Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Αναλυτικός πίνακας με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση υποβολής δηλώσεων βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4002/2011.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-09-2011 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Αναλυτικός πίνακας με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση υποβολής δηλώσεων βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4002/2011.


Αναλυτικός πίνακας με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση υποβολής δηλώσεων βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4002/2011.

 

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Εφάπαξ καταβολή - Προσαυξήσεις πρόστιμα καταβολή σε δόσεις - Προσαυξήσεις - πρόστιμα Φορολογική περίοδο που αφοράΠροθεσμία υποβολήςΤρόπος καταβολής φόρου
Δηλώσεις:
 • Φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), είτε είναι χρεωστικές είτε πιστωτικές είτε μηδενικές (άρθρα 33,62, 64, και 107 του ν. 2238/1994).
δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ή πρόστιμοδεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ή πρόστιμο για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 20-01-2012 Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με ανακοίνωση από το Υ.Ο.
(i) από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Φ.Ε. και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε, σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο (2), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των δύο (2) επόμενων μηνών αντίστοιχα,
(ii) από τα φυσικά πρόσωπα μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση.
 • Οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ή πρόστιμο δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ή πρόστιμο δηλώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε στις 14/7/201120-01-2012 Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με ανακοίνωση από το Υ.Ο.
(i) από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Φ.Ε. και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε, σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο (2), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των δύο (2) επόμενων μηνών αντίστοιχα,
(ii) από τα φυσικά πρόσωπα μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση.
Δηλώσεις των εισοδημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ειδικότερα:
 • Τόκων από καταθέσεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
 • Ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
 • Εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

γγ) Ειδικών περιπτώσεων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ως 14 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ειδικότερα:

 • Του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία.
 • Του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος.
 • Του ποσού που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από το μισθωτή προς τον εκμισθωτή.
 • Της πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, που μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
 • Της νόμιμης αμοιβής των αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών που ασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς πώληση ή που συμμετέχουν στην επιχείρηση που αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής ή που είναι μισθωτοί της επιχείρησης που αναλαμβάνει τη μελέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδομής.
 • Των αποζημιώσεων, των δικαιωμάτων ή των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα.
 • Των ποσών που καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωματεία, επαγγελματικά ή μη, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη μεταβίβαση του δικαιώματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών αθλητών.
 • Των καθαρών κερδών που αποκτούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμοί που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως.
 • Των καθαρών κερδών που αποκτούν αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμοί από την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα.
 • Των εσόδων από έπαθλα ή βραβεία.
 • Των πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Των αμοιβών που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες, τον Ε.Ο.Τ. κτλ., σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα.
 • Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, ως επιβράβευση αυτών από το Δημόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων, καθώς και αυτά που παρέχονται σε όσους συμμετέχουν σε ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς διαγωνισμούς.
Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής δεν επιβάλλεται.αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, ενώ αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2010 και εφόσον η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, δηλαδή μέχρι 14.07.2011, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 3%. δηλώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε στις 14/7/201120-01-2012 Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με ανακοίνωση από το Υ.Ο.  Ο συνολικός φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.
Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις
 • Φ.Μ.Υ.
 • Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών
 • Φόρο εργολάβων 3%
 • Φόρος Εισοδήματος κινητών αξιών [Από Αμοιβές και ποσοστά μελών Δ.Σ. και Διευθυντών,
  αμοιβές εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (εκτός μισθού),
  Μερίσματα από κέρδη χρήσης, Μερίσματα από κέρδη παρελθουσών χρήσεων (ή κεφαλαιοποίηση)Προμερίσματα, Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, Προμερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, Παροχές σε χρήμα ή σε είδος ανώνυμης εταιρείας προς διευθύνοντες,εντεταλμένους συμβούλους κλπ, Ποσό εξαγοράς ιδρυτικών τίτλων ημεδαπής Α.Ε., Κεφαλαιοποίηση αφορ. αποθ. αναπτ. νόμων (ν.1892/90, ν.1473/84), Εισόδημα από συμβάσεις ή πράξεις παραγώγων
  χρηματοοικονομικών προϊόντων, Υπεραπόδοση επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων
  για ασφαλίσεις ζωής (ν.δ. 400/1970)]
Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής δεν επιβάλλεται.αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, ενώ αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2010 και εφόσον η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, δηλαδή μέχρι 14.07.2011, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 3%.δηλώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε στις 14/7/201120-01-2012 Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με ανακοίνωση από το Υ.Ο.
Ο συνολικός φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.

Κ.Β.Σ.


Εφάπαξ καταβολή - Προσαυξήσεις πρόστιμα καταβολή σε δόσεις - Προσαυξήσεις - πρόστιμα Φορολογική περίοδο που αφοράΠροθεσμία υποβολήςΤρόπος καταβολής φόρου
Συγκεντρωτικές καταστάσεις και ισοζύγια του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. --΄Έως το ημερολογιακό έτος 200920-01-2012 Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με ανακοίνωση από το Υ.Ο.

Με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α' 180/22.8.2011), δεν επιβάλλεται πρόστιμο της περ. ζ' της παρ.6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, στους υπόχρεους - επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι δεν υπέβαλλαν ή υπέβαλλαν ανακριβώς καταστάσεις και ισοζύγια των παρ. 1 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), για στοιχεία που αφορούν συναλλαγές μέχρι και το ημερολογιακό έτος 2009, εφόσον οι υπόψη καταστάσεις και ισοζύγια υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι και την 30.9.2011.

1. Σύμφωνα με την περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του υπόψη νόμου, οι διατάξεις της περ.α' του ιδίου άρθρου δεν έχουν εφαρμογή, στις περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη υποβολή και την ανακριβή υποβολή στοιχείων για διασταύρωση των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. και για τις οποίες έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί οι σχετικές Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (22.8.2011).

Συνεπώς δεν εμπίπτουν στις υπόψη διατάξεις και οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια.

2. Περαιτέρω, η υποβολή, με βάση τις διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.4002/2011, των αρχικών ή συμπληρωματικών συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μπορεί να γίνει μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου-επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού πρόσωπου) χειρόγραφα ή με ηλεκτρονικό μέσο και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής των υπόψη καταστάσεων (για όσους υπέβαλλαν τα υπόψη στοιχεία με ηλεκτρονικό μέσο).

Αναλυτικότερα: α) Για στοιχεία που αφορούν συναλλαγές μέχρι και τη χρήση 2003, η υποβολή των υπόψη συγκεντρωτικών καταστάσεων, με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανάλογα με τον τρόπο τήρησης των βιβλίων του Κ.Β.Σ. από τον υπόχρεο, κατά το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής των υπόψη στοιχείων, ήτοι χειρόγραφα (και προαιρετικά με ηλεκτρονικό μέσο) επί χειρόγραφης τήρησης των βιβλίων ή με ηλεκτρονικό μέσο, υποχρεωτικά, επί μηχανογραφικής τήρησης αυτών. Στην περίπτωση της υποβολής τους με ηλεκτρονικό μέσο, υποβάλλονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την ΠΟΛ.1271/12.12.2002.

Κατ' εξαίρεση, οι υπόχρεοι που τηρούσαν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μηχανογραφικά προαιρετικά, μέχρι και τη χρήση 2002, μπορούν να υποβάλλουν τις υπόψη καταστάσεις, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., χειρόγραφα.

β) Για τις χρήσεις 2004 έως και 2009, όλοι οι υπόχρεοι - επιτηδευματίες θα υποβάλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με ηλεκτρονικό μέσο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τις εγκύκλιους ΠΟΛ.1271/12.12.2002 (χρήσεις 2004 έως και 2005) και ΠΟΛ.1157/28.12.2005 (χρήσεις 2006 έως και 2009).
Φ.Π.Α.

Εφάπαξ καταβολή - Προσαυξήσεις πρόστιμα καταβολή σε δόσεις - Προσαυξήσεις - πρόστιμα Φορολογική περίοδο που αφοράΠροθεσμία υποβολήςΤρόπος καταβολής φόρου
Δηλώσεις:
 • Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές.

 

Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής δεν επιβάλλεται.αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, ενώ αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2010 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 3%.φορολογικές περιόδους που έχουν λήξει μέχρι 31.12.201020-01-2012 Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με ανακοίνωση από το Υ.Ο.
Ο συνολικός φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.
Δηλώσεις:
 • Εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α,
 • έκτακτες δηλώσεις για επιστροφή στο Δημόσιο ποσών Φ.Π.Α. που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, για τις οποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επομένη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ.,
 • VIES. Aνακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών,
 • Intrastat.(άφιξης αποστολής )
Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής δεν επιβάλλεται.αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, ενώ αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2010 και εφόσον η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, δηλαδή μέχρι 14.07.2011, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 3%δηλώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε στις 14/7/201120-01-2012 Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με ανακοίνωση από το Υ.Ο.
Ο συνολικός φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ


Εφάπαξ καταβολή - Προσαυξήσεις πρόστιμα καταβολή σε δόσεις - Προσαυξήσεις - πρόστιμα Φορολογική περίοδο που αφοράΠροθεσμία υποβολήςΤρόπος καταβολής φόρου
Δηλώσεις:
 • Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113).
 • Φόρου κύκλου εργασιών,
 • φόρου ασφαλίστρων του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α΄210)
 • τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31)
 • ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων
 • απόδοση της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009).
 • Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν. 2040/ 1992 (Α΄ 70)
 • εισφοράς υπέρ δακοκτονίας του α.ν. 112/1967 (Α΄147’) και του ν. 1402/1983 (Α΄ 167)
 • Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του ν. 1676/1986 (Α΄ 204).
Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής δεν επιβάλλεται.αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, ενώ αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2010 και εφόσον η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, δηλαδή μέχρι 14.07.2011, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 3%.δηλώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε στις 14/7/201120-01-2012 Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με ανακοίνωση από το Υ.Ο.
Ο συνολικός φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.
Δηλώσεις οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περιλαμβάνεται παραπάνω με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής δεν επιβάλλεται.αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, ενώ αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2010 και εφόσον η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, δηλαδή μέχρι 14.07.2011, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 3%.δηλώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε στις 14/7/201120-01-2012 Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με ανακοίνωση από το Υ.Ο.

 

Ο συνολικός φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ


Εφάπαξ καταβολή - Προσαυξήσεις πρόστιμα καταβολή σε δόσεις - Προσαυξήσεις - πρόστιμα Φορολογική περίοδο που αφοράΠροθεσμία υποβολήςΤρόπος καταβολής φόρου
Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής δεν επιβάλλεται.αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, ενώ αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2010 και εφόσον η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, δηλαδή μέχρι 14.07.2011, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 3%.δηλώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε στις 14/7/2011 20-01-2012Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με ανακοίνωση από το Υ.Ο.
Ο συνολικός φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


Εφάπαξ καταβολή - Προσαυξήσεις πρόστιμα καταβολή σε δόσεις - Προσαυξήσεις - πρόστιμα Φορολογική περίοδο που αφοράΠροθεσμία υποβολήςΤρόπος καταβολής φόρου
Δηλώσεις:
 • φόρου μεταβίβασης ακινήτων νόμου
 • φόρου αυτόματου υπερτιμήματος νόμου
 • τέλους συναλλαγής ακινήτων νόμου
 • φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών νόμου
 • ειδικού φόρου επί των ακινήτων (νόμου 3091/2002)
 • ΕΤΑΚ. ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων και φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, όσον αφορά αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις.Για τις δηλώσεις ΕΤΑΚ 2009 δεν επιβάλλεται ούτε το αυτοτελές πρόστιμο των 1.500 ευρώ, που επιβλήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3763/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3842/2010.
Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής δεν επιβάλλεται.αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, ενώ αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2010 και εφόσον η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, δηλαδή μέχρι 14.07.2011, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 3%.δηλώσεις για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε στις 14/7/2011 20-01-2012 Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε με ανακοίνωση από το Υ.Ο.

 

Ο συνολικός φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.
Όσον αφορά τις δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων, ΕΤΑΚ και ΦΑΠ Νομικών Προσώπων διευκρινίζονται τα εξής:

Στις δηλώσεις που υποβάλλονται επισυνάπτονται υποχρεωτικά και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού αξίας των ακινήτων. Εάν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία στο φύλλο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου είναι ειλικρινή επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς. Αν όμως διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου διενεργείται έλεγχος και επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Αν οι δηλώσεις αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, στις οποίες εφαρμόζεται στις 14.7.2011 το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, δηλώνεται υποχρεωτικά ως φορολογητέα αξία η αξία του χρόνου της πρώτης εφαρμογής του αντικειμενικού συστήματος στην περιοχή, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής.

Επιπλέον όσον αφορά τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών και μεταβιβάσεων ακινήτων διευκρινίζονται τα εξής:
Αν οι δηλώσεις αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, στις οποίες εφαρμόζεται στις 14.7.2011 το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, δηλώνεται υποχρεωτικά ως φορολογητέα αξία η αξία του χρόνου της πρώτης εφαρμογής του αντικειμενικού συστήματος στην περιοχή, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής.

Για όσες δηλώσεις ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των ακινήτων γίνεται με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου (πρώτη εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος) τότε επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς με την προϋπόθεση ότι όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία στα συνημμένα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων είναι ειλικρινή. Στις περιπτώσεις όμως που διαπιστωθεί ανακρίβεια αυτών, για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων διενεργείται έλεγχος και επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Δεν υπάγονται στην ρύθμιση του άρθρου 18 του νόμου 4002/2011

α) Υποθέσεις των φορολογουμένων για τις οποίες έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία μεταγραφής καταλογιστικές πράξεις (φύλλα ελέγχου κ.λπ.), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν και οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια.
β)Υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
γ) Όταν η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη
δ) Αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων με τις οποίες δηλώνεται ζημία. Επειδή όμως, με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραπάνω παραγράφου του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι μπορούν να υποβάλλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, συνάγεται, ότι στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες μειώνεται ή μηδενίζεται η αρχικά δηλωθείσα ζημία, καθώς και όταν η αρχικά δηλωθείσα ζημία μετατρέπεται σε κέρδη. Αντίθετα, δεν υπάγονται στη ρύθμιση αυτή δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με τις οποίες δηλώνεται ζημία επιπλέον της αρχικής.
ε) Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων και των αποφάσεων επιβολής προστίμων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, εφόσον γι' αυτές τα βιβλία και τα στοιχεία των επιτηδευματιών που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 ή εφόσον παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθεσμία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν και εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον των ανωτέρων Επιτροπών.
Ακόμα, στην περίπτωση η' της παρ. 1 του άρθρου 18, ορίζεται ότι εξαιρούνται οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί ειδικά συνεργεία ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης