Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ80000/1536/104/4.4.2011 Προαιρετική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ−ETAM των μέχρι 31.12.2010 υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2011 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ80000/1536/104/4.4.2011
Προαιρετική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ−ETAM των μέχρι 31.12.2010 υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμ. Φ80000/1536/104

Προαιρετική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ−ETAM των μέχρι 31.12.2010 υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλο Υπουργείων».

4. Τις διατάξεις που Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ275/30.9.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1595) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη».

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2672/03.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού α) απώλεια εσόδων (ΚΑΕ 0824) λόγω της απόδοσης των εισφορών για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και β) δαπάνη (ΚΑΕ 0291) από την καταβολή εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Η ανωτέρω συνολική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι απροσδιόριστη, δεδομένου ότι θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσώπων που θα ζητήσουν, να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο και κατ’ άτομο η με απώλεια εσόδων ανέρχεται σε 1.160,00 ευρώ ετησίως περίπου, η δε δαπάνη σε 2.300,00 ετησίως περίπου,

αποφασίζουμε:

1.α) Οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των νπδδ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που έχουν προσληφθεί μέχρι 31.12.2010 μπορούν με αίτηση τους να επιλέξουν, αντί της υπαγωγής τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, την ασφάλιση τους στον Κλάδο Κύριας σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Η σχετική αίτηση που δεν ανακαλείται υποβάλλεται στον εκκαθαριστή αποδοχών τους και κοινοποιείται υποχρεωτικά στο οικείο Υποκατάστημα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ του τόπου απασχόλησης.

Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους φορείς στους οποίους υπάγονταν πριν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

β) Προκειμένου για πρόσωπα της παραγράφου 1α που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 και για τα οποία προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), η ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ χωρεί μόνο εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα απ’ αυτή για τη οποία ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ, ενώ για όσους από τους ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν.

γ) Οι διατάξεις του Ν.Δ. 4202/1961 (ΦΕΚ Α΄ 175), όπως αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται και επί των προσώπων της παραγράφου αυτής, που επιλέγουν την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

2. Η ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για όσους υπηρετούσαν μέχρι 21.7.2010 αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση.

Για όσους έχουν προσληφθεί από 21.7.2010 και μέχρι 31.12.2010 και επιλέγουν την ασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αυτή χωρεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξεως διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, διαφορετικά από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

3. Για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου για τον ανωτέρω κλάδο που υπολογίζονται στις πάσης φύσεως αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1846/1951, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσους υπάχθηκαν στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 ή επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν. 2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1.1.1993 και εφεξής.

Για την ασφάλιση των απασχολούμενων σε εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καταβάλλεται επιπλέον και η προβλεπόμενη ειδική εισφορά, όπως επίσης και η πρόσθετη ειδική εισφορά που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Οι κατά τα ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται προκειμένου για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους επί του ανώτατου ορίου μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ενώ για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν. 2084/1992 που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π. αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

4. Εισφορές που θα προκύψουν από την ασφάλιση των προσώπων της παρ. 1 στον Κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από την 21.7.2010 μέχρι και τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη, λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30.12.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 4 Απριλίου 2011Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης