ΠΟΛ.1026/23.1.1997

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, έτους 1997Σχόλια:


23 Ιαν 1997

Taxheaven.gr
 Αθήνα 23 Ιανουαρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1008717/152/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.

ΠΟΛ.: 1026

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, έτους 1997.

Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του Ν.2093/1992 (ΦΕΚ Α' 181), που προστέθηκε με την παράγραφο 12 του έβδομου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ Α' 238).

β. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύει, ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 1997, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάθεση των σημάτων αυτών, αλλά και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε πολλές περιοχές τςη Χώρας λόγω των πρόσφατων πλημμυρών και τη διευκόλυνση των κατόχων των αυτοκινήτων οχημάτων. γ. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1107147/1239/006Α'/4.10.96 (ΦΕΚ Β' 922) με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικτή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 1997, που καταβάλλονται με ειδικό σήμα.

Αποφασίζουμε
Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύει, ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 1997, παρατείνεται μέχρι και 10 Φεβρουαρίου 1997.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr