Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αριθ. 8/5.9.2011

α) Αυτεπάγγελτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης β) Πίνακες Υποχρέων καταβολής εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών Α΄ εξαμήνου 2011 – Μητρώα αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων

5 Σεπ 2011

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5/9/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2011

ΘΕΜΑ : «α) Αυτεπάγγελτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης β) Πίνακες Υποχρέων καταβολής εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών Α΄ εξαμήνου 2011 – Μητρώα αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων».

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τους Πίνακες Υποχρέων Καταβολής Εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2011, που αφορούν στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και σας ενημερώνουμε για την αυτεπάγγελτη διαδικασία ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών του Κλάδου.

I. Αυτεπάγγελτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

1. Γενικά

Όπως σας έχουμε ενημερώσει και με την εγκυκλίου αριθ. 7/2011, με τις διατάξεις του Ν.3943/2011 (άρθρο 48, παρ. 8) θεσπίστηκε νέα ευνοϊκή ρύθμιση για την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (εξόφληση των οφειλών σε 20, το ανώτερο, τριμηνιαίες δόσεις και ελάχιστο ποσό δόσης τα €150,00). Ο ΟΓΑ, για να διευκολύνει τους οφειλέτες του, έχει αποστείλει, σε όσους έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στη ρύθμιση, ειδικές ειδοποιήσεις – αποδείξεις καταβολής εισφοράς και τους καλεί να ενταχθούν στη ρύθμιση, χωρίς την υποβολή αίτησης, χρησιμοποιώντας τις ειδοποιήσεις αυτές. Μαζί με τις ειδοποιήσεις έχει αποσταλεί και ειδικό ένθετο με οδηγίες για την ένταξη στη ρύθμιση.

2. Ειδική ειδοποίηση για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών – Οδηγίες για την ένταξη στη ρύθμιση

Η ειδική ειδοποίηση που αποστέλλεται στους οφειλέτες περιλαμβάνει δύο συμπληρωμένα αποκόμματα ταχυπληρωμής, τα οποία έχουν καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30ή Νοεμβρίου 2011.

Στο 1ο απόκομμα (άνω δεξιά) περιλαμβάνεται το ποσό της τρέχουσας εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2011 και το ποσό της πρώτης τριμηνιαίας δόσης, που αναλογεί στον οφειλέτη με βάση την οφειλή του. Για να ενταχθεί στη ρύθμιση ο οφειλέτης θα πρέπει να εξοφλήσει εμπρόθεσμα το απόκομμα αυτό (μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011). Η ένταξη στη ρύθμιση γίνεται άμεσα με την καταβολή του συνολικού ποσού του αποκόμματος και ο οφειλέτης καθίσταται αυτομάτως ασφαλιστικά ενήμερος.

Εάν ο οφειλέτης δεν επιθυμεί να ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να εξοφλήσει εμπρόθεσμα, με το 2ο απόκομμα (κάτω δεξιά) της ειδοποίησης, το σύνολο των οφειλών του (τρέχουσα εισφορά του Α΄ εξαμήνου 2011 και το σύνολο των καθυστερούμενων εισφορών του).

Διευκρινίζουμε ότι η ως άνω ειδική ειδοποίηση καταβολής εισφοράς έχει αποσταλεί σε όλους τους εν ενεργεία ασφαλισμένους οφειλέτες (γεννημένους από το έτος 1948 και μετά) οι οποίοι οφείλουν καθυστερούμενες οφειλές €600,00 και άνω και έχουν δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν.3943/2011, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλετών που είχαν στο παρελθόν ενταχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις, αλλά εξέπεσαν αυτών.

Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρέθηκαν (δεν τους απεστάλη η εν λόγω ειδική ειδοποίηση) οι κατωτέρω κατηγορίες οφειλετών:

α) Οι οφειλέτες που θα συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος εντός του τρέχοντος και του επόμενου έτους (2011 και 2012). Οι οφειλέτες αυτοί θα πρέπει να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους, προκειμένου να δικαιωθούν σύνταξης.

β) Οι ασφαλισμένοι των οποίων η ασφάλιση έχει παραταθεί μετά το 64ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Οι οφειλέτες των οποίων η ασφάλιση έχει διακοπεί.

δ) Οι οφειλέτες για τους οποίους έχει ανασταλεί η αποστολή ειδοποίησης, λόγω μη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους επί δέκα συνεχή έτη.

Οι ως άνω κατηγορίες οφειλετών, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση (βλ. κατωτέρω).

Τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι η νέα ρύθμιση της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 είναι πολύ ευνοϊκή (με μεγάλο αριθμό δόσεων και μικρό ποσό δόσης) και παρακαλούμε να ενημερώνετε σχετικά όλους τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες και να τους παροτρύνετε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, δεδομένου ότι θα έχουν σημαντικό όφελος. Με την ένταξή τους στη ρύθμιση οι οφειλές τους θα κεφαλαιοποιηθούν (θα σταματήσουν δηλαδή να αναπροσαρμόζονται), και καταβάλλοντας κάθε φορά τη δόση τους και την τρέχουσα εισφορά τους θα είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και θα δικαιούνται βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ καθώς και τις παροχές της αγροτικής εστίας.

3. Υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών

Οι οφειλέτες που εξαιρέθηκαν της ως άνω διαδικασίας και δεν τους απεστάλη ειδική ειδοποίηση μπορούν - εφόσον βέβαια οφείλουν καθυστερούμενες εισφορές €600,00 και άνω - να υποβάλουν, οποτεδήποτε, αίτηση στον ΟΓΑ για την ένταξή τους στη ρύθμιση.

Διευκρινίζεται ότι το ως άνω ελάχιστο απαιτούμενο για τη ρύθμιση ποσό των €600,00 αφορά μόνο στις καθυστερούμενες εισφορές και ότι η τρέχουσα εισφορά δεν συνυπολογίζεται στο ποσό αυτό.

Αίτηση, επίσης, για να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους, μπορούν να υποβάλουν και όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους με παλαιότερες διατάξεις.

Επισημαίνουμε, ότι οι οφειλέτες αυτοί θα πρέπει, μέχρι να τους αποσταλεί ειδοποίηση σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, να τηρούν οπωσδήποτε τους όρους της παλαιάς ρύθμισης. Θα πρέπει, δηλαδή, να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους (τρέχουσα εισφορά και εξαμηνιαία δόση) σύμφωνα με την παλαιά ρύθμιση. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκπέσουν της παλαιάς ρύθμισης με συνέπεια το ανεξόφλητο μέρος της οφειλής τους να ρυθμιστεί με τις νέες ισχύουσες τιμές εισφοράς.

Οι οφειλέτες που τους έχει σταλεί ειδική ειδοποίηση και δεν θα ενταχθούν στη ρύθμιση με την ως άνω διαδικασία, μπορούν επίσης, μετά τις 30-11-2011, να υποβάλουν, οποτεδήποτε, αίτηση στον ΟΓΑ για την ένταξή τους στη ρύθμιση.

Για την υποβολή της αίτησης για ρύθμιση θα χρησιμοποιείται το νέο έντυπο Ρ.Δ./1 που σας απεστάλη με την εγκύκλιό μας αριθ. 7/2011.

Επισημαίνουμε ότι μόνη η υποβολή της αίτησης δε σημαίνει και υπαγωγή του αιτούντα στη ρύθμιση. Ο αιτών εντάσσεται στη ρύθμιση - και κατά συνέπεια θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος ή δικαιούται βιβλιάριο υγείας - μόνο αφού εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις, σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης, εισφορές του, δηλαδή την τρέχουσα εισφορά και την πρώτη δόση του.

Κατά τα λοιπά, για τη ρύθμιση της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν.3943/2011 ισχύουν οι οδηγίες μας της εγκυκλίου αριθ. 7/2011.

II. Ειδοποιήσεις καταβολής εισφοράς για τις λοιπές κατηγορίες οφειλετών

Στους λοιπούς οφειλέτες αποστέλλονται, επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, ειδοποιήσεις – αποδείξεις καταβολής των οφειλόμενων εισφορών τους.

Η προθεσμία για την πληρωμή όλων των εισφορών λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2011.

Λοιπά είδη ειδοποιήσεων

1. Ασφαλισμένοι που δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές ή οφείλουν αλλά δεν τους έχει αποσταλεί η ειδική ειδοποίηση για ρύθμιση των οφειλών τους.

Στην ειδοποίηση που αποστέλλεται στους ασφαλισμένους αυτούς περιλαμβάνονται η εισφορά του Α΄ εξαμήνου 2011 και οι τυχόν ληξιπρόθεσμες εισφορές.

2. Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση δόσεων με παλαιότερες διατάξεις.

Στους οφειλέτες αυτούς αποστέλλεται ειδική ειδοποίηση – απόδειξη καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία περιλαμβάνει τρία αποκόμματα Ταχυπληρωμής με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30-11-2011.

Στο 1ο (άνω δεξιά) αναγράφεται το ποσό της τρέχουσας εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2011. Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού αυτού συνεπάγεται την άμεση έκπτωση από το δικαίωμα των δόσεων.

Στο 2ο (κάτω δεξιά) αναγράφεται το ποσό της τρέχουσας εξαμηνιαίας δόσης και της τυχόν ληξιπρόθεσμης. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται την άμεση έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης.

Στο 3ο (κάτω αριστερά) αναγράφεται το ποσό των υπόλοιπων δόσεων. Η εξόφληση του αποκόμματος αυτού είναι προαιρετική. Εξοφλείται, δηλαδή, εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών του. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε, εκτός από το απόκομμα 3, να εξοφληθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και τα αποκόμματα 1 και 2.

3. Ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, το έτος 2012 (γενν. 1947)

Στους ασφαλισμένους αυτούς αποστέλλονται μαζί:

α) η κανονική ειδοποίηση με την τρέχουσα εισφορά του Α΄ εξαμήνου 2011 και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και

β) ειδοποίηση με την εισφορά του Β΄ εξαμήνου 2011, η εξόφληση του ποσού της οποίας είναι προαιρετική, προκειμένου να μπορούν να υποβάλουν άμεσα αίτηση για συνταξιοδότηση.

Όσοι από αυτούς έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση δόσεων (με παλαιότερες διατάξεις), θα λάβουν την ειδική ειδοποίηση με τα τρία αποκόμματα ταχυπληρωμής που περιγράψαμε ανωτέρω στην παράγραφο 2. Στις περιπτώσεις αυτές, στο 3ο απόκομμα – που εξοφλείται προαιρετικά – περιλαμβάνεται μαζί με τις υπόλοιπες δόσεις και η εισφορά του Β΄ εξαμήνου 2011. Οι ασφαλισμένοι αυτοί, αν εξοφλήσουν και τα τρία αποκόμματα της ειδοποίησης, θα μπορούν να υποβάλουν άμεσα αίτηση για συνταξιοδότηση, ώστε να συντομευτεί ο χρόνος απονομής της σύνταξής τους.

Η πληρωμή των εισφορών με τις ως άνω ειδοποιήσεις – αποδείξεις γίνεται αποκλειστικά μέσω ΕΛΤΑ (ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ).

Οι εισφορές πρέπει να εξοφλούνται εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής. Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, οι ειδοποιήσεις καθίστανται άκυρες (δεν ισχύει το αναγραφόμενο ποσό και δεν γίνονται δεκτές από τα ΕΛΤΑ).

Σε περίπτωση απώλειας ή μη έγκαιρης παραλαβής της ειδοποίησης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2011, θα πρέπει να ζητηθεί η επανέκδοση της ειδοποίησης το συντομότερο δυνατό, και πάντως το αργότερο μέχρι 27 Οκτωβρίου 2011 (αριθ. FAX: 210 3841214), διαφορετικά δε θα υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να παραληφθεί η νέα ειδοποίηση πριν τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

Σημειώνουμε πάντως, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν ανάγκη να λάβουν άμεσα ασφαλιστική ενημερότητα, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής των οφειλόμενων εισφορών τους μέσω ΑΤΕ, όπως περιγράφουμε παρακάτω (Κεφάλαιο VΙ).

III. Πίνακες Υποχρέων Καταβολής Εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

Οι Πίνακες Υποχρέων Καταβολής Εισφοράς που συναποστέλλονται με την παρούσα αφορούν στις εισφορές του Α΄ εξαμήνου 2011 των αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

Στο πρώτο μέρος των Πινάκων περιλαμβάνονται όλοι οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι, συμπεριλαμβανομένων και των εν ενεργεία ασφαλισμένων που έχει παραταθεί η ασφάλισή τους μετά το 64ο έτος της ηλικίας τους.

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται οι προς συνταξιοδότηση ασφαλισμένοι που δεν έχουν εξοφλήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες εισφορές τους (οι γεννηθέντες το έτος 1946 και όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει τον απαιτούμενο για συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης, μετά από παράταση της ασφάλισής τους).

Στα υπόλοιπα μέρη περιλαμβάνονται οι λοιποί πρώην ασφαλισμένοι του Κλάδου (που έχει δηλαδή διακοπεί η ασφάλισή τους), οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει όλες τις εισφορές τους.

Ειδικά οι αποβιώσαντες, πρώην οφειλέτες του Κλάδου, περιλαμβάνονται για να μπορούν να ενημερωθούν οι επιζώντες τους (χήρος/χήρα και ορφανά) για το ύψος των οφειλών, σε περίπτωση που θα διεκδικήσουν σύνταξη από τον Κλάδο.

Σημειώνουμε ότι για τους ασφαλισμένους οφειλέτες καθυστερούμενων εισφορών που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση δόσεων ή τους έχει αποσταλεί η ως άνω ειδική ειδοποίηση προκειμένου - εφόσον το επιθυμούν - να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, αναφέρονται στους Πίνακες τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Το ρυθμισθέν σε δόσεις ποσό.

β) Το πλήθος των δόσεων.

γ) Η τρέχουσα δόση και το ποσό αυτής.

δ) Η τυχόν ληξιπρόθεσμη δόση και το ποσό αυτής (για όσους έχουν ήδη ενταχθεί).

ε) Το συνολικό ποσό των δόσεων που απομένουν.

στ) Τυχόν καταβληθέντα ποσά (πίστωση) που έχουν επηρεάσει το αρχικό ύψος της υπό εξόφληση δόσης ή και της τυχόν ληξιπρόθεσμης (για όσους έχουν ήδη ενταχθεί).

Στη στήλη «Ασφαλιστική Ενημερότητα», στους αγρεργάτες (Έλληνες και αλλοδαπούς) δεν υπάρχει η ένδειξη «ΝΑΙ» - «ΟΧΙ» αλλά «ΑΓΡ» και τούτο, διότι πριν τη χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίου υγείας των αγρεργατών, θα πρέπει, εκτός από την ασφαλιστική ενημερότητα, να ελέγχεται και αν εξακολουθούν να απασχολούνται συστηματικά στην αγροτική οικονομία (βλ. εγκύκλιό μας υπ’ αριθ. 8/2009, κεφ. ΙΧ). Για τους αλλοδαπούς πρέπει να ελέγχεται, επιπλέον, εάν διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές οδηγίες.

Στις περιπτώσεις που έχει ανασταλεί η αποστολή ειδοποίησης – απόδειξης υπάρχει στη στήλη «Παρατηρήσεις» η ένδειξη «Αναστολή Ειδοπ.» (βλ. παρακάτω Κεφάλαιο IV).

IV. Αναστολή αποστολής ειδοποιήσεων – αποδείξεων καταβολής εισφοράς

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών», σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές του επί δέκα συνεχή έτη, παύει η αποστολή σ’ αυτόν ειδοποίησης – απόδειξης καταβολής των οφειλόμενων εισφορών. Νέα ειδοποίηση – απόδειξη καταβολής εισφορών αποστέλλεται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Κατόπιν τούτου, δεν αποστέλλονται ειδοποιήσεις – αποδείξεις στους ασφαλισμένους που επί 10 συνεχή έτη δεν έχουν καταβάλει εισφορές στον Κλάδο.

Επισημαίνουμε και πάλι ότι απλώς παύει (αναστέλλεται) η αποστολή ειδοποιήσεων – αποδείξεων στους οφειλέτες, η υποχρέωση όμως εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών, για όλο το χρόνο εγγραφής τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου, εξακολουθεί να υφίσταται.

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι, προκειμένου να εξοφλήσουν τις εισφορές τους, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, συμπληρωμένη στο έντυπο αίτησης που σας απεστάλη με την εγκύκλιό μας αριθ. 1/2009, ώστε να τους αποσταλεί εκ νέου ειδοποίηση – απόδειξη καταβολής των οφειλόμενων εισφορών τους. Η ειδοποίηση θα τους σταλεί στην αμέσως επόμενη της αίτησης αποστολή ειδοποιήσεων και θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες εισφορές και όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αναπροσαρμοσμένες, σύμφωνα με τα νέα ισχύοντα ποσά εισφορών.

Εάν επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες εισφορές τους, αρκεί η υποβολή αίτησης για ρύθμιση.

V. Ποσά εισφορών

Κατωτέρω παραθέτουμε τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν για το έτος 2011 για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους, ανά ασφαλιστική κατηγορία, όπως έχουν διαμορφωθεί ύστερα από την αριθ. Φ10034/135/9/19.1.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Διευκρινίζουμε ότι το ποσό εισφορών για το ΛΑΕ, από 1-10-2011 θα αναπροσαρμοσθεί ως κατωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 2 του Ν.3050/2002.

Ασφαλιστική κατηγορία

Ποσά κατηγοριών

σε € *

Μηνιαία εισφορά σε €

Σύνολο εισφορών σε €

Σύνταξη

(7% χ ασφ. κατ.)

Ασθένεια

(2,5% χ ασφ. κατ.)

ΛΑΕ (μέχρι 30-9­2011)

ΛΑΕ (από 1-10­2011)

Μηνιαία (μέχρι 30­9-2011)

Μηνιαία (από 1-10­2011)

Ετήσια

1η

450,09

31,51

11,25

1,92

1,98

44,68

44,74

536,34

2η

557,90

39,05

13,95

1,92

1,98

54,92

54,98

659,22

3η

671,33

46,99

16,78

1,92

1,98

65,69

65,75

788,46

4η

828,41

57,99

20,71

1,92

1,98

80,62

80,68

967,62

5η

985,47

68,98

24,64

2,88

2,97

96,50

96,59

1.158,27

6η

1.141,43

79,90

28,54

2,88

2,97

111,32

111,41

1.336,11

7η

1.296,22

90,74

32,41

2,88

2,97

126,03

126,12

1.512,63* Ποσά ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για σύνταξη (ποσοστό 7%) και για ασθένεια (ποσοστό 2,5%). Μαζί με τη μηνιαία εισφορά για σύνταξη και ασθένεια συνεισπράττεται και η εισφορά για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας «ΛΑΕ» (€1,92 για τις κατηγορίες 1η έως και 4η, και €2,88 για τις κατηγορίες 5η έως και 7η, τα οποία ποσά από 1-10-2011 διαμορφώνονται σε €1,98 για τις κατηγορίες 1η έως και 4η, και €2,97 για τις κατηγορίες 5η έως και 7η).

VI. Πληρωμή εισφορών μέσω ΑΤΕ

Όπως σας έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η πληρωμή των εισφορών μέσω ΑΤΕ (εμπρόθεσμη – εκπρόθεσμη) πρέπει να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, καθόσον η συγκεκριμένη αυτή διαδικασία εξόφλησης των εισφορών δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση αυτήν της εξόφλησης των εισφορών μέσω ΕΛΤΑ με ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, και μόνο για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Για τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ (με Κ.Μ.Π. 639) παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας τις οδηγίες που αναγράφονται στο αριθ. 30824/15-4-2005 έγγραφό μας, και επιπλέον όσα αναφέρουμε παρακάτω:

α) Στα έντυπα για την ΑΤΕ που θα συμπληρωθούν μέχρι 30-11-2011, ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής θα τίθεται η 30-11-2011.

Το πληρωτέο ποσό για τις πληρωμές που θα γίνουν μέχρι 30-11-2011, είναι το ποσό που αναγράφεται στους Πίνακες Υποχρέων που συναποστέλλονται. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές, για τη συμπλήρωση του «ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ» θα πρέπει να συμβουλεύεστε τους εν λόγω Πίνακες.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι και οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους μπορούν επίσης, σε επείγουσες περιπτώσεις, να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΑΤΕ, αλλά μόνο εμπρόθεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές πληρωτέο ποσό είναι το άθροισμα των ποσών της τρέχουσας εισφοράς και της τρέχουσας (ή και της τυχόν ληξιπρόθεσμης) δόσης, όπως αυτά αναγράφονται στους Πίνακες Υποχρέων.

Οι ασφαλισμένοι που τους δίνεται η δυνατότητα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφουμε στο Κεφάλαιο Ι, να ενταχθούν στη ρύθμιση του Ν. 3943/2011, μπορούν επίσης, σε επείγουσες περιπτώσεις, να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΑΤΕ, αλλά μόνο εμπρόθεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές πληρωτέο ποσό είναι το άθροισμα των ποσών της τρέχουσας εισφοράς και της τρέχουσας πρώτης δόσης, όπως αυτά αναγράφονται στους Πίνακες Υποχρέων.

Αν οι ασφαλισμένοι αυτοί δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην αυτεπάγγελτη ρύθμιση, θα πρέπει να καταβάλουν μέσω ΑΤΕ το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών τους, δηλαδή το άθροισμα του ποσού της τρέχουσας εισφοράς και του ποσού «ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ», όπως αυτά αναγράφονται στους Πίνακες Υποχρέων.

β) Στα έντυπα που θα συμπληρωθούν από 1-12-2011 μέχρι 31-12-2011, θα πρέπει να τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής η 31-12-2011. Στις περιπτώσεις αυτές πληρωτέο ποσό είναι η ληξιπρόθεσμη πλέον εισφορά του Α΄ εξαμήνου 2011 και οι τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες εισφορές. Όλες οι οφειλόμενες εισφορές θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τα ποσά εισφορών του έτους 2011.

γ) Στα έντυπα που θα συμπληρωθούν από 2-1-2012 μέχρι και την παραλαβή των επόμενων ειδοποιήσεων, θα πρέπει να τίθεται ως ληκτική ημερομηνία πληρωμής η 29-6-2012. Στο πληρωτέο ποσό των εισφορών, εκτός από τις ληξιπρόθεσμες εισφορές (δηλαδή εισφορές μέχρι και το Α΄ εξάμηνο 2011), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε και η εισφορά του Β΄ εξαμήνου 2011. Όλες οι ληξιπρόθεσμες εισφορές θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τα ποσά εισφορών του έτους 2012. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένοι δεν θα πρέπει να ξαναπληρώσουν τις εισφορές τους με την επόμενη ειδοποίηση που θα λάβουν.

Εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών ασφαλισμένων σε ρύθμιση

Ειδικά για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους ή τους δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν αυτεπάγγελτα στη ρύθμιση, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Αν δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα (μέχρι 30-11-2011) τις σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης εισφορές τους, χάνουν το δικαίωμα της ρύθμισης, που σημαίνει ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ασφαλιστικά ενήμεροι πληρώνοντας ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ το ποσό της δόσης τους και το ποσό της εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2011.

Συνεπώς, για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που δεν θα πληρώσουν εμπρόθεσμα τις εισφορές τους και επείγονται να θεωρήσουν βιβλιάριο υγείας ή να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, μετά την 30-11-2011 – και μέχρι την παραλαβή της επόμενης ειδοποίησης καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς – οι αρμόδιοι Ανταποκριτές ΟΓΑ θα πρέπει να απευθύνονται στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα), προκειμένου να πληροφορηθούν το ακριβές ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν μέσω της ΑΤΕ για να καταστούν ασφαλιστικά ενήμεροι.

Συμπλήρωση εντύπων για την ΑΤΕ

Επειδή, όπως έχουμε διαπιστώσει, συχνά χρησιμοποιούνται λανθασμένα υποδείγματα εντύπων για την καταβολή εισφορών μέσω ΑΤΕ ή η συμπλήρωσή τους είναι ελλιπής, παρακαλούμε ιδιαίτερα για τα ακόλουθα:

α) Να συμπληρώνονται με προσοχή τα στοιχεία των ασφαλισμένων ακριβώς όπως αναγράφονται στους συνημμένους Πίνακες (Αριθμός Μητρώου, Αντικώδικας και Ονομαστικά στοιχεία).

β) Για τις ως άνω πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης να χρησιμοποιείται το ειδικό έντυπο για την ΑΤΕ με Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (Κ.Μ.Π.) 639.

γ) Για την αναγνώριση – εξαγορά χρόνου Πρόσθετης Ασφάλισης να χρησιμοποιείται αποκλειστικά το έντυπο για την ΑΤΕ με Κωδικό Μεγάλου Πελάτη 645. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πληρώνονται εισφορές εξαγοράς χρόνου Πρόσθετης με το έντυπο ΑΤΕ με Κ.Μ.Π 639.

δ) Για την προκαταβολή από τον εργοδότη των εισφορών ενός τριμήνου για τους μετακλητούς αλλοδαπούς, να χρησιμοποιείται το έντυπο για την ΑΤΕ με Κωδικό Μεγάλου Πελάτη 608.

VII. Ασφαλιστική ενημερότητα

Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:

α) Οι ασφαλισμένοι που δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές.

β) Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης.

γ) Οι ασφαλισμένοι που τους έχει αποσταλεί η ειδική ειδοποίηση του Κεφαλαίου Ι, εφόσον εξοφλήσουν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι 30-11-2011 είτε το 1ο απόκομμα (ένταξη σε ρύθμιση) είτε το 2ο απόκομμα (σύνολο οφειλών) της ειδοποίησης.

VIII. ΑΜΚΑ - ΑΦΜ

Σύμφωνα με το Νόμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είναι απαραίτητα στοιχεία για τη χορήγηση των παροχών.

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε τα δύο αυτά στοιχεία να συμπληρώνονται οπωσδήποτε στα Δελτία Απογραφής των ασφαλισμένων καθώς και στις αιτήσεις συνταξιοδότησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων που αφορούν στον ΑΜΚΑ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται στα ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επισημαίνουμε ότι για οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στα στοιχεία του Μητρώου Ασφαλισμένων θα εξακολουθείτε να συμπληρώνετε το Δελτίο μεταβολών (έντυπο Κ4).

IX. Έλεγχος Μητρώου – Πινάκων Υποχρέων

1. Παρακαλούμε να ελέγξετε προσεκτικά το Μητρώο Ασφαλισμένων (πρώτο μέρος των Πινάκων) και να μας ενημερώσετε άμεσα για τυχόν αλλαγές στην ασφαλιστική κατάσταση των ασφαλισμένων (διακοπή της άσκησης του επαγγέλματος, ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, συνταξιοδότηση από άλλο φορέα ελληνικό ή ξένο κ.λ.π.).

Για την αναγγελία των ως άνω ασφαλιστικών μεταβολών παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το ειδικό Δελτίο Αναγγελίας (έντυπο Κ4), υπόδειγμα του οποίου έχει επισυναφθεί στην εγκύκλιό μας αριθ. 5/2004.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στο Δελτίο να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τα οποία θα συμβουλεύεστε την ως άνω εγκύκλιό μας. (Αντίγραφο του Δελτίου παρακαλούμε να φυλάσσετε στο Αρχείο σας.)

2. Σε περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος έχει πληρώσει εμπρόθεσμα εισφορές, οι οποίες από παραδρομή ζητούνται εκ νέου, παρακαλούμε να μας στείλετε φωτοαντίγραφο της σχετικής απόδειξης πληρωμής των ΕΛΤΑ ή της ΑΤΕ. Αν η πληρωμή είναι εκπρόθεσμη, το πιθανότερο είναι ότι δεν έχει ενημερωθεί ακόμα η ασφαλιστική μερίδα του ενδιαφερόμενου και συνεπώς δεν χρειάζεται να μας πληροφορήσετε σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι αιτήσεις αμφισβήτησης των ασφαλισμένων, σχετικά με τα οφειλόμενα ποσά που αναγράφονται στις ειδοποιήσεις – αποδείξεις, πρέπει να υποβάλλονται στον ΟΓΑ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

3. Σημειώνουμε ακόμη, ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται διόρθωσης ή αλλαγής των στοιχείων του (όνομα, διεύθυνση κ.λ.π.), πρέπει να εξοφλεί εμπρόθεσμα την ειδοποίηση – απόδειξη που του έχουμε στείλει και παράλληλα να ζητά τη διόρθωση των στοιχείων.

Σε όλα τα σχετικά έγγραφά σας, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.

Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι όλα τα έντυπα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (υποδείγματα αιτήσεων, έντυπα για ΑΤΕ κ.α) μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( www . oga . gr ) στην εφαρμογή για τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, στο μενού Υπηρεσίες → ψηφιακά έντυπα.

Ο Διοικητής
Παναγιώτης Θ. Πέτρουλας

Taxheaven.gr