Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ. Α'66).

2. Την ΠΟΛ.1037/1.3.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων».

3. Την ΠΟΛ.1072/8.4.2011 (Φ.Ε.Κ. Β'/577) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ελεγχος φορολογικών υπο-θέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών βεβαίωση και καταβολή των φόρων», όπως αυτή ισχύει.

4. Την ΠΟΛ.1066/4.4.2011(Φ.Ε.Κ. Β'/647) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ' του άρθρου 13 του ν. 3888/2010».

5. Την αριθ. 1146405/ΔΕ-Β'/14-10-2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 1829) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου».

6. Την αριθμ. Υ350/8-7-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου(ΦΕΚ Β'1603/11-7-2011).

7. Το Π.Δ. 63/2011(ΦΕΚ. Α'145) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την Δ6Α1019195ΕΞ2011/3.2.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α1050355ΕΞ2011/29.3.2011 Α.Υ.Ο., και αφορά τη σύσταση Ομάδας εργασίας για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο δηλώσεων, καθώς και το από 30/6/2011 έγγραφο της παραπάνω ομάδας εργασίας.

9. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών ανέλεγκτων χρήσεων, που αφορούν επιτηδευματίες και φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, επιλέγονται για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010, υποθέσεις με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).

2. Καθορίζεται πίνακας κριτηρίων -κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μοριοδότησης αυτών. Στον πίνακα αυτό και σε κάθε κριτήριο αναφέρονται αναλυτικοί κανόνες που υλοποιούν το κριτήριο, καθώς επίσης και ο αριθμός των μορίων βαρύτητας του κάθε κανόνα ο οποίος βασίστηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα οικονομικά χωροταξικά και χρονικά δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

3. Με τα παραπάνω κριτήρια επιλογής μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου του συστήματος ELENXIS θα γίνεται η στόχευση και η επιλογή φορολογούμενων Υψηλής μοριοδότησης. Οι λίστες με τους φορολογούμενους Υψηλής μοριοδότησης θα αποστέλλονται στους Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών από το ELENXIS ώστε να εκδοθεί η οικεία εντολή ελέγχου.

Σημειώνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων θα αποστέλλει τις λίστες στοχευμένων υποθέσεων υψηλής μοριοδότησης στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για να εκδοθούν οι σχετικές εντολές ελέγχου.

Περαιτέρω η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3943/2011, θα μπορεί να ζητά την ανάδειξη στόχων που προκύπτουν από την ανάλυση κινδύνου βάσει συγκεκριμένων κανόνων και σεναρίου που εκείνη μπορεί να ορίσει και οι οποίοι στόχοι αναμένεται να παρουσιάσουν υψηλό ελεγκτικό ενδιαφέρον.

4. Ο πίνακας κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μοριοδότησης αυτών σύμφωνα με τον οποίο θα γίνεται εφεξής η επιλογή ανέλεγκτων υποθέσεων έχει ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝα/αα/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ
κριτηρίουκανόνα
1 Πρόκειται για επιτηδευματίες εκδότες πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων ή λήπτες εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων.
1Για κάθε παράβαση έκδοσης εικονικού ή έκδοσης πλαστού ή νόθευσης στοιχείου που δεν περιγράφεται αλλού αξίας > 880 € ή 1.200€1000
2Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)300
3Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€1000
4Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 €300
5Έκδοση πλαστών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€1000
6Έκδοση πλαστών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 €300
7Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)1000
8Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)300
9Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€1000
10Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 €300
11Έκδοση εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€1000
12Έκδοση εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 €300
13Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία1000
14Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας < 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία300
15Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία1000
16Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία300
17Έκδοση μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία1000
18Έκδοση μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία300
19Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)1000
20Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛπ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)300
21Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας> 880 € ή 1.200€1000
22Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 €300
23Έκδοση πλαστών και εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€1000
24Έκδοση πλαστών και εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 €300
25Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία1000
26Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας < 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία300
27Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας >880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία1000
28Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας < 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία300
29Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία1000
30Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας < 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία300
31Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)1000
32Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πώληση αγαθών αξίας< 880 € (π.χ. τιμολόγιο, ΑΛΠ, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου κλπ)300
33Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας > 880 € ή 1.200€1000
34Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αξίας< 880 €300
35Νόθευση δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας > 880 € ή 1.200€1000
36Νόθευση δελτίων αποστολής ή συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας< 880 €300
37Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (αγορά αγαθών > 880 € ή 1.200€)1000
38Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη αγαθών αξίας < 880 €)300
39Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών > 880 € ή 1.200€)1000
40Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών αξίας < 880 €)300
41Λήψη εικονικών Δελτίων Αποστολής που αφορούν συναλλαγές > 880 € ή 1.200€1000
42Λήψη εικονικών Δελτίων Αποστολής που αφορούν συναλλαγές αξίας < 880 €300
43Λήψη μερικώς εικον.φορ.στοιχ από αγορά αγαθών (χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 880 € ή 1.200€1000
44Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων από αγορά αγαθών αξίας < 880 € (χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία)300
45Λήψη μερικώς εικον.φορ.στοιχ από λήψη υπηρ.(χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 880 € ή 1.200€1000
46Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων από λήψη υπηρεσιών αξίας< 880 € (χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία)300
47Λήψη μερικώς εικον.Δ.Α.για συν.από αγορά αγαθ.(χωρίς προσδ.εικον.αξία) > 880 € ή 1.200€1000
48Λήψη μερικώς εικονικών Δ.Α.για συν.από αγορά αγαθ(χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία) < 880 €300
49Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (αγορά αγαθών > 880 € ή 1.200€ )1000
50Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (αγορά αγαθών < 880 €)300
51Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών > 880 € ή 1.200€)1000
52Λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων (λήψη υπηρεσιών < 880 €)300
53Λήψη πλαστών και εικονικών Δ.Α. > 880 € ή 1.200€1000
54Λήψη πλαστών και εικονικών Δ.Α. < 880 €300
55Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ.από αγορά αγαθ. χωρίς προσ.εικ.αξία> 880 € ή 1.200€1000
56Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ.από αγορά αγαθ. χωρίς προσ.εικ.αξία< 880 €300
57Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ. από λήψη υπηρεσ. χωρίς προσ.εικ.αξία> 880 € ή 1.200€1000
58Λήψη πλαστών κ' μερ.εικον.φορ.στοιχ. από λήψη υπηρεσ. χωρίς προσ.εικ.αξία< 880 €300
59Λήψη πλαστών και μερ.εικον.Δ.Α.(για συναλλαγές) χωρίς προσ.εικ.αξία > 880 € ή 1.200€1000
60Λήψη πλαστών και μερ.εικον.Δ.Α.(για συναλλαγές) χωρίς προσ.εικ.αξία < 880 €300
61Λήψη εικονικού στοιχείου-υπαρκτή συναλλαγή-διαφορετικό πρόσωπο συναλλασσόμενου>880€ ή 1.200€1000
62Λήψη εικονικού στοιχείου-υπαρκτή συναλλαγή-διαφορετικό πρόσωπο συναλλασσόμενου <880 Ευρώ300
63Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)1000
64Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)300
65Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)1000
66Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)300
67Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία1000
68Έκδοση μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία300
69Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)1000
70Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)300
71Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας> 880 € ή 1.200€ χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία1000
72Έκδοση πλαστών και μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας< 880 € χωρίς να προσδιορίζεται η εικονική αξία300
73Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας > 880 € ή 1.200€ (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)1000
74Νόθευση φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορά αγαθών αξίας < 880 € (και της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)300
Αν το συνολικό ποσό της μιας ή των περισσότερων παραβάσεων κάθε χρήσης είναι μεγαλύτερο των 2.000,00 ευρώ και μικρότερο των 20.000,00 ευρώ ή είναι μεγαλύτερο από το 1% των συνολικών δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων και μικρότερο του 3% τότε τα μόρια προσαυξάνονται κατά ποσοστό 50%, ενώ αν είναι μεγαλύτερο των 20.000,00 ευρώ ή μεγαλύτερο του 3% των συνολικών δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων τότε τα μόρια προσαυξάνονται κατά ποσοστό 100%.
2 Υπάρχουν λοιπές ουσιαστικές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ).
1Μη τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ1000
2Μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του ΚΒΣ1000
3Μη τήρηση βιβλίου αποθήκης ή παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών ανεξάρτητα αν η παράλειψη αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά1000
4Μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων μετά από πρόσκληση την πρώτη φορά400
5Μη τήρηση βιβλίου απογραφών - ισολογισμού1000
6Μη υποβολή στοιχείων του άρθρου 20 παρ.1200
7Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων-καταστάσεων του άρθρου 20 παρ.1 μετά την 31/12, αξίας >14.673€50
8Ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα βιβλία300
9Ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα στοιχεία300
10Μη σύνταξη ή μη εμπρόθεσμη σύνταξη και καταχώριση ισολογισμού500
11 Παρεμπόδιση του ελέγχου με θετικές ενέργειες1000
12Μη τήρηση βιβλίων Α' ή Β' κατηγορίας1000
13Τήρηση βιβλίων Β' Κατηγορίας αντί για Γ' κατηγορίας1000
14Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση ή μη διαφύλαξη του εγχειριδίου λογισμικού50
15Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής300
16Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Α' κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ.50
17Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Β' κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ.50
18Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του βιβλίου επενδύσεων Γ' κατ. βιβλίων του Κ.Β.Σ.50
19Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων50
20Υπάρχει παράβαση για μη διευκόλυνση του ελέγχου50
21Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Α' κατηγορίας ΚΒΣ50
22Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Γ' κατηγορίας ΚΒΣ50
23Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης ή παραγωγής - κοστολογίου50
24Μη τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τις αρχές της Λογιστικής300
25Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση βιβλίων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ300
26Μη τήρηση διαχειριστικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΚΒΣ300
27Σύμπραξη διευθ/νομ/λογ/φορ συμβούλου σε πράξεις/παραλ παραποίησης εικόνας Βιβλίων50
28Παράβαση προγραμ/τη ή τρίτου για μη κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών του λογ/κού50
29Μη διάθεση προσωπικού για διευκόλυνση του ελέγχου50
30Υπογραφή Ισολ/μού από λογιστή που δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα παρ.3 αρθρ. 2950
31Λοιπές παραβάσεις στοιχείων50
32Μη έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου από αγρότη αξίας < 880€ ή 1.200€200
33Ανακριβής έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου από αγρότη αξίας < 880€ ή 1.200€200
34Έκδοση αθεώρητου ή μη σημανθέντος στοιχείου καταχωρημένου στα βιβλία, χωρίς γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. πριν από τον έλεγχο50
35Μη καταχώριση λοιπών στοιχείων πλην εμπορευσίμων (μη αυτοτελείς παραβάσεις)50
36Ανακριβής καταχώριση λοιπών στοιχείων πλην εμπορευσίμων (μη αυτοτελείς παραβάσεις)50
37Μη υποβολή γνωστοποιήσεων50
38Λοιπές παραβάσεις στοιχείων (π.χ. μη αναγραφή ονομ/μου στις ΑΛΠ)50
39Λοιπές γενικές παραβάσεις στοιχείων50
40Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (μέχρι την 31/12)50
41Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων άρθρου 20 (μετά την 31/12) αξίας <14.673€50
42Μη καταχώρηση στοιχείων αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς 880€100
43Ανακριβής καταχώρηση στοιχείων αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς 880€100
44Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής ως προς την ποσότητα , κάθε εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς 880€100
45Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής < 880€100
46Μη τήρηση αναλυτικής Λογιστικής50
47Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.1000
48Μη τήρηση των ημερολογίων με πρωτογενείς καταχωρήσεις1000
49Μη τήρηση του γενικού καθολικού50
50Μη τήρηση ισοζυγίου λογ/σμών γενικού - αναλυτικών καθολικών1000
51Εξόφληση στοιχείου αγοράς ή λήψης υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 15.000€ ή των 3.000€ ή των 1.000€ , κατά περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.2 αρ.18 Κ.Β.Σ.500
52Μη έκδοση στοιχείου διακίνησης (π.χ. δελτίου αποστολής, συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής κλπ) για το οποίο έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί το αντίστοιχο στοιχείο αξίας1000
53Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης πριν την 31/1250
54Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης μετά την 31/12 αξίας <14.673€50
55Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων για πετρέλαιο θέρμανσης (διαφορές <14.673€)400
56Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων για πετρέλαιο θέρμανσης (διαφορές >14.673€)600
57Μη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (μέχρι 31.12.2007)50
58Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (μετά την 31/12 αξίας >14.673€)50
59Εκπρόθεσμη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 (πριν το 6μηνο από την προθεσμία υποβολής)50
60Εκπρόθεσμη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 (μετά το 6μηνο από την προθεσμία υποβολής)50
61Μη υποβολή ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20200
62Μη επίδειξη του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών μετά από προηγούμενη πρόσκληση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1039/9.3.2006, για κάθε οικοδομή300
63Μη τήρηση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1039/9.3.2006 (ισχύς από 1.1.2007)400
64Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων στον προληπτικό έλεγχο για δεύτερη ή τρίτη φορά (Ισχύει από 1/1/2007)1000
65Μη καταχώρηση της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο των απογραφών όλων ή μερικών αποθηκευτικών χώρων (βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ)1000
66Μη ενημέρωση ή εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων Β' κατηγορίας του ΚΒΣ50
67Πλημμελής τήρηση κάθε βιβλίου ή κατάστασης50
68Μη τήρηση βιβλίου απογραφής για τα αποθέματα όλων ή μερικών εγκαταστάσεων (βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ)1000
69Μη εμπρόθεσμη /εκπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου απογραφών με τα αποθέματα όλων ή μερικών εγκαταστάσεων (βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ)50
70Μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών συνταχθέντος ισολογισμού ή πινάκων του άρθρου 29 παρ.1 εδαφ.1,2200
71Μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών του προσωρινού ισολογισμού ή προσωρινών καταστάσεων του άρθρου 29 παρ.1 εδαφ.3 (σε περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκεί πέραν του έτους)50
72Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου απογραφών με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία πλην των αποθεμάτων50
73Μη σύνταξη καταστάσεων απογραφής για κάθε εγκατάσταση500
74Πλημμελής σύνταξη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης500
75Πλημμελής τήρηση βιβλίου απογραφών για Β'& Γ' κατηγορίας (συμπεριλαμβάνεται και η αποτίμηση με διαφορετικό τρόπο)500
76Μη τήρηση του ημερολογίου διαφημίσεων500
77Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή του ημερολογίου διαφημίσεων500
78Καταχώρηση των δεδομένων θεωρημένου βιβλίου σε άλλο θεωρημένο βιβλίο50
79Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση σε πρόσθετο βιβλίο (έχουν εκδοθεί ΑΠΥ)500
80Εγγραφές στο περιθώριο των βιβλίων50
81Μη χρήση ορθού συντελεστή ΦΠΑ σε ΑΛΠ από ΦΤΜ50
82Σύμπραξη σε πράξη ή παραλείψεις της επιχείρησης50
83Μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών < 880 € ή 1.200€300
84Έκδοση αθεώρητης - μη καταχωρημένης στα βιβλία απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών300
85Ελλιπής έκδοση στοιχείου εκτός της αξίας: Απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών50
86Η μη καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο των περιπτώσεων α και γ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 > 880€300
87Η κάθε ανακριβής καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο της περίπτωσης γ' της ίδιας παραγράφου > 880€300
88Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση κάθε εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου στο βιβλίο απογραφών, για ποσό > 880€300
89Κάθε μία καταχώρηση στα βιβλία αγοράς ή εξόδου που δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο (μέχρι 880 ευρώ)300
90Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής > 880€300
91Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.300
92Εκπρόθεσμη εκτύπωση των Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές50
93Μη κάλυψη υποχρεώσεων και προδιαγραφών του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ.50
94Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στο Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών, δαπάνης που προσδιορίζει το κόστος κάθε οικοδομής, της ΑΥΟ ΠΟΛ.1039/9.3.2006200
95Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισμάτων ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας αυτού1000
96Η κάθε μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών για τις συναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (ισχύει από 15/2/2008)50
97Εκπρόθεσμη ή ανακριβής ως προς την ποσότητα των καταστάσεων του πετρελαίου θέρμανσης (ισχύει από 15.2.2008)50
98Μη υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., ως προς την ποσότητα (ισχύει από 15.2.2008)50
99Μη έκδοση δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για το οποίο δεν έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία αντίστοιχο στοιχείο αξίας (και η περίπτωση διακίνησης χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο) >880€ ή 1.200€1000
100Μη έκδοση συνοδευτικού φορ. Στοιχείου από αγρότη >880€ ή 1.200€1000
101Διακίνηση χωρίς συνοδευτικό φορ. Στοιχείο >880€ ή 1.200€1000
102Μη έκδοση Τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων >880€ ή 1.200€1000
103Μη έκδοση Τιμολογίου αγοράς από ιδιώτη >880 € ή 1.200€1000
104Μη έκδοση Τιμολογίου χονδρικής πώλησης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου >880 € ή 1.200€1000
105Μη έκδοση στοιχείου χονδρικής παροχής υπηρεσιών >880 ή 1.200€1000
106Μη έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης αγαθών >880 € ή 1.200€1000
107Μη έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών λιανικώς >880 € ή 1.200€1000
108Μη έκδοση εκκαθαρίσεων γενικώς >880 € ή 1.200€1000
109Μη έκδοση Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής>880 € ή 1.200€1000
110Μη έκδοση στοιχείου Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.>880 € ή 1.200€1000
111Μη έκδοση λοιπών στοιχείων αξίας >880 € ή 1.200€1000
112Ανακριβής έκδοση δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για το οποίο δεν έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία αντίστοιχο στοιχείο αξίας >880€ ή 1.200€ (και η περίπτωση διακίνησης χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο)1000
113Ανακριβής έκδοση συνοδευτικού φορολογικού Στοιχείου από αγρότη αξίας>880€1000
114Διακίνηση με ανακριβές συνοδευτικό φορολογικό Στοιχείο αξίας >880€ ή 1.200€1000
115Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων αξίας>880 € ή 1.200€1000
116Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου αγοράς από ιδιώτη αξίας>880 € ή 1.200€1000
117Ανακριβής έκδοση Τιμολογίου χονδρικής πώλησης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου αξίας>880 € ή 1.200€1000
118Ανακριβής έκδοση στοιχείου χονδρικής παροχής υπηρεσιών αξίας>880 € ή 1.200€1000
119Ανακριβής έκδοση στοιχείων λιανικής γενικά αξίας>880 € ή 1.200€1000
120Ανακριβής έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών αξίας>880 €1000
121Ανακριβής έκδοση εκκαθαρίσεων γενικώς αξίας>880 € ή 1.200€1000
122Ανακριβής έκδοση πιστωτικού τιμολογίου αξίας > 880€ ή 1.200€1000
123Ανακριβής έκδοση στοιχείων Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. αξίας>880 € ή 1.200€1000
124Ανακριβής έκδοση Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων αξίας>880 € ή 1.200€1000
125Μη λήψη και μη έκδοση Τιμολογίου για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) >880 € ή 1.200€1000
126Ανακριβής λήψη και μη έκδοση Τιμολογίου για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.) αξίας>880 € ή 1.200€1000
127Μη έκδοση θεωρείται και η μη καταχώρηση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας αξίας>880€ ή 1.200€1000
128Μη έκδοση στοιχείων με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία, για τα οποία εφαρμόζεται οροφή (15πλάσιο) για βιβλία Α' κατ. ΚΒΣ1000
129Ανακριβής έκδοση στοιχείων με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία, για τα οποία εφαρμόζεται οροφή (15πλάσιο) για βιβλία Α' κατ. ΚΒΣ1000
130Κάθε μία καταχώρηση στα βιβλία αγοράς ή εξόδου που δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο > 880 € ή 1.200€1000
131Μη έκδοση στοιχείων από τηρούντες Β' ή Γ' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία1000
132Ανακριβής έκδοση στοιχείων από τηρούντες Β' ή Γ' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ με άγνωστο πλήθος συναλλαγών και γνωστή συνολική αξία1000
133Άρνηση ή παρακώλυση ή μη διευκόλυνση του ελέγχου της αξιοπιστίας των Φ.Τ.Μ. & των συστημάτων(αρθ.10 παρ.3 περ.α1)400
134Μη διαφύλαξη δείγματος για τον προβλεπόμενο χρόνο (άρθρο 10 παρ.3 περ. α.2.)400
135Υποβολή ανακριβών Στοιχείων στην επιτροπή του άρθρου 7 ( για χορήγηση άδειας καταλληλότητας, αρθ.10 παρ.3 περ.α3)400
136Παραβίαση ή παραποίηση Φ.Τ.Μ. και συστημάτων από επιχείρηση που έχει λάβει άδεια από την επιτροπή του άρθρου 7 (αρθ.10 παρ.3 περ.ε1)1000
137Λοιπές παραβάσεις διατάξεων Ν.1809/1988 (αρθ.10 παρ.3 περ. α')50
138Παραβίαση ή παραποίηση ΦΤΜ και συστημάτων από επιχείρηση μεταπώλησης(αρθ.10 παρ.3 περ.ε2)400
139Λοιπές παραβάσεις διατάξεων ν.1809/1988 (αρθ.10 - παρ.3 περ. β')50
140Παραβίαση ή παραποίηση ΦΤΜ και συστημάτων από το χρήστη ή κάτοχο (αρθ.10 παρ.3 περ. ε3)1000
141Έκδοση αποδείξεων αξίας <880 από μη εγκεκρ. ή μη δηλ. ΦΤΜ ή σύστημα400
142Έκδοση καταχωρηθέντων αποδείξεων από μη εγκεκριμένη ή μη δηλωμένη ΦΤΜ ή σύστημα (παράβαση μέχρι 31/12/2006)400
143Λοιπές παραβάσεις διατάξεων ν.1809/1988 (αρθ.10 παρ.3 περ. γ' εδάφιο πρώτο)50
144Βεβαίωση ανακριβώς αποτελεσμάτων ελέγχων (αρθ.10 παρ.6)400
145Μη δήλωση ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ. δ', εδάφιο πρώτο)50
146Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10- παρ.3 περ. δ', εδάφιο δεύτερο)50
147Μη επίδειξη του Βιβλιαρίου Συντήρησης και επισκευών (αρθ. 10 παρ.3 περ. ζ')50
148Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα στα βιβλία, από μη εγκεκριμένο ή εγκεκριμένο και παραβιασμένο ή παραποιημένο ΦΗΜ >880€ ή 1.200€ (άρθρο 10 παρ.3 περ. γ2)1000
149Έκδοση στοιχείων, μη καταχωρημένων στα βιβλία, από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο ΦΗΜ ή σύστημα (άρθρο 10 παρ.3 περ. γ1)50
150Έκδοση - σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό, μη καταχωρημένο στα βιβλία: Απόδειξης λιανικής πώλησης - απόδειξης παροχής υπηρεσιών1000
151Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένων στα βιβλία, από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο ΦΗΜ ή σύστημα (άρθρο 10 παρ.3 περ. γ1)50
152Έκδοση στοιχείων, καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα στα βιβλία, από μη εγκεκριμένο ή εγκεκριμένο και παραβιασμένο ή παραποιημένο ΦΗΜ, <880 (άρθρο 10 παρ.3 περ. γ2)300
3 Υπάρχουν παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα από τις οποίες προκύπτει το αδίκημα της λαθρεμπορίας.
1Εικονικές αποσύρσεις αυτ/των1000
2Η υποτιμολόγηση εισαγομένων εμπορευμάτων1000
3Η κατά παράβαση των δι' αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών εκδιδομένων σε εκτέλεση της § 3 του άρθρου 88 του Τ. Κ. οριζομένων διατυπώσεων κατοχή εμπορευμάτων1000
4Η ύπαρξη εμπορευμάτων έστω και αναγεγραμμένων στο δηλωτικό εντός πλοίου που προσορμίζεται σε λιμένα ή όρμο της χώρας στον οποίο δεν είναι επιτετραμμένη η προσέγγιση1000
5Η αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων εισαχθέντων ή τεθέντων στη γενική κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας1000
6Κάθε έλλειψη εμπορευμάτων από αποθήκες αποταμίευσης που σκοπεί να στερήσει δασμούς κλπ φόρους1000
7Η επί πλοίων που παραπλέουν την ακτή και κατευθύνονται σε ελληνικό λιμάνι, ύπαρξη εμπορευμάτων που δεν αναφέρονται στο δηλωτικό του πλοίου1000
8Διάθεση αντικειμένων στην κατανάλωση χωρίς έγγραφη άδεια της Τελ. Αρχής εισαχθέντων δυνάμει νόμου ή συμβάσεως ατελώς ή με μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες ειδικές χρήσεις ή χρησιμοποίηση των αντικειμένων αυτών σε άλλες χρήσεις1000
9Η κατά την ώρα της αναχώρησης από το πλοίο έλλειψη εμπορευμάτων φορτωθέντων για το εξωτερικό ή για άλλο λιμένα της χώρας με παραστατικό διαμετακόμισης1000
10 Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού πιστοποιητικού κυκλοφορίας1000
11 Λαθρεμπορία δια της μεθόδου εικονικής εξαγωγής1000
12 Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού συνοδευτικού εγγράφου εμπορευμάτων1000
13Εξαγωγή εμπορευμάτων των οποίων η εξαγωγή είναι απαγορευμένη1000
14 Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστού πιστοποιητικού για δασμούς αντιντάμπινγκ1000
15 Λαθρεμπορία δια της μεθόδου χρήσεως πλαστών λοιπών πιστοποιητικών1000
16Η καθ' οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση του αριθμού πλαισίου από αυτ/το και η καθ' οιονδήποτε τρόπο τοποθέτηση, ενσωμάτωση κλπ σε άλλο υποκείμενο αυτ/το1000
17 Λαθρεμπορία οινοπνευματωδών1000
18 Λαθρεμπορία καυσίμων1000
4 Υπάρχουν παραβάσεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του Ν.2803/2000 περί συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ν.3727/2008 περί ναρκωτικών.
1Παράνομες πράξεις επί των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικών θεμάτων1000
2Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - εμπορία1000
3Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - εμπορία κατ' επάγγελμα - επιβαρυντικές περιπτώσεις1000
4Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - κατοχή1000
5Παραβίαση διατάξεων περί ναρκωτικών - χρήση ναρκωτικών ουσιών1000
6Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1000
5 Πρόκειται για επιτηδευματίες που κατά το παρελθόν διαπιστώθηκε ότι υπέπεσαν σε παραβάσεις παραποιημένων προϊόντων.
1 Εμπορεύματα παραποίησης - απομίμησης, πειρατικά εμπορεύματα κλπ1000
6 Υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει αποδεδειγμένη φοροδιαφυγή.
1Για μη έκδοση φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 1000
2Για μη λήψη φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 1000
3Για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 1000
4Για λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 1000
5Για έκδοση και λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 1000
6Για έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 1000
7Για λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 1000
8Για έκδοση και λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 1000
9Για μη έκδοση και μη λήψη φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 1000
Υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ενδεχόμενη φοροδιαφυγή.
1Για μη έκδοση φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 500
2Για μη λήψη φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 500
3Για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 500
4Για λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 500
5Για έκδοση και λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 500
6Για έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 500
7Για λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 500
8Για έκδοση και λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 500
9Για μη έκδοση και μη λήψη φορολογικών στοιχείωναριθμός δελτίων Χ 500
7 Υφίστανται κατασχεμένα βιβλία ή στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές ή φορολογικοί μηχανισμοί ή άλλα στοιχεία.
1Αν στο υποσύστημα TAXIS-ΚΒΣ υπάρχει εγγραφή για κατάσχεση βιβλίων & στοιχείων1000
8 Υπάρχουν απώλειες βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμειακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.
1Απώλεια ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ.στ1)1000
2Απώλεια ΦΗΜ ή συστήματος (αρθρ. 10 παρ.3 περ.στ.2)1000
3Μη διαφύλαξη των ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης (σημείωση: καταργήθηκε - εξομοιώνεται με μη τήρηση βιβλίων)1000
4Μη διαφύλαξη των Βιβλίων ή στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγραφών ή καταστάσεων που υποκαθιστούν βιβλία1000
5Μη διαφύλαξη του Βιβλιαρίου Συντήρησης και επισκευών (αρθ. 10 παρ.3περ. ζ')50
9 Πρόκειται για επιτηδευματίες λήπτες στοιχείων από αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες που δήλωσαν απώλεια στοιχείων ή φορολογικών μηχανισμών.
1Λήψη στοιχείων από αντισυμβαλλόμενο επιτηδευματία που είναι στη λίστα με απωλεσθέντα βιβλία -στοιχεία-μηχανισμούς300
10 Πρόκειται για επιτηδευματίες, λήπτες στοιχείων από αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες που εμφανίζονται σαν εξαφανισμένοι έμποροι.
1Λήψη στοιχείων από αντισυμβαλλόμενο επιτηδευματία που είναι στη λίστα των εξαφανισμένων εμπόρων300
11 Υπάρχουν διαφορές, σε αξία ή σε πλήθος φορολογικών στοιχείων, οι οποίες προκύπτουν από διασταύρωση των υποβληθέντων συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992.
1Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων-καταστάσεων του άρθρου 20 παρ.1 (διαφορές >14.673€)600
2Ελλιπής ή ανακριβής υποβολή στοιχείων άρθρου 20 (διαφορές <14.673€)400
12 Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από τους υπόχρεους.
1Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Α' . Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Β'. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Γ'.1000
2Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών ή ένωσης προσώπων με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Β'. Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών ή ένωσης προσώπων ή Νομικού Προσώπου με τήρηση βιβλίων κατηγορίας 'Γ'.1000
3Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ενώ έχει υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για την ίδια χρήση1000
4Μη υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου μισθωτών Υπηρεσιών από τους υπόχρεους για κάθε χρήση1000
13 Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους υπόχρεους.
1Μη ορθός υπολογισμός συνολικών ακαθαρίστων εσόδων400
2Μη ορθός υπολογισμός λογιστικού αποτελέσματος400
3Μη ορθός υπολογισμός κόστους πωληθέντων εμπορευμάτων400
4Μη ορθός υπολογισμός συνολικού κόστους πωληθέντων400
5Μη ορθός υπολογισμός αναλωσίμων υλικών400
6Μη ορθός υπολογισμός κόστους ειδών συσκευασίας400
7Μη ορθός υπολογισμός κόστους ανταλλακτικών παγίων400
8Μη ορθός υπολογισμός κόστους παραχθέντων προϊόντων400
9Μη ορθός υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων400
10Μη ορθός υπολογισμός αποτελέσματος από Π.Υ.400
11Μη ορθός υπολογισμός Μικτού αποτελέσματος από πωλήσεις400
12Μη ορθός υπολογισμός κόστους α' και β' υλών - υλικών συσκευασίας400
13Ένδειξη ανακριβώς δηλωθείσας απογραφής σε τήρηση βιβλίων κατηγορίας Β'800
14Ένδειξη ανακριβώς δηλωθείσας απογραφής σε τήρηση βιβλίων κατηγορίας Γ'800
14 Διαπιστώνεται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
1 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το Ν.2331/19951000
15 Δηλώνονται μεγάλα ποσά δαπανών σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα.
1Τα ποσά των δηλούμενων δαπανών ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων είναι πολύ μεγαλύτερο από 30% του μέσου όρου του κλάδου300
2Τα ποσά των δηλούμενων δαπανών ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα υπερβαίνει το 75%500
16 Δηλώνονται ζημιές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της οικείας χρήσης.
1Εμφάνιση ζημιάς χρήσης σε νομικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες αμιγώς εμπορικές300
2Εμφάνιση ζημιάς χρήσης σε νομικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες αμιγώς παροχής υπηρεσιών800
3Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ατομικές επιχειρήσεις αμιγώς εμπορικές300
4Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ατομικές επιχειρήσεις αμιγώς Π.Υ800
5Εμφάνιση ζημίας χρήσης σε ελευθέρια επαγγέλματα1000
17 Υφίστανται συσσωρευμένες ζημίες.
1Δηλώνονται για συμψηφισμό ζημιές παρελθουσών χρήσεων στην τελευταία ελεγχόμενη χρήση200
18 Υπάρχουν παραβάσεις των άρθρων 39 & 39α του Ν.2238/1994.
1Έχει διαπιστωθεί παράβαση των άρθρων 39 & 39α του Ν.2238/1994.500
19 Υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή του Συντελεστή Μικτού Κέρδους μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.
1Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους , μεταξύ διαδοχικών χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή των ακαθαρίστων εσόδων400
20 Υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή του Συντελεστή Καθαρού Κέρδους μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.
1Όταν ο συντελεστής καθαρού κέρδους , μεταξύ διαδοχικών χρήσεων, μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή των ακαθαρίστων εσόδων400
21 Υπάρχει απόκλιση του Συντελεστή Μικτού Κέρδους (ΣΜΚ) από τον Μ.Ο. του Σ.Μ.Κ. ομοειδών επιχειρήσεων.
1Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% από το μέσο όρο των συντελεστών μικτού κέρδους του συγκεκριμένου κλάδου400
22 Υπάρχει απόκλιση του Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (ΣΚΚ) από τον Μ.Ο. του Σ.Κ.Κ. ομοειδών επιχειρήσεων.
1Όταν ο συντελεστής καθαρού κέρδους παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% από το μέσο όρο των συντελεστών καθαρού κέρδους του συγκεκριμένου κλάδου400
23 Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ακαθαρίστων εσόδων σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.
1Όταν τα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα κατά 100% από το Μ.Ο. του κλάδου400
1Όταν τα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα κατά 200% από το Μ.Ο. του κλάδου800
24 Έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων.
1Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις από 20.000,00 € έως 100.000€100
2Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις από 100.001,00€ έως 1.000.000€.400
3Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις πάνω από 1.000.000€.600
4Έχουν διενεργηθεί επενδύσεις με φορολογική απαλλαγή.800
5Λήψη επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων400
25 Επίκειται ο χρόνος παραγραφής.
1Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι < 3100 x αριθμός χρήσεων
2Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι > ή = 3200 x αριθμός χρήσεων
3Όταν ο αριθμός των ανέλεγκτων χρήσεων είναι > ή = 5400 x αριθμός χρήσεων
26 Διενεργούνται συναλλαγές μέσω αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου.
1Όταν δηλώνεται η διενέργεια συναλλαγών μέσω διαδικτύου500
27 Η απόκλιση των πάσης φύσεως δηλωθέντων εισοδημάτων με τις τεκμαρτές δαπάνες είναι θετικά μικρή ή αρνητικά μεγάλη.
1Όταν από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου (Ε1) προκύπτουν δηλωθέντα εισοδήματα μεγαλύτερα από το σύνολο των τεκμαρτών δαπανών σε ποσοστό μέχρι 20%800
2Όταν από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου (Ε1) προκύπτουν δηλωθέντα εισοδήματα μικρότερα από το σύνολο των τεκμαρτών δαπανών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20%800
28 Υπάρχουν διαφορές στις εξαγωγές ή εισαγωγές που δηλώνονται στο τελωνείο, με τις εξαγωγές ή εισαγωγές που εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος , στις συμπληρωματικές δηλώσεις και στις λοιπές δηλώσεις.
1Όταν από τα στοιχεία του ICIS προκύπτουν ποσά εισαγωγών ή/και εξαγωγών διαφορετικά από τα δηλωθέντα800
29 Δεν γίνονται οι προβλεπόμενες από το νόμο αναμορφώσεις κερδών (επιχειρήσεις με ιδιόκτητα αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ., κινητή τηλεφωνία κ.λπ.).
1Όταν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν διενήργησε τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αναμορφώσεις κερδών800
30 Διενεργούνται συναλλαγές με εξωχώριες εταιρείες.
1Όταν δηλώνεται η διενέργεια συναλλαγών με εξωχώρια εταιρεία800
31 Δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή της αξίας των Παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992, εφόσον υπάρχει υποχρέωση.
1Όταν από τα στοιχεία ισολογισμού/ισοζυγίου προκύπτει η μη αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 αν και υπήρχε η σχετική υποχρέωση πραγματοποίησης της αναπροσαρμογής εντός των ελεγχόμενων χρήσεων500
32 Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση των καταβαλλόμενων φόρων από χρήση σε χρήση.
1Όταν ο καταβαλλόμενος φόρος, μεταξύ διαδοχικών χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή των ακαθαρίστων εσόδων400
33 Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση των καταβαλλόμενων φόρων σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις.
1Όταν ο καταβαλλόμενος φόρος παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% από το μέσο όρο καταβαλλόμενου φόρου του συγκεκριμένου κλάδου400
34 Υφίστανται ουσιαστικές διαπιστώσεις ή παρατηρήσεις προηγούμενων ελέγχων.
1Όταν σε προηγούμενο έλεγχο προέκυψαν συγκεκριμένοι λόγοι-αιτίες τέλεσης εκτεταμένης φοροδιαφυγής800
35 Σε προηγούμενο έλεγχο προέκυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων κερδών/ζημιών και των προσδιορισθέντων βάσει ελέγχου κερδών/ζημιών.
1Ύπαρξη μεγάλων διαφορών μεταξύ ποσών δήλωσης και ποσών ελέγχου800
36 Υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.
1Ασυμφωνία Εσόδων Ε3 με εκροές εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Β' κατηγορίας300
2Ασυμφωνία Αγορών εισοδήματος και αγορών εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Β' κατηγορίας300
3Ασυμφωνία δαπανών εισοδήματος και δαπανών εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Β'κατηγορίας300
4Ασυμφωνία Εσόδων Ε3 με εκκαθαριστική Φ.Π.Α. για βιβλία Γ' κατηγορίας300
5Ασυμφωνία αγορών Εισοδήματος και αγορών εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. για βιβλία Γ' κατηγορίας300
6Ασυμφωνία δαπανών Εισοδήματος και δαπανών Φ.Π.Α. για βιβλία Γ' κατηγορίας300
37 Υπάρχει διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων και των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
1Μη ορθή μεταφορά των ποσών από τα συμπληρωματικά στοιχεία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος1000
38 Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής του καταβαλλόμενου φόρου.
1Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τον καταβαλλόμενο φόρο εισοδήματος)500
39 Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής των δαπανών της χρήσης.
1Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τις συνολικές δαπάνες της χρήσης)500
40 Ακαθάριστα έσοδα
Ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα (Ακ.Εσ.) προσωπικής
εταιρείας/ ένωσης προσώπων/νομικού προσώπου
1εάν 20.000.000€ = < Ακ.Εσ. < ή = 30.000.000€1000
2εάν 10.000.000€ = < Ακ.Εσ. < 20.000.000€800
3εάν 5.000.000€ = < Ακ.Εσ. < 10.000.000€600
4εάν 1.500.000€ = < Ακ.Εσ. < 5.000.000€400
5εάν 700.000€ = < Ακ.Εσ. < 1.500.000€200
6εάν 50.000€ = < Ακ.Εσ. < 700.000€100
Για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα > 30.000.000€ (ΜΕ.ΦΟ)
1εάν 30.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 40.000.000€100
2εάν 40.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 50.000.000€150
3εάν 50.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 75.000.000€300
4εάν 75.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 100.000.000€450
5εάν 100.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 200.000.000€750
6εάν 200.000.000€ < Ακ.Εσ.= < 500.000.000€800
7εάν Ακ.Εσ. > 500.000.000€1000
41 Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενες περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.
1Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.400
2Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Ισχύει από έτος 2005)1000
3Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (Ισχύει για πριν 2006)1000
4Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ενώ έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία περιοδική για την ίδια χρήση400
5Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ενώ έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την ίδια χρήση (εφόσον υπόκειται σε Φ.Π.Α.)400
6Εάν από τα στοιχεία VIES προκύπτει η διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/παραδόσεων σε συγκεκριμένο μήνα/τρίμηνο και ταυτόχρονα δεν έχει υποβληθεί περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για τον ίδιο μήνα/τρίμηνο.50
42 Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή των προβλεπόμενων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ.
1Ποσοστό φόρου των φορολογητέων δαπανών μεγαλύτερο του 15% για περιόδους πριν από 1/1/2010600
2Ποσοστό φόρου των φορολογητέων δαπανών μεγαλύτερο του 20% για περιόδους από 1/1/2010 και μετά600
43 Δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (listing) ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
1Εαν δεν έχει υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών (listing) ενώ υπήρχε υποχρέωση300
44 Διαπιστώνεται ανακριβής υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων (listing) ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
1Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε τρίμηνο ποσού = ή < των 20.000,00 ευρώ.Για κάθε τρίμηνο που υπάρχει διαφορά x 300 μόρια
2Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε τρίμηνο ποσού > των 20.000,00 ευρώ.Για κάθε τρίμηνο που υπάρχει διαφορά x 600 μόρια
3Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε μήνα ποσού = ή < των 10.000,00 ευρώ.Για κάθε μήνα που υπάρχει διαφορά x 100 μόρια.
4Αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και Παραδόσεων (listing) και αντίστοιχων πινάκων του VIES για κάθε μήνα ποσού >των 10.000,00 ευρώ.Για κάθε μήνα που υπάρχει διαφορά x 200 μόρια
45 Υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας του επιτηδευματία.
1Εμφάνιση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στην εκκαθαριστική δήλωση που δεν δικαιολογείται από τους συγκεκριμένους ΚΑΔ της επιχείρησης700
46 Πρόκειται για επιτηδευματίες που έχουν τύχει απαλλαγής από τον ΦΠΑ βάσει αποφάσεων.
1Ύπαρξη αιτήματος επιστροφής Φ.Π.Α.500
2Υπάρχει αίτημα απαλλαγής Φ.Π.Α.500
47 Εμφανίζονται υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση με το συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών.
Όταν τα δηλούμενα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης είναι πάνω από:
1σύνολο ενδοκοινοτικών συναλλαγών χρήσης > 50% * Κύκλος εργασιών χρήσης500
2σύνολο ενδοκοινοτικών συναλλαγών χρήσης > 80% * Κύκλος εργασιών χρήσης800
48 Εμφανίζονται ασυνήθιστα ή αδικαιολόγητα μεγάλα ποσά στις εκροές απαλλασσόμενες με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.
1Όταν δηλώνονται εκροές απαλλασσόμενες με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης >20% * συνολικών εκροών800
49 Υπάρχουν διαφορές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε ετήσια βάση σε σχέση με τα δεδομένα του VIES.
1Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών τριμηνιαίου (πριν την 1.1.2010) διαφοράς ποσού <=των 20.000 ευρώ300
2Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών τριμηνιαίου (πριν την 1.1.2010) διαφοράς ποσού >των 20.000 ευρώ900
3Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών μηνιαίου (μετά την 1.1.2010) διαφοράς ποσού <=των 20.000 ευρώ100
4Υποβολή ανακριβούς ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών μηνιαίου (μετά την 1.1.2010) διαφοράς ποσού >των 20.000 ευρώ300
50 Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση του καταβαλλόμενου ΦΠΑ από χρήση σε χρήση.
1Όταν ο καταβαλλόμενος Φ. Π. Α., μεταξύ διαδοχικών χρήσεων μεταβάλλεται όχι ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή των εκροών400
51 Υφίσταται αδικαιολόγητη απόκλιση του καταβαλλόμενου ΦΠΑ σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις.
1Όταν ο καταβαλλόμενος Φ.Π.Α. παρουσιάζει αρνητική διαφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50 % από το μέσο όρο καταβαλλόμενου Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου κλάδου400
52 Οι φορολογητέες εκροές (μειωμένες με το ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων) είναι μικρότερες από τις φορολογητέες εισροές στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α..
1Σύγκριση συνολικών ποσών εκροών - εισροών (εκροές μικρότερες των εισροών)100
2Σύγκριση συνολικών ποσών εκροών - εισροών (εκροές μικρότερες των εισροών) σε επίπεδο τριετίας300
53 Υφίσταται πιθανή υποχρέωση για διενέργεια pro-rata, βάση των στοιχείων της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.
1Έλεγχος για πιθανή υποχρέωση διενέργειας pro-rata500
54 Υφίσταται διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου από περίοδο σε περίοδο στις περιοδικές δηλώσεις ή από χρήση σε χρήση στις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
1Διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. από περίοδο σε περίοδο900
2Διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου από χρήση σε χρήση900
55 Υφίσταται αδικαιολόγητα μεγάλη διαφορά μεταξύ του μεσοσταθμικού συντελεστή εκροών και του μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α..
1Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με μεσοσταθμικό συντελεστή εκροώνΕάν απόκλιση> 30% -- >
800 μόρια.
2Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με μεσοσταθμικό συντελεστή εκροώνΕάν 20%<απόκ λιση<30% --> 600 μόρια.
3Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή εισροών με μεσοσταθμικό συντελεστή εκροώνΕάν 10%<απόκ λιση<20% -- > 300 μόρια.
56 Προκύπτει από τις οικείες δηλώσεις ένδειξη πιθανής μετατόπισης συντελεστών Φ.Π.Α..
1Έλεγχος για μετατόπιση συντελεστών Φ.Π.Α300
57 Διενεργούνται εκτεταμένες συναλλαγές σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
1Ένδειξη για πιθανή καταστρατήγηση των διατάξεων περί μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.400
58 Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής του καταβαλλόμενου Φ.Π.Α..
1Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τον καταβαλλόμενο Φ.Π.Α.)500
59 Υφίσταται διαφορετικός ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από χρόνο σε χρόνο, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής των φορολογητέων δαπανών της χρήσης.
1Μείωση μεγεθών από χρήση σε χρήση (σε συνάρτηση με τις φορολογητέες δαπάνες της χρήσης)500
60 Υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο στην τρέχουσα χρήση το οποίο όμως στην προηγούμενη χρήση είχε αιτηθεί για επιστροφή.
1Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. ποσού που στην προηγούμενη χρήση είχε αιτηθεί για επιστροφή (μετά την προθεσμία υποβολής)900
61 Υφίσταται διαφορά ακαθαρίστων εσόδων αυτοελέγχου και βιβλίων και στοιχείων και δεν έχει υποβληθεί το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ, εφόσον απαιτείται.
1 Επιχειρήσεις που έκαναν εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 ν.3296/2004 και ενώ προέκυψε διαφορά ακαθαρίστων εσόδων μεταξύ βιβλίων και αυτοελέγχου, δεν υπέβαλλαν το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ1000
62 Δεν υποβάλλονται οι δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων εμπορικών επιχειρήσεων ή ελευθέρων επαγγελματιών από τους υπόχρεους.
1Δεν έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση . Από 1/1/2011 ισχύει και για τις οριστικές ελευθέρων επαγγελματιών και εμπορικών επιχειρήσεων που διενεργούν παρακρατήσεις1000
63 Δεν υποβάλλονται δηλώσεις για ακίνητη περιουσία από τους υπόχρεους.
1Μη υποβολή δήλωσης ΕΤΑΚ από υπόχρεο νομικό πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική εταιρεία1000
2Μη υποβολή δήλωσης ΦΑΠ από υπόχρεο νομικό πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική εταιρεία1000
3Μη υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ από υπόχρεο νομικό πρόσωπο/ένωση προσώπων/προσωπική εταιρεία/ατομική επιχείρηση1000
64 Τα δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία προκύπτουν κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος.
1Το δηλούμενο μίσθωμα είναι μικρότερο από το τεκμαρτό300
65 Διενεργούνται συνεχείς αγοραπωλησίες ακινήτων χωρίς να έχει δηλωθεί η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
1Σε διαδοχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται τόσο αγορά όσο και πώληση ακινήτων στους σχετικούς κωδικούς από Φ.Π. μισθωτό ή επιτηδευματία με ΚΑΔ εκτός κατασκευαστή ακινήτων (41....)600
66 Διενεργούνται αγορές ακινήτων με μεγάλες αξίες.
1Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται η αγορά ακινήτου με αξία απόκτησης >,= 300.000€500
67 Πρόκειται για επιτηδευματίες με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση ακινήτων.
1Δηλούμενη δραστηριότητα με τον σχετικό ΚΑΔ500
68 Τα καταβαλλόμενα μισθώματα είναι προφανώς δυσανάλογα των δηλωθέντων εισοδημάτων.
1Το άθροισμα των δηλωθέντων μισθωμάτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) είναι μεγαλύτερα από ποσοστό 50% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εισοδημάτων800
69 Το καταβαλλόμενο ποσό ασφαλίστρων είναι προφανώς δυσανάλογο του δηλωθέντος εισοδήματος.
1Το ποσό που δηλώνεται ως δαπάνη προσωπικών ασφαλίστρων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) είναι μεγαλύτερο από το 30% του συνολικού πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος800
70 Στις σχετικές δηλώσεις στην διεύθυνση ιδιοκατοίκησης δηλώνονται και λοιπά ακίνητα ιδιοκτησίας του φορολογουμένου.
1Όταν στη διεύθυνση ιδιοκατοίκησης που δηλώνεται στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1, υπάρχουν και άλλα ακίνητα που δηλώνονται στο Ε2-Ε9500
71 Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
1Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές > 6.000.100
71α Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κατόχους ακινήτων
1Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία τριπλάσιας αξίας των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών100
2Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία πενταπλάσιας αξίας των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών200
3Εάν υπάρχει ακίνητη περιουσία δεκαπλάσιας αξίας των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών300
72 Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες από το EUROCAΝΕΤ(εξαφανισμένοι έμποροι).
1Υπάρχει καταχωρημένη πληροφορία στο αρχείο VIES800
73 Πρόκειται για επιχείρηση που έχει αντικείμενο εργασιών υψηλού φορολογικού κινδύνου.
1Έλεγχος για άσκηση " επικίνδυνου " φορολογικά επαγγέλματος σύμφωνα με συγκεκριμένους ΚΑΔ500
74 Υφίστανται πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος, από οποιαδήποτε πηγή.
75 Υφίσταται διαφορά του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος με συνολική αξία ακινήτων που αποκτήθηκαν με επαχθή αιτία.
1Η συνολική αξία της αποκτηθείσας με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι >,=80 % των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εισοδημάτων στο ίδιο χρονικό διάστημα200
76 Δεν δηλώνεται αγορά ακινήτων σε χρήση που καταβλήθηκε Φ.Μ.Α.
1Δεν έχει δηλωθεί η αγορά ακινήτου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε χρήση που προκύπτει καταβολή Φ.Μ.Α.1000
77 Οι δηλωθείσες συνολικές δαπάνες ανέγερσης οικοδομής υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί των συνολικών δηλούμενων εσόδων.
1Η συνολική αξία των δηλωθέντων δαπανών ανέγερσης οικοδομής , στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερη από ποσοστό 80% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εσόδων στο ίδιο χρονικό διάστημα700
78 Τα δηλωθέντα τοκοχρεολύσια υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί των συνολικών δηλούμενων οικογενειακών εσόδων.
1Τα δηλωθέντα ποσά τοκοχρεολυσίων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) είναι μεγαλύτερα από ποσοστό 50% των συνολικών δηλούμενων πραγματικών οικογενειακών εσόδων της ίδιας δήλωσης200
79 Επί λήψεως δανείων δεν δηλώνονται τα αντίστοιχα τοκοχρεολύσια.
1Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνεται η λήψη δανείου και στην επόμενη χρήση και περαιτέρω δεν δηλώνεται ποσό τοκοχρεολυσίων τουλάχιστον 5% στους σχετικούς κωδικούς800
80 Υφίσταται διαφορά των δηλούμενων (τ.μ.) ιδιοκατοικούμενου ακινήτου από χρήση σε χρήση.
1Η δηλούμενη επιφάνεια ιδιοκατοικούμενου ακινήτου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) σε συγκεκριμένη χρήση είναι μικρότερη από την επιφάνεια που δηλώνεται σε επόμενη-ες χρήσεις, χωρίς να προκύπτει διαφοροποίηση στη δήλωση Ε9300
81 Υφίσταται μεγάλη δηλωθείσα επιφάνεια βοηθητικών χώρων, σε σχέση με την επιφάνεια κύριων χώρων ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.
1Όταν η δηλούμενη επιφάνεια των κύριων χώρων είναι > 200 τ.μ. και ταυτόχρονα η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων είναι >,= 30% των κύριων χώρων300
82 Πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού με ταυτόχρονη έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος ή συμμετοχή σε προσωπική (ελληνική) εταιρεία και δεν δηλώνει εισοδήματα από Δ' ή Ζ' πηγή.
1Αν από το Μητρώο ΤΑΧΙΣ προκύπτει ΑΦΜ με ενεργή έναρξη εργασιών ή δηλωμένη σχέση με ΑΦΜ προσωπικής εταιρίας ή ένωση προσώπων και ταυτόχρονα στο Ε1 που υποβάλλει δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και μόνο απαλλασσόμενα εισοδήματα.1000
83 Διαπιστώνεται μίσθωση α' κατοικίας από φυσικό πρόσωπο με εκμισθωτή νομικό πρόσωπο.
1Φυσικό πρόσωπο, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δηλώνει στους σχετικούς κωδικούς την καταβολή μισθώματος για κύρια κατοικία σε ΑΦΜ που ανήκει σε νομικό πρόσωπο1000
84 Δηλώνεται ζημιά από επιτηδευματίες με αντικείμενο δραστηριότητας την «εκμετάλλευση ακινήτων».
1Όταν επιτηδευματίας ΜΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ με ΚΑΔ δραστηριότητας "68" έχει έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων και ταυτόχρονα δηλώνει ζημιές χρήσης1000
85 Διαπιστώνεται η καταβολή μεγάλου ποσού μισθώματος από Φ.Π. σε Ν.Π.
1Όταν φυσικό πρόσωπο καταβάλλει ενοίκιο >,= 20.000€ σε νομικό πρόσωπο1000

 

5. Για τη διενέργεια των οριστικών (τακτικών) και προσωρινών ελέγχων υποθέσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις.

(Η παράγραφος 5 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της απόφασης ΠΟΛ.1233/17.11.2011.)

6. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.

7. Από την 18/11/2011 οι εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου από τους προϊσταμένους της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Δ.Ε.Κ και των Π.Ε.Κ, εκδίδονται μόνο για υποθέσεις που έχουν επιλεγεί μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του ELENXIS. Η έκδοση των ως άνω εντολών ελέγχου από τους προϊσταμένους των λοιπών Δ.Ο.Υ για υποθέσεις που θα επιλεγούν μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του ELENXIS, θα γίνεται σταδιακά κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε κάθε περίπτωση η έκδοση των εντολών κάθε είδους ελέγχου από τους προϊσταμένους των ως άνω υπηρεσιών, θα γίνεται μέσω της λειτουργίας διαχείρισης υποθέσεων του ELENXIS, εφόσον η λειτουργία αυτή έχει εγκατασταθεί στις υπηρεσίες αυτές.

(Η παράγραφος 7 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της απόφασης ΠΟΛ.1233/17.11.2011.)

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές Αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης