Άρθρα Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Ο.Ε. & Ε.Ε. | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2011 ]
Άρθρα
Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Ο.Ε. & Ε.Ε.

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΕ/ ΕΕ   

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

Εάν δεν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών προσκομίζει εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από αυτούς, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. 

 

Υπόδειγμα 1 Παραρτήματος I

2.

Εάν οι ιδρυτές προσέρχονται αυτοπροσώπως, ορίζεται με ειδικό έντυπο ο αντίκλητος αυτών και τα στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου η Υπηρεσία Μιας Στάσης να επικοινωνεί με αυτόν και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις και δικαιολογητικά

 

Υπόδειγμα 5 Παραρτήματος I

3

Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών υποβάλλουν έγγραφη εντολή προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας

 

Υπόδειγμα 3 Παραρτήματος I

4.

Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών, υποβάλλει τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση

 

Υπόδειγμα 2 Παραρτήματος I και άρθρο 4 ΚΥΑ

5.

 

Η ΥΜΣ ελέγχει όλες τις προσκομιζόμενες αιτήσεις ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα ως προς την πληρότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο λείπει, τάσσει προθεσμία για την προσκόμισή του.

Υπόδειγμα 2 Παραρτήματος I

 

 2. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

Κατάθεση ποσού 50€ που αποδίδεται ανταποδοτικά στην ΥΜΣ άπαξ, και δεν αναζητείται σε περίπτωση που η διαδικασία σύστασης δεν ολοκληρωθεί.

 

Ο Υπόχρεος προβαίνει στην πληρωμή του ποσού είτε τοις μετρητοίς (για Επιμελητήρια), είτε προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθεσης σε Τράπεζα, είτε μέσω ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών.

2.

 

Η ΥΜΣ εισπράττει το ποσό ή παραλαμβάνει την απόδειξη πληρωμής της τράπεζας

 

3

 

Στη συνέχεια, μέσω της σχετικής οθόνης της εφαρμογής, η ΥΜΣ επιλέγει τον τρόπο πληρωμής, συμπληρώνει τα σχετικά πεδία, επιβεβαιώνει την είσπραξη του ποσού και εκδίδει απόδειξη πληρωμής

 

4.

 

Εφόσον το ποσό εισπράττεται της μετρητοίς, ο Προϊστάμενος του Επιμελητηρίου το καταθέτει στον κεντρικό λογαριασμό του ΓΕΜΗ την ίδια, ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα

 
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

 

Η ΥΜΣ προβαίνει ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής οθόνης σε προέλεγχο και προέγκριση χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου

 

2.

 

Εφόσον η επωνυμία δεν προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, ΥΜΣ προβαίνει σε δέσμευση της επωνυμίας

 

3

 

Σε περίπτωση που από τη βάση του ΓΕΜΗ προκύπτει η ύπαρξη προγενέστερης όμοιας επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, η ΥΜΣ ενημερώνει τον αιτούντα για την ύπαρξη της προγενέστερης καταχώρισης και ζητά την αλλαγή της επωνυμίας  ή του διακριτικού τίτλου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας

 

4

Εφόσον οι ιδρυτές είναι παρόντες, προβαίνουν σε αλλαγή της επωνυμίας επιτόπου, ή, εφόσον αντί των ιδρυτών έχει προσέλθει εκπρόσωπός τους, αυτός προβαίνει μετά από επικοινωνία με αυτούς σε αλλαγή της επωνυμίας και του δ.τ της εταιρείας

Η ΥΜΣ προβαίνει εκ νέου σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και εφόσον η νέα επωνυμία/ δτ δεν προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, συμπληρώνει την αντίστοιχη οθόνη.

 

 

 

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΕ

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

 

Η ΥΜΣ, μέσω της σχετικής οθόνης αποστέλλει αίτημα προς το μητρώο του ΟΑΕΕ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας όπου απαιτείται.

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται αμέσως από το σύστημα.

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται για τους ιδρυτές της εταιρείας.

2.

 

Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους η ηλεκτρονική αποστολή του αιτήματος δεν είναι εφικτή, η ΥΜΣ συμπληρώνει εγγράφως την αίτηση για τη χορήγηση της ενημερότητας και την αποστέλλει προς το αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΑΕΕ.

Το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα είναι το τμήμα της έδρας της υπό σύστασης επιχείρησης.

Υπόδειγμα 1 Παραρτήματος II

3

 

Το αρμόδιο Περιφερειακό τμήμα, αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα, απαντά στο αίτημα θετικά αν οι εγγεγραμμένοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και αποστέλλει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

Υπόδειγμα 2, 3 Παραρτήματος II

4.

 

Σε περίπτωση που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, αποστέλλεται αρνητική απάντηση και η ΥΜΣ ενημερώνει τον/ τους υπόχρεους για την τακτοποίηση των εκκρεμών τους υποθέσεων η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 ή το αργότερο 10 ημερών από την ημέρα που θα λάβουν τη σχετική ειδοποίηση.

 

5.

 

Σε περίπτωση αναπόγραφου στον ΟΑΕΕ, η ΥΜΣ υπολογίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και αποστέλλει αίτημα εγγραφής του και έκδοση ΑΜΚΑ προς το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα. Αν οι αναπόγραφοι είναι περισσότεροι του ενός, υπολογίζει το δικαίωμα εγγραφής και αποστέλλει αίτημα για κάθε έναν από αυτούς, εκδίδοντας και τις σχετικές αποδείξεις.

Υπόδειγμα 1 Παραρτήματος II

 

 

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑ

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

 

Η ΥΜΣ, μέσω της σχετικής οθόνης αποστέλλει αίτημα προς το μητρώο του ΙΚΑ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας όπου απαιτείται.

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται αμέσως από το σύστημα.

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται για τους ιδρυτές της εταιρείας.

2.

 

Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους η ηλεκτρονική αποστολή του αιτήματος δεν είναι εφικτή, η ΥΜΣ συμπληρώνει εγγράφως την αίτηση για τη χορήγηση της ενημερότητας και την αποστέλλει μέσω πιστοποιημένου fax προς το κεντρικό μητρώο του ΙΚΑ

Υπόδειγμα 5 Παραρτήματος II

3

 

Η απάντηση λαμβάνεται αυθημερόν, και εφόσον οι εγγεγραμμένοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, αποστέλλει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

 

4.

 

Σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, αποστέλλεται αρνητική απάντηση και ο Συμβολαιογράφος ενημερώνει τον/ τους υπόχρεους για την τακτοποίηση των εκκρεμών τους υποθέσεων η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 ή το αργότερο 10 ημερών από την ημέρα που θα λάβουν τη σχετική ειδοποίηση.

 

 


6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ  

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

 

Η ΥΜΣ, μέσω της σχετικής οθόνης, αποστέλλει ηλεκτρονικά, ή μέσω του taxisphone, αίτημα για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στους ιδρυτές

 

2.

 

Η αποστολή της απάντησης ολοκληρώνεται αυθημερόν και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο υπόχρεος ειδοποιείται από την ΥΜΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εντός 2 ή το αργότερο 10 ημερών.

 

 


7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

 

Η ΥΜΣ, αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (μόλις αναπτυχθεί η σχετική διεπαφή αυτό το βήμα θα γίνεται ηλεκτρονικά) τα έντυπα και το αίτημα για χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές.

Αυτό το βήμα ακολουθείται εφόσον οι ιδρυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δε διαθέτουν ΑΦΜ.

Για τα φυσικά πρόσωπα συμπληρώνονται τα έντυπα Μ1 και Μ7, ενώ για τα νομικά πρόσωπα τα έντυπα Μ3 και Μ7

2.

 

Η αποστολή της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ολοκληρώνεται αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα

 

 

8. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΣΚ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

Υποβολή

Δήλωσης ΦΣΚ

Η ΥΜΣ αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία τη δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ. Η αποστολή της δήλωσης δε διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ στην εταιρεία

Αυτό το βήμα θα απαλειφθεί εφόσον αναπτυχθεί η σχετική ηλεκτρονική διεπαφή

 

 9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

Πληρωμή των απαιτούμενων ποσών

Τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ

Κόστους εγγραφής στο Επιμελητήριο

Εισφοράς υπέρ ΤΝ και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων

ΦΣΚ

Δικαιώματος εγγραφής στον ΟΑΕΕ (εφόσον απαιτείται)

Η ΥΜΣ εισπράττει το ποσό ή παραλαμβάνει την απόδειξη πληρωμής και μέσω της σχετικής οθόνης της εφαρμογής ΥΜΣ επιλέγει τον τρόπο πληρωμής, συμπληρώνει τα σχετικά πεδία και επιβεβαιώνει την είσπραξη του ποσού.

Ο Υπόχρεος προβαίνει στην πληρωμή του συνολικού ή των επιμέρους ποσών είτε τοις μετρητοίς (για Επιμελητήριο), είτε μέσω τραπεζικής επιταγής, είτε προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθεσης σε Τράπεζα, είτε μέσω ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών.

2

 

Εφόσον το ποσό εισπράττεται τις μετρητοίς, ο Προϊστάμενος του Επιμελητηρίου καταθέτει το ποσό στον κεντρικό λογαριασμό του ΓΕΜΗ την ίδια, ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα

 

 

 10. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1.

 

Η ΥΜΣ προβαίνει μέσω της σχετικής οθόνης σε καταχώριση των βασικών στοιχείων της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ

Το σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ επιστρέφει ηλεκτρονικά Αρ. Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης

 

 11. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ


Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1.

 

Η ΥΜΣ συμπληρώνει έντυπο αναγγελίας εγγραφής ή επανεγγραφής των εταίρων/ μετόχων και το αποστέλλει προς το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, καθώς και φ/τ της ταυτότητάς τους αν πρόκειται να ζητηθεί η χορήγηση ΑΜΚΑ.

Υπόδειγμα 4 Παραρτήματος II

 

 

12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

 

Η ΥΜΣ διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση ΑΦΜ της εταιρείας μέσω της οθόνης της ΥΜΣ

 

2.

 

Μέσω του συστήματος επιστρέφει ηλεκτρονικά η απόδοση του ΑΦΜ

 

 

13. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

 

Η ΥΜΣ αποστέλλει μέσω του συστήματος, ή με τηλεομοιοτυπία, αίτημα εγγραφής της στα Μητρώα του Επιμελητηρίου

Υπόδειγμα 5 Παραρτήματος ΙΙΙ

2.

 

Το Επιμελητήριο προχωρά στην εγγραφή της εταιρίας στα δικά του μητρώα και αποστέλλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα τη σχετική βεβαίωση εγγραφής

Υπόδειγμα 6 Παραρτήματος III

 

 

14. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΓΕΜΗ


 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

 

Η ΥΜΣ καταχωρεί τον ΑΦΜ της συσταθείσας εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ μέσω της σχετικής οθόνης

 

 

 

15. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

 

Η ΥΜΣ χορηγεί ατελώς βεβαίωση για τις ενέργειές της και το αποτέλεσμα αυτών

Υπόδειγμα 7 Παραρτήματος III

2.

 

Στη συνέχεια διαβιβάζει με τηλεομοιοτυπία τη βεβαίωση αυτή προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο και εντός 15 ημερών στέλνει και το φυσικό φάκελο

Το στάδιο αυτό αφορά μόνο στην αρχική λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και πρόκειται να απαλειφθεί με την πλήρη λειτουργία του ΓΕΜΗ

 

 


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab