Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. οικ. 2/64312/0025/12.9.2011 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω προσωρινού πλαισίου στήριξης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για το έτος 2011


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2/97006/0025/27.12.2011.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-09-2011 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 2/64312/0025/12.9.2011
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω προσωρινού πλαισίου στήριξης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για το έτος 2011


Αθήνα, 12 Σεπτέμβριου 2011
Αρ. Πρωτ. οικ.2/64312/0025

(ΦΕΚ Β' 2029/12-09-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών
ΤΜΗΜΑ : Δ’

Ταχ. Δ/νση: Παν/μίου 37
10165 Αθήνα
Πληροφορίες:Zωή Ιωαννάτου
Ευδοξία Καψαλάκη
Τηλέφωνο:210-33.38.989
210-33.38.902
Fax:210-33.38.959
210-33.38.991
E-mail:[email protected]
[email protected]


ΘΕΜΑ:
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω προσωρινού πλαισίου στήριξης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για το έτος 2011.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/12.07.1995) και ιδίως το άρθρο 1.

2. Tην αριθ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ Β’/1603/11−7−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Oικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου».

3. Την αριθ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Την ανακοίνωση της Επιτροπής−Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (ΕΕ C 6/2011).

5. Την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (EE C 155/2008).

6. Την απόφαση της 26−07−2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης SA.33204 για την παράταση του ελληνικού προσωρινού πλαισίου εγγυήσεων στις επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση (Ν.308/2009).

7. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ 45/12−9−2011) με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

αποφασίζουμε:

Α) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 70%, σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που θα καταρτισθούν μέχρι 30.06.2012 μεταξύ επιχειρήσεων όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την 18−8−2011 και δεν έχουν υπαχθεί στις αριθ. 2/49086/0025/14.7.2009 (ΦΕΚ Β 1396/14.07.2009) και 2/54979/0025/23.7.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1554/28.07.2009) Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία της. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι προβληματικές σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 5 της αριθ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

(Το πρώτο εδάφιο του Α' Μέρους τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 2/97006/0025/27.12.2011)

Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ Α 143/12.07.1995) όπως ισχύει:

α) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης ή/και για επενδυτικούς σκοπούς.

β) σε μεγάλες επιχειρήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.

Η ανωτέρω εγγύηση έχει μέγιστη διάρκεια δέκα (10) ετών. Κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης, η εξόφληση του δανείου πραγματοποιείται εξαμηνιαία στις 30/6 και 31/12 εκάστου έτους σε ισόποσες χρεολυτικές δόσεις.

Το μέγιστο ύψος του δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης και δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010.

Λόγω της παρεχόμενης εγγύησης καταβάλλεται εξαμηνιαία στο Ελληνικό Δημόσιο με την καταβολή εκάστης δόσης η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 και το συνημμένο «Παράρτημα Α» της αριθ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προμήθεια ασφαλείας υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύναται να χορηγείται έκπτωση μέχρι 15% επί της ανωτέρω ετήσιας προμήθειας ασφαλείας για μέγιστη περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.

Για όλα τα ανωτέρω δάνεια λαμβάνονται οι συνήθεις ασφάλειες ενοχικής ή/και εμπράγματης φύσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη λήψη τους. Ως συνήθεις ασφάλειες νοούνται οι ασφάλειες που λαμβάνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική για την εξασφάλιση των δανείων τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Β) Παρέχεται η ευχέρεια στις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγήθηκαν δάνεια δυνάμει των αριθ. 2/49086/0025/14.7.2009 (ΦΕΚ Β 1396/14.07.2009) και 2/54979/0025/23.7.2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να ζητήσουν την παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου από τέσσερα (4) σε δέκα (10) έτη κατ’ ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι δεν είναι προβληματικές σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 5 της αριθ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου αφορά:

α) δάνεια κεφαλαίου κίνησης που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

β) δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η εξόφληση του δανείου πραγματοποιείται εξαμηνιαία στις 30/6 και 31/12 εκάστου έτους σε ισόποσες χρεολυτικές δόσεις.

Το μέγιστο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου που δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του μέρους Β της παρούσας δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό κόστος της επιχείρησης για το 2010. Η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 70% του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου που θα υπαχθεί στο μέρος Β της παρούσας απόφασης.

Για το ανεξόφλητο ποσό του δανείου που δεν θα υπαχθεί στις διατάξεις του μέρους Β της παρούσας απόφασης θα συνεχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις των αριθ. 2/49086/0025/14.7.2009 (ΦΕΚ Β 1396/14.07.2009) και 2/54979/0025/23.7.2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Για ολόκληρο το χρονικό διάστημα παράτασης της εγγύησης καταβάλλονται εξαμηνιαία στο Ελληνικό Δημόσιο με την καταβολή εκάστης δόσης οι προβλεπόμενες στο Παράρτημα Α της αριθ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προμήθειες ασφαλείας υπολογιζόμενες σε ετήσια βάση.

Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύναται να χορηγείται έκπτωση μέχρι 15% επί της ανωτέρω ετήσιας προμήθειας ασφαλείας για μέγιστη περίοδο δύο (2) ετών από τη στιγμή χορήγησης του εγγυημένου δανείου δυνάμει των αριθ. 2/49086/0025/14.7.2009 (ΦΕΚ Β 1396/14.07.2009) και 2/54979/0025/23.7.2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για την υπόλοιπη διάρκεια του εγγυημένου δανείου εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες προμήθειες ασφαλείας χωρίς έκπτωση.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του μέρους Β της παρούσας επαναξιολογούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ως προς την πιστοληπτική τους διαβάθμιση και το επίπεδο των εξασφαλίσεων για τον προσδιορισμό της καταβλητέας προμήθειας ασφαλείας.

Για τα δάνεια που υπάγονται στο μέρος Β της παρούσας δύναται να λαμβάνονται πρόσθετες ασφάλειες, πέραν των υφιστάμενων, ενοχικής ή/και εμπράγματης φύσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη λήψη τους.

Η παράταση της εγγύησης θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι την 30.06.2012.

(Το προτελευταίο εδάφιο του Β' Μέρους τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 2/97006/0025/27.12.2011)

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Γ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για την υπαγωγή στις διατάξεις του μέρους Α και Β της παρούσας απόφασης υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.12.2011.

(Το πρώτο εδάφιο του Γ' Μέρους τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 2/97006/0025/27.12.2011)

Τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Δ25 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή α. το ειδικό έντυπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το οποίο περιλαμβάνει την αίτηση της επιχείρησης και την αιτιολογημένη εισήγηση της τράπεζας για τη βιωσιμότητα και την πιστοληπτική ικανότητα κάθε επιχείρησης με τεκμηριωμένη πρόταση για τις εξασφαλίσεις του δανείου, βάσει του αιτήματος της επιχείρησης για ένταξη στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης και β. τον πίνακα συμπληρωμένο με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία. Τα ανωτέρω πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή τα έντυπα Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί βιβλία β’ κατηγορίας, ή, την αναλυτική εκτίμηση του μισθολογικού κόστους και των οικονομικών στοιχείων που εκτιμάται για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας, εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από 1.1.2011 έως τη δημοσίευση της 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ1837 Β΄). Όλα τα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr/Αποφάσεις&Εγκύκλιοι/Δημοσιονομική Πολιτική).

Το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 37 του Ν. 3458/2006 αποφασίζει για την υπαγωγή ή μη των επιχειρήσεων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης με βάση τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ).

Ως επιτόκιο για τα δάνεια της παρούσας απόφασης ορίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της αγοράς για την κατηγορία της δανειοδότησης για την οποία παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό υποχρεούνται να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την εκταμίευση του ποσού του δανείου. Οι ως άνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στα πιστωτικά ιδρύματα για το διάστημα αυτό το έντυπο Ε7 σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις θα επιβαρύνονται εφεξής με ποσοστό προμήθειας ασφαλείας 3.8%, ανεξαρτήτως της πιστοληπτικής τους διαβάθμισης, και οι επιχειρήσεις που ήδη καταβάλλουν ποσοστό προμήθειας ασφαλείας 3,8% βάσει της πιστοληπτικής τους διαβάθμισης, θα επιβαρύνονται εφεξής με προμήθεια ασφαλείας 1% επιπλέον, ήτοι με συνολική προμήθεια ασφαλείας 4,8%.

(Τα εδάφια έβδομο και όγδοο του Γ' Μέρους τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκε νέο ένατο εδάφιο με την απόφαση 2/97006/0025/27.12.2011)

Σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων, το εγγυημένο ποσό του χορηγούμενου δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2322/1995, την είσπραξη από τους
πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια διασφάλισης των απαιτήσεών τους και κατ’ επέκταση αυτών του εγγυητή Ελληνικού Δημοσίου.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, μετά την παρέλευση τριμήνου από την ολοσχερή ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/04.01.2006 (ΦΕΚ Β/16/13.01.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως αυτή ισχύει.

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν μέσα στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο των τριών (3) μηνών, για τον οποίο το Δημόσιο καλύπτει με την εγγύησή του τους τόκους υπερημερίας, την είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, με την ίδια επιμέλεια που επιδεικνύουν και για τα δάνεια που χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας μέχρι ενός τριμήνου) και τέλος τα έξοδα της αναγγελίας κλεισίματος του λογαριασμού.

Μετά την 31/12/2011 και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τα πιστωτικά ιδρύματα, σε κεντρικό επίπεδο, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Δ25:

I. Σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται τα δάνεια που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης με τα παρακάτω στοιχεία:

• Κωδικός Τράπεζας
• Αριθμός λογαριασμού
• Υποκατάστημα
• Επωνυμία δανειολήπτη
• Έδρα (ταχυδρομική διεύθυνση) δανειολήπτη
• Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
• Κωδικός Δ.Ο.Υ.
• Δ.Ο.Υ. όνομα
• Αρχική υπουργική απόφαση (αριθμός και ημερομηνία)
• Νέα υπουργική απόφαση (αριθμός και ημερομηνία)
• Αριθμός και ημερομηνία απόφασης εγγύησης
• Αριθμός σύμβασης
• Ημερομηνία σύμβασης
• Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
• Ημερομηνία εκταμίευσης
• Ποσό εκταμίευσης
• Ποσοστό εγγυημένου δανείου
• Ποσοστό προμήθειας ασφαλείας
• Διάρκεια δανείου
• Συνολικός αριθμός δόσεων
• Ενυπόθηκη διασφάλιση
• Λοιπές ασφάλειες
• Ύψος εμπράγματων ασφαλειών
• Είδος εμπράγματων ασφαλειών
• Αριθμός εργαζομένων

II. Κάθε εξάμηνο σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των εν λόγω δανείων και ο αριθμός των εκάστοτε εργαζομένων.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στο πλαίσιο αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.− Δ.25 –Τμήμα Δ΄).

Η δαπάνη, που θα προκληθεί σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού/Φορέας Υπουργείο Οικονομικών/ΚΑΕ 6421 «Πληρωμή λόγω Εγγυήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις γενικά».Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Φίλιππος Σαχινίδης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διεκπεραίωσης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης