ΠΟΛ.1003/3.1.1997

Παράταση καταβολής της Α δόσης της ρύθμισης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 μέχρι 20 Ιανουαρίου 1997Σχόλια:


3 Ιαν 1997

Taxheaven.gr
 Αθήνα 3 Ιανουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1000739/12022-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 07/01/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1003

ΘΕΜΑ: Παράταση καταβολής της α' δόσης της ρύθμισης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν.2443/1996 μέχρι 20 Ιανουαρίου 1997.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 "περί ρυθμίσεως των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο".

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265 τ. Α') "περί διευκολύνσεων φορολογουμένων".

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 15 Ν.2198/1994, που ισχύουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1284/1992, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να
παρατείνει, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4. Την απόφασή μας αριθ. 1138143/11888-20/0016/30.12.1996, με την οποία παρατείναμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996 την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων χρεών, που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 Ν.2443/1996.

5. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός φορολογουμένων δεν κατέστη δυνατό να εξυπηρετηθεί από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης αυτών και των Δ.Ο.Υ.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

7. Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 20 Ιανουαρίου 1997 την προθεσμία καταβολής της πρώτης και δεύτερης δόσης της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων χρεών, που ορίζεται από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996. Η πρώτη δόση, εφόσον καταβάλλεται από 2.1.1997 έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης αυτής, επιβαρύνεται με προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%), η δε δεύτερη δόση με προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%).
Με την παράταση αυτή δεν επηρεάζονται οι ημερομηνίες καταβολής των επομένων δόσεων της ρύθμισης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr