Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1010/10.1.1997 Υπολογισμός προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1010/10.1.1997
Υπολογισμός προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού


Αθήνα 10 Ιανουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1003227/173/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 13/01/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ.: 1010

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού.

Με αφορμή ερωτήματα των Δ.Ο.Υ., αναφορικά με την ημερομηνία υπολογισμού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού μετά από έκδοση πρακτικού του Ν.Σ.Κ. για κατάρτιση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις αρ. 486/1991 και αρ. 599/1994
γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. (σας κοινοποιήθηκαν με τις εγκυκλίους μας αρ. 2038425/4866/0016/6.5.92 και αρ. 1064489/5085/0016/ΠΟΛ. 1152/26.5.95) "η εξωπτωχευτική ρύθμισις χρεών πτωχού οφειλέτου του Δημοσίου, μετά γνωμοδότηση του ΝΣΚ, ..........., μεθ' ήν συνάπτεται μετά του πτωχού σχετική σύμβασις, αποτελεί συμβιβασμόν δια του οποίου το όλον χρέος, ως διαμορφούται δι' αυτού (συμβιβασμού) μετά των σχετικών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κεφαλαιοποιείται ήτοι οράται ενιαίον και ορίζονται οι εις αυτό καταβλητέες δόσεις" χωρίς να γίνεται διάκριση ως προς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, δηλαδή να αναφέρεται ότι ειδικά γι' αυτές εννοείται μέρος τους ήτοι το ποσό στο οποίο είχαν φτάσει σε κάποιο χρονικό σημείο του παρελθόντος. Από καμμία εξάλλου διάταξη δεν προκύπτει ότι η υποβολή της αίτησης για εξωπτωχευτικό συμβιβασμό ή η έκδοση ή αποδοχή του πρακτικού κ.λπ. αποτελεί λόγο παύσης της επιβάρυνσης του χρέους με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Συνεπώς οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής πρέπει να υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού (εννοείται ότι εάν το πρακτικό
του Ν.Σ.Κ. δέχεται καταβολή μέρους τους - ποσοστού -, θα συμφωνείται η καταβολή αυτού του ποσοστού επί του συνόλου τους, μέχρι δηλ. την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού).
Σχετικό με το θέμα είναι και το έγγραφο αρ. 6041/5.7.96 του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Οικονομικών το κείμενο του οποίου ακολουθεί.

Αρ. Γνωμ. 6041/5.7.1996
Σε απάντηση των δια του με αρ. πρωτ. 1063851/5314/0016/19.6.1996 εγγράφου σας διατυπωθέντων ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:


1.- Στο αρ. 6 του Ν.Δ.356/1974 ορίζονται:

"Αρθρο 6. 1. Από την πρώτη εργάσιμη, για της δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας κατά την οποία, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, γίνονται ληξιπρόθεσμα τα χρέη προς το Δημόσιο, επιβάλλονται σ' αυτά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Για χρέη από συμβάσεις το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής και το ανώτατο όριο αυτής ορίζονται ως ανωτέρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη ρύθμιση, με ρητό όρο της σύμβασης, και υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας που πρέπει, σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβληθεί η οφειλή μερικά ή ολικά.

2. Κατά την εκάστοτε είσπραξιν των δημοσίων εσόδων εισπράττεται υποχρεωτικώς και η επί του καταβαλλομένου ποσού της οφειλής αναλογούσα προσαύξησις λόγω εκπροθέσμου καταβολής.....

8.- Αναστολή καταβολής χρεών προς το Δημόσιον και των μετά τούτων συνεισπραττομένων, αναστολαί λήψεως αναγκαστικών μέτρων, ως και διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής παρεχόμεναι υπό των αρμοδίων κατά νόμον οργάνων ή δικαστηρίων, δεν απαλλάσσουν τα χρέη εκ των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής καθ' όν χρόνον διαρκεί η παρασχεθείσα αναστολή ή η διευκόλυνσις.

2.- Κατά τη με αρ. πρωτ. 486/1991 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., στην περίπτωση της εξωπτωχευτικής ρυθμίσεως χρεών πτωχού οφειλέτη του Δημοσίου μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (γνωμοδότηση ΝΣΚ μετά προδικασία της κατά νόμο επιτροπής κατ' αρ. 15 Π.Δ.671/1982 που διατηρήθηκε σε ισχύ με αρ. 39 Γ2 Ν.1884/1990) συνάπτεται μεταξύ Δημοσίου και πτωχού σχετική σύμβαση συμβιβασμού με τον οποίο το όλο χρέος του οφειλέτη το βεβαιωμένο μέχρι της καταρτίσεως της ως άνω συμβάσεως μετά των σχετικών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κεφαλαιοποιείται και, αντιμετωπιζόμενο σαν ενιαίο, ορίζονται οι εις αυτό
καταβλητέες δόσεις ατόκως ώστε και εφόσον ο συμβιβασμός τηρείται από τον πτωχό, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση και συνεπώς ούτε σε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

3.- Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι κατά την κατάρτιση της σχετικής συμβάσεως συμβιβασμού, από της οποίας τίτλος βεβαιώσεως του χρέους του πτωχού είναι αυτός ούτος ο συμβιβασμός, αποδυναμωμένου του προϋφιστάμενου τίτλου εισπράξεως του Δημοσίου του συνεφελκόμενου την επιβολή προσαυξήσεων στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης εξυπηρετήσεως του χρέους, ρυθμίζεται ενιαίως το όλον χρέος του πτωχού το βεβαιωμένο μέχρι τότε στο Δημόσιο Ταμείο συμπεριλαμβανομένων πλην του βασικού χρέους και των μέχρι τότε αναλογουσών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που συνεχίζουν να υπολογίζονται κατ' αρ. 6 παρ. 1 και 8 του Ν.Δ.356/1974 χωρίς να ασκεί ουδεμία επιρροή ως προς το θέμα της βεβαιώσεως προσαυξήσεων η υποβολή εκ μέρους πτωχού οφειλέτη αιτήσεως προς κατάρτιση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού με το Δημόσιο.

4.- Επομένως, στην περίπτωση που αφορά το πρώτο ερώτημά σας, το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ Προϊσταμένου ΔΟΥ και του ιδιώτη σύμφωνα με τους όρους τους τεθέντες με το με αρ. 3797/1995 πρακτικό Ν.Σ.Κ., θα αφορά το βασικό χρέος του οφειλέτη με τις αναλογούσες σ' αυτό προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι της συμβάσεως του συμβιβασμού, χωρίς να ασκεί ουδεμία επιρροή στη βεβαίωσή τους η υποβολή της αιτήσεως του οφειλέτη προς κατάρτιση του εξωπτωχευτικού συμβιβασμού με το Δημόσιο.

Κατόπιν δε της ως άνω απαντήσεις επί του πρώτου ερωτήματός σας, παρέλκει η εξέταση των υπολοίπων ερωτημάτων σας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης