Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1123/26.5.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής και ανώτατα ποσοστά πρόσθετων φόρων

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1123/26.5.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής και ανώτατα ποσοστά πρόσθετων φόρων

ΠΟΛ.1123/26.5.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής και ανώτατ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 26 Μαϊου 2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α.Γιαννακούλη
Τηλέφωνο : 210 3642922
FAX : 210 3642251

ΠΟΛ 1123

ΘΕΜΑ: « Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής και ανώτατα ποσοστά πρόσθετων φόρων».

Αναφορικά με ορισμένες διατάξεις του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011), ο οποίος κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1062/1.4.2011 και αφορούν σε αντικείμενα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ως άνω νόμου, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 και ορίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκηθεί από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 27 του ιδίου νόμου, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 και ορίζεται ότι, αν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκηθεί από τον υπόχρεο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου και του πρόσθετου φόρου.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν και στις ειδικές φορολογίες για τις οποίες , κατά κανόνα, γίνεται παραπομπή ως προς τη διαδικασία βεβαίωσης στη φορολογία εισοδήματος ή του Φ.Π.Α.

Ενόψει των ανωτέρω, σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, βεβαιώνεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου, κ.λ.π. και στις παρακάτω ειδικές φορολογίες:

1. Τέλη χαρτοσήμου.
2. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων.
3. Εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και εισφορά δακοκτονίας.
4. Φόρος Κύκλου Εργασιών.
5. Φόρος ασφαλίστρων.
6.Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων.
7.Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας.
8. Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια εισόδου στα καζίνο.
9. Ειδικός φόρος εισιτηρίων κινηματογράφων.
10.Εισφορά επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων.
11. Πρόστιμο για εγκατάσταση ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους (παρ. 7, άρθρου 8 του ν. 2515/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3037/2002).
12. Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας.
13. Ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
14. Κάθε άλλη περίπτωση για την οποία γίνεται παραπομπή στη φορολογία εισοδήματος ή του Φ.Π.Α.

Ειδικά, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης επιβολής προστίμου λόγω διεξαγωγής ή εγκατάστασης απαγορευμένου παιγνίου (αρ. 5, ν. 3037/2002), δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω ρύθμιση αλλά το πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο, καθόσον οι σχετικές διατάξεις για την επιβολή του, δεν παραπέμπουν, ως προς τη διαδικασία βεβαίωσης, στη φορολογία εισοδήματος ή του Φ.Π.Α.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται για προσφυγές που ασκούνται και κατά συνέπεια για βεβαιώσεις που γίνονται από την 31η Μαρτίου 2011, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26, γίνεται αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, που αφορά στα πρόσθετα ποσά φόρων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, υποβολής ανακριβούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής δήλωσης.

Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν μπορούν να υπερβούν:

-το εξήντα τοις εκατό (60%) για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης.

-το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος.

Οι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και για φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δηλαδή μετά την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης