Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5021607 ΕΞ 12.5.2011 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31.03.2011)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5021607 ΕΞ 12.5.2011
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31.03.2011)

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5021607 ΕΞ 12.5.2011 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31.03.2011)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα , 12 Μαΐου 2011
Αριθ. πρωτ. : Δ17Ε 5021607 ΕΞ/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ 17η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο: 210 69.87.481
Fax: 210 69.87.489
Ε - mail: [email protected]


ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31.03.2011)

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 3943/2011 "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών" με τα οποία τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" ώστε να ενσωματωθούν στο εσωτερικό μας δίκαιο οι τροποποιήσεις των αντίστοιχων διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου όπως θεσπίστηκαν με τις οδηγίες αριθ. 2009/162/ΕΕ και αριθ. 2009/69/ΕΚ του Συμβουλίου.

Ειδικότερα, με το κοινοποιούμενο άρθρο 39 του Ν. 3943/2011 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στον Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ":

- όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας "υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορεύματα" (άρθρο 11 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ"):

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Ν. 3943/2011 αντικαθίσταται η περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" ώστε στην έννοια των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορευμάτων να καλύπτονται και τα ενεργειακά προϊόντα, όπως ορίζονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις, εκτός από το αέριο που παραδίδεται μέσω συστήματος φυσικού αερίου ευρισκομένου στο έδαφος της Κοινότητας ή μέσω οποιουδήποτε δικτύου συνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα.

- όσον αφορά την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος (άρθρο 23 του Ν. 2859/2000"Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ"):

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 39 του Ν. 3943/2011 προστίθεται νέο εδάφιο στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" και κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ λόγω άμεσης αποστολής - ενδοκοινοτικής παράδοσης σε άλλο Κράτος - Μέλος  (καθεστώς 42), οι εισαγωγείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές:

- τον ΑΦΜ/ΦΠΑ που τους έχει χορηγηθεί στο εσωτερικό της χώρας ή τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του φορολογικού τους αντιπροσώπου,

- τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων στο άλλο Κράτος-Μέλος ή τον δικό τους ΑΦΜ/ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί στο Κράτος-Μέλος τελικού προορισμού των εμπορευμάτων και

- οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα προτίθεται να μεταφερθούν άμεσα σε άλλο Κράτος-Μέλος.

Η διάταξη της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 τροποποιήθηκε με σκοπό να ορίζονται ρητά πλέον σε νομικό κείμενο τα στοιχεία που πρέπει να παρέχουν οι εισαγωγείς στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για να τύχουν απαλλαγής από ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος ώστε οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής να εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε κοινοτικό επίπεδο και να αποφεύγονται φαινόμενα καταστρατηγήσεων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, είτε από εισαγωγείς εγκατεστημένους στην Ελλάδα είτε από εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος-Μέλος, με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ, πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις σχετικές αριθ. πρωτ. Τ. 10440/1923/24.11.1993 Α.Υ.Ο και 5014486/1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο, αντίστοιχα.

- όσον αφορά άλλες απαλλαγές κατά την εισαγωγή (άρθρο 23 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ"):

Με την παράγραφο 7 του άρθρου 39 του Ν. 3943/2011 αντικαθίσταται η περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" ως εξής : "απαλλάσσεται από το φόρο η εισαγωγή αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερίου ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου συνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα ή που εισάγεται από πλοίο μεταφοράς αερίου σε σύστημα φυσικού αερίου ή σε ανάντη δίκτυο αγωγών, ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας ή ψύχους μέσω των δικτύων θέρμανσης ή ψύξης". Το αέριο που εισάγεται μέσω πλοίων είναι, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, πανομοιότυπο με εκείνο που εισάγεται μέσω αγωγών και προορίζεται, μετά την επαναεριοποίηση, να μεταφερθεί μέσω αγωγών, κατά συνέπεια, η απαλλαγή της εισαγωγής του φυσικού αερίου, βάσει του άρθρου 23, πρέπει να επεκταθεί και στο φυσικό αέριο που εισάγεται μέσω πλοίων εφόσον το φυσικό αέριο εισάγεται σε σύστημα φυσικού αερίου ή στο ανάντη δίκτυο αγωγών.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης σχετικά με τα θέματα της φορολογικής μεταχείρισης, από πλευράς ΦΠΑ, της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, θα ακολουθήσουν οδηγίες με σχετική εγκύκλιο διαταγή.

- όσον αφορά τις ειδικές απαλλαγές ΦΠΑ του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ":

Με την παράγραφο 8 του άρθρου 39 του Ν. 3943/2011 προστίθεται νέα υποπερίπτωση δδ στην περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" ώστε να ορίζεται διακριτά η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγών ΦΠΑ για τις εισαγωγές ή παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή των οργανισμών που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965 και οι συμφωνίες για την εφαρμογή του ή οι συμφωνίες για την έδρα τους. Όσον αφορά την έκταση εφαρμογής της συγκεκριμένης διατάξης, επισημαίνεται ότι η απαλλαγή περιορίζεται στην εισαγωγή ή παράδοση αγαθών που ρητά καθορίζεται στο πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκτός και αν παρέχονται διευρυμένες απαλλαγές από τη συμφωνία για την έδρα τους στη χώρα μας. Ενδεικτικά, στο πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προβλέπεται:

- εισαγωγή ειδών ατελώς για την υπηρεσιακή χρήση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 4),

- εισαγωγή ατελώς από τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της οικοσκευής και των προσωπικών τους ειδών κατά την πρώτη ανάληψη των καθηκόντων τους στη χώρα μας. (άρθρο 12).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι με τη νέα διάταξη δεν θίγονται οι απαλλαγές ΦΠΑ που χορηγούνται για τα είδη που εισάγονται για τις ανάγκες των διεθνών οργανισμών και τα μέλη αυτών με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια που καθορίζονται από τις ιδρυτικές τους συμβάσεις ή τις συμφωνίες για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα (υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 27).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 3943/2011, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης