Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.25/19.5.1973 Περί κοινοποιήσεως του υπ' αριθ. 1297/1972 Νομοθετικού Διαταγματος «περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μοναδων»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-1973 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.25/19.5.1973
Περί κοινοποιήσεως του υπ' αριθ. 1297/1972 Νομοθετικού Διαταγματος «περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μοναδων»


Υπ. Οικ. Εγκ. 25/1973

Περί κοινοποιήσεως του υπ' αριθ. 1297/1972 Νομοθετικού Διαταγματος «περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μοναδων».


Κοινοποιούμεν κατωτέρω τας διατάξεις του υπ' αριθ. 1297/1972 Νομοθετικού Διαταγματος «περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μοναδων», δημοσιευθέντος δια του υπ' αριθ. 217 της 8 Δεκεμβρίου 1972 φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α') και παρέχομεν τας κάτωθι οδηγίας δια την εφαρμογήν αυτου.

1) ΓΕΝΙΚΑ

Προς ενίσχυσιν της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δια την δημιουργίαν εν τη Χώρα ισχυρών οικονομικών μοναδων ικανών να ανταποκριθούν εις τα εκ της συγχρόνου τεχνικής και οικονομικής εξελίξεως προκύπτοντα ζητήματα (αύξησις παραγωγικότητος, μείωσις του κόστους, αύξησις της παραγωγής και βελτίωσις της ανταγωνιστικής των θέσεως, ορθολογικωτέρα οργάνωσις της παραγωγής και διανομης κλπ.), θεσπίζονται δια του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος φορολογικαι διευκολύνσεις και απαλλαγαι εις τας συγχωνευομένας ή μετατρεπομένας επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής, εις ανώνυμον εταιρείαν ή εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης, υπό ωρισμένας όμως προυποθέσεις, εφ' όσον η ολοκλήρωσις της συγχωνεύσεως ή της μετατροπής ήθελε συντελεσθή μέχρι και της 31 Δεκεμβρίου 1975. Διευκρινίζεται ότι, εκ γενικωτέρων λόγων, του μέτρου εφαρμογής των διαταξεων του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος εξαιρούνται (άρθρον 12) αι επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενον εργασιών συνίσταται κατά κύριον λόγον εις την κατάσκευήν ή εις την εκμεταλλευσιν πάσης φύσεως ακινήτων, πλην των ξενοδοχειακών τοιούτων δι' ας ισχύουν τα υπό του κοινοποιουμένου Ν.Δ. παρεχόμενα φορολογικά κίνητρα.

Αι συγχωνευόμενοι επιχειρήσεις, κατά τας διατάξεις του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος δεν είναι απαραιτητον να έχουν το αυτό αντικείμενον δραστηριότητος ή την αυτην εδραν. Δεν άξιούται δηλαδή το ομοειδές τουτων ως προυπόθεσις της συγχωνεύσεως, καθ' όσον δια ταύτης σκοπείται η ένωσις των οικονομικών μέσων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων δια την δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μοναδων και ουχί δια την ενίσχυσιν μοναδων της αυτης δραστηριότητος.

Δια την εφαρμογήν των διαταξεων του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος δέον όπως εις την νέαν επιχείρησιν μεταβιβάζεται, προκειμένου μεν περί ατομικών επιχειρήσεων ουχί ολόκληρος η περιουσία του άτομου, αλλά μόνον της επιχειρήσεως αυτου, επί δε εταιρειών ολόκληρος η εταιρική περιουσία, θεωρουμένης άπασης ως ενιαιον σύνολον. Ίνα υπάρξη συγχώνευσις ή μετατροπή, δεν αρκεί τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχειρήσεως να περιέλθουν εις την ετέραν (την απορροφωςαν ή την νέαν) αλλά πρέπει και τα μέλη των παλαιών εταιρειών να συμμετέχουν εις την νέαν εταιρείαν. Διευκρινίζεται ότι εις την νέαν ανώνυμον εταιρείαν ή εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης δεν υφίσταται κώλυμα δια την συμμετοχήν ως ιδρυτων και ετέρων φυσικών ή νομικών προσώπων. Επί των εισφορών όμως των προσώπων τουτων εις είδος ή εις μετρητα δεν έχουσιν εφαρμογήν αι υπό του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος προβλεπόμενοι απαλλαγαι.

Τονίζεται ότι εις πάσαν περίπτωσιν συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης ή ιδρύσεως τοιούτων εκ μετατροπής ή συγχωνεύσεως έτερων επιχειρήσεων, κατά τας διατάξεις του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος, θα έχωσι παράλληλον εφαρμογήν αι διατάξεις του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και του Ν. 3190/1955, αι αφορωςαι την σύστασιν των ανωτέρω εταιρειών ή την αύξησιν του μετοχικού των κεφαλαιου.

Ειδικώτερον προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών ο νόμος 5261/1931 «περί συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών» προβλέπει τρεις περιπτώσεις καθ' ας επέρχεται το αποτέλεσμα της συγχωνεύσεως: α) δια διαλύσεως αυτων και συστασεως νέας ανωνύμου εταιρείας, β) δι' απορροφήσεως των υπό άλλης υπαρχούσης ανωνύμου εταιρείας και γ) δι' εξαγοράς των υπό άλλης ανωνύμου εταιρείας. Καθ' οιονδήποτε των ανωτέρω τρόπων ήθελε γίνει η συγχώνευσις ανωνύμων εταιρειών θα έχωσιν εφαρμογήν αι δια του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος παρεχόμενοι φορολογικοί απαλλαγαι και διευκολύνσεις. Προκειμένου περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης ή συγχώνευσις, βάσει του Ν. 3190/1955 δύναται να επέλθη είτε δια συστασεως νέας εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης είτε δια της απορροφήσεως υπό μιας εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης άλλης ή άλλων εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης.

2) ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Δ/ΤΟΣ

Τα παρεχόμενα υπό του κοινοποιουμένου Νομοθετικού Διαταγματος φορολογικά κίνητρα ισχύουν επί:

1) Συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων εις Ανώνυμον Εταιρείαν ή Εταιρείαν Περιορισμένης Ευθύνης.

Ειδικώτερον επί:

α) Συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων ατομικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, προς τον σκοπόν ιδρύσεως ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης.

β) Συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων προσωπικών εταιρειών (Ομορ. εταιρειών ή ετερορρύθμων εταιρειών) ή προσωπικής εταιρείας μετ' ατομικής επιχειρήσεως προς τον σκοπόν ιδρύσεως ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης.

γ) Συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης μετ' ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) προς τον σκοπόν ιδρύσεως ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης.

δ) Συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων ανωνύμων εταιρειών ή ανωνύμου εταιρείας μετ' ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης προς τον σκοπόν ιδρύσεως νέας ανωνύμου εταιρείας.

ε) Μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρείας εις ανώνυμον εταιρείαν ή εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης.

στ) Μετατροπής εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης εις ανώνυμον εταιρείαν.

2) Εισφοράς υπό λειτουργούσης μικτης επιχειρήσεως του βιομηχανικού αυτης κλάδου εις λειτουργούσαν ή συνιστωμένην ανώνυμον βιομηχανικήν εταιρείαν.

Συμφώνως προς την διαταξιν της παρ. 1 του άρθρου 7 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος, αι εν άρθροις 2 και 3 αυτού προβλεπόμεναι φορολογικαί απαλλαγαί και διευκολύνσεις (απαλλαγή από του φόρου εισοδήματος της υπεραξίας των μετοχών ή του κεφαλαιου, απαλλαγή από των τελών χαρτοσήμου, του φόρου μεταβιβάσεως κλπ.), παρέχονται υπό τας προυποθέσεις των άρθρων 4 και 6, και εις περίπτωσιν εισφοράς υπό λειτουργούσης επιχειρήσεως (μικτης ή βιομηχανικής) ενός ή πλειόνων βιομηχανικών αυτης κλάδων εις λειτουργούσαν ή συνιστωμένην ανώνυμον βιομηχανικήν εταιρείαν.

Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι καιτοι η διαταξις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου αναφέρεται εις εισφοράν υπό λειτουργούσης επιχειρήσεως ενός ή πλειόνων βιομηχανικών κλάδων αυτης εις λειτουργούσαν ή συνιστωμένην ανώνυμον βιομηχανικήν εταιρείαν, είναι εν τουτοις φανερόν ότι η διαταξις αυτή δεν αποκλείει και την παρά περισσοτέρων της μιας επιχειρήσεως εισφοράν του βιομηχανικού αυτων κλάδου, δεδομένου ότι και εις την περίπτωσιν ταύτην επιτυγχάνεται ο υπό του Ν. Δ/τος σκοπός, της ιδρύσεως δηλαδή μεγάλων οικονομικών μοναδων.

Τονίζεται περαιτέρω ότι εν περιπτώσει εφαρμογής των διαταξεων της παρ. 1 του άρθρου 7 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος, δέον κατ' αρχήν όπως εισφέρωνται εις την νέαν ανώνυμον εταιρείαν άπαντα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του αποσπωμένου κλάδου ως και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού κατά τα ισχύοντα και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων. Επειδή όμως ενδέχεται ωρισμένα στοιχεία του εισφερομένου κλάδου να μη εξυπηρετούν την δεχομένην τον κλάδον ανώνυμον εταιρείαν, προβλέπεται υπό του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 ότι η έννοια του όρου «κλάδος» δεν αιρεται εάν δεν ήθελον εισφερθή ένια πάγια περιουσιακά στοιχεία τούτου, των οποίων η εκμετάλλευσις θα ήτο προφανώς ασύμφορος δια την απορροφώσαν ή την συνιστωμένην νέαν βιομηχανικήν ανώνυμον εταιρείαν.

Περαιτέρω ορίζεται ότι εάν η άξία των μη εισφερομένων παγίων περιουσιακών στοιχείων έχη εκπεσθή εκ των καθαρών κερδών βάσει του Ν.Δ. 4002/1959, Α.Ν. 147/1967 και Ν.Δ. 1078/ 1971, δια να μη φορολογηθούν αι αντιστοιχούσαι εις την αξίαν των μη εισφερομένων παγίων στοιχείων σχηματισθείσαι αφορολόγητοι κρατήσεις, δέον κατά τον χρόνον της εισφοράς του κλάδου να έχη παρέλθει πενταετία από του έτους αγοράς ή αποκτήσεως των, άλλως αι αφορολόγητοι κρατήσεις θα υπαχθώσιν εις φορολογίαν, κατά τον χρόνον της εισφοράς, βάσει των κειμένων διαταξεων. Εν προκειμένω ο φόρος εισοδήματος, επί των φορολογητέων κατά τα ανωτέρω αφορολογήτων κρατήσεων, θα υπολογίζηται προκειμένου περί ανωνύμου εταιρείας βάσει του συντελεστού του επιβαλλομένου επί των μη διανεμομένων κερδών των ανωνύμων εταιρειών κατά τον χρόνον της εισφοράς του κλάδου, προκειμένου περί εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης ή προσωπικής εταιρείας επί τη βάσει των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955 και προκειμένου περί ατομικής επιχειρήσεως δια συναθροίσεως εις τα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου και υπολογισμού του φόρου επί τη βάσει των φορολογικών συντελεστων του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/1955.

Τα ανωτέρω περί εισφοράς του βιομηχανικού κλάδου ισχύοντα, εφαρμόζονται αναλόγως, συμφώνως προς την διάταξιν της παρ. 2 του αυτού ως άνω άρθρου, και επί εισφοράς υπό λειτουργούσης μικτής επιχειρήσεως του μεταλλευτικού εν γένει κλάδου αυτής εις λειτουργούσαν ή συνιστωμένην μεταλλευτικήν ανώνυμον εταιρείαν.

3) Συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Υπό των διαταξεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος ρητώς ορίζεται ότι αι υπό του νόμου τούτου παρεχόμενοι απαλλαγαί (απαλλαγή από του φόρου εισοδήματος της υπεραξίας του κεφαλαίου, απαλλαγή από των τελών χαρτοσήμου, του φόρου μεταβιβάσεως κλπ.) εφαρμόζονται και εις περίπτωσιν συγχωνεύσεως δύο ή περισσοτέρων ατομικών επιχειρήσεων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ή ομοίων προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης ή συγχωνεύσεως προσωπικής εταιρείας μετ' ατομικής επιχειρήσεως ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης ή συγχωνεύσεως εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης μετ' ατομικής επιχειρήσεως προς τον σκοπόν δημιουργίας ισχυράς βιομηχανικής ή βιοτεχνικής προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, υπό τας προυποθέσεις των άρθρων 4 και 6 περί ων γίνεται λόγος κατωτέρω.

4) Συγχωνεύσεως επιχειρήσεων ανηκουσών εις Γεωργικάς Συνεταιριστικάς Οργανώσεις.

Τα υπό του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα, περι ων αι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 αυτού (απαλλαγή της υπεραξίας του κεφαλαίου ή των μετοχών από του φόρου εισοδήματος, απαλλαγή των εισφερομένων ακινήτων από του φόρου μεταβιβάσεως, της συμβάσεως περί συγχωνεύσεως από των τελών χαρτοσήμου κλπ.), εφαρμόζονται, συμφώνως προς την διαταξιν της παρ. 3 του άρθρου 7, και επί συγχωνεύσεως επιχειρήσεων ανηκουσών εις γεωργικάς συνεταιριστικάς οργανώσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού, ως και επί αυτοδιαλύσεως αυτών επί σκοπώ εγγραφής των μελών των εις ετέραν ομοίαν επιχείρησιν προς την οποίαν μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της διαλυθείσης επιχειρήσεως.

Διευκρινίζεται ότι επί συγχωνεύσεως επιχειρήσεων ανηκουσών εις συνεταιριστικάς οργανώσεις ουδεμία προυπόθεσις τίθεται εν αντιθέσει προς τας λοιπάς επιχειρήσεις εις ας απαιτείται η έκδοσις ονομαστικών μετοχών, η μη μεταβίβασις μετοχών ή μεριδίων πέραν του 25%, κεφάλαιον 10.000.000 δραχμάς επί ανωνύμου εταιρείας κλπ.

3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΑΙ

Αι δια του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος παρεχόμεναι φορολογικαί απαλλαγαί και διευκολύνσεις συνίστανται εις την:

α. Αναβολήν εκ της φορολογίας εισοδήματος της κατά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν προκυπτούσης υπεραξίας των μετοχών ή του κεφαλαίου μέχρι του χρόνου διαλύσεως της συγχωνευούσης ή της νέας εταιρείας.

β. Απαλλαγήν από του φόρου μεταβιβάσεως των εισφερομένων ακινήτων εις την συγχωνεύουσαν ή συνιστωμένην κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος εταιρείαν.

γ. Απαλλαγήν της συμβάσεως περί συγχωνεύσεως ή μετατροπής κλπ. από παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, ή οιουδήποτε ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

δ. Αναστολήν της φορολογήσεως των υπό των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων ή εισφερουσών τον βιομηχανικόν κλάδον επιχειρήσεων, σχηματισθεισών αφορολογήτων κρατήσεων, από του φόρου εισοδήματος ως και επέκτασις εις την εκ συγχωνεύσεως κλπ. προερχομένην επιχείρησιν των διατάξεων των εν ισχύι αναπτυξιακών νόμων, υπό τας προυποθέσεις και περιορισμούς υπό τους οποίους ισχύουν ούτοι δια τας συγχωνευθείσας ή μετατραπείσας κλπ. επιχειρήσεις, καθ' ο μέτρον δεν εγένετο χρήσις αυτών προ της μετατροπής ή συγχωνεύσεως.

4) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

1) Επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων εις Α. Ε. ή Ε.Π.Ε.

Δια των διαταξεων του άρθρου 4 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος καθορίζονται αι κάτωθι προυποθέσεις δια την παροχήν των φορολογικών απαλλαγών και διευκολύνσεων:

α) Το κεφάλαιον της νέας εταιρείας, ήτις προέρχεται εκ της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, πρέπει να είναι κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή της συστάσεως ουχί κατώτερον των 10.000.000 δραχμών εάν είναι ανώνυμος εταιρεία, και των 5.000.000 δραχμών εάν είναι εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης και να έχη, εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις, ολοσχερώς κατάβληθή.

β) Εις περίπτωσιν μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης εις ανώνυμον εταιρείαν ή εν περιπτώσει συγχωνεύσεως των ανωτέρω επιχειρήσεων μετ' ανωνύμου εταιρείας, αι μετοχαί της ανωνύμου εταιρείας αι αντιστοιχούσαι εις την αξίαν του εισφερομένου κεφαλαίου θα είναι υποχρεωτικώς ονομαστικοί εν τω συνόλω και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστόν 75% του συνόλου των επί μιαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής.

Διευκρινίζεται ότι τα αυτά ισχύουν και επί συγχωνεύσεως επιχειρήσεως οιασδήποτε μορφής, πλην ανωνύμων εταιρειών, προς τον σκοπόν ιδρύσεως ανωνύμου εταιρείας.

γ) Ότι εις περίπτωσιν μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικών εταιρειών ή συγχωνεύσεως τούτων εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης ή συγχωνεύσεως τούτων μεθ' εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, τα αντιστοιχούντα εις την αξίαν του εισφερομένου κεφαλαίου, θα είναι μη μεταβιβάσιμα κατά ποσοστόν 75% του συνόλου των επί μιαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής.

Τονίζεται ότι εις τας περιπτώσεις μετατροπής ή συγχωνεύσεως επιχειρήσεων εις ανώνυμον εταιρείαν ή εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης, αι διατάξεις των εδαφίων β' και γ' του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972 θα εφαρμόζωνται μόνον επί των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, ουχί δε και επί των τυχόν εις χρήμα κατάβολών προς συμπλήρωσιν του απαιτουμένου υπό του νόμου κεφαλαίου, ή των λοιπών εισφορών εις είδος δια τας οποίας ουδέν κώλυμα υφίσταται, πλήν όμως αύται δεν υπάγονται εις τας απαλλαγάς του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι οσάκις περιουσιακά στοιχεία των μετατρεπομένων ή συγχωνευομένων επιχειρήσεων, κατά τα ανωτέρω, μεταβιβάζονται εις έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν θα έχουν επ' αυτών εφαρμογήν αι διατάξεις του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος.

2) Επί εισφοράς βιομηχανικού κλάδου.

Προυπόθεσις εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος είναι: α) η εισφορά να γίνεται εις υφισταμένην ή συνιστωμένην ανώνυμον βιομηχανικήν εταιρείαν, β) ότι το κατά βεβλημένον κεφάλαιον, μετά την εισφοράν της απορρόφωσης τον κλάδον εταιρείας ή της συνιστωμένης νέας τοιαύτης δεν θα είναι κατώτερον των 30.000.000 δραχμών και γ) ότι αι μετοχαί αι αντιστοιχούσαι εις την αξίαν του εισφερομένου βιομηχανικού κλάδου υπό ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρείας (Ο. Ε., Ε.Ε.) ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης εις την λειτουργούσαν ή συνιστωμένην ανώνυμον βιομηχανικήν εταιρείαν θα είναι εν τω συνόλω των ονομαστικαί και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσό στον 75% επί μίαν πενταετίαν από της εισφοράς. Αι προυποθέσεις αύται εφαρμόζονται κατά ρητήν διάταξιν του νόμου και επί εισφοράς υπό λειτουργούσης μικτης επιχειρήσεως του μεταλλευτικού αύτης κλάδου εις λειτουργούσαν ή συνιστωμένην μεταλλευτικήν ανώνυμον εταιρείαν.

3) Επί συγχωνεύσεως βιοτεχνικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Δια την αναγνώρισιν των υπό του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος παρεχομένων κινήτρων και εις την περίπτωσιν συγχωνεύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων, πλήν ανωνύμων εταιρειών, προς τον σκοπόν ιδρύσεως νέας προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, απαιτείται όπως: α) το εταιρικόν κεφάλαιον της συγχωνευούσης, μετα την συγχώνευσιν ή της συνιστωμένης νέας εταιρείας, να μη είναι κατώτερον των 2.000.000 δραχμών και β) ότι υπό της νέας εταιρείας ή της συγχωνευούσης θα τηρώνται καθ' όλην την διάρκειαν αυτής βιβλία δευτέρας κατηγορίας του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων.

Υπό της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 9 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος ορίζεται ότι αι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του νόμου τούτου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των κατά τα ανωτέρω συγχωνευομένων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Κατόπιν τούτου αι διατάξεις του εδαφίου γ' του άρθρου 4, δι' ων προβλέπονται ότι τα εταιρικά μερίδια τα αντιστοιχούντα εις την αξίαν του εισφερομένου κεφαλαίου θα είναι μη μεταβιβάσιμα κατά ποσοστόν 75% του συνόλου των επί μίαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, θα εφαρμοσθούν αναλόγως και επί προσωπικών εταιρειών ως και επί εταιρειών περιωρισμένης εύθύνης, αίτινες ήθελον προέλθει εκ συγχωνεύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής πλην ανωνύμου εταιρείας. Εις την περίπτωσιν ταύτην τα ποσοστά συμμετοχής των εταιρων επί προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) ή τα εταιρικά μερίδια επί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης τα αντιστοιχούντα εις την αξίαν του εισφερομένου κεφαλαίου θα είναι μη μεταβιβάσιμα κατά ποσοστόν 75% του συνόλου των επί μίαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως. Ομοίως εν περιπτώσει διαλύσεως της συγχωνευούσης ή της συνιστώμενης εταιρείας προ της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως θα εφαρμοσθούν αναλόγως αι διατάξεις του άρθρου 5 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος.

5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

1) Δια των διατάξεων του άρθρου 5 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος καθορίζονται αι φορολογικαί συνέπειαι εν περιπτώσει διαλύσεως της συγχωνευούσης ή της νέας εταιρείας προ της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή συστάσεως της εταιρείας.

Εν τη περιπτώσει ταύτη η εταιρεία υποχρεούται εις:

α) Κατάβολήν του φόρου εισοδήματος επί της υπεραξίας, ης απηλλάγη κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, επί τη βάσει του συντελεστού του επιβαλλομένου επί των μη διανεμομένων κερδών των ανωνύμων εταιρειών κατά τον χρόνον της διαλύσεως της ανωνύμου εταιρείας. Εάν η διαλυθείσα τυγχάνη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης η υπεραξία προσαυξάνει τα κέρδη αυτής βάσει της παραγρ. 2 του άρθρου 32 του ΝΔ 3323/1955 και φορολογείται επ' ονόματι των εταίρων κατά τα ισχύοντα εν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

β) Κατάβολήν λοιπών φόρων, τελών χαρτοσήμου και λοιπών τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, υπολογιζομένων βάσει των ισχυόντων, κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή συστασεως της εταιρείας, συντελεστών.

2) Υπό της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 5 ορίζεται ότι εν περιπτώσει διαλύσεως της εταιρείας προ της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή συστασεως οι οφειλόμενοι κατά τα ανωτέρω φόροι και τέλη καταβάλλονται, άνευ προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου, εφ' όσον η σχετική δήλωσις ήθελε υποβληθή εις τον αρμόδιον Οικον. Έφορον εντός διμήνου από της διαλύσεώς της.

Οίκοθεν νοείται ότι εφ' όσον η σχετική δήλωσις υποβάλλεται μετά την πάροδον του διμηνου ή εάν δεν υποβληθή δήλωσις, θα επιβάλλωνται αι προβλεπόμενοι υπό των σχετικών διατάξεων προσαυξήσεις, πρόστιμα και ποιναί.

3) Υπό της διατάξεως της παρ. 4 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 αύτου, περί ων ανωτέρω, δεν θα έχουν εφαρμογήν εις ας περιπτώσεις επέρχεται διάλυσις της εταιρείας (συγχωνευούσης ή νέας), συσταθείσης κατά τας διατάξεις του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος, εφ' όσον η λύσις της εταιρείας γίνεται προς τον σκοπόν περαιτέρω συγχωνεύσεως αυτής μετ' άλλης επιχειρήσεως, οίασδήποτε νομικής μορφής, προς ίδρυσιν μόνον ανωνύμου εταιρείας, εφ' όσον συντρέχουν και αι λοιπαί προυποθέσεις του άρθρου 4 ήτοι το μετοχικόν κεφάλαιον ανέρχεται εις 10.000.000 δραχμάς ολοσχερώς καταβεβλημένον και αι μετοχαί της νέας ανωνύμου εταιρείας, αι αντιστοιχούσαι εις την αξίαν του εισφερομένου νέου κεφαλαίου εις την συγχωνεύουσαν, είναι υποχρεωτικώς ανομαστικαί εν τω συνόλω των και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστόν 75% του συνόλου των επί μίαν πενταετίαν από της νέας συγχωνεύσεως.

Περαιτέρω ορίζεται ότι του ευεργετήματος τούτου και υπό τας αυτάς προυποθέσεις θα απολαύουν και αι βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 3765/1957 και 4002/1959, μετατραπείσαι ή συγχωνευθείσαι επιχειρήσεις.

6) ΑΡΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Αι υπό του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος παρεχόμενοι φορολογικαί απαλλαγαί και διευκολύνσεις αίρονται αυτοδικαίως εις περίπτωσιν μη τηρήσεως των εν άρθροις 3 και 4 αυτού προϋποθέσεων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 5 του ως είρηται Ν. Δ/τος.

Ειδικώτερον αι τιθέμεναι υπό του νόμου προϋποθέσεις έχουν ως ακολούθως: α) Η χρησιμοποίηση του εισφερθέντος ακινήτου αποκλειστικώς δια τας ανάγκας της συγχωνευούσης ή συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μίαν πενταετίαν (κατωτέρω κεφάλαιον 13). β) Η ύπαρξις ελαχίστου ορίου κεφαλαίου, ως τούτο καθορίζεται, αναλόγως της μορφής της εταιρείας, υπό των κατ' ιδίαν διατάξεων του ως είρηται Ν. Δ/τος και γ) Η έκδοσις ονομαστικών μετοχών δια την αξίαν του εισφερομένου κεφαλαίου και ή μη μεταβίβασις τούτων κατά ποσοστόν 75% επί μίαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, προκειμένου δε περί μεριδίων εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης ή ποσοστών συμμετοχής εις προσωπικάς βιομηχανικάς ή βιοτεχνικάς εταιρείας η μη μεταβίβασις τούτων κατά ποσοστόν 75%. Τονίζεται ότι αι ως είρηται προϋποθέσεις δέον να υφίστανται καθ' όλην την διάρκειαν της πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής. Ούτω π.χ. αι χορηγηθείσαι κατά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν απαλλαγαί θα αίρωνται εν περιπτώσει μή διατηρήσεως επί πενταετίαν των μετοχών ως ονομαστικών, ή εν περιπτώσει μεταβιβάσεως τούτων ή των εταιρικών μεριδίων εις ποσοστόν πέραν του 25% του συνόλου των. Διευκρινίζεται εν προκειμένω, ότι το οριζόμενον ποσοστόν αφορά τας εκ των αρχικών μετόχων μεταβιβάσεις μετοχών ή τας εκ των αρχικών εταίρων μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων. Πάσα περαιτέρω μεταβίβασις των αυτών μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων υπό των νέων μετόχων ή εταίρων δεν λαμβάνεται υπ' όψιν δια τον υπολογισμόν του 25%, όπερ σημειωτέον υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων και ουχί επί των αναλογούντων εις έκαστον μέτοχον ή εταίρον.

Η τυχόν υπέρβασις του ως άνω οριζομένου ποσοστού επί του συνόλου των μεταβιβαζομένων ονομαστικών μετοχών ή εταιρικών μεριδίων έχει ως συνέπειαν την απώλειαν των χορηγηθεισών απαλλαγών και την καταβολήν των οφειλομένων φόρων κατά τα εν κεφαλαίω 5 της παρούσης εκτιθέμενα.

Ωσαύτως αιρονται αι χορηγηθείσαι φορολογικαί απαλλαγαί εν η περιπτώσει, η βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος συγχωνεύουσα ή η συνιστώμενη εταιρεία δεν τηρήση βιβλία δευτέρας κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.

7) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΙΣ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MET' ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ

Ως προκύπτει εκ του συνόλου των διατάξεων του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος, αι προβλεπόμενοι υπό τούτου φορολογικαί διευκολύνσεις και απαλλαγαί παρέχονται μόνον επί μετατροπής ή συγχωνεύσεως ημεδαπών επιχειρήσεων, δηλονότι των συσταθεισών βάσει των ελληνικών νόμων και εδρευουσών εν Ελλάδι ουχί δε και επί συγχωνεύσεως ημεδαπής μετ' άλλοδαπής τοιαύτης.

8) ΑΠΟΤΙΜΗΣΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΕΙΔΟΣ

Δια των διατάξεων του άρθρου 8 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος προς άρσιν αμφιβολιών περί του αρμοδίου οργάνου δια την διενέργειαν της αποτιμήσεως, ορίζεται ότι η αποτίμησις των εισφορών εις είδος δια τον σχηματισμόν του, κατά το παρόν Ν. Δ/γμα, απαιτουμένου κεφαλαίου, ενεργείται υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Η διάταξις του άρθρου 8 εφαρμόζεται μόνον επί συστάσεως ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, ουχί δε και επί συστάσεως βιομηχανικής ή βιοτεχνικής προσωπικής εταιρείας.

9) ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Δια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 11 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος ορίζεται ότι δεν θίγονται δια του νόμου τούτου: α) αι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 7 του άρθρου 51 του Ν. 3190/1955 δι' ων διαγράφονται αι διατυπώσεις μετατροπής ανωνύμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης και αι δι' αυτού παρεχόμενοι διευκολύνσεις και φορολογικοί απαλλαγαί (πλήν του φόρου εισοδήματος), β) του άρθρου 53 του αυτού νόμου, δι' ου ρυθμίζονται θέματα ως προς την μετατροπήν ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης και γ) των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 4237/1962, δι' ων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το κατώτατον όριον του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών και τούτο επί τω τέλει όπως εταιρείαι μη δυνάμεναι να υπαχθούν εις τας διατάξεις του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος να δύνανται και μετά την ισχύν τούτου να συσταθούν με κεφάλαιον καταβεβλημένον ουχί κατώτερον των 5.000.000 δραχ.

2) Δια της παρ. 2 του άρθρου 11 ορίζεται ότι καταργούνται από του χρόνου ισχύος του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος (8/12/72): α) αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4256/1962, καθ' όσον τα υπ' αυτού ρυθμιζόμενα θέματα καλύπτονται δια του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος, και β) των διαταξεων του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3765/1957, πλην των παραγράφων 5 και 6 αίτινες εξακολουθούν ισχύουσαι δια τας γενομένας μετατροπάς ή συγχωνεύσεις επιχειρήσεων βάσει του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3765/1957 και του άρθρου 4 του Ν.Δ. 4002/1959. Δια της διατηρήσεως εν ισχύι των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3765/1957 επιτυγχάνεται αφ' ενός μεν η συνέχισις των χορηγηθεισών υπό των ως είρηται Ν. Δ/των απαλλαγών και μετά την ισχύν του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος, αφ' ετέρου δε η διατήρησις των προβλεπομένων υπό τούτων συνεπειών εν περιπτώσει διαλύσεως των βάσει των ως άνω Ν. Δ/των συσταθεισών εταιρειών προ της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής ή εν περιπτώσει μεταβιβάσεως των ονομαστικών μετοχών τούτων εις ποσοστόν πέραν του 25% του συνόλου τούτων προ της παρόδου της αυτής ως άνω προθεσμίας.

10) ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Δ/ ΤΟΣ

Η ισχύς των διατάξεων του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος άρχεται, συμφώνως προς την διάταξιν του άρθρου 13 αυτού, από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 8/12/72. Καταλαμβάνει συνεπώς τούτο μετατροπάς ή συγχωνεύσεις ενεργουμένας από 8/12/1972 μέχρι της 31/12/1975. Αι προβλεπόμεναι υπό του Ν. Δ/τος απαλλαγαί θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 31 Δεκεμβρίου 1975 δια τας μετατροπάς ή συγχωνεύσεις αι οποίαι θα έχουν τελειωθή μέχρι και της 31 Δεκεμβρίου 1975. Τούτο σημαίνει ότι μέχρι και της 31 Δεκεμβρίου 1975 δέον να έχουν συντελεσθή αι επιβαλλόμεναι υπό του νόμου δημοσιεύσεις εις το Πρωτοδικείον και εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίον Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δια την εκ της συγχωνεύσεως προερχομένην προσωπικήν εταιρείαν και δια την εκ της συγχωνεύσεως ή μετατροπής προερχομένην εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης ή ανώνυμον εταιρείαν.

11) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δια του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος εις τας συγχωνευομένας ή μετατρεπομένας επιχειρήσεις, παρέχονται αι κάτωθι φορολογικαί διευκολύνσεις εις την φορολογίαν εισοδήματος:

Α) Αναβολή εκ της φορολογίας της υπεραξίας.

1) Υπό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του κοινοποιουμένου Ν. Δ τος προβλέπεται, ότι, εις περίπτωσιν συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του αυτού Ν. Δ /τος, περί ων αναφερόμεθα λεπτομερώς εν παραγράφω 1 του κεφαλαίου 2 της παρούσης, η προκύπτουσα υπεραξία των μετοχών ή του κεφαλαίου των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων δεν υπόκειται εις φορολογίαν εισοδήματος κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, ως θα έδει, αλλά κατά τον χρόνον της διαλύσεως των συγχωνευουσών ή των δια της μετατροπής συνιστωμένων νέων έταιρειών, εις ας θεωρείται ότι περιέρχεται η υπεραξία αύτη.

Ειδικώτερον, η διευκόλυνσις συνίσταται εις το ότι η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία των μετοχών της διαλυομένης ανωνύμου εταιρείας ή της απορροφωμένης τοιαύτης, ήτις κατά το άρθρον 26 παρ. 2 του ΝΔ 3323/1955 υπόκειται εις φόρον εισοδήματος θεωρουμένη ως διανεμόμενον μέρισμα, ως και η υπεραξία του κεφαλαίου, ήτις προκύπτει εκ της εισφοράς εις την ανώνυμον εταιρείαν ή την εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων, ήτις φορολογείται επίσης ως κέρδος εξ εμπορικών επιχειρήσεων, κατά το άρθρον 32 παρ. 2 του αυτού ως άνω Ν. Δ/τος, δεν θα υπόκειται εις φόρον εισοδήματος κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, αλλά κατά τον χρόνον της καθ' οιονδήποτε τρόπον διαλύσεως αυτών. Ούτω κατά την διάλυσιν της εταιρείας, εάν μεν πρόκειται περί ανωνύμου εταιρείας, η υπεραξία θα φορολογηθή επ' ονόματι των τότε κομιστών των τίτλων αύτης κατά τα εν άρθρω 26 παρ. 2 του Ν.Δ. 3323/1955 οριζόμενα, εάν δε πρόκειται περί εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης η υπεραξία προσαυξάνει τα κέρδη αύτης βάσει της παραγρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955 και φορολογείται επ' ονόματι των εταίρων αυτής κατά τα ισχύοντα εν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Δια να καταστή εφικτή η φορολόγησις της υπεραξίας κατά τον χρόνον της διαλύσεως της εταιρείας, θεσπίζεται, δια της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 2 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος, η υποχρέωσις εμφανίσεως ταύτης υπό της εταιρείας εις ειδικούς λογαριασμούς, οίτινες θα παραμείνουν αμετάβλητοι εις τα βιβλία αύτης καθ' όλην την διάρκειαν λειτουργίας της εταιρείας.

2) Υπό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 7 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος ορίζεται ότι η αναβολή εκ του φόρου εισοδήματος της υπεραξίας των μετοχών ή του κεφαλαίου, παρέχεται και εις την περίπτωσιν καθ' ην αύτη προκύπτει εκ της εισφοράς υπό λειτουργούσης επιχειρήσεως (μικτής ή βιομηχανικής) ενός ή πλειόνων βιομηχανικών αύτης κλάδων εις λειτουργούσαν ή συνιστωμένην ανώνυμον βιομηχανικήν εταιρείαν, υπό τας εις τα άρθρα 4 και 6 διαλαμβανομένας προυποθέσεις και περιορισμούς. Το αυτό εφαρμόζεται, βάσει της διατάξεως της παρ. 2 του αυτού ως άνω άρθρου, και εις περίπτωσιν εισφοράς υπό λειτουργούσης μικτής επιχειρήσεως του μεταλλευτικού κλάδου αύτης εις λειτουργούσαν ή συνιστωμένην μεταλλευτικήν ανώνυμον εταιρείαν.

3) Υπό των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 9 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος ορίζεται ότι η αναβολή εκ της φορολογίας εισοδήματος της υπεραξίας του κεφαλαίου παρέχεται και εις την περίπτωσιν συγχωνεύσεως βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων, πλην ανωνύμου εταιρείας, προς τον σκοπόν δημιουργίας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης. Εις την περίπτωσιν ταύτην προβλέπεται ότι η εκ της συγχωνεύσεως των επιχειρήσεων προκύπτουσα υπεραξία του κεφαλαίου δεν θα υπόκειται κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως εις φόρον εισοδήματος αλλ' εμφανιζομένη αύτη εις ιδιαιτέρους λογαριασμούς των βιβλίων της συγχωνευούσης ή της συνιστωμένης νέας εταιρείας μέχρι του χρόνου της διαλύσεώς της, θεωρείται περιερχομένη εις την εταιρείαν ταύτην και φορολογείται κατά τον χρόνον της διαλύσεως επ' ονόματι των τότε εταίρων εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 Ν.Δ. 3323/1955.

Διευκρινίζεται ότι η κατά τα ανωτέρω αναγνωριζομένη αναβολή εκ της φορολογίας της υπεραξίας αφορά τόσον το νομικόν πρόσωπον της εταιρείας όσον και τους μετόχους ή εταίρους των συγχωνευομένων κλπ. επιχειρήσεων κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής. Η αναβολή αύτη παρέχεται ανεξαρτήτως εάν εις την νέαν εταιρείαν συμμετέχουν και νέα πρόσωπα (μέτοχοι ή εταίροι).

Τονίζεται περαιτέρω ότι δια την αναγνώρισιν της ανωτέρω αναστολής της φορολογήσεως της υπεραξίας δέον όπως εις πάσαν περίπτωσιν συγχωνεύσεως ή μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρείας εις ανώνυμον εταιρείαν ή εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης, η συγχώνευσις ή η μετατροπή γίνεται ολοκληρωτικώς και ουχί μερικώς.

Β) Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων.

1) Υπό των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος ορίζεται ότι επί μετατροπής ή συγχωνεύσεως επιχειρήσεων κατά τας διατάξεις τούτου τα υπό των αναπτυξιακών νόμων (ΝΔ 4002/1959, Α.Ν. 147/1967 και Ν.Δ. 1078/1971, ως ισχύουν), παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα εις τας μετατρεπομένας ή συγχωνευομένας επιχειρήσεις, μεταφέρονται εις την νέαν επιχείρησιν, καθ' ο μέτρον αι εν λόγω επιχειρήσεις δεν εποιήσαντο χρήσιν τούτων προ της μετατροπής ή συγχωνεύσεώς των. Δια την συνέχισιν της εκπτώσεως, εκ των κερδών της νέας εταιρείας, της αξίας παραγωγικών επενδύσεων γενομένων υπό των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων βάσει ενός εκ των ως άνω αναπτυξιακών νόμων πρέπει να υφίστανται αι κάτωθι προυποθέσεις:

α) Αι επενδύσεις των μετατρεπομένων ή συγχωνευομένων επιχειρήσεων να υπήχθησαν νομίμως εις ένα εκ των ως άνω αναπτυξιακών νόμων.

β) Η ακάλυπτος αξία των επενδύσεων να οφείλεται εις την έλλειψιν επαρκών κερδών της μετατρεπομένης ή συγχωνευομένης επιχειρήσεως διότι εάν αι μετατρεπόμενοι ή συγχωνευόμενοι επιχειρήσεις είχον κέρδη και δεν εποιήσαντο χρήσιν των κινήτρων, καθ' ο μέτρον δεν εποιήσαντο χρήσιν τούτων απόλλυται το δικαιωμα τόσον της μετατρεπομένης ή συγχωνευομένης εταιρείας όσον και της νέας τοιαύτης συμφώνως και προς την υπ' αριθ. Ε. 14572/1801/Π.352/31-12-1971 ημετέραν διαταγήν.

γ) Ότι κατά τον χρόνον της μετατροπής ή συγχωνεύσεως θα ισχύη ο αντίστοιχος αναπτυξιακός νόμος εις τον οποίον έχει υπαχθή η επένδυσις. Ειδικώτερον εάν η μετατρεπομένη ή συγχωνευομένη επιχείρησις έχη ενεργήσει επενδύσεις βάσει του Ν. Δ/τος 4002/1959 μέχρι 31/12/1970, ότε έληξεν η ισχύς του νομοθετήματος τούτου, και μέχρι του χρόνου της μετατροπής ή συγχωνεύσεως δεν έχει εκπεσθή ολόκληρος η αξία της επενδύσεως ελλείψει κερδών, το υπόλοιπον δύναται να εκπεσθή εκ των καθαρών κερδών της νέας εταιρείας, εφ' όσον συντρέχουν και αι λοιπαί προϋποθέσεις του νόμου, μέχρι πλήρους καλύψεώς του, καθ' όσον αι επενδύσεις αι υπαχθείσαι εις το Ν.Δ. 4002/1959 εκπίπτονται άνευ χρονικού περιορισμού συμφώνως και προς την υπ' αριθ. Σ. 750/133 Π. 80/2-3-1970 ημετέραν διαταγήν.

Αντιθέτως εάν η μετατρεπομένη ή συγχωνευομένη επιχείρησις έχη ενεργήσει επενδύσεις βάσει του Α.Ν. 147/1967, η συνέχισις ή μη της εκπτώσεως θα εξαρτηθή εκ του χρόνου πραγματοποιήσεως τούτων. Ούτω δια τας επενδύσεις τας ενεργηθείσας μέχρι 31/12/1971 δεν δύναται να συνεχισθή η έκπτωσις της αξίας τούτων μετα την 31/12/1972 καθ' όσον η ισχύς των διατάξεων του νομοθετήματος τούτου έληξε την ημερομηνίαν ταύτην. Κατά συνέπειαν η εκ μετατροπής ή συγχωνεύσεως προερχομένη εταιρεία δεν δικαιούται να συνέχιση την αφορολόγητον κράτησιν του Α.Ν. 147/1967 και μετα την 31 /12/ 1972 δια τας επενδύσεις τας γενομένας μέχρι 31/12/1971.

Δια τας επενδύσεις τας γενομένας εντός του 1972 βάσει του Α.Ν. 147/1967, εις τας περιοχάς Β' και Γ', ως αύται καθορίζονται δια του Ν.Δ. 1078/1971, ως ούτος τροποποιηθείς ισχύει, και καθ' ο μέρος η αξία τούτων δεν εξεπέσθη εκ των κερδών του έτους 1972, το υφιστάμενον την 31/12/1972 υπόλοιπον εκ των επενδύσεων του έτους 1972, θα εκπεσθή εκ των κερδών των ετών 1973 έως 1977 κατά ποσοστόν 50% και 100% αντιστοίχως βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1078/1971.

Αι επιχειρήσεις αι εγκατεστημέναι εν τη περιοχή Α' ως αύτη καθορίζεται δια του Ν.Δ. 1078/1971, ως ούτος τροποποιηθείς ισχύει, δικαιούνται να εκπέσουν το υπόλοιπον της μη εκπεσθείσης αξίας των γενομένων εντός του 1972 επεκτάσεων (ουχί και των αρχικών επενδύσεων) κατά ποσοστόν 20% καθ' εκάστον των ετών 1973 και 1974, ήτοι εν συνόλω το 40% του υπολοίπου, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1078/1971. Κατά συνέπειαν η εκ μετατροπής ή συγχωνεύσεως προερχομένη εταιρεία δικαιούται να συνέχιση την αφορολόγητον κράτησιν δια τας επενδύσεις τας γενομένας εντός του 1972, ως θα εδικαιούτο, κατά τα εκτεθέντα και η μετατραπείσα ή συγχωνευθείσα επιχείρησις.

2) Δια των διατάξεων της παρ. 2 του αυτού ως άνω άρθρου, παρέχεται η δυνατότης μεταφοράς των, υπό των μετατρεπομένων ή συγχωνευομένων επιχειρήσεων, σχηματισθεισών αφορολογήτων κρατήσεων των αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ. 2176/1952, Ν.Δ. 2901/1954, Ν. 3213/1955, Ν.Δ. 4002/1959, Α.Ν. 147/1967 και Ν.Δ. 1078/1971) εις την νέαν εταιρείαν, χωρίς να υπαχθούν εις φορολογίαν κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής. Τούτο παρέχεται υπό την προϋπόθεσιν ότι αι αφορολόγητοι κρατήσεις μεταφέρονται αυτούσιοι εις την νέαν εταιρείαν και εμφανίζονται εις ειδικούς λογαριασμούς εις τα βιβλία αύτης κατά την διάρκειαν λειτουργίας της επιχειρήσεως, μη επιτρεπομένης της κεφαλαιοποιήσεως κατά την μετατροπήν ή την συγχώνευσιν συμφώνως και προς την υπ' αριθ. Ε. 4562/560/Πολ.105/7-4-1971 ημετέραν διαταγήν.

3) Εκ του συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 7 και 10 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος, σαφώς συνάγεται, ότι και επί περιπτώσεων εισφοράς βιομηχανικού κλάδου, τα εις τον εις φερόμενον κλάδον παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα των αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ. 4002/1959, Α.Ν. 147/1967 και Ν.Δ. 1078/1971), μεταφέρονται εις την λειτουργούσαν ή συνιστωμένην ανώνυμον εταιρείαν καθ' ο μέτρον δεν εποιήσατο χρήσιν ή εισφέρουσα τον κλάδον επιχείρησις, κατά τα εκτιθέμενα εν τη προηγουμένη παραγράφω. Ομοίως εις την εισφέρουσαν επιχείρησιν παρέχεται η δυνατότης μεταφοράς των αντιστοιχουσών εις τον εισφερόμενον κλάδον αφορολογήτων κρατήσεων των Ν.Δ. 2176/ 1952, Ν.Δ. 2901/1954, Ν. 3213/1955, Ν.Δ. 4002/ 1959, Α.Ν. 147/1957 και Ν.Δ. 1078/1971 εις την νέαν εταιρείαν χωρίς να υπαχθώσι κατά τον χρόνον της εισφοράς εις φορολογίαν, υπό την προϋπόθεσιν ότι αύται μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσιοι εις ειδικούς λογαριασμούς εις τα βιβλία της απορροφώσης ή της συνιστωμένης νέας εταιρείας, μη επιτρεπομένης ωσαύτως της κεφαλοποιήσεως των κατά την εισφοράν.

Τονίζεται ότι εν περιπτώσει εισφοράς ολοκλήρου της αξίας του αποσπωμένου κλάδου, ως αύτη συντίθεται εξ απάντων των αφορών των τον κλάδον περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικου και παθητικού) αι μεταφερόμεναι εις την νέαν εταιρείαν αφορολόγητοι κρατήσεις δεν θα υπόκεινται εις φορολογίαν και αν ακόμη η εισφορά του κλάδου ήθελε λάβη χώραν εντός της πενταετίας από του χρόνου αγοράς ή αποκτήσεως των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

12) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

1) Δια των διατάξεων των άρθρων 3, 7 και 9 παρ. 1 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος παρέχονται, μεταξύ άλλων απαλλαγών και αι κάτωθι τοιαύται εκ τελών χαρτοσήμου επί των περιπτώσεων του κεφαλαίου 2 της παρούσης και υπό τας εν τω κεφαλαίω 4 αύτης οριζομένας προϋποθέσεις.

Ούτω, βάσει των διατάξεων τούτων, απαλλάσσονται εκ των εν λόγω τελών: α) Η σύμβασις περί συγχωνεύσεως ή μετατροπής, ή εισφορά και μεταβίβασις των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων, πάσα σχετική πράξις ή συμφωνία αφορώσα την εισφοράν ή μεταβίβασιν στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεωςεων (αναδοχή χρέους κλπ.) ως και παντός εμπραγμάτου δικαιώματος, β) αι αποφάσεις των κατά νόμον οργάνων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων εταιρειών και πάσα άλλη συμφωνία ή πράξις απαιτουμένη δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν ή την σύστασιν της νέας εταιρείας, (ως είναι η συνεπεία της συγχωνεύσεως ή μετατροπής διάλυσις των εταιρειών κλπ.), η δημοσίευσις αυτών εν τω δελτίω Α.Ε., ως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων.

2) Ως εκτίθεται εν τοις κεφαλαίοις 1 και 4 της παρούσης, αι υπό των ως άνω διατάξεων προβλεπόμεναι απαλλαγαί εκ τελών χαρτοσήμου θα εφαρμόζωνται μόνον επί των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων υπό των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επίχειρήσεων, ουχί δε και επί των τυχόν εις χρήμα καταβολών ή εισφορών εις είδος υπό των εταίρων ή τρίτων προς συμπλήρωσιν του απαιτουμένου υπό του νόμου κεφαλαίου ή και πλέον τούτου. Συνεπώς, εν τη περιπτώσει ταύτη (συμπλήρωσις απαιτουμένου κεφαλαίου ή και πλέον τούτου), επί των εν λόγω εισφορών εις χρήμα ή εις είδος οφείλονται τα υπό των διατάξεων του Κώδικος Χαρτοσήμου προβλεπόμενα τέλη, εκτος εάν πρόκειται περί ανωνύμου εταιρείας, ότε απαλλάσσεται ολόκληρον το μετοχικόν κεφάλαιον, ανεξαρτήτως τρόπου καλύψεώς του, βάσει των εν παραγράφω 3 κατωτέρω εκτιθεμένων.

3) Οίκοθεν νοείται ότι, εάν η εκ της συγχωνεύσεως ή μετατροπής προερχομένη επιχείρησις τυγχάνη ανώνυμος εταιρεία, θα τύχουν εφαρμογής επ' αυτής και αι υπό της παρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967, ως νυν ισχύει, παρεχόμενοι απαλλαγαί εκ των τελών χαρτοσήμου λόγω της γενικότητος των διατάξεων τούτων, δι' ων, ως γνωστον, ετροποποιήθησαν τα άρθρα 15 και 47 του Κώδικος Χαρτοσήμου, ισχυουσών επί πάσης ανωνύμου εταιρείας, ανεξαρτήτως τρόπου συστάσεώς της.

4) Συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 9 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος και τα εν κεφαλαίω 5 της παρούσης εκτιθέμενα, εν περιπτώσει διαλύσεως της εκ συγχωνεύσεως ή μετατροπής προελθούσης (νέας) εταιρείας προ της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής οφείλονται τα μη καταβληθέντα, κατά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν, τέλη χαρτοσήμου κατ' εφαρμογήν των προρρηθεισών απαλλακτικών διατάξεων του εν λόγω Ν. Δ/τος (1297/1972). Συνεπως, η διαλυθείσα (νέα) εταιρεία υποχρεούται εις καταβολήν των τελών χαρτοσήμου ων απεστερήθη το Δημόσιον λόγω εφαρμογής των ως άνω απαλλακτικών διατάξεων.

Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι εις την άνω υποχρέωσιν καταβολής τελών χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνονται και τα τοιαύτα ων η απαλλαγή προβλέπεται εξ ετέρων γενικών διατάξεων ισχυουσών κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής. Ούτω, επί διαλύσεως της εκ συγχωνεύσεως ή μετατροπής προελθούσης ανωνύμου εταιρείας, δεν θα καταβληθούν τα τέλη χαρτοσήμου ων η απαλλαγή προβλέπεται υπό των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967, ως ισχύει.

5) Τέλος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 και της παρ. 3 του άρθρου 9 του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος, τα εν τη προηγουμένη παραγράφω εκτιθέμενα ισχύουν και εν περιπτώσει μη τηρήσεως των υπό των άρθρων 3 και 4 αυτού τιθεμένων προϋποθέσεων, αίτινες συνίστανται εις: α) την χρησιμοποίησιν του εισφερθέντος ακινήτου αποκλειστικως δια τας ανάγκας της συγχωνευούσης ή συνιστωμένης εταιρείας τουλάχιστον επί μίαν πενταετίαν, β) εις ωρισμένον ύψος κεφαλαίου, ως τούτο καθορίζεται υπό των κατ' ιδίαν διατάξεων του ως είρηται Ν. Δ/τος και γ) εις το ότι το σύνολον των μετοχών των αντιστοιχουσών εις την αξίαν του εισφερομένου κεφαλαίου, θα είναι ονομαστικαί και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστόν 75% επί μίαν πενταετίαν από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, προκειμένου δε περί μεριδίων ΕΠΕ ή ποσοστών συμμετοχής εις προσωπικάς (βιομηχανικάς ή βιοτεχνικάς) εταιρείας μη μεταβιβάσιμοι κατά το αυτό ως άνω ποσοστόν (75%).

13) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1) Δια των διαταξεων του άρθρου 3 του κοινοποιουμένου Νομ. Δ/τος παρέχεται, μεταξύ άλλων, απαλλαγή εκ παντός φόρου και συνεπώς και εκ του φόρου μεταβιβάσεως των εισφερομένων ακινήτων ή εμπραγμάτων επί ακινήτων δικαιωμάτων υπό των εν Κεφαλαίω 2 της παρούσης αναφερομένων επιχειρήσεων, εις την συγχωνεύουσαν ή την συνιστωμένην εκ μετατροπής εταιρείαν.

Προϋπόθεσις δια την παροχήν της εν λόγω απαλλαγής, πέραν των εν Κεφαλαίω 4 της παρούσης αναφερομένων προϋποθέσεων, είναι η χρησιμοποίησις επί μίαν πενταετίαν τουλάχιστον, των εισφερομένων ακινήτων ή εμπραγμάτων επί ακινήτων δικαιωμάτων, αποκλειστικως δια τας ανάγκας της λειτουργίας της συγχωνευούσης, ή συνιστωμένης εταιρείας και ουχί και δ' εκμετάλλευσιν υπ' αυτής κατ' άλλον τρόπον, ως δι' εκμισθώσεως, εκποιήσεως και αγοράς ετέρου περιουσιακού στοιχείου κλπ.

Η ως είρηται απαλλαγή καταλαμβάνει μόνον τα ακίνητα τα ανήκοντα εις τας συγχωνευομένας ή μετατρεπομένας επιχειρήσεις, άτινα χρησιμοποιούνται δια τας ανάγκας αυτών κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής. Συνεπώς, η εισφορά ακινήτων ανηκόντων εις τους εταίρους συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων προσωπικών εταιρειών ή Ε.Π. Ε. και ουχί εις τό νομικόν πρόσωπον τούτων, ως και η εισφορά ακινήτων ανηκόντων μεν εις τον επιχειρηματίαν ατομικής επιχειρήσεως μη χρησιμοποιουμένων όμως υπό της μετατρεπομένης ή συγχωνευομένης ατομικής τούτου επιχειρήσεως, δεν δύνανται να τύχουν της κατά τα άνω απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων.

Ωσαύτως δεν δύναται να τύχουν απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακίνητα εισφερόμενα προς κάλυψιν του απαιτουμένου υπό του κοινοποιουμένου νόμου κεφαλαίου υπό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, άτινα θα μετέχουν της εκ μετατροπής ή συγχωνεύσεως προερχομένης νέας εταιρείας.

Σημειούται ότι, ο επί των εν λόγω περιπτώσεων οφειλόμενος φόρος θα καταβληθή, κατά τα υπό του άρθρου 8 του Α.Ν. 1521/1950 οριζόμενα, προ της καταρτίσεως της οικείας συμβολαιογραφικής πράξεως.

Διευκρινίζεται ότι, εις μεν την περίπτωσιν εισφοράς ακινήτου ανήκοντος εις τινα των εταίρων εφ' ου δαπάναις της μετατρεπομένης ή συγχωνευομένης επιχειρήσεως είχον ανεγερθή κτίσματα, ο κατά τα άνω οφειλόμενος φόρος μεταβιβάσεως, θα υπολογισθή επί της αξίας του τε οικοπέδου και των κτισμάτων (Σ.τ.Ε. 346/73 και Κ. 4681 /47/Πολ. 69/1973), εις την περίπτωσιν δε εισφοράς βιομηχανοστασίου και επί της αξίας των «πραγμάτων» εφ' όσον βεβαίως ταύτα είναι συστατικά του κυρίου πράγματος (εδάφους  οικοδομής) κατά τα ειδικώτερον εν τη υπ' αριθ. 46/1954 εγκυκλίω ημών οριζόμενα (Κωδικοποίησις φορολ. Μεταβιβάσεων Ακινήτων 1967, σελ. 11).

2) Εν περιπτώσει διαλύσεως, της συγχωνευούσης ή της εκ μετατροπής νέας εταιρείας προ της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή συστάσεώς της, συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του κοινοποιημένου Νομ. Δ/τος, υποχρεούται αύτη εις την καταβολήν του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, του οποίου απηλλάγη βάσει των διατάξεων του άρθρου 3, κατά τα προεκτεθέντα.

Ο εν λόγω φόρος, υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής της εταιρείας, βάσει των συντελεστών των ισχυόντων κατά τον χρόνον τούτον (άρθρον 5 παρ. 1 περιπτ. β' του κοινοποιημένου νόμου), καταβάλλεται δε άνευ προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου, δια δηλώσεως της διαλυομένης εταιρείας, υποβαλλομένης εις τον αρμόδιον δια την φορολογίαν μεταβιβάσεως ακινήτων Οικον. Έφορον, εντός προθεσμίας δύο μηνών από της διαλύσεώς της, κατ' εφαρμογήν της διατάξεως της παραγρ. 2 του προμνησθέντος άρθρου.

Εν περιπτώσει παραλείψεως υποβολής δηλώσεως, δια πράξεως του Οικον. Εφόρου, καταλογίζεται πέραν του οφειλομένου φόρου και προσαύξησις από 50% - 100% αυτού, συμφώνως προς την διάταξιν της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του δια του Ν. 1587/1950 κυρωθέντος Α.Ν. 1521/1950.

Επί εκπροθέσμου υποβολής δηλώσεως, υπό της κατά τ' ανωτέρω υποχρέου εταιρείας, υπολογίζεται προσαύξησις εκ 5% δι' έκαστον μήνα εκπροθέσμου υποβολής, ήτις εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να υπερβή το τέταρτον της διαφοράς του φόρου, της διατάξεως του άρθρου 2 παράγραφος 2, του Ν.Δ. 632/1948 εχούσης και εν προκειμένω εφαρμογήν, άτε του Α.Ν. 1521/1950 μη προβλέποντος διάφορον ρύθμισιν. Το εκπρόθεσμον της υποβολής της δηλώσεως υπολογίζεται από της επομένης, της συμπληρώσεως της προρρηθείσης διμήνου προθεσμίας ημέρας, αφ' ης απωλέσθη το ευεργέτημα της καταβολής του φόρου άνευ προσαυξήσεως.

3) Δια τον υπολογισμόν του οφειλομένου, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω, φόρου μεταβιβάσεως, θα λαμβάνηται υπ' όψιν, κατά τα προεκτεθέντα, η αγοραία αξία των εισφερθέντων ακινήτων κατά τον χρόνον της εισφοράς των. Και τούτο διότι, η υπό της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 προβλεπομένη έκθεσις, περί της αξίας εισφερομένου ακινήτου, καθ' α γίνεται παγίως δεκτόν, δεν δεσμεύει την φορολογούσαν αρχήν και τα φορολογικά Δικαστήρια, δυναμένη να παραμερισθή επί τή ητιολογημένη αποδόσει μείζονος σημασίας εις έτερα συγκριτικά στοιχεία μετά των οποίων όμως υποχρεωτικως συνεκτιμάται (Σ.τ.Ε. 2074/ 61, 839/63, 2708/66 και 704/67).

4) Τέλος, υπό των συνδεδυασμένων διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 7, και των άρθρων 2 και 3 του κοινοποιουμένου Νομ. Δ/τος παρέχεται απαλλαγή εκ του φόρου μεταβιβάσεως και επί συγχωνεύσεως επιχειρήσεων ανηκουσών εις Γεωργικάς Συνεταιριστικάς Οργανώσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού, ως και επί αυτοδιαλύσεως αυτών επί σκοπώ εγγραφής των μελών των εις ετέραν ομοίαν επιχείρησιν, εις ην μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της διαλυθείσης επιχειρήσεως.
Εν Αθήναις τη 19 Μαίου 1973

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης