Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1058/14.2.1997 Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις" (Ε10) και από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων (Ε11), τα οποία συνυποβάλλονται,κατά περίπτωση, με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 1997


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1058/14.2.1997
Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις" (Ε10) και από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων (Ε11), τα οποία συνυποβάλλονται,κατά περίπτωση, με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 1997


Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1018451/293/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1058

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων “Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις” (Ε10) και από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων (Ε11) τα οποία συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 1997.

Ι. Συμπλήρωση ενδείξεων εντύπου Ε10

Α. Γενικά

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προβλέπεται ο προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, με βάση ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, για τις επιχειρήσεις (ατομικές, εταιρίες κ.τ.λ.) που αποκτούν εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες (Δ' κατηγορίας), οι οποίες δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Πρώτης ή Δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εκτός βέβαια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παραπάνω νόμο. Επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., είτε αυτά τηρούνται υποχρεωτικά, είτε προαιρετικά, δεν υπάγονται στα αντικειμενικά, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε και με την αριθ. 1122241/2246/Α0012/ ερμηνευτική εγκύκλιο διαταγή μας.

2. Για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και η συνυποβολή με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υποχρέου και του εντύπου που φέρει τον τίτλο "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για τις εμπορικές επιχειρήσεις" και έχει στο αριστερό άνω μέρος τον κωδικό Ε10. Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος της εμπορικής επιχείρησης, θα
προσδιορισθεί και για το οικονομικό έτος 1997 (χρήση 1996), με βάση τα στοιχεία του εντύπου αυτού, από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση και από τους ίδιους τους φορολογουμένους, αν πρόκειται για υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (εταιρίες, κοινοπραξίες κ.τ.λ.) και θα ελεγχθεί από τις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.

3. Για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων αυτού του εντύπου, πέραν των όσων οδηγιών σας έχουμε δώσει μέχρι τώρα με τις 1016266/319/Α0012/ και 1007320/104/Α0012/ σχετικές διαταγές μας και ενόψει των μεταβολών στα αντικειμενικά κριτήρια που επέρχονται με το νομοσχέδιο "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις", που ψηφίστηκε από τη Βουλή, σας παρέχουμε συμπληρωματικά και τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν τις τροποποιήσεις του εντύπου αυτού που θα υποβληθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997.

Β. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων

1. Συμπλήρωση Πίνακα 2

Στον πίνακα αυτόν προστέθηκαν οι ακόλουθες νέες ενδείξεις:

- Με αριθμό 3 η ένδειξη "Στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση ασκείται ταυτόχρονα εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων (της ένδειξης 4β του πίνακα 6) και παρεπόμενης εκμετάλλευσης Σνακ ή Καφέ-Μπαρ". Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται από τους εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατά περίπτωση, οι οποίοι στον ίδιο χώρο (ίδιο οικόπεδο), όπου ασκείται η εκμετάλλευση των δωματίων ή διαμερισμάτων, διατηρούν ταυτόχρονα και εκμετάλλευση Σνακ ή Καφέ-Μπαρ, για την κάλυψη βασικών αναγκών των δικών τους πελατών, που διαμένουν σ' αυτά τα δωμάτια ή διαμερίσματα και εφόσον η δραστηριότητα αυτή αποτελεί παρεπόμενη δραστηριότητα, δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδα από την εκμετάλλευση του Σνακ ή Καφέ-Μπαρ είναι λιγότερα από τα ακαθάριστα έσοδα από την εκμετάλλευση των δωματίων ή των διαμερισμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η ένδειξη συμπληρώνεται με τη λέξη "ΝΑΙ". Αν η εκμετάλλευση του Σνακ ή Καφέ-Μπαρ βρίσκεται σε άλλο χώρο από αυτόν όπου ασκείται η εκμετάλλευση των δωματίων ή διαμερισμάτων ή εξυπηρετεί και άλλους πελάτες και δεν είναι παρεπόμενη δραστηριότητα, η ένδειξη συμπληρώνεται με τη λέξη "ΟΧΙ". Η προσθήκη της ένδειξης αυτής, σε συνδυασμό και με την ένδειξη 4γ του πίνακα 6 που αναλύεται παρακάτω, είναι αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης του σχεδίου νόμου "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις", σύμφωνα με την οποία αν οι επιχειρήσεις αυτές, εκτός από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων, ασχολούνται παράλληλα μέσα στον ενιαίο χώρο του οικοπέδου που βρίσκονται αυτά και με την εκμετάλλευση Σνακ-Μπαρ ή Καφέ-Μπαρ, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων, προσαυξάνεται για τη δραστηριότητα αυτή, κατά περίπτωση, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), με την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση του Σνακ-Μπαρ ή του Καφέ-Μπαρ, αποτελεί παρεπόμενη δραστηριότητα. Το ποσό, όμως, που προκύπτει από το ποσοστό αυτής της προσαύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, για τις δραστηριότητες αυτές, με βάση τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού.

- Στην με αριθμό 5 ένδειξη "Επιφάνεια επαγγελματικής εγκατάστασης σε τετραγωνικά μέτρα", η οποία υπήρχε και στα έντυπα των προηγούμενων οικονομικών ετών, σημειώνεται ότι, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμισθώνουν θαλάσσια ποδήλατα, ταξί θαλάσσης, κανό, τζετ-σκι (jet-ski), σκάφη για θαλάσσια σπορ και συναφή είδη και ομπρέλες, θα πρέπει να γραφτεί επιφάνεια τουλάχιστον εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων, καθόσον, με τις διατάξεις που προτείνονται με το παραπάνω νομοσχέδιο για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας, λαμβάνεται υπόψη επιφάνεια 60 τετραγωνικών μέτρων. Στην περίπτωση που δηλώνεται ως επαγγελματική εγκατάσταση η κατοικία του φορολογουμένου, τότε οι κωδικοί 333-334 δεν συμπληρώνονται.

- Με αριθμό 12 η ένδειξη "Αν ασκείτε επιχείρηση εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων, γράψτε το συνολικό αριθμό των αυτοκινήτων".
Στην ένδειξη αυτή θα γραφτεί ο αριθμός των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στην έδρα της επιχείρησης εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων, π.χ. 1 ή 2 ή 3 κ.τ.λ. αυτοκίνητα.

Η ένδειξη αυτή αποτελεί εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν.2390/1996, σύμφωνα με την οποία, ειδικά στις επιχειρήσεις εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) για καθένα αυτοκίνητο πέρα από το πρώτο.

- Με αριθμό 13 η ένδειξη "Η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή". Η ένδειξη αυτή τέθηκε προκειμένου να εφαρμοστεί διάταξη που προτείνεται με το παραπάνω σχέδιο νόμου, σύμφωνα με την οποία όταν ο φορολογούμενος ασκεί δραστηριότητα σε παραμεθόρια περιοχή, δηλαδή στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος μειώνεται κατά ποσοστό 20%. Κατά συνέπεια, αν η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε κάποια από τις περιοχές αυτές, στην ένδειξη αυτή θα συμπληρωθεί η λέξη "ΝΑΙ" και σε αντίθετη περίπτωση η λέξη "ΟΧΙ".

- Με αριθμό 14 η ένδειξη "Η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται σε μη παραλιακή περιοχή δήμου κ.τ.λ. κάτω από 4.000 κατοίκους, σε νησί χαρακτηρισμένο ως τουριστικός τόπος". Η ένδειξη αυτή τέθηκε προκειμένου να εφαρμοστεί διάταξη που προτείνεται με το παραπάνω σχέδιο νόμου, σύμφωνα με την οποία αν η επιχείρηση βρίσκεται σε νησί, σε δήμο ή κοινότητα ή οικισμό με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους και εφόσον ολόκληρο το νησί έχει χαρακτηρισθεί ως τουριστικός τόπος και η επιχείρηση δεν είναι εγκατεστημένη σε παραλιακή περιοχή, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Συνεπώς, αν η επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησης βρίσκεται σε τέτοια περιοχή, στην ένδειξη αυτή θα γραφτεί η λέξη "ΝΑΙ" και σε αντίθετη περίπτωση η λέξη "ΟΧΙ".

2. Συμπλήρωση πινάκων 3 και 4

Στους πίνακες αυτούς προστέθηκαν οι ίδιες ενδείξεις που προστέθηκαν στον πίνακα 2 και αναλύθηκαν παραπάνω, με τη διαφορά ότι αφορούν τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, εφόσον βέβαια συντρέχει τέτοια περίπτωση.

3. Συμπλήρωση πίνακα 5

Στον πίνακα αυτό δεν σημειώθηκε καμία μεταβολή.

4. Συμπλήρωση πίνακα 6

Στον πίνακα αυτό προστέθηκε, με αριθμό 4γ, η ένδειξη "Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος εκμετάλλευσης με παρεπόμενη δραστηριότητα Σνακ ή Καφέ-Μπαρ". Η ένδειξη αυτή συνδυάζεται με την προσθήκη της με αριθμό 3 ένδειξης των πινάκων 2, 3 και 4, που ήδη έχει αναλυθεί παραπάνω. Ετσι, στον κωδικό αριθμό 551-552 της ένδειξης αυτής θα γραφτεί ξανά το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 για την εκμετάλλευση των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων, κατά περίπτωση, το οποίο ήδη έχει γραφτεί και παραπάνω στον κωδικό αριθμό 379-380, τότε μόνο όταν υφίσταται σε αυτά και η παρεπόμενη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης Σνακ-Μπαρ ή Καφέ-Μπαρ.

Παράδειγμα: Φορολογούμενος εκμεταλλεύεται δέκα (10) ενοικιαζόμενα επιπλωμένα μονόχωρα διαμερίσματα στη Ρόδο, με παράλληλη παρεπόμενη εκμετάλλευση Καφέ-Μπαρ στον ίδιο χώρο και 15 ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια στην Κω χωρίς Σνακ ή Καφέ-Μπαρ, χωρίς δηλαδή να ασκεί εκεί παρεπόμενη δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, στον κωδικό αριθμό 379 θα γραφτεί το ποσό των 5.100.000 δρχ. (δηλαδή 10 Χ 243.000 πλέον 15 Χ 178.000 δρχ.), ενώ στον κωδικό αριθμό 551 θα γραφτεί το ποσό των 2.430.000 δρχ. (10 Χ 243.000).

Προσοχή!! Σημειώνεται ότι, για την παρεπόμενη δραστηριότητα από την εκμετάλλευση του Σνακ-Μπαρ ή Καφέ-Μπαρ, τόσο στην περίπτωση των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, όσο και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, θα συμπληρωθούν κανονικά οι πίνακες 2 έως 4, του εντύπου Ε10.

Γ. Γενικές παρατηρήσεις

- Στις οικείες ενδείξεις των πινάκων 2, 3 και 4 που αναφέρονται στην τιμή ζώνης και στο συντελεστή εμπορικότητας της οδού, θα γραφτούν (για τις ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το επιθυμεί ο φορολογούμενος) οι ίδιες τιμές ζώνης και συντελεστές εμπορικότητας που γράφτηκαν στο αντίστοιχο έντυπο (Ε10) που συνυποβλήθηκε με τη δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους 1996.

- Σύμφωνα με διάταξη που προτείνεται με το σχέδιο νόμου, που αναφέρεται παραπάνω, επιχειρήσεις εγκαταστημένες σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, μέχρι πεντακόσιους (500) κατοίκους εξαιρούνται από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων.
Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται η συμπλήρωση και συνυποβολή με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του εντύπου αυτού (Ε10). Αν η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε περιοχή που εξαιρείται από τα αντικειμενικά κριτήρια και τυχόν υποκαταστήματά της σε άλλη περιοχή, η οποία δεν υπάγεται στην εξαίρεση αυτή, θα συμπληρωθεί ανάλογα και θα συνυποβληθεί το έντυπο αυτό (Ε10). Το ίδιο θα γίνει και αν συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδή το
τυχόν υποκατάστημα βρίσκεται σε περιοχή που υπάγεται στην εξαίρεση αυτή, ενώ η έδρα της επιχείρησης σε περιοχή που δεν υπάγεται στην εξαίρεση.

- Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια και έχουν τις προϋποθέσεις για να μην υπαχθούν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού του εισοδήματος, θα συμπληρώσουν το έντυπο Ε10 με τις απαραίτητες πληροφορίες στο τετράγωνο

"Σημειώσεις φορολογουμένου" της πρώτης σελίδας του εντύπου.

Η Δ.Ο.Υ., αφού ελέγξει τις προϋποθέσεις και κρίνει ότι πραγματικά η επιχείρηση δεν υπάγεται στο αντικειμενικό σύστημα, δεν θα στέλνει το έντυπο στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

- Δεν θα συμπληρωθεί και δεν θα συνυποβληθεί με τη δήλωση οικονομικού έτους 1997 το έντυπο Ε10 από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθόσον η διάταξη που προτείνεται με το σχέδιο νόμου, με την οποία προβλέπεται η υπαγωγή στα αντικειμενικά κριτήρια αυτών των επιχειρήσεων, έχει εφαρμογή από το οικονομικό έτος 1998, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1997 και μετά.

- Με διάταξη που προτείνεται με το σχέδιο νόμου, ειδικά μόνο για τη διαχειριστική περίοδο 1996, εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων ή επιπλωμένων
διαμερισμάτων, εφόσον όλες οι προβλεπόμενες σχετικές περιοδικές δηλώσεις απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας του έτους 1996 έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και από αυτές προκύπτει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν έσοδα από τις εκμεταλλεύσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές, θα συμπληρωθεί και θα συνυποβληθεί από τις επιχειρήσεις αυτές το έντυπο αυτό, το οποίο όμως δεν θα στέλνεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

- Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατά περίπτωση, στην περίπτωση που έχουν ταυτόχρονα στο ίδιο οικόπεδο και παρεπόμενη δραστηριότητα εκμετάλλευσης Σνακ ή Καφέ-Μπαρ, θα συμπληρώσουν κανονικά τους πίνακες 2 ή 3 ή 4 του εντύπου Ε10 με τα ζητούμενα στοιχεία για τις παρεπόμενες αυτές εκμεταλλεύσεις, κατά περίπτωση, ανάλογα αν η παρεπόμενη αυτή δραστηριότητα αποτελεί έδρα ή υποκατάστημα της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ΜΙΑ παρεπόμενες δραστηριότητες Σνακ ή Καφέ-Μπαρ η δήλωση δεν θα στέλνεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. και η εκκαθάριση θα γίνεται από τη Δ.Ο.Υ.

- Με διάταξη που προτείνεται με το σχέδιο νόμου, προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις του πίνακα 6 (επιβατικά αυτοκίνητα Δ.Χ., φορτηγά Δ.Χ., επιβατικά λεωφορεία Δ.Χ., ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα και κάμπιγκ) ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έκανε έναρξη λειτουργίας ή διακοπή των εργασιών της μέσα στην κρινόμενη περίοδο, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 6 θα γραφτεί το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προκύπτει μετά τον επιμερισμό του, ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ θα γίνει και σχετική σημείωση στον πίνακα με τις παρατηρήσεις του φορολογούμενου στην πρώτη σελίδα του εντύπου.

- Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 7 του Ν.2364/1995 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι για τις εμπορικές επιχειρήσεις (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.), που φορολογούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια ή τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται με συντελεστή καθαρού κέρδους από τα κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συντελεστή ή των αντικειμενικών κριτηρίων, εκπίπτεται ποσοστό 75% του συνόλου της δαπάνης για την αγορά και εγκατάσταση οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προκειμένου για εμπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά με έκπτωση των δαπανών τους από τα ακαθάριστα έσοδα, η παραπάνω δαπάνη μπορεί να εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα κατά ορισμένο ετήσιο ποσοστό απόσβεσης, το οποίο και θα καθορισθεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθεί.
Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, στον κωδικό αριθμό 585-586 του πίνακα 7 του εντύπου Ε10 θα γραφτεί είτε το ποσό του ποσοστού 75% του συνόλου της δαπάνης αυτής, αν προσδιορίζουν εξωλογιστικά τα καθαρά κέρδη με βάση τα βιβλία τους, είτε το ποσό της ετήσιας ποσοστιαίας απόσβεσης της δαπάνης αυτής, αν προσδιορίζουν λογιστικά τα καθαρά κέρδη με βάση τα βιβλία τους, προκειμένου να εκπεσθεί το ποσό της δαπάνης αυτής είτε από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των αντικειμενικών κριτηρίων, αν αυτό είναι μεγαλύτερο από τα καθαρά κέρδη των βιβλίων, είτε από τα κέρδη των βιβλίων, αν αυτά είναι μεγαλύτερα από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα πρέπει η δαπάνη αυτή να γραφτεί στους κωδικούς 055-056 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

Σημειώνεται ότι, όταν συντρέχει περίπτωση συμπλήρωσης του κωδικού αριθμού 585-586 του πίνακα 7 του εντύπου Ε10, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και ο κωδικός αριθμός 587-588 του ίδιου πίνακα με το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις διαταγές μας και για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε10 των προηγούμενων οικονομικών ετών. Υπενθυμίζεται ότι, ανάλογα ισχύουν κατά περίπτωση και για την έκπτωση της δαπάνης αγοράς ταμειακής μηχανής ατομικής επιχείρησης, καθώς και όταν διενεργεί αυτή αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά, όπως επίσης έχει διευκρινισθεί με τις προηγούμενες διαταγές μας.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για τις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), που έχουν προμηθευθεί το ειδικό σήμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία του Ε.Ο.Τ., εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 33, δηλαδή προσδιορίζεται ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος μόνο για την εκμετάλλευση των τουριστικών λεωφορείων, ενώ δεν έχουν ταυτόχρονα εφαρμογή και οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 12 του άρθρου αυτού (γενικά αντικειμενικά κριτήρια). Σε περίπτωση που η προμήθεια του σήματος αυτού έγινε κατά τη διάρκεια της χρήσης, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως και 12 θα γίνει ανάλογος επιμερισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος και για τούτο θα πρέπει να συμπληρωθούν ανάλογα οι κωδικοί 347-348.

ΙΙ. Συμπλήρωση ενδείξεων εντύπου Ε11

Στο έντυπο αυτό του οικονομικού έτους 1997 οι μεταβολές που σημειώθηκαν, σε σχέση με το έντυπο Ε11 του προηγούμενου οικονομικού έτους 1996, είναι οι ακόλουθες:

α) Στα ζητούμενα στοιχεία για καλλιτέχνη ή τραγουδιστή κέντρου διασκέδασης και πιο συγκεκριμένα στον υποπίνακα 10 του πίνακα 2 και στον υποπίνακα 7 του πίνακα 3 προστέθηκε η ένδειξη "Γράψτε τον αριθμό των εμφανίσεών σας σε κέντρα διασκέδασης κ.τ.λ. μέσα στο έτος 1996". Η προσθήκη αυτή είναι αναγκαία, καθόσον, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, όπως αυτές τέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν.2390/1996, για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για τους καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν εμφανίσεις αυτών στα κέντρα διασκέδασης. Αν κατά τη διάρκεια του έτους 1996 δεν υπάρχουν τέτοιες εμφανίσεις, οι κωδικοί 897-898 και 957-958 θα παραμείνουν κενοί.

β) Στις ενδείξεις 11β' του πίνακα 2 και 10β' του πίνακα 3 απαλείφθηκαν οι λέξεις "με επαγγελματική εγκατάσταση εκτός της κατοικίας σας" που υπήρχαν από παραδρομή στο έντυπο του προηγούμενου οικονομικού έτους 1996. Τέλος, για τη συμπλήρωση των λοιπών ενδείξεων του εντύπου αυτού, ισχύουν κατά περίπτωση οι οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι τώρα με τις αριθμ. 1021468/328/Α0012/ και 1018194/392/Α0012/ σχετικές διαταγές μας και για το λόγο αυτό παρέλκει η επανάληψη αυτών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης