Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1037/4.2.1997 Συμπληρωματικές οδηγίες του εντύπου Ε9


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1037/4.2.1997
Συμπληρωματικές οδηγίες του εντύπου Ε9


Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1013730/32/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1037

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες του εντύπου Ε9.

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9, πέραν των οδηγιών που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου αυτού, σας παρέχουμε συμπληρωματικά και τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Ι. Γενικές Πληροφορίες:


Το έντυπο Ε9 υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα μόνο από φορολογουμένους φυσικά πρόσωπα. Οι σύζυγοι εφόσον υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα συμπληρώσουν ένα έντυπο Ε9 και σε ξεχωριστή σειρά του εντύπου αυτού θα αναγράφονται τα ακίνητα του κάθε συζύγου σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου και των παραδειγμάτων που αναφέρονται συνημμένα στη διαταγή μας αυτή. Τα νομικά πρόσωπα (προσωπικές εταιρίες, ανώνυμες εταιρίες, ΕΠΕ κ.λπ.), καίτοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι ακίνητα, δεν υποβάλλουν σε καμία περίπτωση το έντυπο Ε9.
Τα ακίνητα των ανήλικων άγαμων τέκνων, δηλαδή των τέκνων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν περιέλθει σε αυτά λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς των γονέων τους, δηλώνονται από τους γονείς τους. Η αξία των ακινήτων αυτών προστίθεται κατά ίσα μέρη στην ακίνητη περιουσία του πατέρα και της μητέρας τους, εφόσον αυτοί ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα ή μόνο στην περιουσία του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα. Αντίθετα, τα ακίνητα των ανήλικων άγαμων τέκνων που έχουν περιέλθει σε αυτά από κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά αιτία θανάτου με εξαίρεση αυτή των γονέων τους, δηλώνονται στο όνομα τους και υποβάλλουν το έντυπο Ε9, εφόσον έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Τα φυσικά πρόσωπα, καίτοι είναι υποχρεωμένα να συνυποβάλουν με την ετήσια φορολογική τους δήλωση το έντυπο Ε9 και μάλιστα ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων που διαθέτουν και της αξίας αυτών, σε υποβολή δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται μόνο όταν τους αποσταλεί σχετική πρόσκληση από
τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ που ανήκουν.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είχε μέσα στη χρήση 1996, στην κυριότητά του ακίνητα, πλην όμως αυτά δεν υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 1997 γιατί μεταβιβάστηκαν με οριστικά συμβόλαια, θα υποβάλει το έντυπο Ε9 χωρίς όμως να αναγράψει σε αυτό τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997 και συγκεκριμένα στη σελίδα 6 αυτού αναγράφεται ότι το έντυπο Ε9 υποβάλλεται από το φορολογούμενο μαζί με τη δήλωση, εφόσον υπάρχουν ακίνητα την 1η Ιανουαρίου 1997. Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να αγνοηθεί, γιατί όπως ρητά αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε9 υπόχρεοι σε υποβολή αυτού είναι όλοι οι φορολογούμενοι, όταν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1), ανεξάρτητα αν διαθέτουν ή όχι ακίνητα και του γεγονότος εάν αποφέρουν ή όχι εισόδημα.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος απεβίωσε μέσα στη χρήση 1996 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθεί από τους κληρονόμους του δεν θα συνυποβληθεί και το έντυπο Ε9, έστω και αν ο αποβιώσας κατά το χρόνο που ζούσε είχε στην κυριότητά του ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά θα συμπεριληφθούν στο έντυπο Ε9 που θα υποβληθεί από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος, εφόσον αυτοί έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1).
Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επικαρπία ακινήτου έχει αποχωρισθεί από την κυριότητα, ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση να αναγράφει στο έντυπο Ε9 ό,τι του ανήκει κατά περίπτωση.
Αν ο φορολογούμενος έχει τη χρήση διαμερίσματος που περιήλθε σ' αυτόν από εργολάβο με προσύμφωνο χωρίς να έχει παραδοθεί το διαμέρισμα αυτό με συμβολαιογραφική πράξη μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το νόμο, υπόχρεος για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9 είναι ο εργολάβος.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι οδηγίες για την κωδικογράφηση του εντύπου αυτού, καθώς και για τη διαδικασία αποστολής τους στο ΚΕΠΥΟ θα σας δοθούν με νεότερη διαταγή μας.

ΙΙ. Πίνακας 1 - Στοιχεία Φορολογούμενου

1) Στη θέση της οικογενειακής κατάστασης υποχρέου του πίνακα αυτού και ειδικότερα στην ένδειξη "Σε χηρεία" θα περιλαμβάνεται και η κατηγορία των συζύγων που είναι διαζευγμένοι.

2) Στην ένδειξη: "Σημειώσεις Φορολογουμένου" του πίνακα αυτού συμπληρώνει ο δηλών οποιαδήποτε παρατήρηση ή διευκρίνιση που αφορά τη δήλωση.

ΙΙΙ. Πίνακες 1 και 2 του εσωτερικού του εντύπου

Γενικές Πληροφορίες:

1) Στον πίνακα 1 αναγράφονται τα στοιχεία των κτισμάτων οπουδήποτε κι αν βρίσκονται (εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές). Επίσης στον ίδιο πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

2) Στον πίνακα 2 στις έννοιες του αγροτεμαχίου ή αγρού, που είναι συνώνυμες, περιλαμβάνονται όλα τα γήπεδα - εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και έχουν δοθεί με διαφορετικό κωδικό, γιατί στους τίτλους αναφέρονται και με τις δύο ονομασίες.

3) Τα κτίσματα, όλων των κατηγοριών των εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ακινήτων, καταχωρούνται στον πίνακα 1 και αναγράφονται με τον αντίστοιχο κωδικό της κατηγορίας που ανήκουν (στήλη 10), ενώ τα γήπεδα - εκτάσεις αυτών των ακινήτων στον πίνακα 2 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται, δηλαδή μονοετής καλλιέργεια, πολυετής καλλιέργεια (αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη), μη καλλιεργήσιμη, δασική έκταση, ορυχείο κ.λπ.

IV. Πίνακας 1 του εσωτερικού του εντύπου

Ειδικές πληροφορίες:

1) Στις στήλες 5 και 6 του πίνακα αυτού ως διεύθυνση οικοπέδου με κτίσμα θεωρείται ο δρόμος στον οποίο βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτίσματος.

2) Οταν το ακίνητο δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο, αλλά βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο ή σε στοά ή σε αίθριο, δεν συμπληρώνονται οι στήλες 7.
Προσόψεις ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές του που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδο, προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές του που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους.

3) Στις στήλες 8 αναγράφονται οι ονομασίες των δρόμων που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο και δεν συμπληρώνονται υποχρεωτικά για τα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα).

4) Στη στήλη 9 σημειώνεται ο αριθμός του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο (οικόπεδο ή οικόπεδο με κτίσμα), μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και δεν είναι γνωστές οι ονομασίες των δρόμων που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο.
Ο αριθμός του οικοδομικού τετραγώνου αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ή γονικής παροχής, στους χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκονται στις κατά τόπους ΔΟΥ ή στους πολεοδομικούς χάρτες των κατά τόπους πολεοδομικών γραφείων, δήμων και κοινοτήτων.

5) Στη στήλη 10 του πίνακα αυτού αναφέρονται οι κατηγορίες των ακινήτων όπως αναγράφονται στους κωδικούς των οδηγιών. Ειδικότερα στον κωδικό 4 περιλαμβάνεται είτε ολόκληρο το οικόπεδο που έχει στην κυριότητά του ο δηλών είτε ποσοστό αυτού (αέρας - δικαίωμα υψούν).
Στην ίδια στήλη σημειώνεται με τον κωδικό αριθμό 13 ο τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης και με τον κωδικό 14 τα κτίσματα που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, καθώς και τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια
κατεδάφισης ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

6) Σε περίπτωση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, στη στήλη 11, για την επιφάνεια όλων των ορόφων πλην του ισογείου που έχει τον κωδικό 0, σημειώνεται ο κωδικός 1.
Επίσης, με τον κωδικό 1 στην ίδια στήλη αναγράφεται και ο ημιόροφος.

7) Στη στήλη 12 του πίνακα αυτού, ως επιφάνεια των κύριων χώρων θεωρείται η καθαρή επιφάνεια μετά των εξωτερικών τοίχων, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων (κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα, λεβητοστάσια κ.λπ.).
Στην ίδια στήλη αναγράφεται και η μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια και σε χωριστές σειρές αν αφορά ισόγειο και ορόφους.

8) Στη στήλη 13 του πίνακα αυτού ως βοηθητικοί χώροι θεωρούνται τα πάσης φύσης ανεξάρτητα κτίσματα που βρίσκονται στον ακάλυπτο ή στον υπόγειο χώρο, π.χ. αποθήκες, πλυσταριά, στεγασμένα γκαράζ κ.λπ.

9) Στη στήλη 14, σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης αναγράφεται η επιφάνεια του βαρυνόμενου οικοπέδου.

10) Στη στήλη 15 του πίνακα αυτού, αναγράφεται η επιφάνεια όλων των κτισμάτων που βρίσκονται στο οικόπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοχρήστων χώρων, εκτός των βοηθητικών χώρων.

11) Σε περίπτωση που το δηλούμενο είναι κτίσμα που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στις στήλες 17, 18 και 19 αναγράφεται στην ίδια σειρά μέσα σε παρένθεση εκτός από το ποσοστό συνιδιοκτησίας (πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) και το ποσοστό επί του οικοπέδου, που αναλογεί στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.

12) Στις οδηγίες της στήλης 21 του πίνακα αυτού στον κωδικό 2 εκ. παραδρομής γράφτηκε "σύζυγοι" ενώ το ορθό είναι "σύζυγος".

V. Πίνακας 2 του εσωτερικού του εντύπου

1) Στη στήλη 11 του πίνακα 2, ως μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις θεωρούνται οι κατηγορίες πετρωδών και επικλινών γηπέδων - εκτάσεων.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παράδειγμα 1ο (Α/Α 1, 2, 3, Πίνακα 1)

Διαμέρισμα με προσόψεις επί των οδών Μητσάκη και Ηρακλείου σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Ηρακλείου 5, επιφανείας 167 τ.μ. με ποσοστό επί του οικοπέδου 5%ο (5 χιλιοστά) στον 5ο όροφο με αποθήκη στον ακάλυπτο 30 τ.μ. και κλειστή θέση στάθμευσης στο υπόγειο 25 τ.μ. έχει άδεια οικοδομής που εκδόθηκε
το 1972.
Η πολυκατοικία βρίσκεται σε οικόπεδο 550 τ.μ. Το διαμέρισμα με τους βοηθητικούς χώρους ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στο ανήλικο άγαμο παιδί που είναι προστατευόμενο μέλος και η επικαρπία κατά 50% στον πατέρα ηλικίας 59 ετών και κατά 50% στη μητέρα ηλικίας 49 ετών.
Οι βοηθητικοί χώροι είναι 30 μ2 (αποθήκη) + 25 μ2 (θέση στάθμευσης) = 55 μ2.

Παράδειγμα 2ο (Α/Α 4, Πίνακα 1)

Κατοικία που αποτελείται από ισόγειο επιφανείας 70 τ.μ. στην κοινότητα Φηρών της Σαντορίνης, έχει παλαιότητα 30 χρόνων και βρίσκεται σε οικόπεδο εντός οικισμού επιφανείας 200 τ.μ στο οποίο έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία. Το κτίσμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο με ποσοστό συνδιοκτησίας στο οικόπεδο 25%. Ο υπόχρεος έχει επιπλέον ποσοστό 15% στο δικαίωμα υψούν του αέρα του οικοπέδου.

Παράδειγμα 3ο (Α/Α 6 Πίνακα 1 και Α/Α Πίνακα 2)

Μονοκατοικία με ισόγειο πυλωτή, βρίσκεται σε αγροτεμάχιο με πορτοκαλιές επιφάνειας 200 τ.μ. στην κοινότητα Λουτρακίου της επαρχίας Κυδωνίας του νομού Χανίων. Στο υπόγειο υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι επιφανείας 80 τ.μ. και στον 1ο όροφο υπάρχει χώρος κύριας χρήσης (κατοικία) 100 τ.μ. όλα κτισμένα το 1905. Η μονοκατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στη σύζυγο με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο αγροτεμάχιο 50%.

Παράδειγμα 4ο (Α/Α 7, 8, 9, Πίνακα 1)

Σε οικόπεδο επιφανείας 350 τ.μ. που βρίσκεται στην Γλυφάδα και επί των οδών Λαζαράκη, Λαμπράκη και Δούσμανη υπάρχει κτίσμα αποτελούμενο:

α) Από ισόγειο κατάστημα επιφανείας 70 τ.μ. και ποσοστού συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 50% με πρόσοψη στην οδό Λαζαράκη 6. Στο κατάστημα ανήκει και υπόγεια αποθήκη επιφανείας 40 τ.μ.,

β) Από τον 1ο όροφο, στον οποίο υπάρχουν δύο διαμερίσματα, το με ένα επιφανείας 10 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 30% και το άλλο επιφανείας 50 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 20%. Στο διαμέρισμα των 50 τ.μ. ανήκει και ισόγεια, κλειστή θέση στάθμευσης επιφανείας 25 τ.μ.
Το ισόγειο κατάστημα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο, ενώ τα διαμερίσματα του 1ου ορόφου ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στη σύζυγό του.

Παράδειγμα 5ο (Α/Α 10, Πίνακα 1)

Οικόπεδο ακάλυπτο στη Γλυφάδα επί των οδών Σύμης και Καλαβρύτων

11. Επιφάνεια οικοπέδου 420 τ.μ. Η ψιλή κυριότητα ανήκει στον υπόχρεο και η επικαρπία στον πατέρα του, ηλικίας 60 ετών, που υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση.

Παράδειγμα 6ο (Α/Α 11, 12, Πίνακα 1)

Εχει εκδοθεί τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης για βαρυνόμενο οικόπεδο εμβαδού 180 τ.μ. Η μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια είναι 100 τ.μ. στο ισόγειο και 200 τ.μ. στους ορόφους. Ο τίτλος ανήκει στον υπόχρεο. Το βαρυνόμενο είναι επί των οδών Καλαμών 50 και Αλωνισταίνης 1 στην Τρίπολη στο Ν. Αρκαδίας και στο Ο.Τ. 216.

Παράδειγμα 7ο (Α/Α 13, Πίνακα 1)

Βιομηχανικός χώρος επιφανείας 1.200 τ.μ. στο ισόγειο βρίσκεται σε οικόπεδο 5.000 τ.μ. με αριθμό Οικοδομικού Τετραγώνου 210 στο Δήμο Νιγρίτας Σερρών. Ολόκληρο το κτίσμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στη σύζυγο και το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου είναι 50%.

Παράδειγμα 8ο (Α/Α 14, Πίνακα 1 και Α/Α 2, Πίνακα 2)

Γεωργική αποθήκη ισόγεια 800 τ.μ. σε αγρό επιφανείας 4.000 τ.μ. στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου του Νομού Αργολίδας. Το κτίσμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% επί του αγρού που έχει αρδευόμενη μονοετή καλλιέργεια.

Παράδειγμα 9ο (Α/Α 15, Πίνακα 1 και Α/Α 3, Πίνακα 2)

Ξενοδοχείο που καταλαμβάνει ισόγειο και 2 ορόφους με επιφάνεια κάθε ορόφου 400 τ.μ., βρίσκεται σε αγρό επιφάνειας 10 στρεμμάτων με ελιές. Το 50% του ακινήτου ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο. Το ακίνητο βρίσκεται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου (Ακτ Νηρέως) στην Εύβοια.

Παράδειγμα 10ο (Α/Α 16, 17 Πίνακα 1)

Μονοκατοικία ισόγεια στην Εκάλη επί των οδών Θησέως 5 και Σεμέλης επιφανείας 280 τ.μ. σε οικόπεδο 2.000 τ.μ. Στην μονοκατοικία ανήκει ισόγεια θέση στάθμευσης 30 τ.μ. και αποθηκευτικός χώρος στο υπόγειο 50 τ.μ. Για τα πρώτα 130 τ.μ. κτίσματος με τους βοηθητικούς χώρους εκδόθηκε η άδεια οικοδομής το 1980, ενώ για τα υπόλοιπα 150 τ.μ. εκδόθηκε η άδεια οικοδομής το 1993. Το κτίσμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 50%. Στο οικόπεδο επίσης υπάρχει και άλλο ισόγειο κτίσμα κύριας χρήσης επιφανείας 130 τ.μ. που ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη.
Βοηθητικοί χώροι = 50 μ2 (αποθηκευτικοί χώροι) + 30 μ2 (χώροι στάθμευσης) = 80 τ.μ.
Συνολική επιφάνεια υφισταμένων κτισμάτων (κύριας χρήσης) = 280 μ2 + 130 μ2 = 410 μ2

Παράδειγμα 11ο (Α/Α 18, 19, 20, Πίνακα 1)

Οικόπεδο στο Δήμο Δάφνης με πρόσοψη στην οδό Λήμνου 35 επιφανείας 120 τ.μ. έχει ισόγεια μονοκατοικία 80 τ.μ., αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο 80 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 80% και ανήκει στον υπόχρεο και τη σύζυγό του εξ αδιαιρέτου με ποσοστό 50% ο καθένας. Η άδεια οικοδομής εκδόθηκε το 1970. Ο
μελλοντικός 1ος όροφος επιφανείας 90 τ.μ. ανήκει στο παιδί που είναι προστατευόμενο μέλος με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20% στο οικόπεδο.

Παράδειγμα 12ο (Α/Α 21, Πίνακας 1)

Απαλλοτριωτέο οικόπεδο επιφανείας 400 τ.μ. με ισόγεια μονοκατοικία επιφανείας 120 τ.μ. στο οικοδομικό τετράγωνο 1121α του δήμου Βάρης. Το κτίσμα νομιμοποιήθηκε το 1989. Οικόπεδο και κτίσμα ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο.

Παράδειγμα 13ο (Α/Α 22, 23, Πίνακα 1)

Διπλοκατοικία με πρόσοψη στην οδό Βασ. Παύλου 30 στη Βούλα αποτελούμενη από ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 130 τ.μ. παλαιότητας 10 ετών και διαμέρισμα 1ου ορόφου ημιτελές επιφανείας 130 τ.μ., βρίσκεται σε οικόπεδο επιφανείας 500 τ.μ. Στο υπόγειο υπάρχει θέση στάθμευσης επιφανείας 30 τ.μ. αποθηκευτικός χώρος 40 τ.μ. και χώρος λεβητοστασίων και διαδρόμων κυκλοφορίας 20 τ.μ. Συνολική επιφάνεια βοηθητικών χώρων: 90 τ.μ. (30 τ.μ. θέση στάθμευσης + 40 τ.μ. αποθηκευτικός χώρος + 20 τ.μ. λεβητοστάσια και διάδρομοι κυκλοφορίας).
Συνολική επιφάνεια υφισταμένων κτισμάτων (κυρίας χρήσης): 260 τ.μ. (130 τ.μ. ισόγειο + 130 τ.μ. 1ος όροφος).

Παράδειγμα 14ο (Α/Α 24, Πίνακα 1 και Α/Α 4, Πίνακα 2)

Αγρός σε απόκρημνο που δεν καλλιεργείται, επιφανείας 5 στρεμμάτων στην κοινότητα Βάθειας στο νομό Λακωνίας με συγκρότημα ενοικιαζομένων διαμερισμάτων στο ισόγειο και συνολικής επιφανείας 400 τ.μ. Πλήρης κυριότητα 100% στη σύζυγο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης