Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Δ17Γ 5028487 ΕΞ 30.6.2011 Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-2011 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αριθμ. πρωτ.: Δ17Γ 5028487 ΕΞ 30.6.2011
Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)


Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011
Αριθμ. Πρωτ:Δ17Γ5028487ΕΞ2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ   
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ.Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10   
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μαρία Λυράκη
Ελ Σιδηροπούλου
Τηλέφωνο : 210 6987491 2106987513
Fax: 210 6987489
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Κορέας και σας ενημερώνουμε ότι η αναφερόμενη στο θέμα Συμφωνία τίθεται προσωρινά σε εφαρμογή από 1ης Ιουλίου 2011 σύμφωνα με ανακοίνωση της Γεν. Γραμματείας του Συμβουλίου (L 168/28-6-2011).

Η Συμφωνία αυτή αποτελείται από 15 Κεφάλαια, από Παραρτήματα και Προσαρτήματα σε αυτά, καθώς και από 3 Πρωτόκολλα. Λόγω του τεράστιου μεγέθους της (περίπου 1500 σελίδες) η Υπηρεσία μας αποφάσισε να κοινοποιήσει μόνο το Πρωτόκολλο Καταγωγής.

Η αναφερόμενη Συμφωνία καθώς και η Απόφαση 2011/265/ΕΕ του Συμβουλίου της 16.9.2010, για την υπογραφή εξ ονόματος της Ε.Ε. και την προσωρινή εφαρμογή της εν λόγω Συμφωνίας όπως επίσης και ο Καν(ΕΕ) 511/2011 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε (L145/31.5.2011).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα εν λόγω νομικά κείμενα στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε: http://eur-lex.europa.eu/ και πληροφορίες για το ύψος των δασμών στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_el.htm.

Α. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΑΣΜΩΝ

Αν και οι περισσότεροι εισαγωγικοί δασμοί καταργούνται εξ' ολοκλήρου αμέσως με τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας, εντούτοις για ορισμένα εμπορεύματα προβλέπεται σταδιακή μείωση των δασμών σε μια περίοδο 21 ετών, ενώ για ορισμένα ελάχιστα εμπορεύματα προβλέπεται να παραμείνουν αμετάβλητοι οι ισχύοντες σήμερα δασμολογικοί συντελεστές.

Ειδικότερα, το άρθρο 2.5 της Συμφωνίας προβλέπει την κατάργηση, από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, των δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους (σύμφωνα με τον πίνακα υποχρεώσεών του, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2-Α).

Στο άρθρο 2.6 της Συμφωνίας, ορίζεται ότι κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Συμφωνία, δεν μπορεί να αυξήσει οποιονδήποτε υπάρχοντα δασμό, ούτε να εγκρίνει νέο δασμό, για εμπορεύματα καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους (Ρήτρα ακινητοποίησης-Standstill). Αυτό δεν εμποδίζει τη δυνατότητα ενός συμβαλλόμενου μέρους να αυξήσει ένα δασμό στο επίπεδο που έχει οριστεί στον πίνακα υποχρεώσεών του, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2-Α ύστερα από μονομερή μείωση.

Στο Παράρτημα 2-Α της Συμφωνίας, εμπεριέχονται τόσο το Δασμολόγιο της Νότιας Κορέας με τις δασμολογικές παραχωρήσεις στις οποίες προβαίνει η Νότια Κορέα για τις εισαγωγές από την Ε.Ε (σελίδες 86 έως 524), όσο και το Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε με τις δασμολογικές παραχωρήσεις στις οποίες προβαίνει η Ε.Ε για τις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα (σελίδες 525-1123).

Οι «βασικοί δασμολογικοί συντελεστές» κάθε συμβαλλόμενου μέρους εμφανίζονται στην τρίτη στήλη του πίνακα και στην τέταρτη στήλη «κατηγορία σταδιακής κατάργησης δασμών», εμφανίζεται ο κωδικός που αντιπροσωπεύει το χρονοδιάγραμμα μείωσης των δασμών. Ο κάθε κωδικός σταδιακής κατάργησης, ορίζεται στο Παράρτημα 2-Α της Συμφωνίας (σελίδες 83-85).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ο κωδικός «0», σημαίνει εξ' ολοκλήρου κατάργηση των δασμών από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, ο κωδικός «2» σημαίνει κατάργηση δασμών εντός τριών ετήσιων σταδίων ίσης διάρκειας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, ο κωδικός «3» σημαίνει κατάργηση δασμών εντός τεσσάρων ετήσιων σταδίων ίσης διάρκειας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, ο κωδικός «5» σημαίνει κατάργηση δασμών εντός έξι ετήσιων σταδίων ίσης διάρκειας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας και ούτω καθ' εξής.

Τα ετήσια στάδια υπολογίζονται αρχής γενομένης από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας, ήτοι ως «έτος ένα» λογίζεται το δωδεκάμηνο από 1.7.2011 έως 30.6.2012, ως «έτος δύο» λογίζεται το δωδεκάμηνο από 1.7.2012 έως 30.6.2013, και ούτω καθ'εξής (παράρτημα 2-Α, παράγραφος 5 της Συμφωνίας).

Εξαίρεση αποτελούν τα εμπορεύματα του Κεφαλαίου 87 της ΣΟ που υπάγονται στην κατηγορία σταδιακής κατάργησης «3» για τα οποία οι δασμολογικοί συντελεστές μειώνονται αρχικά κατά 30 % από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας και στη συνέχεια κατά 20% σταδιακά, με μηδενισμό των δασμών σε χρονική περίοδο πέντε ετών (παραπομπή σελ. 83).

Διευκρινίζεται ότι, οι βασικοί δασμολογικοί συντελεστές που καθορίζονται στο δασμολόγιο της Ν. Κορέας και της EE αντίστοιχα, εμφαίνονται στη στήλη 3 του Παραρτήματος 2-Α και αντανακλούν τους δασμολογικούς συντελεστές που ίσχυαν στα συμβαλλόμενα μέρη στις 6 Μαίου 2007.

Το Προσάρτημα 2-Α-2 του Παραρτήματος 2-Α (σελίδα 1132) αναφέρεται αφενός στη σταδιακή κατάργηση των κατ'αξίαν δασμών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, των γεωργικών εμπορευμάτων για τα οποία εφαρμόζεται το σύστημα των τιμών εισόδου (περίπτωση 2) και αφετέρου στα γεωργικά εμπορεύματα στα οποία καταργούνται οι δασμοί είτε από την έναρξη της Συμφωνίας (περίπτωση 3α) είτε σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα (περίπτωση 3β).

Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Οι Κανόνες Καταγωγής και οι μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο Καταγωγής, (σελίδες 1344 έως 1414).

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (άρθρο 2)

Θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους : -τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου σε ένα συμβαλλόμενο μέρος -τα προϊόντα που παράγονται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση σε ένα συμβαλλόμενο μέρος, εφόσον πληρούνται οι όροι του πίνακα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II ή στο Παράρτημα Μα του Πρωτοκόλλου Καταγωγής, -τα προϊόντα που παράγονται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος αποκλειστικά από ύλες που χαρακτηρίζονται ως καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Καταγωγής.

2. ΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (άρθρο 3)

Τα προϊόντα θεωρούνται καταγόμενα ή προϊόντα καταγωγής ενός συμβαλλόμενου μέρους, εάν παράγονται εκεί με την ενσωμάτωση υλών που κατάγονται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε, υπερβαίνει τις ανεπαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

3. ΕΠΑΡΚΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ (άρθρο 5)

Τα προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην EE ή στην Νότια Κορέα θωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στον πίνακα του Παραρτήματος II ή του Παραρτήματος II α) του Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

Κατά παρέκκλιση των κανόνων καταγωγής που περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα Παραρτήματα, είναι δυνατή, για την κατασκευή ενός προϊόντος, η χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών, μέχρι ποσοστού 10% επί της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (Κανόνας γενικής ανοχής). Ωστόσο επισημαίνουμε τα παρακάτω:

α) Ο κανόνας γενικής ανοχής 10% δεν εφαρμόζεται στα υφαντουργικά προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος.

β) Όταν ο προβλεπόμενος κανόνας καταγωγής, είναι κανόνας ποσοστού δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση του ποσοστού αυτού μέσω του κανόνα γενικής ανοχής.

γ) Οι επεξεργασίες που υφίστανται οι ύλες που καλύπτονται από τον κανόνα ανοχής, πρέπει να υπερβαίνουν εκείνες που χαρακτηρίζονται ως ελάχιστες.

4. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (άρθρο 6)

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, οι επεξεργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού, δεν προσδίδουν καταγωγή στα εμπορεύματα, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5.

5. ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 13 )

Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις της απευθείας μεταφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνο αποστολή μπορούν να μεταφέρονται μέσω άλλων εδαφών με μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σε αυτά τα εδάφη, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα δεν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και δεν υφίστανται άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

Για την απόδειξη της τήρησης του κανόνα της απευθείας μεταφοράς, είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο Τελωνείο:
-στοιχείων σχετικά με τις περιστάσεις μεταφόρτωσης ή αποθήκευσης των προϊόντων καταγωγής σε τρίτες χώρες
-ένα ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από το συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης ή
-βεβαίωση της χώρας διαμετακόμισης με την ακριβή περιγραφή των προϊόντων, τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης, τα ονόματα των πλοίων ή λοιπών μεταφορικών μέσων και τις συνθήκες παραμονής στη χώρα διαμετακόμισης.

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ DRAWBACK (άρθρο 14)

Σύμφωνα με τον κανόνα «Drawback» (Επιστροφή Δασμών) οι δασμοί που καταβάλλονται για ύλες που ενσωματώνονται στην παραγωγή ενός τελικού προϊόντος, επιστρέφονται, όταν το εν λόγω προϊόν εξάγεται.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που υπάρξει σημαντική αύξηση εισαγωγών των υλών καταγωγής τρίτων χωρών που ενσωματώνονται στο εν λόγω προϊόν, προβλέπεται, σύμφωνα με το αναφερόμενο άρθρο, μετά την παρέλευση 5 ετών από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας και μετά από διαβουλεύσεις των συμβαλλόμενων μερών, ειδική ρήτρα που μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό της επιστροφής δασμών επί των μη καταγόμενων υλών, σε ποσοστό έως 5%.

7. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ (άρθρα 15 έως 18)

Τα προϊόντα καταγωγής Νότιας Κορέας και Ε.Ε, υπάγονται κατά την εισαγωγή τους, εκατέρωθεν, σε καθεστώς προτιμησιακής μεταχείρισης βάσει της Συμφωνίας. Η απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής παρέχεται με τη «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ», την οποία συντάσσει ο εξαγωγέας με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται τα συγκεκριμένα προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους. Εάν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται με μελάνι και με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Η δήλωση καταγωγής ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της και η υπαγωγή στο καθεστώς προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης πρέπει να ζητείται εντός της προθεσμίας αυτής από τις Τελωνειακές Αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής (άρθρο 18).

Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συνταχθεί: α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα, ανεξαρτήτως της αξίας των προς εξαγωγή προϊόντων, ή β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ (άρθρο 16 παρ.1)-

Το κείμενο της «δήλωσης καταγωγής» που παρατίθεται στο Παράρτημα III του Πρωτοκόλλου Καταγωγής, έχει ως εξής:
«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ....»

Μετά τις λέξεις «προτιμησιακής καταγωγής», αναγράφεται n καταγωγή των προϊόντων. Όταν n δήλωση καταγωγής αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, προϊόντα καταγόμενα από τη Θέουτα και τη Μελίλια, ο εξαγωγέας πρέπει να τα αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο «CM».

Όταν η δήλωση καταγωγής συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 17, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται στη θέση εντός της παρενθέσεως του εν λόγω κειμένου. Όταν η δήλωση καταγωγής δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις παρενθέσεις ή παραμένει ο χώρος κενός.

Οι δηλώσεις καταγωγής φέρουν σε πρωτότυπο την ιδιόχειρη υπογραφή του εξαγωγέα. Ωστόσο, ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν απαιτείται να υπογράφει τις εν λόγω δηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι έχει δεσμευτεί εγγράφως στις Τελωνειακές Αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής ότι αποδέχεται πλήρως την ευθύνη Υια κάθε δήλωση καταγωγής στο όνομά του, σαν να την είχε υπογράψει ιδιοχείρως (άρθρο 16 παρ.6).

Ο εξαγωγέας οφείλει να φυλάσσει τις δηλώσεις καταγωγής καθώς και τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν το χαρακτήρα των καταγόμενων εμπορευμάτων για πέντε έτη αττό τΠν ημερομηνία έκδοσής τους (άρθρο 23).

8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (άρθρο 20)

Μετά από αίτημα του εισαγωγέα επιτρέπονται οι τμηματικές αποστολές αποσυναρμολογημένων ή μη συναρμολογημένων προϊόντων κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ), που υπάγονται στο Τμήμα XVI (Κεφάλαια 84 και 85 του ΕΣ) και στο Τμήμα XVII (Κεφάλαια 86, 87, 88 και 89 του ΕΣ), καθώς και στις κλάσεις 7308 και 9406, με την υποβολή όμως ενιαίου αποδεικτικού καταγωγής, το οποίο υποβάλλεται στις Τελωνειακές Αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

9. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (άρθρο 21)

Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου Καταγωγής, δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού καταγωγής σε περιπτώσεις προϊόντων που αποστέλλονται με τη μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών αξίας μέχρι 500 ευρώ ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών αξίας μέχρι 1200 ευρώ, κατά την εισαγωγή τους στην EE, ενώ κατά την εισαγωγή τους στην Κορέα το εν λόγω ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 δολάρια ΗΠΑ και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι, τα εν λόγω προϊόντα δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και έχει δηλωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του Πρωτοκόλλου Καταγωγής, χωρίς να υπάρχει στο Τελωνείο καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης καταγωγής.

Σε περίπτωση ταχυδρομικών αποστολών, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στη ταχυδρομική διασάφηση ή σε άλλο έγγραφο που προσαρτάται σε αυτή.

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρα 26 και 27)

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Καταγωγής, τα συμβαλλόμενα μέρη EE-Νότια Κορέα, παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των αποδεικτικών καταγωγής και της ορθότητας των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά τα έγγραφα.

Ο εκ των υστέρων έλεγχος των αποδεικτικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών, ως προς την καταγωγή των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών απαιτήσεων του Πρωτοκόλλου Καταγωγής.
Όταν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης των δασμών (άρθρο 27 παρ.5).
Σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών, αν δεν δοθεί απάντηση εντός 10 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του αποδεικτικού καταγωγής ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι Τελωνειακές Αρχές που έχουν ζητήσει τον έλεγχο, αρνούνται την προτιμησιακή μεταχείριση (άρθρο 27 παρ.7).

11. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ (άρθρο 30)

Τα συμβαλλόμενα μέρη EE-Νότια Κορέα πρέπει να διασφαλίσουν, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ότι τα προϊόντα που διακινούνται υπό την κάλυψη αποδεικτικού καταγωγής και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφος τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα, ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από αυτές που αποβλέπουν στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για καταγόμενα προϊόντα που εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη αποδεικτικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, εκδίδεται νέο αποδεικτικό καταγωγής, εάν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II και ΙΙα) ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα εν λόγω Παραρτήματα είναι τα σημαντικότερα όλων των Παραρτημάτων του Πρωτοκόλλου Καταγωγής καθώς περιέχουν τους πίνακες επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται σε μη καταγόμενες ύλες, ώστε το παραγόμενο προϊόν να αποκτήσει καταγόμενο χαρακτήρα. Για τη σύνταξη των δηλώσεων καταγωγής οι εξαγωγικές επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα εν λόγω Παραρτήματα καθώς και το Παράρτημα I του Πρωτοκόλλου Καταγωγής που αναφέρεται στις επεξηγηματικές σημειώσεις, προκειμένου τα εμπορεύματα τους να θεωρούνται καταγόμενα.

13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Μόνο για τους ακόλουθους συγκεκριμένους λόγους, σύμφωνα με την παράγραφο 9 των Επεξηγηματικών Σημειώσεων του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της Συμφωνίας, δύναται να απορρίπτεται το προτιμησιακό καθεστώς, χωρίς επαλήθευση του αποδεικτικού καταγωγής, καθώς αυτό θεωρείται άνευ αντικειμένου:

1) Δεν έχουν εκπληρωθεί ο απαιτήσεις του κανόνα της απευθείας μεταφοράς (άρθρο 13).
2) Το αποδεικτικό καταγωγής υποβάλλεται εκ των υστέρων για εμπορεύματα που είχαν εισαχθεί αρχικά με αθέμιτες πρακτικές.
3) Το αποδεικτικό καταγωγής έχει εκδοθεί από εξαγωγέα χώρας που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Συμφωνίας.
4) Ο εισαγωγέας δεν υποβάλλει το αποδεικτικό καταγωγής στις Τελωνειακές Αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής, εντός της περιόδου που ορίζεται στη νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής.

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 34 της Συμφωνίας, τα εμπορεύματα τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας βρίσκονται σε διαμετακόμιση, σε προσωρινή εναπόθεση, σε τελωνειακή αποταμίευση ή σε ελεύθερη ζώνη και πληρούν τις προϋποθέσεις να θεωρηθούν καταγόμενα εμπορεύματα, είναι δυνατή η εκ των υστέρων έκδοση «δήλωσης καταγωγής», με την προϋπόθεση ότι η δήλωση αυτή θα προσκομισθεί στις Τελωνειακές Αρχές της χώρας εισαγωγής εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας (1/7/2011).

Δ. ΔΙΜΕΡΗΣ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν, ως συνέπεια της μείωσης ή της κατάργησης ενός δασμού βάσει της Συμφωνίας, τα εμπορεύματα καταγωγής ενός συμβαλλόμενου μέρους εισάγονται στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλούν ή να υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία σε έναν εγχώριο κλάδο παραγωγής ομοειδών ή ευθέως ανταγωνιστικών εμπορευμάτων, η ρήτρα διασφάλισης προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής μέτρων, ως δίχτυ ασφαλείας.

Η ρήτρα αυτή θα επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να αναστέλλουν περαιτέρω μειώσεις δασμών, ή και να αυξάνουν τους δασμούς στα προηγούμενα επίπεδα (στο χαμηλότερο δασμό μεταξύ του δασμού Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους και του δασμού που καθορίζεται στο παράρτημα 2-Α της Συμφωνίας).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν(Ε.Ε) 511/2011, τα κράτη μέλη της Ε.Ε καθώς και η ενωσιακή βιομηχανία έχουν το δικαίωμα να ζητούν από την Επιτροπή να διεξάγει έρευνα που θα μπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης, ενώ η Επιτροπή, κατά την διαπίστωσή της ότι έχει συντελεστεί ζημία, μπορεί να ελέγξει ένα ευρύτερο πεδίο παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

Η ρήτρα διασφάλισης θα εφαρμόζεται μετά από παρακολούθηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων, στα ευαίσθητα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ.5 του κοινοποιούμενου κανονισμού (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης, ηλεκτρονικά καταναλωτικά είδη, επιβατικά αυτοκίνητα).

Η ρήτρα διασφάλισης εφαρμόζεται επίσης τόσο στα προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 14 παρ.1 του Πρωτοκόλλου Κανόνων Καταγωγής της Συμφωνίας (κλάσεις 8407, 8408, 8522, 8527, 8529, 8706, 8707 και 8708 του ΕΣ του 2007), όσο και στα προϊόντα καταλόγου δασμολογικών κλάσεων που καταρτίζει η Επιτροπή και τα οποία δεν αφορούν αποκλειστικά τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά είναι σημαντικά για την κατασκευή αυτοκινήτων και για άλλους συναφείς τομείς, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τη βιομηχανία αυτοκινήτων, καθώς η ρήτρα αυτή στοχεύει κυρίως στην προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας (άρθρο 11 παρ.1 εδ.β'του ανωτέρω κοινοποιούμενου κανονισμού).

Η Επιτροπή θα θέσει μέτρα επιτήρησης, ειδικά για τους ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, εάν υπάρχει αύξηση των εισαγωγών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Ε. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, στο Πρωτόκολλο Καταγωγής υπάρχουν ορισμένα μεταφραστικά σφάλματα. Συγκεκριμένα ο όρος «Πιστοποιητικό Καταγωγής» θα νοείται ως «αποδεικτικό καταγωγής», και ο όρος «Δήλωση Τόπου Καταγωγής» θα νοείται ως «Δήλωση Καταγωγής», λόγω λανθασμένης απόδοσης στην Ελληνική γλώσσα.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι, η κοινοποιούμενη Συμφωνία δεν προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR1 ή οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των συμβαλλομένων μερών.

ΣΤ. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τη ενημέρωση των μελών τους.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α.
NIK. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης