ΠΟΛ.1047/7.2.1997

Οδηγίες και διευκρινίσεις για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 1996 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.Σχόλια:


7 Φεβ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1997
Αριθμ. Πρωτ. 1015543/270/99/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΒΕ.Τ.
3. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β'
4. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β' - Γραφείο ΦΠΑ

ΠΟΛ.: 1047

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., έτους 1996 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Ι. Γενικά
Οι αλλαγές που έγιναν στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 1996 (009/96) αφορούν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, στην εναρμόνιση με το έντυπο της περιοδικής δήλωσης και είναι οι ακόλουθες:

1. Στον Πίνακα Α' καταργήθηκε ο κωδ. 034 που αφορούσε στην ύπαρξη συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

2. Στον κωδ. 035 του ίδιου πίνακα σημειώνεται η ύπαρξη φορολογικών αποθηκών του άρθρου 21α του Ν.1642/1986.

3. Στον κωδ. 041 που αφορά στην κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. που τηρούνται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου προστέθηκαν οι κατηγορίες ΑΒ και ΑΓ για τους υποκείμενους που από τον Κ.Β.Σ. υποχρεούνται στην τήρηση δύο κατηγοριών βιβλίων Α' και Β' ή Α' και Γ' κατηγορίας.

4. Στον κωδ. 051 του ίδιου πίνακα σημειώνεται η ημερομηνία έναρξης της διαχειριστικής περιόδου.

5. Στην ενότητα γ' του Πίνακα Γ' προστέθηκαν οι κωδ. 185, 186 και 187, στους οποίους σημειώνεται αντίστοιχα η αξία εισροών στις φορολογικές αποθήκες, η αξία εκροών από φορολογικές αποθήκες και τα αποθέματα σε φορολογικές αποθήκες του άρθρου 21α.

6. Στον Πίνακα Δ' καταργήθηκε η στήλη 6 που αφορούσε στην ημερομηνία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων, ενώ στην αρχή κάθε σειράς προστέθηκε η φορολογικήπερίοδος.

7. Στον Πίνακα ΣΤ' καταργήθηκαν δύο στήλες που αφορούσαν στην αξία αγορών χρήσης και στον Σ.Μ.Κ. Επίσης καταργήθηκε μία σειρά και έμειναν έξι σειρές, όσοι και οι ισχύοντες συντελεστές Φ.Π.Α.

8. Στην ενότητα β' του Πίνακα Ζ' μειώθηκαν οι σειρές από πέντε σε δύο. Στις στήλες 3, 4 και 5 του κωδ. 422 σημειώνεται το πλήθος των τομέων, λογαριασμών και λοιπών επιμερισμών κατά περίπτωση, εφόσον εφαρμόζονται διαφορετικά ποσοστά PRORATA κατά τομέα ή βάσει λογαριασμών.

9. Ο Πίνακας Η' πενταετούς διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών (παγίων) αναδιατάχθηκε με σκοπό την απλοποίησή του.

10. Στην ενότητα α' του Πίνακα Ι', στον κωδ. 611 σημειώνονται οι πωλήσεις από απόσταση και οι πωλήσεις αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος - μέλος και για τις οποίες ο Ελληνας υποκείμενος πρέπει να διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο κράτος που πραγματοποιεί τις παραδόσεις αυτές.

11. Στον κωδ. 614 σημειώνονται οι πωλήσεις προς υποκείμενους που πραγματοποιούν εξαγωγές και απαλλάσσονται με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993. Στον ίδιο κωδικό σημειώνονται οι πωλήσεις προς την Α.Ε. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών που απαλλάσσονται σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1029/1995.

12. Στον κωδ. 619 σημειώνεται ο κύκλος εργασιών για διακανονσιμό Φ.Π.Α., ο οποίος αποτελεί τον παρανομαστή του κλάσματος της Pro-rata.

13. Στον κωδ. 620 σημειώνονται τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησε ο υποκείμενος για τη φορολογία εισοδήματος.

14. Στην ενότητα β' του Πίνακα Ι' προστέθηκε ο κωδ. 665, όπου σημειώνονται οι αγορές αγαθών που απαλλάσσονται με τη διαδικασία της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1262/1993, καθώς και οι απαλλασσόμενες αγορές των Κ.Α.Ε. σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1029/1995.

15. Στην ενότητα γ' του Πίνακα Ι' στους κωδικούς 641 και 642 σημειώνονται αντίστοιχα οι συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Στον κωδ. 643 σημειώνεται το άθροισμα των δύο προηγούμενων κωδ. 641 και 642.

16. Στον κωδ. 645 σημειώνονται οι αγορές παγίων από το εσωτερικό της χώρας και οι εισαγωγές παγίων από τρίτες χώρες.

17. Στον κωδ. 646 σημειώνονται τα έσοδα με φόρο πράξεων των άρθρων 36α και 36β (ειδικό καθεστώς μεταχειρισμένων).

18. Στον κωδ. 704 μεταφέρεται ως θετικός αριθμός το αρνητικό ποσό του κωδ. 559 του Πίνακα Θ' τακτοποίησης του φόρου των "πακέτων" πρακτορείων ταξιδίων.

19. Στον κωδ. 705 σημειώνεται το πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούμενηδιαχειριστική περίοδο, καθώς και η διαφορά φόρου από τον κωδ. 239-6 του Πίνακα Δ'.

20. Στον κωδ. 712 σημειώνεται το θετικό ποσό του κωδ. 559 του Πίνακα Θ' τακτοποίησης του φόρου των "πακέτων" πρακτορείων ταξιδίων.

21. Στον κωδ. 803 του Πίνακα ΙΑ' σημειώνεται, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι:

1. Στον Πίνακα Α' πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικά η κύρια δραστηριότητα τουδηλούντος, προκειμένου η πληροφορία αυτή να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του μητρώου Φ.Π.Α. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη σωστή συμπλήρωση του Κωδικού Δ.Ο.Υ. και Κωδικού Τοπικού Γραφείου, καθώς και στην Κατηγορία Βιβλίων
Κ.Β.Σ.

2. Η συμπλήρωση των φορολογικών περιόδων του Πίνακα Δ' αρχίζει σε κάθε περίπτωση από τον κωδ. 201, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης των εργασιών της επιχείρησης.

3. Η υποχρέωση για εφάπαξ διακανονισμό, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 26, που προστέθηκε με την παράγρ. 22 του άρθρου 2 του Ν.2093/1992, υφίσταται μόνο για το Φ.Π.Α. που επιβάρυνε δαπάνες για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1.1.1993 και όχι για Φ.Π.Α. των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 1.1.1993.

Δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1996 σε έντυπο έτους 1995 Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1996, με το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 1995, λόγω λήξης της διαχειριστικής περιόδου πριν από τις 31.12.1996, π.χ. 30.6.1996 ή λόγω διακοπής δραστηριότητας ή από άλλη αιτία, θα διαχωριστούν από αυτές που θα υποβληθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μέσα στο έτος 1997 με έντυπο του έτους 1996. Μετά το διαχωρισμό αυτό θα στέλνονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. σε ξεχωριστά δέματα, στα οποία θα αναγράφεται με μαρκαδόρο η ένδειξη "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1996 ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ (ΚΑΦΕ) ΕΝΤΥΠΟ ΦΠΑ 009/95".

Δυνατότητα συμπλήρωσης του εντύπου με Η/Υ

Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η συμπλήρωσή του με Η/Υ, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί.
Θα πρέπει απαραίτητα, στις δηλώσεις που συμπληρώθηκαν με εκτυπωτή, σύμφωνα με την αριθμ. 1064794/4982/ΠΟΛ. 1177/7.5.93 ΑΥΟ, να γίνεται έλεγχος αν η εκτύπωση έγινε σε σωστή θέση. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί ότι οι ενδείξεις εκτυπώθηκαν σε ενδιάμεσες ή γενικά έξω από το σωστό σημείο θέσεις, να
επιστρέφονται στο φορολογούμενο για επανεκτύπωση. Σημειώνεται ότι, σ την περίπτωση που η εκτύπωση έγινε με τη χρήση συνεχόμενων μηχανογραφικών εντύπων, θα πρέπει να προσαρτώνται οι σελίδες, προκειμένου οι 4 σελίδες να υποβάλλονται σε δίφυλλο έντυπο.

Καταβολή οφειλόμενου φόρου και προσαυξήσεων

Με την εκκαθαριστική δήλωση καταβάλλονται οι οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν στις επιμέρους φορολογικές περιόδους, μαζί με τις ανάλογες προσαυξήσεις, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται να γίνει συμψηφισμός τυχόν χρεωστικού υπολοίπου οφειλόμενου σε μία φορολογική περίοδο με πιστωτικό υπόλοιπο επόμενης φορολογικής περιόδου (περισσότερες λεπτομέρειες στο φυλλάδιο Νο 20).
Σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης, το ποσό του κωδ. 813 πρέπει να καταβληθεί, όταν είναι πάνω από 1.000 δρχ. Αν δεν καταβληθεί ο φόρος, η δήλωση δεν θα παραλαμβάνεται.

Τρόπος υποβολής της δήλωσης

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα από τον ίδιο τον υποκείμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή από οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον συμπληρώσει τα στοιχεία του στην πρώτη σελίδα και επιδείξει την ταυτότητά του. Η υποβολή γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε άλλη Δ.Ο.Υ., όπως εξηγείται στο φυλλάδιο Νο 20. Τονίζεται ότι υποβάλλεται ενιαία εκκαθαριστική δήλωση, τόσο για το κεντρικό, όσο και για τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού.
Επισημαίνεται ακόμη ότι, σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης, υποβάλλεται μία δήλωση για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.
Στην περίπτωση αυτή, οι Πίνακες Δ' και Ε' θα συμπληρώνονται με την προσθήκη των μηνών που υπολείπονται, αφού αποκοπούν ή φωτοτυπηθούν από άλλο ασυμπλήρωτο έντυπο και προστεθούν στους οικείους πίνακες.

ΙΙ. Παραλαβή και Επεξεργασία των Δηλώσεων

Η παραλαβή των εκκαθαριστικών δηλώσεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από έμπειρους υπαλλήλους, για να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και οι παραλείψεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ενδείξεις που οι κωδικοί τους αριθμοί είναι χρωματισμένοι. Είναι εκείνα τα στοιχεία που, σε πρώτη φάση, θα επεξεργασθούν μηχανογραφικά από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. και, αν δεν υπάρχει συμφωνία, οι δηλώσεις θα επιστραφούν για διόρθωση, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί μεγαλύτερη απασχόληση, αλλά και καθυστέρηση, στη λήψη των απαιτούμενων για την Κοινότητα στοιχείων. Στις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. απαιτείται να γίνει έλεγχος της ορθότητας του Α.Φ.Μ. που αναγράφεται στην εκκαθαριστική δήλωση με βάση το τοπικό Μητρώο, που τηρείται μηχανογραφικά σ' αυτές. Σε περίπτωση συμφόρησης κοινού, η εργασία αυτή πρέπει να γίνει έστω και σε μεταγενέστερο της παραλαβής χρόνο, αλλά πριν την αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένοι οι Κωδικοί 002 (Κωδ. Δ.Ο.Υ.), 003 (Κωδ. Τοπικού Γραφείου, εφόσον υπάρχει) και 041, 042, λόγω μηχανογραφικής αξιοποίησής τους από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από περιοδικές εκκαθαρίσεις για φορολογικές
περιόδους μέχρι 29.2.1996 και φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν για φορολογικές περιόδους από 1.3.1996. Μαζί με τη δήλωση, ζητήστε να σας επιδειχθούν (χωρίς να τα κρατήσετε) και τα αντίγραφα των προσωρινών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί για φορολογικές περιόδους μέχρι 29.2.1996, ώστε να ελεγχθεί η σωστή μεταφορά ποσών στον Πίνακα Δ' και στον κωδ. 701 του Πίνακα Ι' της δήλωσης.

Προσοχή. Ελέγξτε αν ο Α.Φ.Μ. των προσωρινών και περιοδικών δηλώσεων είναι ίδιος με της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Αν κατά τη διάρκεια του έτους έχουν υποβληθεί ξεχωριστές προσωρινές δηλώσεις για το κεντρικό και το υποκατάστημα, ζητήστε φωτοτυπίες των χρεωστικών προσωρινών ή περιοδικών δηλώσεων (δηλαδή εκείνων που πληρώθηκε φόρος) και ενιαίες περιοδικές εκκαθαρίσεις ή περιοδικές δηλώσεις, όπως έχει εξηγηθεί στις οδηγίες (φυλλάδιο Νο 20). Σε περίπτωση, ακόμη, που έχει χαθεί κάποιο αντίγραφο της προσωρινής δήλωσης ή της περιοδικής δήλωσης που υποβλήθηκε, ζητήστε υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί και επαληθεύστε το από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστωθεί η μη υποβολή των δηλώσεων, που κατά δήλωση των φορολογουμένων χάθηκαν, θα γίνει βεβαίωση των τυχόν χρεωστικών υπολοίπων που θα έπρεπε να καταβληθούν βάσει των δηλώσεων αυτών, με όλες τις περαιτέρω συνέπειες. Ειδικότερα πρέπει να προσέξετε:

α) Αν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχουν χορηγηθεί από την υπηρεσία δύο (2) Α.Φ.Μ. Στην περίπτωση αυτή, ο υποκείμενος αυτός πρέπει να κρατήσει εκείνον τον Α.Φ.Μ. με τον οποίο έχει κάνει τις συναλλαγές στο Φ.Π.Α. και τον άλλο πρέπει να τον διαγράψει, υποβάλλοντας σχετική δήλωση διαγραφής Α.Φ.Μ.

β) Αν ο Α.Φ.Μ. που έχει χορηγηθεί, έχει αναγραφεί λάθος (δηλαδή, αντί να γραφεί ο 08950305, γράφτηκε κατά λάθος 08950304), διορθώνεται στο ορθό, χωρίς την υποβολή δήλωσης διακοπής, γιατί υπάρχει κίνδυνος να διαγραφεί κάποιος άλλος φορολογούμενος που τον χρησιμοποιεί νόμιμα. Και σ' αυτή την περίπτωση, πρέπει να ζητήσετε φωτοτυπία των χρεωστικών προσωρινών δηλώσεων. Εφιστάται πάντως η προσοχή σας στην ορθή συμπλήρωση του Α.Φ.Μ. στον κωδ. 031 της δήλωσης.

Διαδικασία παραλαβής των δηλώσεων

Για την παραλαβή των δηλώσεων υπενθυμίζουμε ότι, το οικονομικό αποτέλεσμα του Πίνακα ΙΑ' μπορεί να είναι:

α) Χρεωστικό για καταβολή (αν το ποσό του κωδ. 813 είναι μεγαλύτερο των 1.000 δρχ.).

β) Πιστωτικό για έκπτωση ή επιστροφή.

γ) Μηδενικό (με μηδενικό εξομοιώνεται και η περίπτωση που το σύνολο για καταβολή του κωδ. 813 είναι μέχρι 1.000 δρχ.).

δ) Πιστωτικό και ταυτόχρονα χρεωστικό για καταβολή (με ποσό στον κωδ. 813 μεγαλύτερο των 1.000 δρχ.), όταν σε κάποια φορολογική περίοδο οφειλόταν φόρος που δεν καταβλήθηκε.

Τα τρία αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης προσκομίζονται από το φορολογούμενο στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων της Δ.Ο.Υ. μαζί με τις περιοδικές εκκαθαρίσεις ή, προκειμένου για φορολογικές περιόδους από 1.3.1996, μαζί με φωτοτυπίες των περιοδικών δηλώσεων.

Ο υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων & Ε.Φ. που παραλαμβάνει την εκκαθαριστική δήλωση, αφού ελέγξει την ορθότητά της, θεωρεί και τα τρία αντίτυπα αυτής, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα δίπλα στο ποσό για καταβολή του κωδ. 851, αν το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό και στη θέση "Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ", αν το αποτέλεσμα είναι
πιστωτικό ή μηδενικό. Παραλαμβάνει ακόμα τις περιοδικές εκκαθαρίσεις ή περιοδικές δηλώσεις, κατά περίπτωση και:

1) Αν το αποτέλεσμα του Πίνακα ΙΑ' είναι χρεωστικό (παραπάνω περιπτώσεις α' και δ') καταχωρεί την εκκαθαριστική δήλωση σε ιδιαίτερη ημερήσια κατάσταση που τηρείται εις διπλούν και που περιέχει τέσσερις στήλες:

στήλη (1): Α.Φ.Μ.
στήλη (2): Χρεωστικό υπόλοιπο φόρου (κωδ. 810 + 811)
στήλη (3): Προσαυξήσεις (κωδ. 812)
στήλη (4): Σύνολο για καταβολή (κωδ. 813)

Ο αύξων αριθμός καταχώρησης αναγράφεται στο επάνω αριστερό μέρος της εκκαθαριστικής δήλωσης και επιστρέφεται το πρώτο και τρίτο αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης στο φορολογούμενο. Εν συνεχεία, ο φορολογούμενος μεταβαίνει στον ταμία της Δ.Ο.Υ., όπου καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό του φόρου. Ο ταμίας, αφού εισπράξει το αναγραφόμενο ποσό, θέτει την ημερομηνία, υπογράφει και σφραγίζει στην ένδειξη "ο ταμίας" τα δύο αντίτυπα που του προσκομίζει ο φορολογούμενος και του επιστρέφει το τρίτο αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης. Το αντίτυπο αυτό, αφού υπογραφεί και σφραγισθεί από το Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων στη θέση "Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ", αποτελεί για το φορολογούμενο το αποδεικτικό είσπραξης του φόρου από τη Δ.Ο.Υ., καθώς και αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης.
Μετά το πέρας της συναλλαγής:

Ο υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, που παραλαμβάνει τις εκκαθαριστικές δηλώσεις, αθροίζει την Ημερήσια Κατάσταση [στήλες (2), (3) και (40)], υπογράφει και αποστέλλει το ένα αντίγραφό της μαζί με τα δεύτερα αντίτυπα των εκκαθαριστικών δηλώσεων στον ταμία και ενεργεί μαζί του συμφωνία των ποσών Φ.Π.Α. που εισπράχθηκαν από τις εκκαθαριστικές δηλώσεις (άθροισμα κωδικών 851).

Σημειώνεται ότι, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων που ο φόρος τους δεν εισπράχθηκε από τον ταμία, αυτές επισημαίνονται τόσο στην ημερήσια κατάσταση, όσο και στην πρώτη σελίδα της εκκαθαριστικής δήλωσης, ως μη υποβληθείσες και αναζητείται ο φορολογούμενος για την καταβολή του φόρου. Εφόσον δεν προσέλθουν οι υπόχρεοι, οι δηλώσεις αυτές επιστρέφονται ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο δηλούντα. Μετά τη συμφωνία, ο ταμίας θεωρεί τα δεύτερα αντίτυπα των εκκαθαριστικών
δηλώσεων, που στάλθηκαν μαζί με την ημερήσια κατάσταση από το Εμ. και Ε.Φ., για τα οποία εισέπραξε φόρο και παραδίδει στο τμήμα Εμ. και Ε.Φ. τα πρώτα και δεύτερα αντίτυπα όλων των εκκαθαριστικών δηλώσεων που θεώρησε. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του τμήματος Εμ. και Ε.Φ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.") εκδίδει το διπλότυπο είσπραξης τύπου Α', στο οποίο επισυνάπτει την ημερήσια κατάσταση για το συνολικό ποσό που εισπράχτηκε με διάκριση όμως σε κύριο φόρο [άθροισμα στήλης (2)] και σε προσαυξήσεις [άθροισμα στήλης (3)] της ημερήσιας κατάστασης.

2. Αν το αποτέλεσμα του Πίνακα ΙΑ' είναι πιστωτικό ή μηδενικό (παραπάνω περιπτώσεις β' και γ') επιστρέφει το τρίτο αντίτυπο στο φορολογούμενο. Το αντίτυπο αυτό αποτελεί για το φορολογούμενο και αποδεικτικό υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Καταχώρηση των δηλώσεων

Μετά την παραλαβή των δηλώσεων, καταχωρήστε τις δηλώσεις αυτές, κατά ημερομηνία παραλαβής και κατ' αύξοντα αριθμό, σε βιβλίο παραλαβής, γράφοντας την επωνυμία και το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του κωδ. 813 ή 804 κατά περίπτωση, σε χωριστές στήλες. Αν το αποτέλεσμα είναι μηδενικό, σημειώστε μηδέν (0). Αν το
αποτέλεσμα είναι και χρεωστικό (για καταβολή) και πιστωτικό, συμπληρώστε και τις δύο στήλες με τα αντίστοιχα ποσά. Ο α/α καταχώρησης της δήλωσης μεταφέρεται στον κωδ. 004 της αντίστοιχης ένδειξης, γράφοντας από το τέλος του πλαισίου, χωρίς να γράφονται μπροστά από τον αριθμό μηδενικά, π.χ. 2 ή 45 ή 534 κ.λπ. Επίσης στον κωδ. 006, γράψτε την ημερομηνία παραλαβής. Οι χρεωστικές δηλώσεις, που επιστρέφονται από τον ταμία, θα συσχετίζονται με τις αντίστοιχες περιοδικές εκκαθαρίσεις και τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων και θα παραδίδονται, μαζί με τις πιστωτικές και μηδενικές, σε ειδικό συνεργείο υπαλλήλων για έλεγχο.
Σε περίπτωση προσωρινού καταλογισμού Φ.Π.Α. από τη Δ.Ο.Υ., για φορολογικές περιόδους του έτους 1996, ο φόρος αυτός εμφανίζεται χωρίς την προσαύξηση στον κωδ. 706 του Πίνακα Ι' και στη στήλη (5) του Πίνακα Δ', σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται με το φυλλάδιο Νο 20. Αντίθετα, δεν γράφεται στον κωδ. 706 ο φόρος
που, ενώ έχει καταλογισθεί, έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος και δεν έχει καταβληθεί.

Ταξινόμηση των δηλώσεων - συμπλήρωση κωδικών

Οι υπάλληλοι του ειδικού συνεργείου, που έχει συγκροτηθεί από τον Προϊστάμενο κάθε Δ.Ο.Υ. για την επεξεργασία και τον έλεγχο των δηλώσεων, ταξινομούν τις δηλώσεις (και τα δύο αντίτυπα με όλα τα δικαιολογητικά) κατ' αλφαβητική σειρά ή κατά αριθμό φακέλου, προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών και συμπληρώνουν κατ' αρχήν όλους τους κωδικούς με τον έναν αστερίσκο (*), πλην των κωδ. 004 και 006, που πρέπει να είναι συμπληρωμένοι από τον υπάλληλο που έχει καταχωρήσει τη δήλωση στο βιβλίο παραλαβής, του κωδ. 028 (Κ.Α.Δ.) και του Κωδ. Δ.Ο.Υ. του Πίνακα Β'.

Στον κωδ. 001 να ελέγξετε αν είναι σωστά γραμμένο το έτος μέσα στο οποίο λήγει η διαχειριστική περίοδος, για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, ήτοι, αν η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.1996 ή την 30.6.1996, να έχει συμπληρωθεί η ένδειξη 1996 ή αν η διαχειριστική περίοδος λήγει την 30.6.1997, να συμπληρωθεί η ένδειξη 1997.

Στον κωδ. 002 γράφεται ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησης. Ο κωδ. 003 θα συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα άλλου τοπικού γραφείου, εκτός της Δ.Ο.Υ.
Αν ο υποκείμενος είναι Α.Ε. πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο κωδ. 007 (αριθ. φακέλου), εφόσον το αρχείο τηρείται με τέτοιους αριθμούς. Επίσης, στον κωδ. 010 διαγραμμίστε τον αριθμό 1, αν πρόκειται για τροποποιητική δήλωση και τον αριθμό 2, αν πρόκειται για ανακλητική δήλωση. Διαγραμμίστε με Χ τον κωδ. 011 αν πρόκειται για δήλωση με επιφύλαξη.

Σημειώνεται ότι, αν είναι διαγραμμισμένο κάποιο από τα τετραγωνίδια των κωδ. 010 και 011, ξεχωρίστε τα αντίγραφα αυτών των δηλώσεων σε ιδιαίτερο φάκελο, προκειμένου να αποσταλούν χωριστά στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Ελέγξατε την ορθότητα της ημερομηνίας παραλαβής (κωδ. 006) από την πρώτη σελίδα, αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό μέχρι 1.000 δρχ. ή από την τελευταία (κάτω από τον κωδ. 851) αν είναι χρεωστικό πάνω από 1.000 δρχ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

Στον κωδ. 021, αν ο υποκείμενος είναι φυσικό πρόσωπο, να είναι γραμμένο με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα το επώνυμό του. Επί κοινωνίας κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, στον κωδ. 021 μπορούν να γραφούν περισσότερα του ενός επώνυμα, με τη μορφή επωνυμίας, αρκεί στον πίνακα να έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους. Αν ο υποκείμενος είναι νομικό πρόσωπο, στον κωδ. 021 να είναι γραμμένη η επωνυμία του, όπως προκύπτει από το καταστατικό του και όχι ο διακριτικός τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος της
επιχείρησης γράφεται στον κωδ. 024.

Στον κωδ. 023 αν η υποκείμενη παντρεμένη γυναίκα διατηρεί το επώνυμο του πατέρα της, πρέπει να έχει γράψει τ' όνομά του και όχι του συζύγου της. Η ένδειξη του τηλεφώνου να είναι συμπληρωμένη με έναν αριθμό τηλεφώνου, για να επικοινωνεί εύκολα η Υπηρεσία με το φορολογούμενο. Στους κωδ. 025 έως και 027 να είναι
γραμμένη η διεύθυνση της έδρας ή του κεντρικού που είχε η επιχείρηση κατά το τέλος της διαχειριστικής της περιόδου.
Αν η επιχείρηση εδρεύει σε χωριό ή κωμόπολη που δεν υπάρχει οδός και αριθμός, στον κωδ. 025 πρέπει να είναι γραμμένο το όνομα του χωριού ή της κωμόπολης. Αν η επιχείρηση εδρεύει ή έχει το κεντρικό της σε πόλη, οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένοι οι κωδικοί 025 και 026. Αν η έδρα ή το κεντρικό της βρίσκονται σε κάποια ιδιαίτερη τοποθεσία πόλης ή χωριού ή σε συγκεκριμένο χιλιόμετρο εθνικής ή επαρχιακής οδού, στον κωδ. 025 πρέπει να είναι γραμμένη επακριβώς η τοποθεσία ή το χιλιόμετρο της οδού. Η ένδειξη της κύριας δραστηριότητας να είναι συμπληρωμένη αναλυτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 20. Ο Κ.Α.Δ. θα συμπληρωθεί από το ΚΕ.ΠΥ.Ο. Τέλος, να ελέγξετε με ιδιαίτερη προσοχή αν είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία στους:

Κωδ. 051, έναρξης της διαχειριστικής περιόδου.

Κωδ. 052, λήξης της διαχειριστικής περιόδου.

Κωδ. 053, έναρξης εργασιών, σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νέα και υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση για πρώτη φορά.

Κωδ. 054, οριστικής παύσης εργασιών μέσα στο 1996 ή κατά τη διάρκεια του 1997.

Επίσης στον κωδ. 034 να ελέγξετε εάν έχει διαγραμμιστεί η πραγματοποίηση ή μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Στον κωδ. 035 να ελέγξετε αν έχει διαγραμμιστεί η ύπαρξη ή μη φορολογικών αποθηκών άρθρ. 21α του Ν.1642/1986, καθώς και το πλήθος αυτών.

Τέλος, στους κωδ. 052, 053 και 054 να ελέγξετε αν έχει αναγραφεί, κατά περίπτωση, ως χρόνος έναρξης, μεταβολής ή παύσης εργασιών, η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, εφόσον πρόκειται για
μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις (Ν.2166/1993), σύμφωνα με την αριθμ. 1063006/2696/776/0014/ΠΟΛ.1145/25.5.1995 Α.Υ.Ο.).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'
Στον Πίνακα Β' πρέπει να είναι καταχωρημένα, κατά περίπτωση:

1. Τα στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου των άρθρων 28 και 29 (4δ) του Ν.1642/1986, εφόσον ο υποκείμενος είναι εγκαταστημένος στο εξωτερικό και πραγματοποιεί στην Ελλάδα φορολογητέες πράξεις μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του κωδ. 061-1. Τα στοιχεία του υποκειμένου να είναι καταχωρημένα στον Πίνακα Α'.

2. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του ανηλίκου ή της κοινοπραξίας ή κοινωνίας και γενικά της ένωσης προσώπων ή του νομίμου εκπροσώπου των νομικών προσώπων, του διαχειριστή, εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, μεσεγγυούχου κ.λπ. Σ' αυτή την περίπτωση, να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του κωδ. 061-2.

3. Τα στοιχεία του αντικλήτου με διαγράμμιση του τετραγωνιδίου του κωδ. 061-3.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'
Α' Ενότητα "ΕΚΡΟΕΣ"

Στη δεύτερη στήλη πρέπει να έχουν γραφτεί, κατά κωδικό, εκείνα τα ποσά που δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα για την επιχείρηση και δεν φορολογούνται στο εισόδημα ή φορολογούνται κατ' ιδιαίτερο τρόπο, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης. Τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την πρώτη (1) στήλη και το υπόλοιπο γράφεται στην τρίτη (3) στήλη. Το ποσό του κωδ. 149 πρέπει να συμφωνεί με τα ακαθάριστα έσοδα της φορολογίας εισοδήματος. Ενδεικτικά, τέτοια ποσά είναι: ο φόρος υπέρ των δήμων που εισπράττεται από ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα κ.λπ., οι κρατήσεις υπέρ ορισμένων ταμείων, στις περιπτώσεις πωλήσεων προς το δημόσιο.
Οι πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, οι αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κ.λπ.
Το ποσό του κωδ. 114 - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ - πρέπει κατά κανόνα να συμφωνεί με το ποσό του κωδ. 607 του Πίνακα Ι' και με το ποσό του κωδ. 237-1 του πίνακα Δ'. Δεν θα συμφωνεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες μνημονεύονται στο φυλλάδιο Νο 20. Αν δεν συμφωνεί και η ασυμφωνία δεν οφείλεται στους συγκεκριμένους λόγους, ελέγξτε μήπως δεν δηλώθηκαν εκροές σε κάποια φορολογική περίοδο. Αν διαπιστωθεί ότι δεν δηλώθηκαν εκροές και εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, πρέπει να υπολογισθεί και η ανάλογη προσαύξηση στον Πίνακα Δ'.

Β' Ενότητα "ΕΙΣΡΟΕΣ"

Στον κωδ. 168 πρέπει να είναι γραμμένο το σύνολο των δαπανών - γενικών εξόδων της επιχείρησης που δεν έχουν περιληφθεί στο κόστος και επομένως δεν περιλαμβάνονται στον κωδ. 164 του ιδίου πίνακα. Οι δαπάνες αυτές διακρίνονται σε φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης, φορολογητέες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες του Φ.Π.Α. Δηλαδή, όλες οι δαπάνες που εμφανίζονται για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, γραφική ύλη, έξοδα φιλοξενίας, καύσιμα, ενοίκια, αμοιβές δικηγόρων, μισθοί, χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, τόκοι, εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.). Οσες από τις δαπάνες δεν έχουν επιβαρυνθεί με φόρο (απαλλασσόμενες - εξαιρούμενες) ή έχουν επιβαρυνθεί και δεν επιτρέπεται η έκπτωσή τους, μαζί με τις τυχόν απαλλασσόμενες εισροές των κωδ. 161 έως κωδ. 167, πρέπει να εμφανισθούν και στον κωδ. 171, ώστε, αφαιρούμενες από τον κωδ. 170, να μας δίνουν το πραγματικό υπόλοιπο που έχει υπαχθεί σε φόρο και επιτρέπεται η έκπτωσή του. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΡΟΩΝ του κωδ. 172 θα συμφωνεί κατά κανόνα με τον κωδ. 664 του Πίνακα Ι' και με τον κωδ. 238-1 του Πίνακα Δ'.
Δεν θα συμφωνεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που αναλύονται στις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 20, οπότε, στις περιπτώσεις αυτές (ασυμφωνία των κωδ. 172 και 664 με τον κωδ. 238-1), οι δηλώσεις είναι σωστές και πρέπει να παραλαμβάνονται. Σε περίπτωση όπου ο κωδ. 171 είναι μηδενικός, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται μεταφορά του ποσού του κωδ. 170 στον κωδ. 172.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'
Λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα αυτού περιέχονται στο φυλλάδιο Νο 20.

Επισημαίνεται ότι, αν το υπόλοιπο οποιασδήποτε αφαίρεσης είναι αρνητικός αριθμός, θα εμφανίζεται με το πρόσημο πλην (-) πριν από αυτόν. Τέτοιοι αριθμοί μπορούν να προκύψουν στις λευκές σειρές κάθε φορολογικής περιόδου, δηλαδή: στη δεύτερη στήλη, αν ο φόρος εισροών είναι μεγαλύτερος του φόρου εκροών, στην τρίτη στήλη, αν τα αφαιρούμενα ποσά είναι μεγαλύτερα των προστιθεμένων ποσών, στην τέταρτη στήλη, αν από την αφαίρεση ή πρόσθεση των ποσών των στηλών (2) - (3) προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο.
Από τους αριθμούς αυτούς, οι δύο πρώτοι δεν περιέχονται αυτούσιοι σε κανένα κωδικό της περιοδικής εκκαθάρισης, αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσμα των υποδεικνυόμενων πράξεων. Ο τρίτος, όμως, που αποτελεί τη διαφορά των δύο πρώτων, αν μεν είναι θετικός, πρέπει να ταυτίζεται με το χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ, αν είναι αρνητικός, πρέπει να ταυτίζεται με το πιστωτικό υπόλοιπο των χρεωστικών εκκαθαρίσεων.
Το σύνολο του κωδ. 237-1, κατά κανόνα, συμφωνεί με τα ποσά των κωδ. 114 του Πίνακα Γ' και 607 του Πίνακα Ι', ενώ το σύνολο του κωδ. 238-1 με τα ποσά των κωδ. 172 του Πίνακα Γ' και 664 του Πίνακα Ι'. Δεν συμφωνούν, όμως, κυρίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο φυλλάδιο Νο 20.
Ελέγξτε κατά την παραλαβή αν το ποσό της στήλης (5) του υπολοίπου που προκύπτει τόσο από αρχικές, όσο και από συμπληρωματικές δηλώσεις ή του χρεωστικού ποσού που βεβαιώθηκε, συμφωνεί με τα αντίγραφα των προσωρινών δηλώσεων που προσκομίζει ο φορολογούμενος ή τις βεβαιώσεις του βεβαιωθέντος φόρου κατόπιν
προσωρινού ελέγχου.
Αν δεν συμφωνεί, ταξινομείστε τα αντίγραφα αυτών των δηλώσεων σε χωριστό φάκελο για άμεσο έλεγχο.
Αν από τη σύγκριση των στηλών (4) μείον (5), κατά φορολογική περίοδο, προκύπτει θετική διαφορά, δηλαδή στην περίπτωση που καταβλήθηκε ποσό μικρότερο από αυτό που οφειλόταν, η διαφορά αυτή πρέπει να είναι γραμμένη στη στήλη (6). Στη διαφορά υπολογίζεται προσαύξηση 5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, χωρίς ανώτατο όριο. Αν το ποσό της στήλης (4), κατά φορολογική περίοδο, είναι μέχρι 1.000 δρχ. και δεν καταβλήθηκε στην περίοδο που οφειλόταν, ούτε γράφεται στη στήλη (6), ούτε και προσαύξηση υπολογίζεται στη στήλη (7), εφόσον το ποσό αυτό μεταφέρθηκε και καταβλήθηκε σε επόμενη περίοδο.
Εδώ κρίνουμε σκόπιμο, προς αποφυγή λαθών στον υπολογισμό της προσαύξησης της στήλης (7), που πιθανόν να δημιουργήσει τριβές με τους φορολογούμενους, με όλες τις γνωστές συνέπειες, να επαναλάβουμε αναλυτικά τον ορθό τρόπο υπολογισμού της οφειλόμενης διαφοράς και της προσαύξησης. Κάθε φορολογική περίοδος θεωρείται αυτοτελής, ως προς την υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης και της καταβολής τυχόν χρεωστικού ποσού που προκύπτει. Ετσι, τυχόν φόρος που καταβλήθηκε επιπλέον του οφειλόμενου σε προγενέστερη φορολογική περίοδο, δεν καλύπτει αυτοδίκαια το φόρο που οφείλεται σε μεταγενέστερη φορολογική περίοδο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου και το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει να μεταφερθεί για συμψηφισμό στη μεταγενέστερη φορολογική περίοδο.
Επίσης, αν σε κάποια φορολογική περίοδο καταβληθεί χρεωστικό ποσό μικρότερο του οφειλόμενου και σε μεταγενέστερη υποβληθεί δήλωση για να καταβληθεί ισόποσο ή και μεγαλύτερο ποσό του οφειλόμενου από την προγενέστερη περίοδο, το σφάλμα δεν θεραπεύεται με υπολογισμό της δέουσας προσαύξησης στην εκκαθαριστική δήλωση της οικείας χρήσης. Πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου με τα σωστά στοιχεία και τη σωστή προσαύξηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής αυτής δήλωσης και τροποποιητική περιοδική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου, που καταβλήθηκαν τα επιπλέον ποσά (οπότε η τροποποιητική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου θα προκύψει λογικά πιστωτική).
Ελέγξτε αν το ποσό του κωδ. 239-6 έχει μεταφερθεί τόσο στον κωδ. 705 του Πίνακα Ι', όσο και στον κωδ. 810 του Πίνακα ΙΑ', το δε ποσό του κωδ. 239-7 στον κωδ. 812 του Πίνακα ΙΑ'.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3, 31 παρ. 2 και 44 παρ. 1-α του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, αν η διαφορά του φόρου είναι θετική (χρεωστικό υπόλοιπο), καταβάλλεται στο δημόσιο εφάπαξ με την υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων, αν είναι αρνητική (πιστωτικό υπόλοιπο), μεταφέρεται για έκπτωση (συμψηφισμό) σε επόμενη περίοδο. Σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται οφειλόμενος φόρος με πιστωτικό υπόλοιπο. Εφόσον, λοιπόν, προέκυψαν στη στήλη (6) ποσά που δεν καταβλήθηκαν και ανάλογες προσαυξήσεις στη στήλη (7), τα χρεωστικά αυτά ποσά δεν συμψηφίζονται με τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της τελευταίας φορολογικής περιόδου. Τα ποσά που οφείλονται μεταφέρονται στον Πίνακα ΙΑ', όπως εξηγήθηκε ανωτέρω και καταβάλλονται στο δημόσιο κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Ενδέχεται, λοιπόν, αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα της εκκαθαριστικής δήλωσης να είναι και πιστωτικό (κωδ. 804) και χρεωστικό για καταβολή (κωδ. 813).
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση επιχειρήσεων με Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ., που η φορολογική τους περίοδος, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής τους περιόδου εντάχθηκαν στο σύστημα VIES, γιατί πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή παραδόσεις), μπορεί να ήταν άλλοτε μηνιαία, άλλοτε δίμηνη και άλλοτε τρίμηνη, κατά περίπτωση, οι φορολογικές περίοδοι (4-12) θα πρέπει να τεθούν κατά χρονολογική σειρά, άσχετα αν η 1η φορολογική περίοδος ήταν διμηνιαία, η 2η φορολογική περίοδος μηνιαία κ.ο.κ.
Κατά χρονολογική σειρά γράφονται και οι φορολογικές περίοδοι, ακόμα και στην περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος αρχίζει σε ημερομηνία διάφορη της 1ης Ιανουαρίου, π.χ. 1.7.1995, οπότε η πρώτη προσωρινή δήλωση της συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου χαρακτηριζόταν στις προσωρινές δηλώσεις ως 7ος μήνας ή 4ο δίμηνο.

Τέλος, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων (σύμφωνα με το Ν.2166/1993), στην εκκαθαριστική δήλωση που υποβάλλεται από τη νέα εταιρία, θα πρέπει να ελεγχθεί αν στη δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι πράξεις που πραγματοποίησαν οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις για λογαριασμό της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρίας στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και του χρόνου ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.
Ειδικότερα, στον Πίνακα Δ' της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. μόνο για τις φορολογικές περιόδους, από το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωσή του, θα πρέπει να ελεγχθεί, ιδιαιτέρως αν οι στήλες 1, 2, 3 και 4 έχουν συμπληρωθεί με τα ποσά ή τα αθροίσματα των ποσών εισροών, εκροών κ.λπ. των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων (χωρίς τη συμπλήρωση των στηλών 5, 6 και 7). Κατά τα λοιπά, για το ανωτέρω θέμα και την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθμ. 1055240/439/0015/ΕΔΥΟ και τις αναλυτικές οδηγίες που έχουν δοθεί με το φυλλάδιο Νο 20.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'
Ελέγξτε αν το ποσό της στήλης (3) σε κάθε σειρά αποτελεί τη διαφορά των στηλών (1) - (2). Αν η διαφορά είναι αρνητική σημειώνετε το πρόσημο πλην (-). Ελέγξτε ακόμα αν το ποσό του κωδ. 263-2 έχει μεταφερθεί στον κωδ. 908 του Πίνακα ΙΒ' και αν το ποσό του κωδ. 263-3 έχει μεταφερθεί στον κωδ. 812 του Πίνακα ΙΑ', αν είναι θετικό ή στον κωδ. 807 του ίδιου πίνακα, αν είναι αρνητικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που μετατάχθηκαν από το καθεστώς των απαλλασσόμενων ή από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον η μετάταξη αυτή έγινε:

α) υποχρεωτικά ή προαιρετικά, από 1.1.1996,

β) υποχρεωτικά, κατά τη διάρκεια της χρήσης 1996.

Ειδικά οι επιχειρήσεις της β' περίπτωσης, που δεν τήρησαν βιβλία εσόδων - εξόδων από την 1.1.1996, συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό μόνο για το χρονικό διάστημα που τηρούσαν βιβλίο εσόδων - εξόδων, οπότε είναι εφικτό να γίνει σύγκριση πραγματικών και τεκμαρτών πωλήσεων. Για το διάστημα για το οποίο τηρούσαν βιβλίο αγορών, αποδίδουν το φόρο με βάση τις αγορές τους. Επίσης, οι επιχειρήσεις αυτές στη στήλη (5) πρέπει να γράφουν μόνο τη διαφορά των στηλών (1) - (2) και, κατά συνέπεια, δεν συμπληρώνουν τις στήλες (3) και (4).
Ο πίνακας αυτός δεν συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που οι παραπάνω επιχειρήσεις επιθυμούν να φορολογηθούν με τα πραγματικά τους ακαθάριστα έσοδα. Ελέγξτε αν έχει συμπληρωθεί σωστά ο πίνακας, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του φυλλαδίου Νο 20.
Το ποσό του κωδ. 315, εάν είναι θετικό, πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 702 του Πίνακα Ι', ενώ αν είναι αρνητικό, πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 710 (ως θετικός αριθμός) του ίδιου πίνακα.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, οι επιχειρήσεις που συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό, στον πίνακα Ι' αναγράφουν τα πραγματικά τους ακαθάριστα έσοδα και το Φ.Π.Α., όπως προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων.
Η τυχόν διόρθωση του προς απόδοση φόρου, κατ' εφαρμογή της παρ. 10 περ. α' υποπερίπτωση αα' του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, γίνεται με τη μεταφορά του θετικού ή αρνητικού ποσού του κωδ. 315 στους κωδ. 702 ή 710 του Πίνακα Ι'.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ'

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο αν η επιχείρηση ενεργεί ταυτόχρονα φορολογητέες πράξεις ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. εξαγωγές), καθώς και απαλλασσόμενες του Φ.Π.Α., αλλά χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών ή εξαιρούμενες του Φ.Π.Α. πράξεις. Π.χ. πωλήσεις τσιγάρων, εφημερίδων, περιοδικών, καθώς και δραστηριότητες του άρθρου 18 ή έχει έσοδα από επιδοτήσεις απαλλασσόμενες και άλλες πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Το κλάσμα διαμορφώνεται με βάση τις εκροές (πωλήσεις) της επιχείρησης και όχι με βάση τις εισροές (αγορές) της. Οταν η επιχείρηση πραγματοποιεί μόνο φορολογητέες και απαλλασσόμενες πωλήσεις, αλλά με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. εξαγωγές), δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τον Πίνακα Ζ'.
Ελέγξτε το ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από το κλάσμα, τη στρογγυλοποίησή του, καθώς και το ποσοστό μείωσης. Το συνολικό ποσό του φόρου των κοινών εισροών (π.χ. γενικών εξόδων ή παγίων), πρέπει να γράφεται στην πρώτη στήλη της β' ενότητας του πίνακα (κωδ. 421) και με την εφαρμογή του ποσοστού μείωσης να προκύπτει ο φόρος που αφαιρείται. Εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει ποσοστό Prorata κατά τομέα ή βάσει λογαριασμών, το γενικό σύνολο του φόρου κοινών εισροών πρέπει να γράφεται στη στήλη 1 του κωδ. 422. Στις στήλες 3, 4 και 5 του ίδιου κωδικού αναγράφεται αντίστοιχα το πλήθος των τομέων, λογαριασμών ή λοιπών
επιμερισμών. Το σύνολο του φόρου του κωδ. 423, εφόσον υπερβαίνει τις 10.000 δρχ., πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 709 του Πίνακα Ι'. Για πάγια που αγοράσθηκαν, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ίδια διαχειριστική περίοδο και εφόσον υπάρχει μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης μεταξύ του προσωρινού ποσοστού prorata του έτους αυτού και του αντίστοιχου οριστικού, η διαφορά διακανονίζεται αρχικά με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους αυτού. Οταν δε υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού prorata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, η εκ νέου προκύπτουσα διαφορά διακανονίζεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχεριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης στην β' ενότητα του Πίνακα Ζ' (κωδ. 421). Εφόσον στο ποσό του κωδ. 421-6 εμπεριέχεται ποσό προερχόμενο από τον παραπάνω επαναπροσδιορισμό, ακόμη και αν είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ή μεγαλύτερο των μείον δέκα χιλιάδων (-10.000) δραχμών, π.χ. 5.000 ή μείον 5.000 δραχμές, θα πρέπει να μεταφερθεί στον κωδ. 709 του Πίνακα Ι' για καταβολή ή στον κωδ. 706 του ίδιου πίνακα για συμψηφισμό, αντίστοιχα.
Τονίζεται ότι, το σύνολο της αξίας και του φόρου των κοινών εισροών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην β' ενότητα ("ΕΙΣΡΟΕΣ") του Πίνακα Ι' και όχι μειωμένο, γιατί αν είναι μειωμένο στον Πίνακα Ι', θα προκύψει λανθασμένο αποτέλεσμα σε βάρος του Δημοσίου. Η οριστική αναλογία (PRO-RATA) του έτους 1995, που προέκυψε
στην εκκαθαριστική δήλωση του έτους 1995, πρέπει να έχει γραφτεί στον κωδ. 410. Τονίζεται ότι, το οριστικό ποσοστό μείωσης του κωδ. 409-2, που προκύπτει στον Πίνακα Ζ', η επιχείρηση υποχρεούται να το εφαρμόσει ως προσωρινό ποσοστό για τη μείωση του φόρου των κοινών εισροών της, στις προσωρινές δηλώσεις που θα υποβάλει για όλο το έτος 1997.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την 142/1994 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε με την 1084562/3755/0014/ΠΟΛ. 1177/20.7.1994 ΕΔΥΟ, υποχρέωση για εφάπαξ διακανονισμό, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 26, που προστέθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν.2093/1992, υφίσταται μόνο για το Φ.Π.Α. που επιβάρυνε δαπάνες για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1.1.1993 και όχι για Φ.Π.Α. των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 1.1.1993.
Επομένως, η υποχρέωση διακανονισμού αρχίζει με την εκκαθαριστική δήλωση έτους 1997 που θα υποβληθεί από 1.1.1998.
Τυχόν φόρος που καταβλήθηκε, για την ως άνω αιτία, με βάση διακανονισμό που έγινε με τις εκκαθαριστικές δηλώσεις των ετών 1992 και 1993, θα πρέπει να συμψηφιστεί με χρεωστικό υπόλοιπο επόμενων φορολογικών περιόδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'

Στον Πίνακα Η' απεικονίζονται παραστατικά και γραφικά οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 κα 3 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, που αναφέρονται στον πενταετή διακανονισμό των επενδυτικών αγαθών (παγίων). Ο τρόπος συμπλήρωσης του πίνακα αυτού επεξηγείται με κάθε λεπτομέρεια στις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 20.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.1642/1986, ειδικά για τα επενδυτικά αγαθά, η έκπτωση του φόρου που διενεργήθηκε κατά την αγορά υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Αφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της πρώτης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού από την επιχείρηση. Ως ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού, λαμβάνεται πάντοτε η πρώτη μέρα της διαχειριστικής περιόδου χρησιμοποίησής του (π.χ. η 1η Ιανουαρίου) και όχι η πραγματική ημερομηνία που άρχισε η χρησιμοποίησή του.
Σημειώνουμε ότι, η πενταετία ισχύει για όλα τα επενδυτικά αγαθά, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματικής ή λογιστικής απόσβεσής τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης, μέρους ή κλάδου της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1642/1986, ο διακανονισμός συνεχίζεται για τα
υπόλοιπα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, από τον διάδοχο.
Ακόμα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, η έκπτωση του φόρου, που ενεργήθηκε κατά την αγορά, κρίνεται οριστικά, κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Για το λόγο αυτό, αν υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού Pro-rata του έτους αγοράς και του έτους
πρώτης χρησιμοποίησης, η διαφορά φόρου (θετική ή αρνητική) που προκύπτει, διακανονίζεται, όπως ήδη περιγράφτηκε, στον Πίνακα Ζ' της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης του παγίου. Ετσι, λοιπόν, μια επιχείρηση, που αγοράζει ένα επενδυτικό αγαθό και το διακανονίζει οριστικά στο έτος πρώτης χρησιμοποίησής του, θα πρέπει έκτοτε να το παρακολουθεί για μία πενταετία. Ο διακανονισμός έχει την έννοια ότι, η επιχείρηση πρέπει, μέσα από τον Πίνακα Η', να υπολογίζει τη μεταβολή μεταξύ της Pro-rata του εκάστοτε έτους της εκκαθαριστικής δήλωσης από αυτήν του έτους της πρώτης χρησιμοποίησης καθενός παγίου, οπότε αν η διαφορά αυτή είναι θετική ή αρνητική, δικαιούται να συμψηφίζει ή να καταβάλει, αντίστοιχα, τη διαφορά των ποσοστών της Pro-rata επί το 1/5 του φόρου που κατέβαλε κατά την αγορά του
παγίου.

Σημειώνουμε ότι, διακανονισμός ενεργείται ακόμη και αν δεν καταβλήθηκε φόρος κατά την αγορά, είτε επειδή τα επενδυτικά αγαθά αγοράστηκαν ή εισάχθηκαν χωρίς φόρο, σύμφωνα με την Π.2869/1987 ΑΥΟ, είτε πρόκειται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, είτε ακόμη και αν ο φόρος που καταβλήθηκε για τα αγαθά αυτά, επιστράφηκε με βάση τις Π.3082/1987, Π.5514/1987, 1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/1991 και Π.1185/1988 Α.Υ.Ο. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.1642/1986, σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης χρησιμοποίησής τους σε φορολογητέες πράξεις μέσα στην πενταετία, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός στο συγκεκριμένο έτος και τα αγαθά θεωρούνται για τα εναπομένοντα έτη ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε:

α) Φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:

* για παράδοση αγαθών που υπάγεται στο φόρο και ο φόρος που αναλογεί στην παράδοση αυτή είναι τουλάχιστον ίσος με το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού,

* για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά, κατά το μέρος που δεν υπάρχει από οπουδήποτε αναπλήρωση των ζημιών αυτών.

β) Σε αφορολόγητες δραστηριότητες στις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση που το επενδυτικό αγαθό δεν χρησιμοποιήθηκε μέσα σε 5 χρόνια από την απόκτηση ή την κατασκευή του, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την 1.1.1993 (βλέπε τελευταία παράγραφο Πίνακα Ζ').
Για τη σωστή εφαρμογή των παραπάνω, ως αγαθά επένδυσης νοούνται αυτά που ορίζονται με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του Ν.1642/1986, ήτοι:

Α) Τα ενσώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτή, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων. Αν, κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού, λήξει η χρήση του ακινήτου στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για παραδιδόμενα πάγια πιο πάνω. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.
Β) Τα δικαιώματα χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρομοίων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μία διαχειριστικές περιόδους.
Επισημαίνεται ότι:

1. Σε περίπτωση που όλα τα υπό διακανονισμό πάγια μιας επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση, αποκλειστικά για την πραγματοποίηση φορολογητέων δραστηριοτήτων ή αυτά που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες παραδόθηκαν και θεωρείται για τα εναπομένοντα έτη ότι διατέθηκαν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες, οπότε δεν προκύπτει φόρος από διακανονισμό, η συμπλήρωση του πίνακα αυτού παρέλκει.

2. Στον Πίνακα Η' θα συμπεριληφθούν γενικά μόνο τα πάγια εκείνα για τα οποία μεταβάλλεται το δικαίωμα έκπτωσης διαχρονικά. Δηλαδή, αν κάποια από τα πάγια μιας επιχείρησης, χρησιμοποιούνταν απαρχής αποκλειστικά σε φορολογητέες ή αποκλειστικά σε αφορολόγητες δραστηριότητες, δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν στον Πίνακα Η', εφόσον και στο συγεκριμένο έτος της εκκαθαριστικής δήλωσης δεν μεταβλήθηκε αυτός ο προορισμός τους. Αντίθετα, θα συμπεριληφθούν τα πάγια εκείνα που αποτελούν κοινές εισροές για την πραγματοποίηση τόσο φορολογητέων, όσο και αφορολόγητων, πράξεων και εφόσον το ποσοστό pro-rata διαχρονικά μέσα στην πενταετία μεταβάλλεται. Ο Πίνακας Η' περιληπτικά συμπληρώνεται ως εξής:

Ο Φ.Π.Α. αγοράς των παγίων, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης στο οποίο αυτά βρίσκονται, αναγράφεται:

α) Για τα πάγια που χρησιμοποιούνται ως το τέλος της χρήσης στη στήλη (4).

β) Για τα πάγια που παραδόθηκαν κ.λπ. μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν:

- σε φορολογητέες δραστηριότητες στη στήλη (6),

- σε αφορολόγητες δραστηριότητες στη στήλη (8).

Ο Φ.Π.Α. των παγίων που εισπράχθηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, αναγράφεται στη στήλη (10). Πολλαπλασιάζοντας τις στήλες (9), (6) και (8) με τους αντίστοιχους συντελεστές που αναγράφονται και στο έντυπο και αναλυτικά στις οδηγίες του φυλλαδίου 20, προκύπτουν αντίστοιχα οι στήλες (5), (7) και (9).
Οι στήλες (4) έως (20) αθροίζονται στους κωδικούς 506-4 έως 506-10.
- Ελέγξτε αν ο κωδ. 507 = (506-5) + (506-7 - (506-9) + (506-10).
Αν - 10.000 < = κωδ. 507 < = 10.000, θα πρέπει να αγνοείται.
- Αν ο κωδ. 507 > 10.000 δρχ., ελέγξτε αν έχει μεταφερθεί σωστά στον κωδ. 703, ενώ ο κωδ. 507 < - 10.000 δρχ., ελέγξτε αν έχει μεταφερθεί σωστά στον κωδ. 711.

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ'

Ο πίνακας αυτός συμπεριλήφθηκε στην εκκαθαριστική δήλωση μετά την τροποποίηση που επήλθε από 1.3.1995 με την αντικατάσταση της παραγρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, με το άρθρο 11 του Ν.2303/1995. Σχετικά έχει εκδοθεί και έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την αριθ. 1098639/4519/1378/ΕΔΥΟ και το φυλλάδιο Νο 20 και, ως εκ τούτου, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες επεξηγήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι'

Ο Πίνακας Ι' είναι ο σημαντικότερος της δήλωσης, γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του και κατά την παραλαβή της δήλωσης.
Ελέγξτε το φόρο εκροών (κωδ. 631-636), πολλαπλασιάζοντας την αξία επί τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.
Το σύνολο του φόρου πρέπει να είναι γραμμένο στον κωδ. 637 και να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 801 του Πίνακα ΙΑ'. Η αξία των φορολογητέων εκροών του κωδ. 607 πρέπει κατά κανόνα να συμφωνεί με τους κωδ. 114 του

Πίνακα Γ' και κωδ. 237-1 του Πίνακα Δ' (εκτός των εξαιρέσεων που δικαιολογούνται και αναφέρονται παραπάνω).

Επισημαίνουμε ότι, τα ποσά πρέπει να αναγράφονται στην κατάλληλη σειρά που αντιστοιχεί σε κάθε συντελεστή φόρου, όπως είναι στο έντυπο και δεν επιτρέπεται διόρθωση συντελεστών. Συχνά δε, το λάθος αυτό συμβαίνει στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα, που πωλούνται από εγκεκριμένους αποθηκευτές, εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, με ανάλογη υπόδειξη στους φορολογούμενους, στην αναγραφή στη σωστή θέση των εισροών και εκροών από και προς τα νησιά του
Αιγαίου, με τους μειωμένους συντελεστές των περιοχών αυτών. Οι συναλλαγές αυτές καταγράφονται μόνο στις ελαφρά χρωματισμένες θέσεις - και όχι στις λευκές - του πίνακα αυτού.
Ελέγξτε, επίσης, εάν είναι συμπληρωμένοι οι επόμενοι κωδικοί 608 έως και 620. Το ποσό του κωδ. 619 εκφράζει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για τις ανάγκες του Φ.Π.Α., που σημαίνει ότι, μπορεί να διαφέρει από τον αντίστοιχο της φορολογίας εισοδήματος. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η αναγραφή αξιών στους κωδ. 601-607, 651-664, χωρίς την αναγραφή του αντίστοιχου φόρου στους κωδ. 631-637 και 671-684, αντίστοιχα.
Ο φόρος του κωδ. 637 πρέπει κανονικά να συμφωνεί με το φόρο που εισπράχθηκε και αναγράφεται στα βιβλία. Αν το ποσό του φόρου που αναγράφεται στα βιβλία είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ. 637, δηλαδή εισπράχθηκε περισσότερος φόρος από τον αναλογούντα, οπότε πρέπει να αποδοθεί, η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον κωδ. 714.
Ελέγξτε κατά τον ίδιο τρόπο και το φόρο των εισροών, πολλαπλασιάζοντας την αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α., καθώς επίσης αν είναι συμπληρωμένος ο κωδ. 663 πρέπει να είναι συμπληρωμένος και ο κωδ. 683 και αντίστροφα. Τα ποσά δε των κωδικών αυτών να έχουν συμπεριληφθεί αντίστοιχα στους κωδικούς 664 και 684. Ο
φόρος του κωδ. 684 πρέπει κανονικά να συμφωνεί με το φόρο που αναγράφεται στα βιβλία, που πρέπει να είναι αυτός που έχει χρεωθεί στα παραστατικά εισροών (τιμολόγια αγοράς, διασαφήσεις εισαγωγής κ.λπ.) της επιχείρησης. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ. 684, η διαφορά
πρέπει να είναι γραμμένη στον κωδ. 706 για να εκπεσθεί. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία είναι μικρότερο από το ποσό του κωδ. 684, η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον κωδ. 714 για να μην εκπεσθεί (αφού δεν έχει
χρεωθεί στο παραστατικό στοιχείο εισροών, π.χ. στο τιμολόγιο αγοράς και επομένως δεν έχει καταβληθεί στον προμηθευτή).
Αν οι πιο πάνω διαφορές είναι μικροποσά, μη τα λαμβάνετε υπόψη σας. Η αξία των φορολογητέων εισροών του κωδ. 664 πρέπει κατά κανόνα να συμφωνεί με τους κωδ. 172 του Πίνακα Γ' και 238-1 του Πίνακα Δ' (εκτός των εξαιρέσεων που δικαιολογούνται και αναφέρονται παραπάνω).
Ελέγξτε αν τα ποσά των κωδ. 701 έως 706 έχουν μεταφερθεί σωστά από τους αντίστοιχους κωδικούς που σημειώνονται στα πλαίσια.
Σημειώνεται ότι, στον κωδ. 701 περιλαμβάνονται οι πληρωμές στο Δημόσιο χωρίς προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Ετσι, το ποσό του κωδικού αυτού θα πρέπει να είναι μειωμένο του κωδ. 239-5 των τυχόν βεβαιώσεων του φόρου.
Επίσης, στον κωδ. 705 γράφεται το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και η τυχόν διαφορά φόρου του κωδ. 239-6 του Πίνακα Δ'.
Ο κωδ. 706 πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ποσά που δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να τα δικαιολογήσει. Ως τέτοια ποσά ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

α) ο φόρος που πληρώθηκε δύο φορές και κατά την εκχώρηση και στο τελωνείο κατά την εισαγωγή αγαθών,

β) η διαφορά του φόρου εισροών, όταν το ποσό που πληρώθηκε στους προμηθευτές και προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης είναι συνολικά μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει στον κωδ. 684,

γ) τυχόν ποσά Φ.Π.Α. που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, όχι όμως με προσωρινές δηλώσεις (αλλά π.χ. με διασαφήσεις εισαγωγής). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επισυνάπτεται στη δήλωση υπογεγραμμένη κατάσταση με τις σχετικές αιτιολογίες,

δ) τυχόν ποσό για έκπτωση του κωδ. 705 της Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης,

ε) τυχόν ποσά που βεβαιώθηκαν βάσει προσωρινού ελέγχου με εξαίρεση αυτά που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και δεν καταβλήθηκαν,

ζ) τυχόν ποσό Φ.Π.Α. που συμψηφίστηκε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και αφορά εφάπαξ διακανονισμό, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγρ. 3 του άρθρου 26, για το οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 142/1994 του Ν.Σ.Κ.

Οι προσαυξήσεις που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (αρνητικός κωδ. 263-3, Πίνακα Ε') δεν περιλαμβάνονται εδώ, αλλά μόνο στον κωδ. 807 του Πίνακα ΙΑ'. Ελέγξτε αν το ποσό του κωδ. 707 είναι το άθροισμα των προστιθέμενων ποσών των κωδ. 701 έως και 706. Κατά τον ίδιο τρόπο, ελέγξτε αν το ποσό του κωδ. 715 είναι το σύνολο των αφαιρούμενων ποσών των κωδ. 709 έως και 714. Ελέγξτε, επίσης, την άθροιση των ποσών των κωδικών 684 + 707 = 708, καθώς και την αφαίρεση 708 - 715 = 716. Ο κωδ. 716, είτε θετικός, είτε αρνητικός,
μεταφέρεται στον κωδ. 802 του Πίνακα ΙΑ'.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ'

Το πιστωτικό υπόλοιπο του κωδ. 804 ή μεταφέρεται για συμψηφισμό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο και αναγράφεται και στον κωδ. 805 ή όταν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής, ολόκληρου του ποσού ή μέρους αυτού, συμπληρώνει, εφόσον το επιθυμεί και τον κωδ. 806 και υποβάλλει αίτηση επιστροφής, σύμφωνα με τις ΑΥΟ 1031790/ΠΟΛ.1078/1991 ή Π.1185/1988, κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές ξεχωρίστε τα αντίγραφα αυτών των δηλώσεων (με αίτημα επιστροφής) σε ιδιαίτερο φάκελο.
Αν το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό, η καταβολή προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση του κωδ. 851 με το ποσό για καταβολή που εισπράχθηκε, την ημερομηνία και την υπογραφή του ταμία. Εφιστάται η προσοχή στο ότι ο κωδ. 851 πρέπει να είναι συμπληρωμένος, εφόσον προκύπτει ποσό για καταβολή στον κωδ. 813 μεγαλύτερο των 1.000 δραχμών.
Προσοχή: Η σφραγίδα του ταμία που εισπράττει να μην καλύπτει παρακείμενους κωδικούς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ'

Ο πίνακας αυτός είναι ανεξάρτητος και δεν συλλειτουργεί με τους λοιπούς πίνακες της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Τέθηκε δε, για να εξυπηρετήσει τα ελληνικά συμφέροντα έναντι της ΕΟΚ. Ειδικά δε, οι κωδ. 905 και 910 τέθηκαν προς εξυπηρέτηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Ελέγξτε αν τα ποσά που έχουν γραφτεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και επιμείνετε ώστε οι φορολογούμενοι να τα συμπληρώνουν σωστά.

Ελεγχος της δήλωσης

Κατά την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης, θα πρέπει να κάνετε τους ακόλουθους λογικούς ελέγχους, σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών των Πινάκων Ι' και ΙΒ'.

1. Στις συνήθεις περιπτώσεις το ποσό του κωδ. 683 πρέπει να είναι μικρότερο του 18% του κωδ. 663.
Το ανωτέρω μπορεί να μην ισχύει σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. όταν στους συγκεκριμένους κωδικούς συμπεριλαμβάνονται αξία και φόρος που αναφέρονται σε διαφορετικές διαχειριστικές χρήσεις κ.λπ.

2. Το ποσό του κωδ. 813 του Πίνακα ΙΑ' πρέπει να συμφωνεί με εκείνο του κωδ. 851, εφόσον υπερβαίνει τις 1.000 δρχ.

Διαχωρισμός - Ταξινόμηση των δηλώσεων

Τα αντίγραφα των εκκαθαρστικών δηλώσεων, που προορίζονται για το αρχείο της Δ.Ο.Υ., με συνημμένες τις περιοδικές εκκαθαρίσεις και τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων και τα λοιπά δικαιολογητικά, ξεχωρίστε τα σε αυτά που έχουν υποβληθεί από φυσικά πρόσωπα και σε αυτά που έχουν υποβληθεί από νομικά πρόσωπα
και ενώσεις προσώπων (κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ.) και ακολούθως ταξινομείστε τα κατ' αλφαβητική (λεξικογραφική) σειρά. Με αυτή τη σειρά, κατά περίπτωση, θα ταξινομηθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Δηλώσεις για έλεγχο

Οσες εκκαθαριστικές δηλώσεις παρουσιάζουν σοβαρές ασυμφωνίες, να τις κρατήσετε χωριστά για έλεγχο, μαζί με τα αντίγραφα των δηλώσεων με επιφύλαξη ή των ανακλητικών και των τροποποιητικών, καθώς και εκείνων που έχουν αίτημα επιστροφής του φόρου, για να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες.

Δηλώσεις που δεν θα σταλούν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν λόγω παύσης εργασιών ή λήξης διαχειριστικής περιόδου μέσα στο έτος 1997, θα καταχωρούνται στο βιβλίο παραλαβής. Οι δηλώσεις αυτές δεν θα σταλούν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., αλλά θα παραμείνουν στη υπηρεσία και θα σταλούν με τις δηλώσεις του 1997 το επόμενο έτος.

ΙΙΙ. Προετοιμασία των δηλώσεων για την αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα επακολουθήσει η ταξινόμηση των πρωτότυπων των δηλώσεων και η συσκευασία τούτων για αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. Τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο της επεξεργασίας. Η αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. πρέπει να αρχίσει αμέσως και να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο:

α) προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Α' και Β' κατηγορίας, μέχρι 30 Απριλίου 1997.

β) προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας, μέχρι 30 Μαϊου 1997.

1. Ταξινόμηση των δηλώσεων

Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις μετά την κωδικογράφησή τους, δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, θα ταξινομηθούν (διαχωρισθούν) στις ακόλουθες δύο ομάδες.

α. Πρώτη Ομάδα (Ομάδα Α') - Μπλε έντυπο

Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις που αφορούν το έτος 1996 και έχουν υποβληθεί με το νέο έντυπο (009/96 - Φ.Π.Α.).

β. Δεύτερη Ομάδα (Ομάδα Β') - Μπλε έντυπο

Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις των υποκειμένων που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 1996 ή που η λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου ήταν 30.6.1996 ή άλλη ημερομηνία του 1996 και εφόσον συμπληρώθηκαν στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 1995 (ΚΑΦΕ ΕΝΤΥΠΟ), που στο κάτω δεξιό άκρο φέρει την ένδειξη 009/95 - Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι, στην ομάδα αυτή θα συμπεριληφθούν και όλες οι παραληφθείσες δηλώσεις, βάσει του Ν.2443/1996 που η διαχειριστική τους περίοδος έληγε το έτος 1996.

ΟΛΕΣ οι δηλώσεις που θα σταλούν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα πρέπει να έχουν έτος λήξης της διαχειριστικής περιόδου το έτος 1996.

Κρίσιμος, δηλαδή, παράγοντας διαχωρισμού είναι το είδος του συμπληρωθέντος εντύπου (009/95 ή 009/96 Φ.Π.Α., ΚΑΦΕ ή ΜΠΛΕ).

ΠΡΟΣΟΧΗ

α) Οι δηλώσεις όλων των κατηγοριών, που αφορούν τα έτη 1987 - 1995, καθώς και οι τροποποιητικές, ανακλητικές κ.λπ. έτους 1995 και παλαιοτέρων, δεν θα στέλνονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Επίσης, δεν θα στέλνονται οι δηλώσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους 1997 και έχουν έτος λήξης διαχειριστικής περιόδου το 1997. Αυτές θα κρατούνται στις Δ.Ο.Υ. και θα αποσταλούν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. το επόμενο έτος μαζί με τις υπόλοιπες δηλώσεις του 1997.

β) Οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων, οι οποίες θα αριθμούνται (πάντοτε από 1 μέχρι 100), αν είναι δυνατό με μηχανικό αριθμητήρα ή με μαρκαδόρο, ευανάγνωστα, στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης. Μη αριθμημένες δηλώσεις δεν θα παραλαμβάνονται, αλλά θα επιστρέφονται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στις Δ.Ο.Υ.

2. Συσκευασία των δηλώσεων

Μετά τις ανωτέρω εργασίες θα δημιουργούνται φάκελοι (χωριστά για κάθε ομάδα), που θα περιέχουν τους αντίστοιχους υποφακέλους. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ομάδα και ο αριθμός των περιεχομένων δηλώσεων. Οι φάκελοι, στη συνέχεια, θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα, ανάλογα με τον
αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων. Σε κάθε δέμα θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού, π.χ. ΟΜΑΔΑ Α' (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1996 ΣΕ ΝΕΟ (ΜΠΛΕ) ΕΝΤΥΠΟ 009/96 ΦΠΑ) 3000 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ή ΟΜΑΔΑ Β' (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1996 ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ (ΚΑΦΕ) ΕΝΤΥΠΟ 009/95 - ΦΠΑ) 200 ΔΗΛΩΣΕΙΣ.
Μετά τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κ.λπ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΦOΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Εξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση του ΚΕ.Π.Υ.Ο., Αριστογείτονος 19, Τ.Κ. 176 81, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Γραφείο ΦΠΑ (υπόψη κ. Ε. Καλαμάτα) και η ένδειξη "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.", ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ", που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού. Παράδειγμα
Σας στέλνουμε τις παρακάτω εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 1995 για επεξεργασία.

- Ενα (1) δέμα με 940 δηλώσεις της πρώτης ομάδας.

- Ενα (1) δέμα με 50 δηλώσεις της δεύτερης ομάδας.
---
Σύνολο 990 δηλώσεις.

3. Αποστολή δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων, η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Από τις Δ.Ο.Υ. της περιοχής Τ.Δ.Π.
Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

β) Από τις Δ.Ο.Υ. εκτός Τ.Δ.Π.
Η αποστολή των δηλώσεων από τις Δ.Ο.Υ. εκτός τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα, εκτός των ΕΛ-ΤΑ, θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Το τηλεγράφημα θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση 32η - Γραφείο ΦΠΑ - υπόψη Ε. Καλαμάτα και θα αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Αριστογείτονος 19 - Τ.Κ. 176 81 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.

Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μία κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές. Η κατάσταση, δηλαδή, θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα του ΚΕ.Π.Υ.Ο. και να αναζητηθούν απωλεσθείσες δηλώσεις, σε περίπτωση ασυμφωνίας.

Παράδειγμα
Δ.Ο.Υ. .................................
Εγιναν προς το ΚΕ.Π.Υ.Ο. οι παρακάτω αποστολές εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

  1. Την ..../4/1997 με Αρ. Πρ. .... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 1.000 δηλώσεις
  2. Την ..../4/1997 με Αρ. Πρ. .... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 3.000 δηλώσεις
  3. Την ..../5/1997 με Αρ. Πρ. .... με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 2.000 δηλώσεις
  4. ........................ 5.000 δηλώσεις
  5. ........................ 4.000 δηλώσεις


ΣΥΝΟΛΟ 15.000 ΔΗΛΩΣΕΙΣ

4. Επεξεργασία των δηλώσεων από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. πρέπει να προβεί άμεσα στη μηχανογραφική επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων έτους 1996 και τα σχετικά ολικά αποτελέσματα να τα έχει κοινοποιήσει στη Διεύθυνση Δ.14 Φ.Π.Α. και Ε.Φ. το αργότερο μέχρι 28.6.1997:

α) για την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας έκθεσης ιδίων πόρων Φ.Π.Α. στην Κοινότητα,

β) για τον εντοπισμό των περιπτώσεων που πρέπει να ελεγχθούν. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στο σημείο αυτό, τόσο των Δ.Ο.Υ., για την έγκαιρη αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., χωρίς λάθη τέτοια, που να καθιστούν τη μηχανογραφική τους επεξεργασία αδύνατη ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, όσο και του ΚΕ.Π.Υ.Ο., για την έγκαιρη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στη Δ.14 Φ.Π.Α. και Ε.Φ.

Δεν παραλείπεται να τονισθεί η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην εργασία αυτή, που μας καθιστά και συνεπείς έναντι της Κοινότητας, αλλά και ικανούς για ελεγκτικές επαληθεύσεις, με τις δέουσες μηχανογραφικές διασταυρώσεις. Επισημαίνεται ότι, ο Φ.Π.Α. είναι η σημαντικότερη φορολογία και πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον πλέον απλό και υποδειγματικό τρόπο.


Taxheaven.gr