ΠΟΛ.1034/30.1.1997

α. Υποβολή παραστατικών στις Δ.Ο.Υ. για τον υπολογισμό του ποσοστού επιβράβευσης β. Χρόνος έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου λόγω κύκλου εργασιών, στο τέλος του έτους

30 Ιαν 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 30 Ιανουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1013084/75/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Α'
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1034

ΘΕΜΑ: α. Υποβολή παραστατικών στις Δ.Ο.Υ για τον υπολογισμό του ποσοστού επιβράβευσης.
β. Χρόνος έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου λόγω κύκλου εργασιών, στο τέλος του έτους.

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα, σε σχέση με τα αναφερόμενα θέματα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Θέματα Ποσοστού Επιβράβευσης

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως ισχύει με το άρθρο 33 του Ν.2429/1996, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το εννέα κόμμα εννέα τοις εκατό (9,9%).
Ολα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης αυτής, κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεώνεται να χορηγεί αντίγραφο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον.

2. Κατόπιν των ανωτέρω και για την υλοποίηση της προαναφερόμενης υποχρέωσης, θα υποβάλλεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη Δ.Ο.Υ. της έδρας - τμήμα έμμεσων φόρων κατάσταση χορηγούμενων ποσών επιβράβευσης, όπως το συνημμένο υπόδειγμα. Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η κατάσταση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Μαρτίου 1997.

3. Με την εγκύκλιό μας 1135155/1112/έγινε δεκτό ότι για το ποσοστό επιβράβευσης, που χορηγείται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στους διαφημιστές, εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Επειδή πολλά Μ.Μ.Ε. είχαν εκδόσει ήδη (προ της εγκυκλίου) πιστωτικά τιμολόγια, θεωρώντας το ποσοστό επιβράβευσης, λανθασμένα, ως πρόσθετη έκπτωση, επιτρέπεται τα εκδοθέντα πιστωτικά τιμολόγια να ακυρωθούν, αναγράφοντας επ' αυτών τα στοιχεία του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, καθώς και τον αριθμό της
συγκεκριμένης εγκυκλίου μας.

4. Σημειώνεται ότι τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για την επιβράβευση πρέπει να εκδίδονται το αργότερο με ημερομηνία την τελευταία ημέρα της χρήσης, επιτρέπεται όμως, λόγω της απαραίτητης ουσιαστικής εκκαθάρισης του λογαριασμού και της γνωστοποίησης από τα Μ.Μ.Ε. προς τους διαφημιστές του χορηγούμενου ποσοστού επιβράβευσης, να συμπληρώνονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του νέου έτους με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου έτους και να περιέρχονται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα, όπως αντίστοιχα ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 7 του Κ.Β.Σ. για τις εκκαθαρίσεις.
Ειδικά, όμως, για την πρώτη εφαρμογή, επιτρέπεται να συμπληρωθούν τα τιμολόγια αυτά μέχρι την δεκάτη πέμπτη (15η) Φεβρουαρίου 1997 με ημερομηνία έκδοσης την 31.12.1996 (ανεξάρτητα από το χρόνο θεώρησής τους), εφόσον προηγούμενα έχουν εκδοθεί αντίστοιχα πιστωτικά τιμολόγια και να υποβληθούν τροποποιητικές
δηλώσεις Φ.Π.Α. της τελευταίας φορολογικής περιόδου μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση, δεδομένου ότι δεν αλλάζει το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι ο συντελεστής Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο ποσοστό επιβράβευσης είναι 18%.

ΙΙ. Χρόνος έκδοσης Πιστωτικού Τιμολογίου στο τέλος του έτους

Σχετικά με το θέμα αυτό, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται στο τέλος του διαχειριστικού έτους, για την χοργήγηση εκπτώσεων λόγω τζίρου, να συμπληρώνονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του νέου έτους και να περιέρχονται μέχρι την εικοστή ημέρα του πρώτου μήνα του έτους στον
αντισυμβαλλόμενο, όπως αντίστοιχα εφαρμόζεται για τις εκκαθαρίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7 του Κ.Β.Σ., προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος για την εκκαθάριση των λογαριασμών του κάθε πελάτη.


Taxheaven.gr