Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1336/30.12.1996 ΠΟΛ.1336/30.12.1996


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1336/30.12.1996
Διαδικασία διεκπεραίωσης και παράδοσης των εκκρεμών υποθέσεων και του αρχείου της ΥΠΕΔΑ και των Παραρτημάτων της, ενόψει της κατάργησής τους και της έναρξης λειτουργίας του Σ.Δ.Ο.Ε.
Διαδικασία διεκπεραίωσης και παράδοσης των εκκρεμών υποθέσεων και του αρχείου της ΥΠΕΔΑ και των Παραρτημάτων της, ενόψει της κατάργησής τους και της έναρξης λειτουργίας του Σ.Δ.Ο.Ε.
1138158/9068/ΠΟΛ.1336/30.12.1996

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2343/1995, συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών νέα Υπηρεσία με διευρυμένες ελεγκτικές αρμοδιότητες και με τον τίτλο "Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)". Η Υπηρεσία αυτή θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες διωκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες και θα καταργηθούν.
Ηδη έχει εκδοθεί το Π.Δ.218/1996 (ΦΕΚ 168Α'/24.7.1996) "Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)", με το οποίο, πέραν των θεμάτων οργάνωσης, διάρθρωσης κ.λπ. της πιο πάνω Υπηρεσίας, καθορίστηκαν και οι διωκτικές Υπηρεσίες που καταργούνται, μεταξύ των οποίων και η ΥΠΕΔΑ και τα παραρτήματά της.
Εξάλλου, στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και έκδοσης βρίσκεται και το προεδρικό διάταγμα για τον κανονισμό λειτουργίας της πιο πάνω Υπηρεσίας, η οποία, αφού στελεχωθεί με το κατάλληλο και απαραίτητο προσωπικό, θα αρχίσει πολύ σύντομα να λειτουργεί. Σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, η έναρξη λειτουργίας της νέας
Υπηρεσίας και κατά συνέπεια και η παύση λειτουργίας των καταργούμενων Υπηρεσιών, τοποθετείται περί τα τέλη Φεβρουαρίου 1997.


2. Υστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να υπάρξει ομαλή και επιτυχής μετάβαση στο νέο καθεστώς έναρξης λειτουργίας του Σ.Δ.Ο.Ε., πρέπει να ληφθούν από πλευράς σας όλα τα κατάλληλα και ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε υφιστάμενες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες εκκρεμότητες των Υπηρεσιών σας, καθώς και οι απαιτούμενες διαδικασίες παράδοσης των περαιωμένων υποθέσεων και του λοιπού αρχείου, να τακτοποιηθούν και ολοκληρωθούν έγκαιρα, δηλαδή μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1997. Για το σκοπό αυτό, θα ενεργήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν, οι οποίες, σημειωτέον, κινούνται στα πλαίσια των πορισμάτων και προτάσεων της Ομάδας Εργασίας που ασχολήθηκε ειδικά με το θέμα αυτό.

Α. Εκκρεμείς Φορολογικές Υποθέσεις

α) Υποθέσεις με κατασχεθέντα βιβλία ή στοιχεία που δεν έχει αρχίσει η επεξεργασία τους

Οι υποθέσεις αυτές, είτε δεν έχουν χρεωθεί ακόμη σε υπαλλήλους, είτε έχουν χρεωθεί, αλλά δεν έχει αρχίσει η επεξεργασία τους, θα παραδοθούν στις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ., από τις οποίες και θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία και ο έλεγχός τους.
Με νεότερη εγκύκλιό μας θα παρασχεθούν οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ. για την επεξεργασία, τον έλεγχο και τον τρόπο περαίωσης των υποθέσεων αυτών. Περιορισμένος, όμως, αριθμός από την παραπάνω κατηγορία υποθέσεων, με ιδιαίτερα σοβαρό φορολογικό ενδιαφέρον και ιδίως υποθέσεις με πολλές εμπλεκόμενες επιχειρήσεις αρμοδιότητας πολλών Δ.Ο.Υ., μπορούν να παραδοθούν στο Σ.Δ.Ο.Ε. για επεξεργασία.
Η επιλογή των υποθέσεων αυτών θα γίνει σε συνεργασία της ΥΠΕΔΑ και του Σ.Δ.Ο.Ε. Σημειώνεται πάντως ότι ο αριθμός τους θα είναι τέτοιος, ώστε να μην αλλοιώνεται η βασική θέση για μη επιβάρυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. με παλιές υποθέσεις.

β) Υποθέσεις με κατασχεθέντα βιβλία ή στοιχεία που βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας

Για τις υποθέσεις αυτές πρέπει να επισπευθούν οι ελεγκτικές ενέργειες και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους μέχρι την παύση λειτουργίας των Υπηρεσιών σας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό δεν επιτευχθεί, οι υποθέσεις θα παραδοθούν στο Σ.Δ.Ο.Ε. και η επεξεργασία τους θα συνεχιστεί από τους ίδιους υπαλλήλους που τις έχουν χρεωθεί.
Αν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν ενταχθούν στο Σ.Δ.Ο.Ε. με τη διαδικασία των μεταθέσεων, θα αποσπασθούν μέχρι να περαιώσουν τις υποθέσεις που έχουν αναλάβει.

γ) Τρέχουσες εκκρεμείς υποθέσεις

Για τις τρέχουσες εκκρεμείς υποθέσεις, δηλαδή απλές, ως επί το πλείστον, υποθέσεις παραβάσεων Κ.Β.Σ., για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε μέχρι την παύση λειτουργίας των Υπηρεσιών σας να έχουν συνταχθεί οπωσδήποτε οι σχετικές εκθέσεις και να έχουν διαβιβασθεί στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Κατά την παράδοση και παραλαβή των παραπάνω υποθέσεων των περιπτώσεων α' και β', πρέπει να συνταχθούν σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, αντίγραφα
των οποίων να κοινοποιηθούν και στη Δ/νση Μητρώου, Τμήμα Επαληθεύσεων.

Β. Παράδοση Αρχείων

Τα αρχεία των Υπηρεσιών σας, είτε αφορούν περαιωμένες φορολογικές υποθέσεις, είτε το υπόλοιπο αρχείο, θα παραδοθούν στο Σ.Δ.Ο.Ε., με τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνει έγκαιρα η απαιτούμενη προετοιμασία, ώστε τα αρχεία να είναι έτοιμα προς παράδοση κατά τον οριζόμενο πιο πάνω χρόνο.

Σημειώνεται ότι θα παραδοθούν όλες ανεξαίρετα οι περαιωμένες υποθέσεις, καθώς και το σύνολο του υφιστάμενου λοιπού αρχείου, ανεξάρτητα του έτους το οποίο αφορούν, χωρίς δηλαδή να εξετάζεται αν πρόκειται για έτη που έχουν παραγραφεί. Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις περαιωμένες φορολογικές υποθέσεις που αφορούν χρήσεις 1986 και εντεύθεν, η παράδοση πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα σχετικά στοιχεία να είναι δεκτικά μηχανογραφικής αξιοποίησης και επεξεργασίας. Προς τούτο, με ευθύνη των Προϊσταμένων, να ανατεθεί άμεσα σε συγκεκριμένους υπαλλήλους των Υπηρεσιών σας η κατάλληλη ταξινόμηση και καταγραφή των υποθέσεων αυτών.

3. Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες ταξινόμησης, καταγραφής, σύνταξης των πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής και τελικής παράδοσης των υποθέσεων ή του αρχείου, κατά περίπτωση, θα μετέχουν υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας, που θα ορισθούν ειδικά για το σκοπό αυτό με ημερήσιες διαταγές των προϊσταμένων και μάλιστα με την εξουσιοδότηση υπογραφής των πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής. Με ανάλογο τρόπο θα ορισθούν και από τους Προϊσταμένους του Σ.Δ.Ο.Ε. και των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών, που αντίστοιχα θα παραλάβουν τις υποθέσεις ή το αρχείο, κατά περίπτωση.

4. Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για τις άμεσες ενέργειές σας, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα κατά την παύση λειτουργίας των καταργούμενων Υπηρεσιών και την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές που εποπτεύουν την ΥΠΕΔΑ και τα παραρτήματά της, να παρακολουθήσουν στενά την εφαρμογή της παρούσας, παρέχοντας συγχρόνως τις κατάλληλες οδηγίες σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Το Σ.Δ.Ο.Ε., στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τη λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία, σε συνεργασία και με τους Προϊσταμένους της ΥΠΕΔΑ και των παραρτημάτων της, για την κατά τα ανωτέρω έγκαιρη και ομαλή παραλαβή των υποθέσεων και των αρχείων, κατά περίπτωση.

6. Η Διεύθυνση Οικονομικού (Δ5), στην οποία επίσης κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την παροχή προς την ΥΠΕΔΑ και τα παραρτήματά της των απαραίτητων οδηγιών σε θέματα αρμοδιότητάς της, καθώς και για τις εν γένει σχετικές ενέργειές της, εν όψει κατάργησης των εν λόγω Υπηρεσιών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης