Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1001/2.1.1997 Εφαρμογή ή μη των διατάξεων της παραγρ. 1 άρθρου 13 Ν.2198/1994, σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 άρθρου 21 Ν.2443/1996, σε περιπτώσεις προστίμων του Κ.Β.Σ.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1001/2.1.1997
Εφαρμογή ή μη των διατάξεων της παραγρ. 1 άρθρου 13 Ν.2198/1994, σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 άρθρου 21 Ν.2443/1996, σε περιπτώσεις προστίμων του Κ.Β.Σ.


Αθήνα 2 Ιανουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1000210/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1001

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή ή μη των διατάξεων της παραγρ. 1 άρθρου 13 Ν.2198/1994, σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 άρθρου 21 Ν. 2443/1996, σε περιπτώσεις προστίμων του Κ.Β.Σ.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Δ' τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την 726/1996 γνωμοδότησή του έκανε δεκτό, ότι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγρ. 1, άρθρο 13, Ν.2198/94, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1, άρθρο 21, Ν.2443/1996 μέτρα, για μη επιβολή πρόσθετων
φόρων, προσαυξήσεων, προστίμων ή οποιωνδήποτε άλλων κυρώσεων, επί υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων Εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ., δεν καταλαμβάνουν και τα πρόστιμα των διατάξεων του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι αφενός μεν τα πρόστιμα αυτά δεν συνδέονται με την υποβολή δηλώσεων εκ μέρους των φορολογουμένων, αφετέρου δε η επιβολή τους αποτελεί συνέπεια παραβάσεων των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και όχι των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών. Την παραπάνω γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας.

Αρ. Γνωμ. 726/1996


Περίληψη Ερωτήματος: Εάν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Ν.2198/1994 μέτρα, για μη επιβολή πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων κ.λπ., σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων εισοδήματος, Φ.Π.Α. κ.λπ., καταλαμβάνουν και τα πρόστιμα των διατάξεων του Κ.Β.Σ. Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Ι. Με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Νόμου 2443/1996 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι:

"1. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43Α) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους φορολογουμένους, οι οποίοι μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποβάλλουν αρχική ή συμπληρωματική δήλωση για την καταβολή των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το ημερολογιακό έτος 1995, καθώς και αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για την καταβολή φόρων, τελών, εισφορών ή κρατήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, για τους οποίους η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 30η Ιουνίου 1996.

Εξαιρετικά για την απόδοση του φόρου ..... του άρθρου 12 του Ν.2328/1995 .... η δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα .... και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν.2198/1994 δεν εφαρμόζονται επίσης και για τα οικονομικά έτη και τα φορολογικά αντικείμενα των φορολογουμένων για τα οποία μέχρι την 25η Οκτωβρίου 1996 έχει εκδοθεί εντολή διενεργείας τακτικού ή προσωρινού ελέγχου".

Εξ' άλλου, με το άρθρο 13 του Νόμου 2198/1994 στο οποίο γίνεται η ως άνω παραπομπή, ορίζεται ότι:

"1. Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλειπή δήλωση για την καταβολή των φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το ημερολογιακό έτος 1992, δύνανται να υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) σχετική αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

2. Η δυνατότητα υποβολής δήλωσης κατά την προηγουμένη παράγραφο, παρέχεται αναλόγως και στις πιο κάτω φορολογίες, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1993.

α) ....... β) ......

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή:

α) ..... δ).

4. Η οφειλή για φόρους, τέλη και εισφορές, που βεβαιώνεται με βάση τις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις του παρόντος, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις....

5. 1/4σοι εξοφλούν μέσα στην προθεσμία.... έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού ......

6. Κατά την υποβολή των δηλώσεων ....."

ΙΙ. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει με σαφήνεια ότι, η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Ν.2198/94 έχει εφαρμογή επί των φορολογουμένων οι οποίοι, προκειμένου περί εισοδημάτων αποκτηθέντων μέχρι και το ημερολογιακό έτος 1995, είτε δεν έχουν υποβάλει δήλωση είτε έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλειπή δήλωση, αναφορικά με την καταβολή των προβλεπομένων φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου, παρέχεται δε σ' αυτούς η δυνατότητα να απαλλαγούν από την επιβολή του προσθέτου φόρου, των προσαυξήσεων, του προστίμου ή της οποιασδήποτε τυχόν άλλης κύρωσης, ήτοι από όσα βάρη και κυρώσεις συνεπάγεται, κατά περίπτωση, η μη υποβολή της εν λόγω δηλώσεως ή η υποβολή αυτής ανακριβώς ή ελλειπώς, εφόσον υποβάλλουν εντός ορισμένης προθεσμίας την σχετική αρχική ή συμπληρωματική δήλωση.
Τοιουτοτρόπως, το ρυθμιστικό πεδίο της ανωτέρω διατάξεως καταλαμβάνει τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες για κτηθέντα μέχρι και το ημερολογιακό έτος 1995 εισοδήματα δεν υπεβλήθη η κατά νόμον δήλωση ή η υποβληθείσα υπήρξε ανακριβής ή ελλειπής, περιεχόμενο δε της ρυθμίσεως αυτής είναι η απαλλαγή από τις συνέπειες, όπως από την επιβολή προσθέτου φόρου κ.λπ., τις οποίες συνεπάγεται, κατά περίπτωση, η παράλειψη υποβολή δηλώσεως ή η υποβολή ανακριβούς ή ελλειπούς δηλώσεως.
Απεναντίας, το πρόστιμο του Κ.Β.Σ., όπως προκύπτει από τα άρθρα 32 επ. αυτού, αφενός δεν συνδέεται με την υποβολή δηλώσεων εκ μέρους του φορολογουμένου και αφετέρου η επιβολή του προστίμου τούτου αποτελεί συνέπειαν της παραβάσεως διατάξεως του Κώδικα αυτού και όχι των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος
και λοιπών φορολογιών, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις του άρθρου 13 παράγραφος 1, του Ν.2198/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Ν.2443/1996.

Επομένως η περίπτωση προστίμου του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92) ευρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Ν.2198/1994 σε συδυασμό με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Ν.2443/1996.
ΙΙΙ. Οθεν, στο τεθέν ερώτημα προσήκει αρνητική απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης