Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπ. Εργασίας Αρ. πρωτ.: 14913/343/Φ10034/27.6.2011 Προδιαγραφές του Εργοσήμου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2011 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Υπ. Εργασίας Αρ. πρωτ.: 14913/343/Φ10034/27.6.2011
Προδιαγραφές του Εργοσήμου


Αθήνα, 27/6/2011
Αρ.Πρωτ.:14913/343/Φ10034

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ         
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
   
Πληροφορίες: Γ. Λιανουδάκης
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29          
Ταχ. Κώδικας: 101 10                             
Τηλέφωνο: 2131301229        
Fax:210-3368012        
        
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Προδιαγραφές του Εργοσήμου»

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.4 αρ.20 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3607/2007, με τον οποίο συστήθηκε η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και στο οποίο εμπεριέχεται το Καταστατικό της (ΦΕΚ 245/Α/1-11-2007)

3. Το Π.Δ. 63 (ΦΕΚ 145/Α’/17-6-2011) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4. Τα πρακτικά της ομάδας σύνταξης προδιαγραφών του Εργοσήμου, η οποία συστήθηκε με το Α.Π. Φ80000/οικ.11699/664 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

5. Τις αποφάσεις των υπ.αριθμ. 22/23-6-2011 και 1330/19/9-6-2011 συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΓΑ αντίστοιχα.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε στους Προϋπολογισμούς των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΓΑ.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τις προδιαγραφές του «Εργοσήμου», που θεσπίστηκε με το άρθρο 20 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010), ως εξής:

Άρθρο 1
ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Για την αμοιβή και παρακράτηση εισφορών των προσώπων που ορίζονται στο Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010 Κεφ.4 Άρθρο 20), όπως ισχύει, τηρείται υποχρεωτικά διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής, «εργόσημο», σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας. Υπόχρεος έκδοσης του εργοσήμου είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή υπηρεσίες των ανωτέρω προσώπων. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του εργοσήμου.

2. Η έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου αντικαθιστά, κατά τρόπο αποκλειστικό, την αποζημίωση των ως άνω απασχολουμένων με οποιαδήποτε απευθείας δοσοληψία χρηματικής φύσης. Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου παρακρατείται μέρος της αναγραφόμενης αξίας έναντι ασφαλιστικών εισφορών και αποδίδεται στον ασφαλιστικό φορέα κάλυψης του απασχολούμενου.

3. Στη φυσική του μορφή, το εργόσημο φέρει συγκεκριμένα στοιχεία για τον εκδότη, τον ασφαλιστικό φορέα, την ονομαστική αξία και την κράτηση υπέρ του ασφαλιστικού φορέα, το φορέα έκδοσης, την ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία λήξης. Αποτυπώνεται, επίσης, μοναδικός αριθμός που χαρακτηρίζει μονοσήμαντα το συγκεκριμένο εργόσημο και εγγυάται τη γνησιότητα αυτού.

4. Κατά την έκδοση του εργοσήμου παράγονται δύο στελέχη. Το ένα από αυτά κρατείται και φυλάσσεται, προαιρετικά, από τον εργοδότη ως αποδεικτικό πληρωμής και για την απόλαυση οικονομικών ελαφρύνσεων που προβλέπονται στο Ν.3863/2010, ενώ το δεύτερο αποδίδεται από τον εργοδότη στον απασχολούμενο ως μέσο εξαργύρωσης, αλλά και ως, προαιρετικό, αποδεικτικό απασχόλησης.  

5. Για την έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), δύνανται να συνάπτουν σύμβαση με παρόχους υπηρεσιών πληρωμής. Οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα και να τηρούν τη διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης, όπως αυτή περιγράφεται στη συνέχεια.

6. Η καταβολή της αμοιβής των περιστασιακά απασχολουμένων που προβλέπονται στο Ν.3863/2010, γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την έκδοση ειδικού εργοσήμου υπό τύπο επιταγής.

β. Μέσω λογαριασμών που τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

γ. Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

δ. Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρθρων 1 και 4 παράγραφος 3 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α’).

Οι φορείς υπηρεσιών πληρωμής δύνανται να αξιοποιούν βοηθητικά κανάλια επικοινωνίας για την πραγματοποίηση της έκδοσης ή της εξαργύρωσης του εργοσήμου, με την αυστηρή προϋπόθεση να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.  

7. Ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τους φορείς υπηρεσιών πληρωμής για την έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου, ο φορέας υποχρεούται να παραδίδει στον εκδότη τα δύο στελέχη του εργοσήμου, με τα στοιχεία που περιγράφει η παρούσα, σε φυσική, έντυπη, μορφή. Για τις περιπτώσεις επικοινωνίας όπου δεν υπάρχει φυσική επαφή του φορέα με τον εργοδότη ή τον απασχολούμενο, ο φορέας υποχρεούται, κατόπιν αιτήματος, να παρέχει άμεσα στον εκδότη ή τον αποδέκτη του εργοσήμου έντυπο, συγκεντρωτικό, αποδεικτικό το οποίο πιστοποιεί την πραγματοποίηση των συνολικών, ειδικά χαρακτηρισμένων, συναλλαγών για τις οποίες διαμεσολάβησε ο φορέας κατά το ζητούμενο χρονικό διάστημα.  

Άρθρο 2
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ

1. Η έκδοση και η εξαργύρωση εργοσήμου γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής, οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τις προδιαγραφές και έχουν προσαρμοστεί με τις διαδικασίες έκδοσης, ενημέρωσης και εξαργύρωσης εργοσήμου, που ορίζει η παρούσα. Για το σκοπό αυτό οι συνεργαζόμενοι φορείς διασυνδέονται μηχανογραφικά με τη βάση δεδομένων ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενώ επίσης ανταλλάσουν στοιχεία σε δομημένη μορφή στη συχνότητα που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού του εργοσήμου.

2. Το εργόσημο εκδίδεται, σε διπλότυπο ή σε δύο αποκόμματα, κατά το χρόνο αγοράς του, φέρει μοναδικό αλγοριθμικό αριθμό που εξασφαλίζει τη γνησιότητά του και αποτελεί τίτλο αξίας από τη στιγμή της έκδοσής του. Το ένα αντίτυπο ή απόκομμα του εργοσήμου αφορά στον εργοδότη και το δεύτερο στον εργαζόμενο. Προαιρετικά, μπορεί να φέρει γραμμωτό κώδικα ο οποίος να εμπεριέχει τον μοναδικό αλγοριθμικό αριθμό, προκειμένου να διευκολύνεται ο εργαζόμενος κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης του εργοσήμου. Η έκδοση γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς στους οποίους μπορεί να απευθύνεται ο εργοδότης (φορείς έκδοσης), για λογαριασμό του αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος και αναγράφεται ευκρινώς επί του εργοσήμου.

3. Το εργόσημο μπορεί να εκδοθεί και να εξαργυρωθεί από τους συνεργαζόμενους φορείς έκδοσης αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια εξυπηρέτησης των πολιτών (καταστήματα με ταμεία ή άλλα σημεία εξυπηρέτησης, ATM, Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμών (ΑΜΠ), διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν στους συνεργαζόμενους φορείς έκδοσης (web banking, portals πληρωμών), κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, φορητές εφαρμογές που λειτουργούν σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές ταμπλέτες, κ.α. Ανεξάρτητα του καναλιού εξυπηρέτησης του εργαζόμενου ή του εργοδότη, οι φορείς έκδοσης και εξαργύρωσης αντίστοιχα οφείλουν να ακολουθήσουν τα ίδια βήματα και διαδικασίες, όσον αφορά την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και την πληροφόρηση που θα αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

4. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένας φορέας να προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες έκδοσης εργοσήμου ή εξαργύρωσης εργοσήμου αντίστοιχα. Οι εν λόγω υπηρεσίες οφείλουν να παρέχονται συνδυαστικά.


Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ – ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ο εργοδότης απευθύνεται στο φορέα έκδοσης του εργοσήμου με τον ΑΜΚΑ του, δηλώνει τον αρμόδιο Φ.Κ.Α και το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.
   
Ο φορέας έκδοσης, αξιοποιώντας τον ΑΜΚΑ, συνδέεται με τη βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ σε πραγματικό χρόνο κατά τη στιγμή της έκδοσης και αναζητά τα στοιχεία του εργοδότη στη βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα στοιχεία για επιβεβαίωση στον εργοδότη, ο οποίος με την σειρά του τα επιβεβαιώνει. Πριν την έκδοση του εργοσήμου, ο φορέας έκδοσης αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με τα στοιχεία του εργοσήμου προς έκδοση.


2. Επί του αντιτύπου – αποκόμματος για τον εργοδότη αναγράφονται κατά την έκδοση του εργοσήμου τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Ο φορέας έκδοσης του εργοσήμου.

β) Ο αρμόδιος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΓΑ ή ΙΚΑ).

γ) Ο μοναδικός αριθμός του εργοσήμου.

δ) Ο ΑΜΚΑ του εργοδότη (με «κρυμμένο» ένα μέρος του ώστε να μην είναι εμφανής)

ε) Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοδότη, όπως αυτά έχουν ταυτοποιηθεί και αναφέρονται στο Αρχείο του ΑΜΚΑ–ΕΜΑΕΣ.

στ) Το ποσό του εργοσήμου, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί και την ονομαστική αξία του εργοσήμου και κατ’ επέκταση την αμοιβή του εργαζομένου.

ζ) Με βάση την επιλογή ΦΚΑ και το είδος της παρεχόμενης εργασίας, αναγράφονται στο εργόσημο οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές της συγκεκριμένης κατηγορίας και

η)  Η ημερομηνία έκδοσης του εργοσήμου.

θ) Η ημερομηνία λήξης του εργοσήμου.

ι)  Θέση για αναγραφή ονοματεπώνυμου.

Επί του αντιτύπου – αποκόμματος για τον εργαζόμενο  αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Όλα τα παραπάνω στοιχεία και

β) Προαιρετικά, γραμμωτός κώδικας ο οποίος θα λειτουργήσει βοηθητικά κατά τη στιγμή της εξαργύρωσης του εργοσήμου.

Είναι επιθυμητό στην πίσω πλευρά των στελεχών να τυπώνονται οδηγίες σχετικές με το εργόσημο, κατόπιν συμφωνίας του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής με τους ασφαλιστικούς φορείς.
    
Προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση εργοσήμου από ετερόρρυθμες, ομόρρυθμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα, αυτό θα είναι δυνατό, μόνο με την καταχώρηση του ΑΜΚΑ του εκπροσώπου της εταιρείας. Για το λόγο αυτό, μετά την καταχώρηση του ΑΜΚΑ του εργοδότη, αν το εργόσημο εκδίδεται για λογαριασμό Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή νομικού προσώπου θα καταχωρείται συμπληρωματικά ο ΑΦΜ της επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, το ΑΦΜ θα αναγράφεται πάνω στο εργόσημο και θα συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία που οι φορείς έκδοσης θα αποστέλλουν προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

3. Ο Κωδικός Πληρωμής που θα αναγράφεται στο εργόσημο είναι ένας μοναδικός κωδικός αριθμός που παράγεται από τον φορέα έκδοσης με χρήση σύγχρονου αλγόριθμου ο οποίος θα προσφέρει ασφάλεια και θα αποκλείει την περίπτωση τυχαίας εύρεσής του.

Ο κωδικός αριθμός θα αποτελείται από τα δυνατόν λιγότερα ψηφία προκειμένου να διευκολύνεται η εισαγωγή του σε διάφορα κανάλια/μέσα είσπραξης του αντιτίμου. Τα πρώτα δύο ψηφία θα αποτυπώνουν το φορέα έκδοσης. Στα υπόλοιπα θα περιλαμβάνεται και check-digit για αποφυγή λαθών στη χρήση/πληκτρολόγηση του κωδικού.

4. Ο εργοδότης ως αμοιβή για την παρεχόμενη σε αυτόν εργασία παραδίδει στον εργαζόμενο το εργόσημο (αντίτυπο για τον εργαζόμενο), αφού συμπληρώσει επί του αντιτύπου που προορίζεται για τον ίδιο τα στοιχεία του εργαζομένου (ΑΜΚΑ ή ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής και ο εργαζόμενος υπογράφει επί του αντιτύπου για τον εργοδότη, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή του εργοσήμου. Από τη στιγμή της παράδοσης ως εργόσημο νοείται το αντίτυπο-απόκομμα για τον εργαζόμενο.

5. Ο εργαζόμενος απευθύνεται για την εξαργύρωση στον πιστωτικό φορέα που εξέδωσε το εργόσημο - ή και σε άλλο πιστωτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα εξαργύρωσης αυτού - με τον ΑΜΚΑ του, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του εργοσήμου.

Ο φορέας εξαργύρωσης ελέγχει με βάση το μοναδικό αριθμό του εργοσήμου τη γνησιότητα αυτού καθώς και την ισχύ του (μη λήξη, μη είσπραξη, κ.α.) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε πραγματικό χρόνο το οποίο απευθύνεται στο φορέα έκδοσης του συγκεκριμένου εργοσήμου. Στη συνέχεια, με χρήση του ΑΜΚΑ του εργαζομένου, συνδέεται με τη βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και διασταυρώνει – ταυτοποιεί τα στοιχεία του εργαζομένου με τα στοιχεία του Αρχείου του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.
   
Μετά την ταυτοποίηση και έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, καταβάλλεται στον ενδιαφερόμενο το καθαρό πληρωτέο ποσό και μεταφέρονται σε πίστωση του λογαριασμού του αρμόδιου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης οι αναλογούσες προεισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Με τη σειρά του ο φορέας έκδοσης, με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το πληροφοριακό σύστημα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για το εργόσημο, καταχωρεί το συγκεκριμένο εργόσημο ως «εξαργυρωμένο».

Κατά την εξαργύρωση, ο φορέας εξαργύρωσης εκδίδει απόδειξη η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

α) Ο μοναδικός αριθμός του εργοσήμου.
  
β) Ο ΑΜΚΑ και τα ονομαστικά στοιχεία του εργαζομένου.
   
γ) Το ποσό του εργοσήμου, το καθαρό πληρωτέο ποσό και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.
   
δ)  Η ημερομηνία και ο φορέας εξαργύρωσης.

Τα παραπάνω στοιχεία δύναται να εκτυπώνονται εναλλακτικά επί του εξαργυρωμένου εργοσήμου.

6. Στην περίπτωση όπου τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο εργοδότης τηρούν τραπεζικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε τράπεζα, θα μπορεί να διενεργείται από τον εργοδότη ειδική συναλλαγή «εργοσήμου» όπου ο εργοδότης καταθέτει το συνολικό ποσό αμοιβής του εργαζόμενου και ασφαλιστικών εισφορών  στο λογαριασμό του εργαζόμενου. Η ειδική συναλλαγή φροντίζει για τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου στον λογαριασμό του εργαζόμενου να κατατεθεί το καθαρό ποσό πληρωμής (μικτή αμοιβή - ασφαλιστικές εισφορές). Κατά τη διαδικασία έκδοσης ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 3. Συμπληρωματικά, ο εργοδότης συμπληρώνει τον αριθμό λογαριασμού IBAN του εργαζόμενου.
   
Η συναλλαγή θα μπορεί να είναι διαθέσιμη από πολλαπλά κανάλια των φορέων έκδοσης εργοσήμου (π.χ. κατάστημα, internet, κ.λπ.).

Ο φορέας εξαργύρωσης δύναται να είναι διαφορετικός από το φορέα έκδοσης. Σε αυτή την περίπτωση, με ευθύνη και συντονισμό των συνεργαζομένων φορέων, εκτελείται διατραπεζική συναλλαγή. Κατά τα άλλα, ισχύουν οι έλεγχοι και διαδικασίες όπως αναφέρονται σε άλλα σημεία της παρούσας.

7. Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, μπορεί να χρησιμοποιείται ειδική προπληρωμένη ή άλλη τραπεζική κάρτα, με την ένδειξη «Εργοκάρτα» ή άλλο δηλωτικό αναγνωριστικό,  την οποία μπορούν να προμηθεύονται οι εργαζόμενοι από τα συμβεβλημένα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία θα παρέχουν αυτή τη δυνατότητα ή και από τους ΦΚΑ ή και άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή ΚΕΠ, τα οποία για το λόγο αυτό θα έχουν συνεργαστεί με τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η ειδική αυτή κάρτα, θα εκδίδεται από οποιονδήποτε πιστωτικό φορέα και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Θα φέρει το λογότυπο ενός διεθνή οργανισμού πληρωμών (π.χ. Visa, MasterCard).

β) Θα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο εντός Ελλάδος όσο και στο εξωτερικό.

γ) Θα δύναται να εκτελεί αναλήψεις σε ΑΤΜ και αγορές σε μηχανήματα EFT/POS

δ) Η κάρτα θα παραδίδεται (μαζί με το αντίστοιχο PIN της) σε σφραγισμένο φάκελο και θα φέρει chip.

ε)  Η κάρτα θα μπορεί να διατεθεί και σε εργαζόμενους οι οποίοι δεν διατηρούν τραπεζική σχέση.

στ) Κατά την έκδοση της κάρτας θα γίνεται ταυτοποίηση του ΑΜΚΑ και του ονοματεπώνυμου του κατόχου οπότε σε κάθε συναλλαγή με την κάρτα αυτή δεν απαιτείται η ταυτοποίηση των στοιχείων αυτών μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης του εργοσήμου, ο εργαζόμενος δύναται, κάνοντας χρήση της ειδικής κάρτας να απευθύνεται για την εξαργύρωση του εργοσήμου είτε σε Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) είτε σε Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμών (ΑΜΠ) του πιστωτικού φορέα που εξέδωσε το εργόσημο – ή και σε άλλο πιστωτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα εξαργύρωσης σε ΑΤΜ ή/και ΑΜΠ. Θα εισάγει την κάρτα στην ειδική υποδοχή και στη συνέχεια θα πληκτρολογεί τον ΑΜΚΑ του ή το pin που του έχει δοθεί και τον μοναδικό αριθμό του εργοσήμου. Στη συνέχεια θα ακολουθούνται οι διαδικασίες όπως περιγράφονται σε άλλο σημείο του παρόντος κειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων της διαδικασίας (έλεγχος, ταυτοποίηση, κ.α.) το καθαρό πληρωτέο ποσό θα πιστώνεται στην κάρτα και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές θα πιστώνονται στον λογαριασμό του αρμόδιου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.  Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ΑΤΜ ή/και το ΑΜΠ θα τυπώνει απόδειξη η οποία θα περιέχει τα στοιχεία όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5.


Άρθρο 4
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μετά την καταβολή από τον εργοδότη του χρηματικού αντιτίμου που αναλογεί στο εργόσημο και την έκδοση του εργοσήμου, το συνολικό ποσό πιστώνεται σε εσωτερικό λογαριασμό της εκδότριας τράπεζας, όπου και παραμένει μέχρι να ζητηθεί από τον εργαζόμενο η εξαργύρωση του συγκεκριμένου εργοσήμου.

Οι αναλογούσες για τον αρμόδιο ΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται κατά την έκδοση του εργοσήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου, το πληρωτέο μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών ποσό αποδίδεται στον εργαζόμενο, ενώ οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές μεταφέρονται στο τέλος της ημέρας, στο λογαριασμό που τηρεί ο ΦΚΑ στη διαχειρίστρια τράπεζα.


Άρθρο 5
ΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος του ορίζεται στους τέσσερεις (4) μήνες από  την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το εργόσημο δε μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Εργόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

2. Μετά τη λήξη ισχύος του, το εργόσημο ακυρώνεται αυτομάτως από το φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή ή να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Στην περίπτωση αυτή η χρηματική αξία του εργοσήμου πιστώνεται από το φορέα έκδοσης στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης που αναγράφεται στο εργόσημο.

Εργόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί και να επιστραφεί το ποσό του στον εργοδότη μόνο και σε σημεία στα οποία είναι εφικτή η επιβεβαίωση της ταυτότητας του (όχι μέσω Αυτόματων Μηχανημάτων Πληρωμών (ΑΜΠ), ΑΤΜ, κ.λπ.). Η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά από το φορέα έκδοσης, εντός του προβλεπόμενου χρόνου ακύρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστούν στο φορέα έκδοσης και τα δύο αντίτυπα – αποκόμματα του εργοσήμου (αντίτυπο για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο).   

3. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εργοσήμου που δεν έχει εξαργυρωθεί, μόνο ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει την επανέκδοση του εργοσήμου υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον φορέα έκδοσης καθώς και επίσημη δήλωση απώλειας. Το επανεκδοθέν εργόσημο θα είναι ταυτάριθμο όσον αφορά στον κωδικό αριθμό πληρωμής με το κατεστραμμένο/απολεσθέν ενώ θα φέρει την ένδειξη «εκδίδεται σε αντικατάσταση κατεστραμμένου / απολεσθέντος εργοσήμου».


Άρθρο 6
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

1. Στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε θα αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα Εργοσήμου, το οποίο θα τηρεί αρχείο Εργοσήμου. Με το σύστημα αυτό θα γίνονται οι επικοινωνίες των φορέων έκδοσης και εξαργύρωσης, όπως περιγράφονται στην παρούσα, σε πραγματικό χρόνο (real time). Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος για το Εργόσημο σε κάθε φάση της διαδικασίας.

Κάνοντας χρήση των δεδομένων του αρχείου για το Εργόσημο, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υπολογίζει και γνωστοποιεί στους ασφαλιστικούς φορείς τις χρηματικές απαιτήσεις που δημιουργούνται από τις κρατήσεις επί της αξίας των εξαργυρωμένων εργοσήμων. Με αυτόν τον τρόπο, οι φορείς επιβεβαιώνουν την ορθότητα των ποσών που έχουν κατατεθεί στους σχετικούς λογαριασμούς πίστωσης από τους συνεργαζόμενους φορείς υπηρεσιών πληρωμής.

2. Οι συνεργαζόμενοι φορείς έκδοσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παροχής ενημέρωσης μέσω κατάλληλα γραμμογραφημένων αρχείων προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., σχετικά με τα εργόσημα που έχουν εκδοθεί καθώς και τα ανείσπρακτα (μη εξαργυρωμένα) εργόσημα σε τακτά χρονικά σημεία που θα οριστούν (στο τέλος της ημέρας).  Αντίστοιχα ο φορέας έκδοσης θα στέλνει στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κι όλα τα στοιχεία των εκδοθέντων εργοσήμων που έχουν εξαργυρωθεί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προκειμένου να καταχωρηθούν τα απαραίτητα στοιχεία στην ασφαλιστική μερίδα του εργοδότη. Η ενημέρωση αυτή έχει τον χαρακτήρα της επιβεβαίωσης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε πραγματικό χρόνο κατά την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης του εργοσήμου.

Με τον ίδιο τρόπο, μια φορά την ημέρα (στο τέλος της ημέρας), ο φορέας  εξαργύρωσης στέλνει στη βάση δεδομένων για το Εργόσημο, που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε, όλα τα στοιχεία εξαργύρωσης του εργοσήμου, προκειμένου να καταχωρηθούν τα απαραίτητα στοιχεία στην ασφαλιστική μερίδα του εργαζόμενου.


Άρθρο 7
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την έκδοση και εξαργύρωση του Εργοσήμου οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την επάρκεια, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που διακινούνται. Οι προδιαγραφές αυτές επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης