Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. 31092/4.7.2002 Χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αποφάσεις 31217/8.4.2003 και 14080/513/11.1.2012.
Από την έναρξη ισχύος της κ.υ.α. 44137/613/18.12.2013, ήτοι 01-01-2014, η παρούσα απόφαση καταργείται και ισχύει η κ.υ.α. 44137/613/18.12.2013.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2002 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 31092/4.7.2002
Χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων


Αριθ. 31092

Χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85).

2. Το άρθρο 27 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/17.5.2002).

3. Το Π.Δ. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας».

4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 212/69 «Περί οργανώσεων και διοικήσεων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α/69), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

5. Την 1100383/Α0006/31. 10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και& Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλύπτεται με διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία, τον τρόπο, τον χρόνο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων με στόχο την υποβοήθηση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, την πρόληψη της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής ως εξής:

Άρθρο 1

Δικαιούχοι είναι μακροχρόνια άνεργοι Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 45 μέχρι 65 ετών, που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας, βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς ανεργίας πέραν των 12 μηνών, έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας ως μακροχρονίως άνεργοι και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ.

(Το ποσό του άρθρου 1 αναπροσαρμόστηκε με τις αποφάσεις 31217/8.4.2003 και 14080/513/11.1.2012.)

Ως ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου του επιδόματος λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του 45ου έτους της ηλικίας του και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 65ου έτους του δικαιούχου η 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης.
Ως μακροχρόνιοι άνεργοι, δικαιούχοι κατά την παραπάνω διάταξη, θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνον, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής 12μηνης επιδότησης.

(Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με την απόφαση 31217/8.4.2003.)

Το ως άνω όριο εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 587 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. Ως ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για την εφαρμογή του παρόντος, θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του ανέργου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων τους από κάθε πηγή. Για ενήλικους άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το ατομικό.
Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, και μητρότητας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος που αποτελεί τη βάση υπολογισμού του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου.
Η κατάσταση συνεχούς ανεργίας προκύπτει από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι μπορεί να είναι και περισσότερα μέλη της οικογένειας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 200 ευρώ, χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι είναι άνεργοι και όχι περισσότερο από 12 μήνες. Το δικαίωμα ασκείται εντός αποσβεστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών.

(Το ποσό του πρώτου εδαφίου του άρθρου 2 αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση 31217/8.4.2003.)

Άρθρο 3

Η καταβολή του διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος ενταχθεί σε απασχόληση, είτε ως νέος ελεύθερος επαγγελματίας, είτε με εξηρτημένη εργασία, είτε απορρίψει προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του.
Συμμετοχή του δικαιούχου σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης αναστέλλει την καταβολή του επιδόματος, η οποία μπορεί να συνεχισθεί για το εναπομένον μέχρι συμπληρώσεως 12 μηνών διάστημα, εφόσον ο καταρτισθείς δεν ενταχθεί σε οποιασδήποτε μορφής απασχόληση.
Επίσης αναστέλλεται η καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος, για όσο διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής εφόσον λαμβάνει επίδομα ασθενείας από το Ι ΚΑ.

Άρθρο 4

Ο ενδιαφερόμενος για να λάβει το προαναφερόμενο επίδομα υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ανεργίας [ανανεούμενο ανά μήνα] από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών προ της υποβολής της σχετικής αίτησης βρισκόταν σε κατάσταση διαρκούς ανεργίας πέραν του δωδεκαμήνου. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή, η προσκόμιση δελτίου ανεργίας θα προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η δηλούμενη από τον αιτούντα, στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, κατάσταση διαρκούς ανεργίας του [ανά μήνα ].

(Η περίπτωση α' του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την απόφαση 31217/8.4.2003.)

β) Βεβαίωση από την Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα της τακτικής επιδότησης ανεργίας και ότι η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας έχει εξαντληθεί.
γ) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.), ή εκκαθαριστικό του εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν υποχρεούτο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και ότι δεν είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που να υπερβαίνει το ποσόν των δώδεκα χιλιάδων (12.000) €, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανηλίκων τέκνων του.

(Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' αντικαταστάθηκε με τις αποφάσεις 31217/8.4.2003 και 14080/513/11.1.2012.)

Στην υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνει η οικεία Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη απ' αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση.
Στην περίπτωση που η καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος συνεχίζεται και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, ο δικαιούχος θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το ετήσιο του προηγούμενου οικονομικού έτους εισόδημά του δεν υπερέβη το ποσόν των δώδεκα χιλιάδων (12.000) €, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανηλίκων τέκνων του.

(Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' αντικαταστάθηκε με τις αποφάσεις 31217/8.4.2003 και 14080/513/11.1.2012.)

Στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνει η οικεία Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη απ' αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση.
Όσοι εκ των δικαιούχων είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να προσκομίζουν και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης αμέσως μετά την υποβολή της στη Δ.Ο.Υ.
δ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται:
i. ότι ο αιτών δεν συμμετέχει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, δεόντως επικυρωμένο,
ii. ότι δεν λαμβάνει το επίδομα από άλλη υπηρεσία του ΟΑΕΔ και
iii. ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στα στοιχεία που δήλωσε υπευθύνως.
ε) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του αιτούντος.

Άρθρο 5

Απαραίτητο στοιχείο για την έναρξη καταβολής του επιδόματος αποτελεί η υποβολή της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 αυτής.
Χρόνος έναρξης καταβολής του επιδόματος είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο άνεργος συμπλήρωσε ή συμπληρώνει ένα (1) μήνα συνεχούς ανεργίας μετά τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών που παραμένει αδιαλείπτως εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εφόσον έχει εξαντλήσει το δικαίωμά του για τακτική επιδότηση ανεργίας.
Η συμπλήρωση του 65ου έτους συνεπάγεται την απώλεια δικαιώματος λήψης του υπολοίπου του προαναφερόμενου επιδόματος.
Η ανάληψη απασχόλησης συνεπάγεται άμεση υποχρέωση ενημέρωσης της χορηγούσας το επίδομα Υπηρεσίας υπό του δικαιούχου.
Μετά την περάτωση του προγράμματος κατάρτισης και εφόσον ο καταρτισθείς δεν ενταχθεί σε απασχόληση, δύναται να αιτηθεί την καταβολή του επιδόματος που αντιστοιχεί στο εναπομείναν του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα, προσκομίζοντας την κάρτα ανεργίας και βεβαίωση του φορέα για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Το ως άνω επίδομα είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Άρθρο 6

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι λοιποί φορείς υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης, είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν στον ΟΑΕΔ στοιχεία για καταρτιζόμενους, εάν τους ζητηθούν.

Άρθρο 7

Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στο δικαιούχο, μετά από τη συμπλήρωση κάθε μηνός ανεργίας και αποδεικτικό για την καταβολή του επιδόματος, αποτελεί η επίδειξη της κάρτας ανεργίας του δικαιούχου από την οποία προκύπτει ότι αυτός συνεχίζει να βρίσκεται αδιαλείπτως σε κατάσταση ανεργίας και καθ' όλο το μήνα για τον οποίο λαμβάνει το επίδομα.
Με την καταβολή του επιδόματος σφραγίζεται η κάρτα για το συγκεκριμένο μήνα με σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται «κατεβλήθη το επίδομα μακροχρονίως ανέργου για το μήνα ...» .
Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η σφράγιση της κάρτας ανεργίας, ενημερώνεται το ηλεκτρονικό αρχείο προσφοράς και ζήτησης εργασίας περί της καταβολής του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου και χορηγείται σχετική βεβαίωση.

Άρθρο 8

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και του αιτούντος θα επιλύεται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Επιλύσεως Ασφαλιστικών Διαφορών και σε δεύτερο βαθμό από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2002

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ    

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης