Αριθμ. Δ17Ε 5031360 ΕΞ 14.7.2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο για την απαλλαγή από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστές − ταξιδιώτες μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας και οι οποίοι αναχωρούν για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους − Μέλους

14 Ιούλ 2011

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011
Αριθμ. πρωτ.: Δ17Ε 5031360 ΕΞ/2011

(ΦΕΚ Β' 1725/02-08-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε'
2. ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Γεωργά
Ν. Σαϊτάνης
Τηλέφωνα: 210 6987481
210 3647202-5
Fax: 2106987489
E-mail: [email protected]
[email protected]


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο για την απαλλαγή από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστές − ταξιδιώτες μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας και οι οποίοι αναχωρούν για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους − Μέλους.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα:
α. Την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 24,
β. Την περίπτωση κε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22,
γ. Τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 30,
δ. Την υποπερίπτωση ii της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 34,
ε. Το άρθρο 39 σχετικά με τις απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ επιχειρήσεις λόγω κύκλου εργασιών,
στ. Την παράγραφο 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 της οδηγίας υπ’ αριθμ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (L 347/11.12.2006) σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (κοινοτική οδηγία ΦΠΑ).

3. Την υπ’ αριθμ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ Β΄ 18/17.01.1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ.350/08.07.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603/11.07.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

5. Την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής και φαινομένων καταστρατήγησης των διατάξεων.

6. Ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς αφορά τροποποίηση απόφασης για θέσπιση διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 24 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ»,

αποφασίζουμε:

Η υπ’ αριθμ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστές −ταξιδιώτες μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας οι οποίοι αναχωρούν για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους − Μέλους τροποποιείται, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Στην περίπτωση 2 της παραγράφου Α του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ό όρος «προσωπικές αποσκευές» αφορά είδη που μεταφέρονται στον αποθηκευτικό χώρο ενός επιβατικού οχήματος ή είδη που μεταφέρονται στον αποθηκευτικό χώρο οχημάτων μεταφοράς προσώπων προς εξυπηρέτηση των επιβαινόντων σε αυτά, σε περιπτώσεις που η αναχώρηση των αγοραστών − ταξιδιωτών από την Ελλάδα προς τρίτη χώρα πραγματοποιείται με οχήματα μεταφοράς προσώπων».

Η περίπτωση 3 της παραγράφου Β του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο αντικαθίσταται ως ακολούθως:
3. Τα είδη που μεταφέρονται από αγοραστές − ταξιδιώτες με φορτωτικά έγγραφα ή λοιπά συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία μεταφοράς, ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς (οδική, αεροπορική, θαλάσσια), καθώς και τα είδη που μεταφέρονται με επαγγελματικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής.

Η περίπτωση 3 της παραγράφου Β του άρθρου 2 αναριθμείται σε περίπτωση 4.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Taxheaven.gr