Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης αριθμ. 54582/16.5.2011 Tιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2011 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης αριθμ. 54582/16.5.2011
Tιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

Αριθμ. 54582

Tιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το Ν.Δ. 96/1973, όπως τροποποιήθηκε με το ν.784/1978, το ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983), το ν.1965/1991 (ΦΕΚ146/Α/1991), το ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991), το ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), το ν.3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005), το ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008), το ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/2009), το ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010), το ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) και το ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010).

3. Το Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ 298/Α΄/1946).

4. Το ν.3408/2005, άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/2005).

5. Το ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2020) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το Π.Δ. 89/2010(ΦΕΚ 154/Α/2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

10. Το άρθρο 51 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011)»Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις».

11. Το άρθρο 39 και 40 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) περί Μεταφοράς Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12. Το άρθρο 38 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011)περί Καθορισμού ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης.

13. Το άρθρο 32 του ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.

14. Την Α.Δ. 7/2009 «Περί Κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.2009» (ΦΕΚ 1388/Β), όπως ισχύει καθώς και τις Αγορανομικές Διατάξεις 08/09 (ΦΕΚ Β/1834) και 2/2010 (ΦΕΚ Β/380).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε τα κάτωθι:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 331 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Η χονδρική τιμή των φαρμακευτικών προϊόντων είναι η τιμή πώλησης προς τα φαρμακεία και περιλαμβάνει το κέρδος του φαρμακέμπορου.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 331 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθΑηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, είναι η τιμή πώλησης από τους εισαγωγείς, συσκευαστές, παρασκευαστές προς τους Φαρμακέμπορους.
Η καθαρή τιμή καθορίζεται με βάση την χονδρική τιμή μειωμένη α) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά 5,12 % και β) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) κατά 7,24 %.

3. Η παρ. 1 του άρθρο 332 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Για τους Φαρμακέμπορους το ποσοστό μικτού κέρδους καθορίζεται σε 5,4 % επί της καθαρής τιμής για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 7,8 % για τα μη συνταγογραφούμενα (ΜΗΣΥΦΑ.).

4. Η παρ. 2 του άρθρου 333 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση μόνο επί της νοσοκομειακής τιμής και μόνο στους κάτωθι φορείς:
Το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσοκομεία, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 37 του ν.3918/2011, Φαρμακεία ΙΚΑ και στα Φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών άνω των 60 κλινών.

Η παράγραφος 1 και 3 του ιδίου άρθρου , καταργούνται.

Κάθε τι άλλο της Α.Δ. 7/2009, παραμένει όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης