Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1012/9.1.1997 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.2443/1996


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1012/9.1.1997
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.2443/1996


Αθήνα 9 Ιανουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1002958/30/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τελών και Ειδικών Φορολογιών
ΤΜΗΜΑ : Α

ΠΟΛ.: 1012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2443/1996.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265/Α') "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις", που αναφέρονται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και σας παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Ι. Φορολογία Εισοδήματος
Αρθρο 16
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α')


1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 17 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι δεν αποτελεί τεκμήριο αγοράς κινητού πράγματος μεγάλης αξίας η δαπάνη που πραγματοποιείται για την αγορά αρδευτικού εξοπλισμού (π.χ. σωλήνες άρδευσης, αντλητικά μηχανήματα, πομόνες κ.τ.λ.) που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης. Αντίθετα οι δαπάνες αγοράς βασικού παγίου εξοπλισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης (π.χ. τρακτέρ, μηχανήματα κ.λπ.) αποτελούν τεκμήριο.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται νέα περίπτωση ζ' στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.2238/1994.
Με τις νέες διατάξεις της πιο πάνω περίπτωσης ορίζεται ότι οι τόκοι με τους οποίους πιστώνεται ο "Λογαριασμός νεότητας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.", ο οποίος τηρείται στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και αποτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας αυτού του λογαριασμού, από την τοποθέτηση των μηνιαίων εισφορών των υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικής παροχής στα ανήλικα τέκνα τους, αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες. Επί των εν λόγω τόκων διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και με αυτή την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Συνεπώς, με την επιβολή αυτού του φόρου στους τόκους που υπολογίζονται κάθε χρόνο, δεν θα υπάρξει στο μέλλον άλλη φορολογική επιβάρυνση κατά τη χορήγηση της εφάπαξ χρηματικής παροχής στους δικαιούχους αυτών. Ο φόρος παρακρατείται κατά την πίστωση των δικαιούχων με τους εν λόγω τόκους, η δε παρακράτηση διενεργείται από τον Ο.Τ.Ε. που προβαίνει στην πίστωση των τόκων κατ' ανάλογη εφαρμογή, αντιστοίχως, των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του
Ν.2238/1994.

3. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου νόμου αναστέλλεται από τότε που ίσχυσε, δηλαδή από 7 Μαρτίου 1996 και μέχρι τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου, δηλαδή μέχρι 3 Δεκεμβρίου 1996, η ισχύς της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του Ν.2386/1996, για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του Ν.2238/1994, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής του αυτοτελούς φόρου εισοδήματος των πλανόδιων λιανοπωλητών και
των λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές. Για την αναστολή αυτή είχαν εκδοθεί οι 1083448/1660/Α0012/ΠΟΛ. 1218/19.7.1996 και 1108199/2039/Α0012/σχετικές διαταγές μας. Συνεπώς, από 4.12.1996 και μετά θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις. Με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προβλέπεται η επιβολή πρόσθετης κύρωσης, πέραν εκείνων που ορίζονται στα άρθρα 86 και 87 του Ν.2238/1994, σε βάρος των επιχειρήσεων των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, οι οποίες δεν καταβάλλουν ή καταβάλλουν εκπρόθεσμα το φόρο που προβλέπεται γι' αυτές στην παράγραφο 15. Η πρόσθετη αυτή κύρωση αφορά την αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Οι προϊστάμενοι των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, οφείλουν σε κάθε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του αυτοτελούς φόρου των πλανόδιων λιανοπωλητών και των λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου νόμου.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 48 του Ν.2238/1994, και η παράγραφος 5 αυτού αναριθμείται σε 6.
Με τη νέα διάταξη θεωρούνται ως εισόδημα από τα ελευθέρια επαγγέλματα και τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα ενήλικα τέκνα των υπαλλήλων του. Το ποσό αυτό που καταβάλλει ο ΟΤΕ από δικά του κεφάλαια, αποτελεί επί πλέον τμήμα εισοδήματος, ανεξάρτητο από αυτό που καταβάλλεται στα
τέκνα αυτά από το λογαριασμό νεότητας προσωπικού ΟΤΕ, που προβλέπεται από τον κανονισμό του προσωπικού του, ο οποίος περιλαμβάνει τις εκάστοτε εισφορές των υπαλλήλων και τους τόκους επ' αυτών. Το εισόδημα αυτό φορολογείται στο όνομα των ενήλικων τέκνων των υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Τονίζεται ότι το ποσό που καταβάλλει ο ΟΤΕ Α.Ε. δεν περιλαμβάνεται στον λογαριασμό νεότητας. Επίσης, διευκρινίζεται ότι το ποσό που καταβάλλεται στα τέκνα των υπαλλήλων του ΟΤΕ από το λογαριασμό νεότητας (εισφορές και τόκοι) δεν φορολογείται δεδομένου ότι οι τόκοι έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς με συντελεστή 15%, εξαντλουμένης της
φορολογικής υποχρέωσης, ενώ οι εισφορές δεν αποτελούν εισόδημα. Ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε. όταν καταβάλλει τα ποσά αυτά στους δικαιούχους είναι υποχρεωμένος να διενεργεί παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994. Για την απόδοση του φόρου που παρακρατείται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994. Ο δικαιούχος των ποσών αυτών οφείλει να τα συμπεριλαμβάνει στην ετήσια δήλωσή του με βάση τη σχετική βεβαίωση του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., μαζί με τα τυχόν άλλα εισοδήματά του.

ΙΙ. Φορολογία Χαρτοσήμου

Ως προς τη μεταχείριση από πλευράς τελών χαρτοσήμου των περιπτώσεων που ρυθμίζονται με τις παραγράφους 2 και 4 του κοινοποιούμενου άρθρου 16 του Ν.2443/1996 σας παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις:

1. Η τοποθέτηση των μηνιαίων εισφορών των υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε. στο σχετικό Λογαριασμό, με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικής παροχής στα ενήλικα τέκνα τους, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%), ως εξόφληση της σύμβασης (υπέρ τρίτου) μεταξύ του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και των υπαλλήλων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της παραγράφου 1α' του Κώδικα Χαρτοσήμου. Στο ίδιο ως άνω τέλος 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%) υπόκεινται οι πιστούμενοι τόκοι που απορρέουν από τις κατά τα ανωτέρω τοποθετούμενες εισφορές των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15ε' του Κώδικα Χαρτοσήμου. Τα παραπάνω τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται στο Δημόσιο εντός πέντε ημερών από την κατάθεση ή την πίστωση κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

2. Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά, τα οποία καταβάλλονται στα ενήλικα τέκνα των υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε. και τα οποία θεωρούνται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα υπόκεινται στο σύνολό τους σε τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15ε' του Κώδικα Χαρτοσήμου.

Το τέλος αυτό αποδίδεται ανά τρίμηνο με τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδεται ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1085832/3312/0014/1989 (ΦΕΚ 589/Β') απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης