ΠΟΛ.1027/23.1.1997

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 1996Σχόλια:


23 Ιαν 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 23 Ιανουαρίου 1997
Αρ. Πρωτ.:1000461/6453/2061/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ-ΤΜΗΜΑ Α/Ι
Δ/ΝΣΗ 16Η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30Η ΤΜΗΜΑ Β'
Δ/ΝΣΗ 32Η ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1027

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος & χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 1996.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α') όπως ισχύουν: α) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 31 β) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58 και δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 58α
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 ΦΕΚ 247/Α/95 περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (ΦΕΚ 922 Β'/7.10.96) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 1996, έντυπο (009/96-Φ.Π.Α.), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή θα κλείσουν διαχείριση μετά την 1.1.1997 και μέχρι την θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.
2.α) Για υποκειμένους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 3.12.1996
Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:
ι) μέσα σε 55 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και
ιι) μέσα σε 130 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες. Τελευταία προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής σύμφωνα με το τελευταιό ψηφίο
Α.Φ.Μ.:

Τελευταίο Ψηφίο Α.Φ.Μ. Α' & Β' Κατηγορίας Βιβλία Γ' Κατηγορίας Βιβλία 1 25/2/1997 12/5/1997 2 26/2/1997 13/5/1997 3 27/2/1997 14/5/1997 4 28/2/1997 15/5/1997 5 3/3/1997 16/5/1997 6 4/3/1997 19/5/1997 7 5/3/1997 20/5/1997 8 6/3/1997 21/5/1997 9 7/3/1997 22/5/1997 10-50 11/3/1997 23/5/1997 60-00 12/3/1997 26/5/1997

β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία Αν η διαχειριστική περίοδος λήγει σε ημερομηνία άλλη από την 31/12/1996, η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε 55 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, αν τηρούνται Α' και Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη από τον Κ.Β.Σ. προθεσμία διενέργειας απογραφής και σε 130 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, αν τηρούνται Γ' κατηγορίας βιβλία.

γ) Εξαιρετικά στις περιπτώσεις τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, μαζί με τις δηλώσεις που η προθεσμία υποβολής τους λήγει την ημέρα εκείνη. Για εκκαθαριστικές δηλώσεις της ανωτέρω περίπτωσης β' δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην παραπάνω περίπτωση α'.

3. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.1642/1986 και την εγκύκλιο αριθμ. 1131481/7043/0014/. 4. Η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής ή και είσπραξης, όταν υπάρχει ποσό για καταβολή. 5. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.1997, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr