Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1041/31.1.1997 Υπερχεωμένες και προβληματικές επιχειρήσεις

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1041/31.1.1997
Υπερχεωμένες και προβληματικές επιχειρήσεις

ΠΟΛ.1041/31.1.1997 Υπερχεωμένες και προβληματικές επιχειρήσεις

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 31 Ιανουαρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1013973/1073/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 04/02/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ.: 1041

ΘΕΜΑ: Υπερχρεωμένες και προβληματικές επιχ/σεις.

Οπως είναι γνωστό, το άρθρο 49 Ν.1892/1990 προέβλεπε ότι: "Στις περιπτώσεις πώλησης ή κάθε άλλου είδους μεταβίβασης επιχειρήσεων ή της πλειοψηφίας των μετοχών των επιχειρήσεων αυτών, που ανήκουν στα κάθε είδους Ν.Π. του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη της ισχύος
του παρόντος διατάξεις του Ν.1256/1982, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση, που βεβαιώνονται μετά την πώληση ή τη μεταβίβαση, αλλά ανάγονται σε προηγούμενο αυτής χρονικό διάστημα, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ο.Α.Ε. και την πωλήτρια Τράπεζα του δημόσιου τομέα...".

Ακολούθως, μετά από ερωτήματα Δ.Ο.Υ., εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 651/1993 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία, ερμηνεύοντας το παραπάνω άρθρο, μεταξύ άλλων, δέχεται ότι οι παρακρατούμενοι και αποδοτέοι στο Δημόσιο φόροι δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση της διάταξης αυτής, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές φορολογικό
υποκείμενο δεν είναι η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση, αλλά τρίτα πρόσωπα και απλώς η επιχείρηση ενεργεί σαν όργανο του Δημοσίου για την παρακράτηση, η οποία παρακράτηση αποτελεί εκπλήρωση φορολογικής υποχρέωσης τρίτων και όχι του υπόχρεου για παρακράτηση.

Στη συνέχεια και με αφορμή άλλα ερωτήματα, ζητήθηκε η άποψη του Ν.Σ.Κ. για το εάν χρέη προερχόμενα όχι από φόρους αλλά από εισφορές - ποινές που επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, λόγω μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων απορρεουσών από εξαγωγική δραστηριότητα μιας εταιρίας, θα μπορούσαν να υπαχθούν στις διατάξεις του αρ. 49
Ν.1892/1990.
Το Ν.Σ.Κ., με την 617/1994 γνωμοδότηση, δέχτηκε ότι, επειδή τα χρέη αυτά χαρακτηρίζονται από τον προϋπολογισμό σαν "Λοιπά μη φορολογικά έξοδα", δεν εμπίπτουν στην προαναφερόμενη διάταξη.

Ακολούθως, το αρ. 49 Ν.1892/1990 αντικαταστάθηκε, δυνάμει του αρ. 2 παρ. 9 Ν.2302/1995 και για το λόγο αυτό και με αφορμή ερωτήματα που γεννήθηκαν σε διάφορες Δ.Ο.Υ., ενόψει και του γεγονόος ότι απειλείται πειθαρχική δίωξη κατά του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που δεν εφαρμόζει την παραπάνω διάταξη, επαναφέραμε
το θέμα θέτοντας υπόψη του Ν.Σ.Κ τα νέα ερωτήματα. Το Ν.Σ.Κ. εξέδωσε την υπ'αριθμ. 612/1996 γνωμοδότησή του, με την οποία, μεταξύ άλλων, δέχεται ότι:

α. Η νέα διάταξη, με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 59 Ν.1892/1990 επαναλαμβάνει την καταργηθείσα και δεν περιέλαβε στην έννοιά της τους παρακρατούμενους φόρους και τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα.
β. Για την περίπτωση που το Δημόσιο ασκεί τριτανακοπή κατά της συμφωνίας του αρ. 44 Ν.1892/1990, με την πλήρωση των όρων του άρθρου αυτού η Δ.Ο.Υ. πρέπει να προχωρήσει στην προβλεπόμενη διαγραφή, χωρίς να επηρεάζεται από την άσκηση της τριτανακοπής.

Εάν εν των μεταξύ χωρήσει και μεταβίβαση της επιχείρησης και εφόσον η επιχείρηση αυτή υπάγεται στις διατάξεις του αρ. 59 του ίδιου νόμου, οι διατάξεις αυτές θα εφαρμοστούν (σύμφωνα πάντα με την κατά τα ανωτέρω ερμηνεία τους), πάλι χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή τους από την άσκηση της τριτανακοπής κατά της συμφωνίας του άρθρου 44 Ν.1892/1990.

γ. Η νέα διάταξη (δηλ. το αρ. 49 Ν.1892/1990, όπως ισχύει μετά την κατά τα ανωτέρω αντικατάστασή του) ρυθμίζει με την παρ. 2 την τύχη των φορολογικών επιβαρύνσεων των ήδη μεταβιβασθεισών επιχειρήσεων.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι όλες οι μνημονευόμενες γνωμοδοτήσεις έχουν γίνει δεκτές από τον Υπουργό των Οικονομικών και σας κοινοποιούνται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης