ΠΟΛ.1342/27.12.1996

Ηλεκτροδότηση ακινήτωνΣχόλια:


27 Δεκ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1117048/2184/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ.: 1342

ΘΕΜΑ: Ηλεκτροδότηση ακινήτων.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της 1137140/2439/Α0012/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.- καθορίζεται ότι, κατά την αποπεράτωση της οικοδομής και πριν από τη σύνδεσή της με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., υποβάλλονται πίνακες κ.τ.λ., που προβλέπονται από αυτή, στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, η οποία χορηγεί βεβαίωση απαραίτητη για τη σύνδεση του ακινήτου με τη Δ.Ε.Η. Αντίθετα, σε περίπτωση παροχής εργοταξιακού ρεύματος, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, δεν απαιτείται ανάλογη διαδικασία.

2. Από την ίδια απόφαση δεν προβλέπεται η υποβολή των πινάκων κ.τ.λ., για τις περιπτώσεις του επανελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, της επαύξησης ισχύος, της τροποποίησης ή προσθήκης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις κ.τ.λ.

3. Συνεπώς, σε περίπτωση παροχής εργοταξιακού ρεύματος, επανελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επαύξησης ισχύος, διαχωρισμούς, τροποποιήσεις ή προσθήκες σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις κ.τ.λ., δεν απαιτείται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

4. Τα παραπάνω ισχύουν για τις οικοδομές των οποίων η άδεια εκδόθηκε μετά την 31.12.1994.

5. Για τις ηλεκτροδοτήσεις όμως οικοδομών, των οποίων οι άδειες εκδόθηκαν μέχρι και την 31.12.1994, έχουν εφαρμογή οι προϊσχύσασες διατάξεις άρθρου 8 παράγρ. 2 Ν.1882/1990 και ακολουθείται η προβλεπόμενη απ' αυτές δικαδικασία, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. 1055500/4600/0009Α'/και
1077300/6579/0009Α'/ΠΟΛ.1216/30.10.1990 εγκυκλίους (υποβολή υπεύθυνων δηλώσων και αδειούχων εγκαταστατών με τις προβλεπόμενες δύο θεωρήσεις των αρμοδίων Δ.Ο.Υ.).

Ειδικά, για τις εργασίες που έγιναν μέχρι και την 31.12.1994 και αφορούν περιπτώσεις παροχής εργοταξιακού ρεύματος, επανελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τροποποιήσεων, επεκτάσεων και αντικαταστάσεων σε υπάρχουσες οικοδομές κ.λπ., ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 1063544/2335/0009Α'/.


Taxheaven.gr