Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τράπεζα της Ελλάδος (Συνεδρίαση 12/Θέμα 3/13.7.2011) Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-2011 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Τράπεζα της Ελλάδος (Συνεδρίαση 12/Θέμα 3/13.7.2011)
Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια.


Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνεδρίαση 12/Θέμα 3/13.7.2011)

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3867/2010 "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών" (ΦΕΚ Α' 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 "Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.12.1984, όπως ισχύει, σχετικά με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών θεμάτων", (ΦΕΚ Β' 1953),

δ) τη σχετική εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (Πρακτικό υπ' αριθ. 11 της 3.6.2011, 1ο θέμα),

ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:


Αρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.


Αρθρο 2
Ορισμοί

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης:
1. Ως "αξία εξαγοράς", νοείται η αξία επί τη βάσει των καταβεβλημένων ασφαλίστρων, που υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. Κ3-4382/7-6-2001 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 847).

2. Ως "απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής" νοούνται οι απαιτήσεις από πρωτασφαλιστικές συμβάσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης, στο πλαίσιο των εργασιών της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.δ. 400/70, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) δεν αφορούν πρόσωπα που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου,
β) δεν εντάσσονται στους εξαιρούμενους κλάδους ασφαλίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Νόμου,
γ) δεν έχουν ολοσχερώς πληρωθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση, είτε ως προϊόν εξαγοράς, είτε ως ασφάλισμα, είτε ως δάνειο. Ως απαίτηση από ασφάλιση ζωής, στις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πληρωμές, λογίζεται το μέρος της απαίτησης που δεν έχει εξοφληθεί,
δ) είναι καταχωρημένες στα αρχεία της ασφαλιστικής επιχείρησης, όπως αυτά έχουν παραδοθεί στο Εγγυητικό Κεφάλαιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ' αρ. 3/26.01.2011 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 1050) ή έχουν αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και
ε) δεν έχουν παραγραφεί.

3. Ως "αποζημίωση" νοείται το καταβλητέο από το Εγγυητικό Κεφάλαιο χρηματικό ποσό αφαιρούμενου κάθε ποσού που τυχόν έχει λάβει ο δικαιούχος από την επιχείρηση ως αξία εξαγοράς ή ασφάλισμα ή δάνειο.
Για τις ατομικές ασφαλίσεις, η αποζημίωση υπολογίζεται ανά ασφαλιστήριο ενώ για τις ομαδικές η αποζημίωση υπολογίζεται ανά ασφαλιστήριο και ασφαλισμένο σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

4. Ως "δικαιούχος" νοείται το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να καταβληθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο η αποζημίωση σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 8 του Νόμου.

5. Ως "Εγγυητικό Κεφάλαιο" νοείται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής" που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3867/2010, όπως ισχύει.

6. Ως "επιχείρηση" νοείται η ασφαλιστική επιχείρηση, που δραστηριοποιείτο κατά νόμο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νδ 400/70 και της οποίας η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί.

7. Ως " Νόμος" νοείται ο Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128), όπως ισχύει.

8. Ως "όργανα εκκαθάρισης" νοούνται ο επόπτης εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 12α παρ. 3 και 4 του ν.δ. 400/1970.

9. Ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" και "ευαίσθητα δεδομένα" νοούνται αυτά που ορίζονται αντίστοιχα στα στοιχ. α και β του άρθρου 2 του ν. 2472/1997.


Αρθρο 3
Προσδιορισμός απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής

1. Εντός της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Νόμου, τα όργανα εκκαθάρισης αποστέλλουν στο Εγγυητικό Κεφάλαιο κατάλογο προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο 8 του Νόμου ως και αρχείο με τις καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

2. Μετά τη λήψη του ως άνω καταλόγου το Εγγυητικό Κεφάλαιο προσδιορίζει τις απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.


Αρθρο 4
Υπολογισμός αποζημίωσης

1. Μετά την έκδοση της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Νόμου, το Εγγυητικό Κεφάλαιο υπολογίζει την αποζημίωση των δικαιούχων των απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής ως εξής:

α) Για ασφαλίσματα λόγω θανάτου ή μόνιμης ολικής αναπηρίας, καταβάλλεται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο ως αποζημίωση το ποσό που οφείλεται κατά την σύμβαση με ανώτατο όριο τα εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000).

β) Για λοιπές αποζημιώσεις από ασφάλιση ζωής, καταβάλλεται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο το ποσό που οφείλεται κατά την σύμβαση με ανώτατο όριο τα τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000).

γ) Για ασφαλίσεις, που δεν είχαν λήξει κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, καταβάλλεται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο ως αποζημίωση η αξία εξαγοράς που η ασφάλιση ζωής είχε κατά την ημερομηνία ανάκλησης, με ανώτατο όριο τα τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000), εφόσον κατά τον χρόνο αυτό ο ασφαλισμένος είχε δικαίωμα εξαγοράς κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 2496/1997.

δ) Για ασφαλίσεις, για τις οποίες είχε ασκηθεί νομίμως το δικαίωμα εξαγοράς πριν από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς όμως να έχει καταβληθεί στον δικαιούχο η αξία εξαγοράς, καταβάλλεται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο ως αποζημίωση η αξία εξαγοράς, που η ασφάλιση ζωής είχε κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος με ανώτατο όριο τα τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000).

2. Για ασφαλίσεις των περιπτώσεων (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, των οποίων τα ασφάλιστρα δεν είχαν πλήρως καταβληθεί πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλλει ως αποζημίωση την αξία εξαγοράς, με ανώτατο όριο τα τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000).

3. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο μπορεί να ζητά από τον δικαιούχο κάθε στοιχείο που κρίνει απαραίτητο για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, και ενδεικτικά απόδειξη καταβολής των ασφαλίστρων, πρωτότυπο ασφαλιστήριο ή βεβαίωση ασφάλισης.


Αρθρο 5
Επικοινωνία

1. Μετά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής και τον υπολογισμό της αποζημίωσης σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας απόφασης, το Εγγυητικό Κεφάλαιο ενημερώνει τους δικαιούχους για την αποζημίωση που δικαιούνται, τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων θα χωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων και την προθεσμία εντός της οποίας κάθε δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στις δηλώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Η ενημέρωση των δικαιούχων διενεργείται κατ' επιλογή του Εγγυητικού Κεφαλαίου είτε με την αποστολή επιστολής είτε μέσω του διαδικτύου είτε με όποιο μέσο το Εγγυητικό Κεφάλαιο κρίνει πρόσφορο.

2. Για την καταβολή της αποζημίωσης, ο δικαιούχος γνωστοποιεί εγγράφως και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του στο Εγγυητικό Κεφάλαιο τραπεζικό λογαριασμό του, τον οποίον τηρεί σε ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Ο δικαιούχος δηλώνει, επίσης, προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο εγγράφως και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, κατ' ελάχιστον, ότι:

α) έχει στην κατοχή του το πρωτότυπο ασφαλιστήριο ή βεβαίωση ασφάλισης και θα το υποβάλει στο Εγγυητικό Κεφάλαιο, εφόσον του ζητηθεί,

β) έχει καταβάλει το σύνολο των ασφαλίστρων, σύμφωνα με την σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία, έχει δε στην κατοχή του τις σχετικές αποδείξεις, τις οποίες θα προσκομίσει στο Εγγυητικό Κεφάλαιο, εφόσον του ζητηθεί,

γ) το ποσό του ασφαλίσματος, της αξίας εξαγοράς ή του δανείου, που τυχόν έχει εισπράξει για την ασφάλιση ζωής, για την οποία αποζημιώνεται,

δ) το ασφάλιστρο, το ασφάλισμα και η εν γένει ασφαλιστική σχέση δεν συνδέεται με ή δεν αποτελεί πράξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες και δεν έχει ασκηθεί κατά δικαιούχων της ασφαλιστικής σχέσης ποινική δίωξη για αδίκημα προβλεπόμενο στον ν. 3691/2008, όπως εκάστοτε ισχύει, και συνδεόμενο με την εν λόγω σχέση,

ε) μετά την καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι του Εγγυητικού Κεφαλαίου.


Αρθρο 6
Τρόπος καταβολής αποζημίωσης

1. Η αποζημίωση καταβάλλεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, εφόσον το Εγγυητικό Κεφάλαιο έχει λάβει την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.

2. Το αποδεικτικό της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό, αποτελεί πλήρη απόδειξη της πληρωμής και, συνακόλουθα, της εκπλήρωσης των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Εγγυητικού Κεφαλαίου, έναντι των δικαιούχων της αποζημίωσης.

3. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο δύναται, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, να καταβάλλει στους δικαιούχους την αποζημίωση, που έχει υπολογίσει σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, τμηματικά, με καθορισμό είτε συγκεκριμένου, αριθμητικώς προσδιοριζόμενου, ποσού, είτε ποσοστού της απαίτησης, που θα πληρώνεται σε κάθε τμηματική καταβολή.

Στην εν λόγω απόφαση, που λαμβάνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου, καθορίζονται οι όροι και το χρονοδιάγραμμα των τμηματικών καταβολών, λαμβάνονται δε υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης και η ανάγκη της μεγιστοποίησης του αριθμού των δικαιούχων, που ικανοποιούνται πλήρως σε κάθε φάση των τμηματικών καταβολών.


Αρθρο 7
Λειτουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου κατά την διαδικασία αποζημίωσης

Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη η επικουρία προς τον σκοπό ολοκλήρωσης των διαδικασιών που περιγράφονται στην παρούσα. Ο εξωτερικός συνεργάτης υποχρεούται να διατηρεί εμπιστευτικά τα "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" και "ευαίσθητα δεδομένα" που τυχόν περιέρχονται σε γνώση του.
Ως κριτήρια ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη λαμβάνονται υπόψη α) η συγκέντρωση, από τον εξωτερικό συνεργάτη, των το δυνατό περισσότερων από τις απαιτούμενες ειδικότητες, β) το συνολικό κόστος, γ) η προηγούμενη εμπειρία σε συναφείς εργασίες και δ) η μη ύπαρξη περιπτώσεων ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης συμφερόντων. Οι απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής, όσον αφορά την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, μπορεί να εξειδικεύονται κατά περίπτωση με σχετική ενημέρωση των υποψηφίων.

Αρθρο 8
Τροποποιούμενες Διατάξεις

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 3/26.01.2011 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 1050/30.5.2011) καταργείται.

2. Στο άρθρο 5 της υπ' αριθ. 3/26.01.2011 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 1050/30.5.2011) προστίθεται νέα παράγραφος, με αριθμό 6 ως εξής:

"Ο ανάδοχος που έχει επιλεγεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να αποδέχεται, με τους τυχόν αναμορφωμένους, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 9 του Νόμου, όρους, ασφαλισμένους ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας που δεν είχαν περιληφθεί στη σύμβαση μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου, οι ασφαλιστικές σχέσεις των οποίων αναγνωρίζονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση".


Αρθρο 9
Τελικές Διατάξεις

1. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλει την αποζημίωση εντός τριετίας από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου.

Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Εγγυητικού Κεφαλαίου η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται λαμβανομένης υπόψη και της διαδικασίας τμηματικής καταβολής των αποζημιώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.

2. Στην περίπτωση αναγνώρισης της ιδιότητας του ασφαλισμένου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, κατά την έννοια της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, το Εγγυητικό Κεφάλαιο υπολογίζει την αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης και την καταβάλλει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου ή, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία αυτή, εντός μηνός από την σε αυτό κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης.

3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου για τις ασφαλίσεις ζωής που δεν μεταβιβάζονται. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες της παρούσας απόφασης εκκινούν από την εγκριτική της μεταβίβασης απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης