Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1009/8.1.1997 Κοινοποίηση απόφασης - Δικαιολογητικά Εξόφλησης Τίτλων Πληρωμής


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1009/8.1.1997
Κοινοποίηση απόφασης - Δικαιολογητικά Εξόφλησης Τίτλων Πληρωμής


Αθήνα 8 Ιανουαρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1002156/73/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 09/01/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1009

ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση απόφασης"

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 1129800/10885/0016/2.12.1996, απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών αναφορικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται από τους δικαιούχους για την εξόφληση τίτλων πληρωμής του Δημοσίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 1127/Β'/16.12.1996 Φ.Ε.Κ. και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

129800/10885/0016/2.12.1996


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 και της παρ. 1 άρθρο 29 του Ν.2362/27.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α'/95) "περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".

2. Τις διατάξεις των άρθρων 132 και 134 του Π.Δ.16/89 "Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών".

3. Τις αποφάσεις μας με αριθ. 194903/69 και 2032601/5130/Δ-0016/15.5.1991 "περί εξοφλήσεως τίτλων πληρωμής από δικαιούχους που δεν μπορούν να υπογράψουν".

4. Τις εγκυκλίους μας με αριθ. 6858/224/24.1.1986 "Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής", 1076631/6117/0016/30.6.1994 "Εξόφληση τίτλων πληρωμής σε δικαιούχους μονίμους κατοίκους εξωτερικού" και 1135449/9182/0016/1.11.1993 "εξόφληση τίτλων πληρωμής από κληρονόμους αποβιωσάντων δικαιούχων".

5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.96, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε ως δικαιολογητικά νομιμοποίησης των δικαιούχων για την εξόφληση τίτλων πληρωμής κατά περίπτωση τα εξής:

1. Ανώνυμες Εταιρίες

Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε., από το οποίο προκύπτουν ποιά πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρία και δεσμεύουν αυτή με την υπογραφή τους. Τα πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο της Α.Ε.

2. Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Αστικές Εταιρίες (Α.Κ. 741 και επόμ.)

α) Το τελευταίο καταστατικό τους.

β) Βεβαίωση του αρμόδιου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται οι αριθμοί των πράξεων των μεταβολών, οι οποίες πρέπει να προσκομίζονται όλες θεωρημένες από το Πρωτοδικείο.

Για την εξόφληση τίτλου πληρωμής υπέρ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ. δεν απαιτείται νέα θεώρηση από το Πρωτοδικείο, του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, που φέρουν παλαιότερη θεώρηση από αυτό (Πρωτοδικείο), εφόσον προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου, ότι δεν επήλθε άλλη μεταβολή. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω επιτρέπεται για πληρωμές μέχρι 200.000 δρχ. για κάθε τίτλο πληρωμής, η εξόφληση να γίνεται αντί της προσκόμισης βεβαίωσης του Πρωτοδικείου, με απλή υπεύθυνη δήλωση. Προϋπόθεση είναι να μην έχουν γίνει τροποποιήσεις του καταστατικού σε ό,τι αφορούν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία. Στην υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) δηλώνεται ότι το προσκομιζόμενο καταστατικό είναι το τελευταίο, ότι δεν υπάρχουν τροποποιήσεις που αλλάζουν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία και ότι ο προσκομίζων είναι ο μόνιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. Η θεώρηση του καταστατικού από το Πρωτοδικείο μπορεί να φέρει και παλαιότερη
ημερομηνία.

3. Ναυτικές Εταιρίες

α. Απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου κατά την οποία ορίστηκαν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρία ή σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιριών.

β. Αντίγραφο της εταιρικής συμβάσεως στο σώμα του οποίου βεβαιώνεται η μη λύση της εταιρίας.

4. Εκπολιτιστικοί, Μορφωτικοί, Αθλητικοί, Πατριωτικοί Σύλλογοι και Σωματεία

α. Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων.

β. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Συλλόγου, στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Σύλλογο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή.

γ. Γραμμάτιο είσπραξης ανάλογα με τις καταστατικές διατάξεις, νόμιμα θεωρημένο, όπου αυτό επιβάλλεται.

5. Γεωργικοί - Αγροτικοί κ.λπ. Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών

α. Το καταστατικό με βεβαίωση για τυχόν τελευταία τροποποίηση και καταχώρησης αυτού στο ειδικό Μητρώο, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο κατά περίπτωση.

β. Απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ. από το οποίο προκύπτει ποια μέλη δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Συνεταιρισμό ή την Ένωση.

γ. Βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικών, ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση κήρυξης του Συνεταιρισμού ή της Ένωσης σε πτώχευση.

6. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Δημόσιες Υπηρεσίες - Ειδικά Ταμεία

α. Η απόφαση με την οποία ορίζεται ο Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Υπηρεσίας.

β. Εξουσιοδότηση σε υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Υπηρεσίας, του Προϊσταμένου αυτής, όταν δεν προσέρχεται ο ίδιος.

γ. Γραμμάτιο είσπραξης του αντίστοιχου ποσού, από διπλότυπο βιβλίο το οποίο είναι σφραγισμένο, θεωρημένο και αριθμημένο από την Αρχή και εποπτεύει τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ειδικά Ταμεία και σε ορισμένες περιπτώσεις και από Δημόσιες Υπηρεσίες, όταν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

7. Κοινοπραξίες - Κοινωνίες

Το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχουν καταθέσει στη Δ.Ο.Υ. θεωρημένο από το αρμόδιο τμήμα αυτής, όπου φαίνονται τα μέλη και οι εκπρόσωποι.

Αν δεν δηλώνεται εκπρόσωπος προσέρχονται όλα τα μέλη για την εξόφληση του τίτλου ή εξουσιοδοτούν - πληρεξουσιοδοτούν, ανάλογα με το ύψος του ποσού, προσωπικά ο καθένας τρίτον ή τρίτους.

8. Εταιρίες σε κατάσταση Λύσης

Το διαλυτικό όπου φαίνεται ο εκκαθαριστής, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή την αρμόδια Νομαρχία κατά περίπτωση, ο οποίος και νομιμοποιείται να εισπράξει. Αν δεν ορίζεται εκκαθαριστής στο διαλυτικό, απαιτείται το καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις θεωρημένα κατά τα γνωστά, προκειμένου να αναζητηθεί αν έχει προβλεφθεί εκκαθαριστής σε περίπτωση λύσης της εταιρίας.
Αν δεν ορίζεται ούτε σ' αυτά, ο τίτλος εξοφλείται σε όλους τους εταίρους (ή εξουσιοδοτούν - πληρεξουσιοδοτούν τρίτους ανάλογα με το ύψος του ποσού), οι οποίοι υπογράφουν στο σώμα του τίτλου. Αν κάποιος από τους εταίρους διαφωνεί προσφεύγει ο ίδιος ή όποιος έχει έννομο συμφέρον στο δικαστήριο, το οποίο ορίζει με απόφαση του εκκαθαριστή.

9. Φυσικά Πρόσωπα

Απαιτείται η επίδειξη του δελτίου της ταυτότητάς τους ή του διαβατηρίου τους αν πρόκειται για Έλληνες της αλλοδαπής ή του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα.
Ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, η υπηρεσία έκδοσής τους, και η ημερομηνία, πρέπει να αναγράφονται στο σώμα του τίτλου πληρωμής και να υπογράφεται από τον δικαιούχο η πράξη εξοφλήσεως (ο λαβών) καθώς και το όνομά του ολογράφως.

10. Γενικά περί Δικαιολογητικών

α. Είναι δυνατή η εξόφληση τίτλου πληρωμής με μεταφορά του εντελλόμενου χρηματικού ποσού σε λογαριασμό του δικαιούχου, που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που συμμετέχει στο συμψηφιστικό γραφείο της Τράπεζας Ελλάδος, χωρίς τη προσκόμιση των προαναφερομένων δικαιολογητικών με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου. Στις περιπτώσεις αυτές ως δικαιούχος στην εντολή αναφέρεται ο δικαιούχος του τίτλου και σε καμία περίπτωση τυχόν αντιπρόσωποί του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατασχέσεων, εκχωρίσεων κ.λπ.
Διευκρινίζουμε ότι η προσκόμιση Α.Φ.Ε. και η ενημερότητα Ι.Κ.Α. δεν αποτελούν δικαιολογητικά νομιμοποίησης των δικαιούχων, αλλά υποχρέωσή τους που πηγάζει από άλλες διατάξεις.

β. Ολα τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ. μόνο μία φορά το χρόνο κατά την πρώτη πληρωμή. Στις υπόλοιπες πληρωμές του ιδίου έτους και για τους ίδιους δικαιούχους θα γίνεται μνεία ότι τα δικαιολογητικά έχουν επισυναφθεί στον αριθ. ......... τίτλο, που στάλθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τα λογιστικά στοιχεία του μηνός ......... (ο προϊστάμενος του τμήματος κρατά επικυρωμένα από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., αντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών σε σχετικό φάκελλο).

γ) Ολα τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής, πρέπει να έχουν εκδοθεί ή όπως ορίζεται θεωρηθεί, μέσα στο έτος που γίνεται και η πληρωμή του τίτλου. Διευκρινίζεται ότι αν εξοφλείται τίτλος πληρωμής τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά φέρουν ημερομηνία έκδοσης ή θεώρησης, τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους, θα γίνονται δεκτά. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά το πληρεξούσιο το οποίο εκ του νόμου, ισχύει μέχρι την
ανάκλησή του.

δ. Ολα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα από την αρχή που τα εξέδωσε ή φυλάσσει το πρωτότυπο. Αντίγραφα επικυρωμένα από τρίτες υπηρεσίες ή δικηγόρους δε γίνονται δεκτά.
Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται μεταφρασμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή της Νομαρχίας. Μεταφράσεις από τρίτες Υπηρεσίες ή δικηγόρους δεν γίνονται δεκτές.

ε. Η εξόφληση των τίτλων πληρωμής ολοκληρώνεται με την παράδοση των χρημάτων ή της επιταγής, με ταυτόχρονη υπογραφή του δικαιούχου της πράξης εξοφλήσεως, όπου, αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε εκπρόσωπος εταιρίας κ.λπ.

11. Εξόφληση τίτλου σε αντιπρόσωπο του Δικαιούχου

Η πληρωμή σε αντιπρόσωπο του δικαιούχου, γίνεται με εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Με απλή εξουσιοδότηση, όπου στο σώμα της θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε
υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Αστυνομική, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, εξοφλούνται οι τίτλοι πληρωμής το ποσό των οποίων για κάθε ένα ανέρχεται στις 300.000 δρχ., όπως ορίζεται στο άρθρο 132 του Π.Δ.16/89 και το Π.Δ.415/91. Άνω του ποσού αυτού απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, το οποίο εκδίδεται από συμβολαιογράφους του εσωτερικού και εξωτερικού, Πρεσβείες, Προξενεία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τον καπετάνιο πλοίου. Αν το πληρεξούσιο είναι ξενόγλωσσο μαζί με το θεωρημένο αντίγραφο πρέπει να προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών ή το αρμόδιο τμήμα της Νομαρχίας.
Το αντίγραφο πληρεξουσίου δεν μπορεί να θεωρηθεί από καμιά άλλη αρχή πλην αυτού που το εξέδωσε.
Το πληρεξούσιο ισχύει εκ του νόμου μέχρι ανακλήσεώς του και ως εκ τούτου η ημερομηνία θεώρησής του μπορεί να είναι και παλαιά. Για το λόγο αυτό οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να τηρούν σχετικό βιβλίο ανακλημένων πληρεξουσίων.
Αντίθετα η εξουσιοδότηση πρέπει να εκδοθεί μέσα στο έτος που εξοφλείται ο τίτλος, με την ευχέρεια που παρέχεται για τα λοιπά δικαιολογητικά που εκδίδονται Νοέμβριο - Δεκέμβριο, του προηγούμενου έτους. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται για μια αιτία και δεν γίνονται δεκτά θεωρημένα ανίγραφά της.
Για τα ξενόγλωσσα πληρεξούσια ισχύουν τα αναφερόμενα στο εδαφ. δ' της προηγούμενης παραγράφου.
Η πληρεξουσιότητα δεν μεταβιβάζεται σε άλλον από τον πληρεξουσιοδοτούμενο αν δεν δίνει τέτοιο δικαίωμα ο εντολέας (μετεπληρεξουσιοδότητα).

12. Δικαιούχοι που δεν μπορούν να υπογράψουν

Προκειμένου να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής σε δικαιούχους που δεν μπορούν να υπογράψουν, μέχρι του ποσού των 300.000 δραχμών, απαιτείται η συνυπογραφή της πράξης εξοφλήσεως από δύο μάρτυρες, καθώς και η αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητάς τους, στο σώμα του τίτλου. Ανω των 300.000 δραχμών απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται του ποσού αυτού και μπορεί η εξόφληση να γίνεται με δύο μάρτυρες, μέχρι του
ορίου των αποδοχών ενός μηνός για τους υπαλλήλους και συνταξιούχους, οι πάσης φύσεως αμοιβές από μισθούς και συντάξεις. Ακόμη, επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου των 300.000 δρχ. και μέχρι του συνόλου των αποδοχών τριών μηνών, για τις χορηγήσεις δανείων από το Μ.Τ.Π.Υ. και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, για κάθε δανειολήπτη.

13. Κάτοικοι Εξωτερικού

Η εξόφληση γίνεται ελεύθερα στους ίδιους ή τους αντιπροσώπους τους, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. Επίσης, με εντολή μεταφοράς του ποσού σε λογαριασμούς τους σε Τράπεζα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού αφού στην αίτηση του δικαιούχου δηλωθεί ο λογαριασμός και η Τράπεζα του Εσωτερικού ή Εξωτερικού καθώς και η μεσολαβούσα τράπεζα στην Ελλάδα, στη δεύτερη περίπτωση. Αν ο δικαιούχος είναι Νομικό πρόσωπο (εταιρία κ.λπ.) ο τίτλος εξοφλείται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς του ποσού σε λογαριασμό, που τηρείται σε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και ενημερώνονται οι δικαιούχοι ή οι αντιπρόσωποί τους.
Τυχόν πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό ή άλλα στοιχεία που καταθέτονται στις Δ.Ο.Υ. (ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών), επισυνάπτονται στην εντολή μεταφοράς.
Στην εντολή επίσης αναφέρεται η αιτία πληρωμής αναλυτικά (π.χ. επιστροφή φόρου εισοδήματος από αμοιβές συμβούλων, επιστροφή Φ.Π.Α., επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μισθώματα ακινήτου κ.λπ.). Ακόμη ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.

14. Κληρονόμοι Αποβιωσάντων Δικαιούχων

Μέχρι του ποσού των 150.000 δραχμών, η εξόφληση γίνεται με την προσκόμιση "υπεύθυνης δήλωσης" του άρθρου 8 του Ν.1599/86. Σ' αυτή, δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, ο τόπος και η χρονολογία αποβιώσεως του κληρονομουμένου και ότι ο δηλών είναι ο μοναδικός κληρονόμος του αποβιώσαντος δικαιούχου. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, σε ξεχωριστή δήλωση ο κάθε ένας αναφέρει και τους λοιπούς κληρονόμους.
Η Δ.Ο.Υ. που εξοφλεί τον τίτλο υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ. που φορολογούνται οι κληρονόμοι για τα ποσά που τους καταβάλλονται. Από του ποσού των 150.000 δραχμών μέχρι 3.000.000, η εξόφληση γίνεται με την
προσκόμιση του κατά το άρθρο 105 του Ν.Δ.118/73 πιστοποιητικού του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., στο οποίο βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε η κατά το νόμο δήλωση φόρου κληρονομίας, με τα επισυναπτόμενα και μνημονευόμενα έγγραφα νομιμοποίησης του δηλούντος, ότι, περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση, καθώς και ότι καταβλήθηκε ο απαιτούμενος φόρος.
Από του ποσού των 3.000.001 και άνω, εκτός του ανωτέρω πιστοποιητικού, απαιτείται και η προσκόμιση κληρονομητηρίου.
Εάν υπάρχει τίτλος πληρωμής μέχρι 3.000.000 δραχμές και επιμεριζόμενο το ποσό στους κληρονόμους δίνει κατά κληρονόμο μέχρι 150.000 δραχμές τότε η εξόφληση γίνεται με τη διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης. Τίτλος άνω των 3.000.000 δραχμών δεν επιμερίζεται, ανεξάρτητα του αριθμού των κληρονόμων.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιστροφής από φόρο εισοδήματος απεβίωσε και το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται ολόκληρο ή μέρος αυτού, από εισοδήματα της συζύγου του, η επιστροφή γίνεται σ' αυτήν, κατόπιν εγγράφου του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι πράγματι ολόκληρο ή μέρος του
επιστρεφόμενου ποσού, προέρχεται από εισοδήματα της συζύγου. Δεν απαιτείται δηλαδή η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών νομιμοποίησής της ως κληρονόμου, γιατί το επιστρεφόμενο ποσό δεν αποτελεί κληρονομιαία περιουσία.

15. Ανήλικοι

Η εξόφληση τίτλων πληρωμής σε ανήλικο δικαιούχο (όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, όπως ισχύει μέχρι σήμερα), γίνεται σ' αυτούς που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου. Για την εξόφληση απαιτείται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο ή την Κοινότητα και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία οι γονείς του ανηλίκου (ή ο ένας απ' τους δύο), δηλώνουν ότι ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια του ανηλίκου και ότι αυτή δεν τους έχει αφαιρεθεί με δικαστική
απόφαση.
Σε περιπτώσεις διαφωνιών των γονέων, διάστασης, διαζυγίου και λοιπές περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 1510 έως 1541 του Α.Κ., το δικαστήριο αποφασίζει για την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε έναν από τους γονείς ή το τρίτο πρόσωπο ή ορίζει επίτροπο, οπότε απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόφασης θεωρημένη από το δικαστήριο.

16. Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Ισχύουν όσα για τα φυσικά πρόσωπα και επιπλέον προσκομίζουν δελτίο παροχής υπηρεσιών νόμιμα θεωρημένο.
Στις περιπτώσεις εξόφλησης Χ.Ε.Π., το δελτίο παροχής υπηρεσιών κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), οι οποίες πιστοποιούν την υποβολή του δελτίου πάνω στο σώμα του τίτλου με την ένδειξη "κατατέθηκε δελτίο παροχής υπηρεσιών" ή "να πληρωθεί χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών". Αν στο Χ.Ε.Π. δεν
αναγράφεται μια από τις ενδείξεις αυτές, το δελτίο παροχής υπηρεσιών υποβάλλεται από τον υπόχρεο στη Δ.Ο.Υ. κατά την εξόφληση. Το παραπάνω δελτίο προσκομίζεται και στην περίπτωση εξόφλησης με εντολή μεταφοράς.
Οταν ο ελεύθερος επαγγελματίας συνταξιοδοτηθεί, προσληφθεί στο Δημόσιο ή για οποιοδήποτε λόγο κάνει παύση δραστηριοτήτων, προσκομίζει σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα, υπηρεσίας κ.λπ. καθώς και αντίγραφο της βεβαίωσης παύσης δραστηριοτήτων που του χορηγεί η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

17. Εξόφληση Τίτλων Πληρωμής με Χρηματικά Γραμμάτια

Οι Δ.Ο.Υ. μπορούν μετά από αίτηση του δικαιούχου να εξοφλούν τίτλους πληρωμής με την έκδοση χρηματικών γραμματίων προς άλλη Δ.Ο.Υ., στην οποία λειτουργεί τμήμα εξόδων.
Η αποστέλλουσα Δ.Ο.Υ. εφόσον κατατεθούν σ' αυτή τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης τα επισυνάπτει στο γραμμάτιο μετρητοίς που στέλνει στην άλλη Δ.Ο.Υ., η οποία φέρει και την ευθύνη συγκέντρωσης όλων των δικαιολογητικών νομιμοποίησης του δικαιούχου.
Στο γραμμάτιο αναγράφεται το όνομα ή η επωνυμία του δικαιούχου όπως αναφέρεται στον τίτλο πληρωμής.

18. Ειδικά Θέματα

Απαγορεύεται, στους προϊσταμένους εσόδων και εξόδων να προέρχονται οι ίδιοι στην είσπραξη του προϊόντος των προς εξόφληση τίτλων πληρωμής, προκειμένου να εξυπηρετήσουν φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα.
Απαγορεύεται, μετά την εξόφληση τίτλου πληρωμής από το διαχειριστή της Δ.Ο.Υ. ή τον πράκτορα της Τράπεζας της Ελλάδος, η διόρθωση ή αντικατάσταση παραστατικού στοιχείου της πληρωμής.
Η εν λόγω απόφαση ουδεμία δαπάνη προκαλεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης