ΠΟΛ.1341/17.12.1996

Καθορισμός κλάδου προσωπικού για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)Σχόλια:


17 Δεκ 1996

Taxheaven.gr


Καθορισμός κλάδου προσωπικού για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) 1134211/1602/Α0006/ΠΟΛ. 1341/17.12.1996

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 4 του Ν.2343/95 "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" (Α211).

β. Του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν.2443/96 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" (Α265).

γ. Του Π.Δ.218/1996 "Οργανισμός λειτουργίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος" (Α168).

2. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη καθορισμού του κλάδου προσωπικού, από τον οποίο πρέπει να επιλεγούν οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι κάθε υποκείμενης οργανικής μονάδας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τον κλάδο προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, από τον οποίο καλύπτονται οι θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊσταμένων κάθε υποκείμενης οργανικής μονάδας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. ως εξής:


Taxheaven.gr